Biuletyn samorządowy 37-405 Jarocin 159Pobieranie 282.88 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar282.88 Kb.
  1   2   3   4


BIULETYN SAMORZĄDOWY

37-405 Jarocin 159

tel./fax (015) 8713113, 8713138 Nr 6 Listopad 2001 r. e-mail: jarocin@kki.krakow.pl

Podczas XXI Sesji Rady Gminy padły ze strony niektórych osób uwagi krytyczne wobec niniejszego biuletynu. Panowie Sarzyniak i Zagajewski uważają, iż w biuletynie wójt pokazuje to, co chce pokazać, ukrywa natomiast wszystko to co jest dla niego niekorzystne, dobiera się w nim pewne fragmenty z protokołów sesji. Pan Flis czyni zarzut, że w ostatnim numerze nie zostało zamieszczone w całości pismo od Rady Rodziców odnośnie sprzeciwu przy odwołaniu dyrektora Zagajewskiego oraz brakuje również obok nazwisk radnych uzasadnienia wniosku o odwołanie Wójta, brakuje również w biuletynie pisma, które wystosowała Rada Pedagogiczna do Zarządu Gminy w związku z odwołaniem Janusza Zagajewskiego z funkcji dyrektora jak również odpowiedzi udzielonej w tej sprawie przez Zarząd Gminy. Aktualne sprawy nie zostały przedstawione, zaś zamieszczony został program ubiegłorocznej imprezy. Zwrócił uwagę, iż jest to Biuletyn Samorządowy a nie biuletyn Wójta, więc należało wszystkie fakty przedstawiać bardziej obiektywnie. Radny powiatowy p. Andrzej Habuda stwierdzając, iż biuletyn stanowiąc bardzo dobrą formę komunikowania się ze społeczeństwem - gdyż zawiera szczegółowe informacje o pracy Rady, Zarządu, prowadzonych na terenie gminy inwestycjach - ma jednak jedną wadę, że nikt nie podpisuje się pod artykułami, nie wiadomo kto je opracowywał. Zarzuty radnych, że artykuły zawarte w biuletynie nie są zgodne z rzeczywistością uważa za nieuzasadnione, gdyż każdy piszący inny by miał pogląd na przedstawiane zagadnienie. W takich przypadkach są wskazane polemiki. Nazwa jego brzmi „Biuletyn Samorządowy”, więc rozumie się, że dostęp powinni mieć samorządowcy i organy samorządowe: Wójt, Zarząd, Rada, Rady Sołeckie, poszczególni radni. Uważa, iż należy kontynuować wydawanie tego pisma, dopracować je oraz poszerzyć skład zespołu redagującego to pismo. Jak z powyższego wynika zarzuty i uwagi są różne. Zdaję sobie - jako pomysłodawca tego pisma - sprawę, że mogą być różne opinie wobec niego. Najlepiej byłoby aby powstało pismo niezależne od samorządu, nie byłoby wtedy podejrzeń o stronniczość. Jak stwierdziłem podczas sesji, wiązałem pewne nadzieję z powstaniem Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Jarocin, gdyż sądziłem, że powoła ono do życia pismo dotyczące naszej gminy.Cóż mogę odpowiedzieć na zarzuty? Przede wszystkim staram się być obiektywny i umieszczać w biuletynie informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia samorządu. Jeśli ktoś się nie zgadza z opiniami w nim przedstawionymi ma prawo zamieścić swoją z nimi polemikę. Dzięki temu pismo to stanie się na pewno ciekawsze. Zapraszam także do współpracy tych wszystkich, którzy chcieliby przedstawić swój pogląd na sprawy dotyczące życia społeczno - gospodarczego naszej gminy, tym bardziej, że nieraz specjalnie zostaje zamieszczony artykuł, który w zamierzeniu ma wywołać społeczną dyskusję. W związku z tym, iż zarzuty radnego Flisa były bardzo konkretne, pozwolę sobie udzielić na nie konkretnych odpowiedzi. Pismo Rady Rodziców zostało zamieszczone w całości a nie jak sugeruje p. Flis w części. To prawda, że w ostatnim numerze nie ukazał się wniosek sześciu radnych o odwołanie mojej osoby z funkcji wójta ale przecież wyraźnie zaznaczyłem wolę jego wydrukowania w kolejnym biuletynie. Pismo Rady Pedagogicznej do Zarządu Gminy oraz odpowiedź na nie, nie znalazły się w 5 numerze tylko ze względu na brak miejsca (liczba stron w biuletynie musi zawsze być wielokrotnością liczby 4). Chętnie zamieszczamy je poniżej. Co do zarzutu, że nie przedstawia się aktualnych spraw a zamieszcza się program ubiegłorocznej imprezy? Po pierwsze to nie program lecz sprawozdanie a po drugie powinien zostać ślad po tym wydarzeniu, tym bardziej, że miało ono znaczną rangę. Lepiej to było zrobić późno niż wcale.
Wójt Gminy - Z. Walczak

Oświata - konieczność zmian
Sprawy związane z funkcjonowaniem szkół omawiane były w 4 numerze niniejszego biuletynu z lutego bieżącego roku. Przedstawiona była tam trudna sytuacja finansowa szkół z terenu naszej gminy. Ubiegły rok przyniósł nam zadłużenie w oświacie w wysokości 241000 zł. Złożyły się na to podwyżki dla nauczycieli, rachunki za koszty rzeczowe /opał, energia elektryczna, środki czystości i inne/ Pieniądze te wypłaciliśmy szkołom w styczniu, już z budżetu 2001 roku, dzięki czemu nie musieliśmy zaciągać kredytu komercyjnego w banku. Według obliczeń Zespołu Obsługi Szkół w obecnym roku zabraknie nam ok. 400 000 zł. Nawet odliczając od powyższej kwoty zadłużenie z ubiegłego roku czyli 241000zł to i tak otrzymamy zadłużenie tegoroczne w wysokości 160 000zł. W tej chwili "stanęliśmy pod ścianą", gdyż mimo wprowadzenia maksymalnych oszczędności następować będzie dalsze zadłużanie szkół. Zgodnie z wolą wyrażoną przez radnych w dniu 28.12. 2000 roku podczas XXI sesji Rady Gminy powinno nastąpić zmniejszenie stopnia organizacyjnego czyli pozostawienie tylko klas 0, I, II i III w tych szkołach, które przekroczą otrzymany budżet. Dotyczyć to może szkół z Szyperek, Sokal, Zdziar, Golc i Majdanu Golczańskiego. Aby utrzymać pełne, czyli sześcioletnie szkoły na terenie gminy trzeba zdecydować się na jedno z dwóch poniższych rozwiązań:

  1. Dołożyć z budżetu gminy do subwencji otrzymywanej na oświatę z MEN brakujące środki własne w odpowiedniej do potrzeb wysokości, nawet kosztem prowadzonych inwestycji.

  2. Doprowadzić do powołania szkół prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe.

Zarząd Gminy w Jarocinie zaprasza do dyskusji nad przedstawionymi propozycjami /może pojawią się też inne?/ rodziców uczniów, mieszkańców wiosek przynależnych do poszczególnych obwodów szkolnych oraz nauczycieli. Niedługo odbędą się w pięciu szkołach zebrania wiejskie z udziałem członków Zarządu Gminy poświęcone przede wszystkim zagadnieniom oświatowym, w tym kwestii utrzymania szkół. O terminach zebrań zostaną Państwo poinformowani w sposób zwyczajowy /obiegi, ogłoszenia/.


Droga Jarocin Przymiarki - drogą powiatową.
Zostały wreszcie uwieńczone sukcesem starania odnośnie przekwalifikowania drogi Jarocin Przymiarki z drogi gminnej na powiatową. Podczas sesji Rady Powiatu w Nisku w dniu 28 sierpnia 2001 r. została ona przyjęta w poczet dróg powiatowych. Starania o to rozpoczęły się od chwili gdy powiat wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy w Jarocinie o wyrażenie opinii co do przedstawionej sieci dróg powiatowych.. Na sesji w dniu 25 września 1999 r. Rada Gminy w Jarocinie podjęła Uchwałę Nr XI/69/99 pozytywnie opiniując przedstawioną sieć, z tym, że zwróciła się ponadto o przyjęcie do dróg powiatowych także 2 innych dróg gminnych a mianowicie:

  • Drogi Jarocin - Majdan Jarociński - Domostwa

  • Szyperki - Mule - do skrzyżowania w kierunku Golc

Zarząd Gminy starał się o przekwalifikowanie powyżej wymienionych dróg ze względu na pewne korzyści dla gminy z tego wynikające. Istnieje bowiem możliwość zainstalowania lamp ulicznych, modernizacji oświetlenia a co najważniejsze uzyskania refundacji kosztów oświetlenia ze strony Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych dokonuje bieżących remontów swoich dróg. Pewne perturbacje z przejęciem przez powiat drogi Jarocin - Przymiarki były spowodowane zmianą Starosty i Zarządu Powiatu. Na szczęście dla nas obecny Zarząd sfinalizował obietnice poprzedniego.

Szczególne podziękowania za pomoc przy przekwalifikowaniu powyższej drogi należą się dla p. Zbigniewa Lacha, radnego powiatowego pełniącego funkcję z-cy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.


Kłopoty z dowodami osobistymi „po nowemu”
Od pierwszego stycznia 2001 r. został wprowadzony nowy system wydawania dowodów osobistych, którego efektem jest nowa forma dowodu w postaci karty zamiast dotychczasowej książeczki. Wniosek o wydanie dowodu składany jest w wersji elektronicznej a następnie przesyłany do Warszawy do Centrum Personalizacji Danych. Przesyłanie to w założeniach miało odbywać się drogą elektroniczną łączami sieci GSM. Jednak mimo upływu ponad 10 miesięcy nie został wdrożony system elektronicznego przekazywania danych lecz gmina zmuszona jest przewozić dyskietki ze złożonymi wnioskami do PESEL w Tarnobrzegu, skąd dane te są przekazywane do Warszawy już specjalną pocztą elektroniczną. Następnie należy z Tarnobrzegu odebrać potwierdzenia przesłania dowodów z CPD ( również na dyskietkach). Gmina więc ponosi dodatkowe koszty związane z wydawaniem dowodów osobistych w postaci częstych niezbędnych wyjazdów do Tarnobrzega. Oprócz kosztów w postaci wyjazdów i traconego czasu przez pracownika wydłuża się czas oczekiwania na wydanie dowodu co jest przyczyną niezadowolenia oczekujących na ten dokument.

Należy nadmienić, że gotowy dowód osobisty upoważniony pracownik gminy odbiera w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku.!!! Przypominamy !!! istnieje ustawowy termin wymiany wszystkich dowodów osobistych do 2007 roku. J. R. - sekretarz gminy

WYBORY - 23 wrzesień 2001
W wyborach do Sejmu i Senatu RP z terenu gminy Jarocin udział wzięło tylko 1573 osób, co stanowi 38,5% uprawnionych do głosowania spośród 4083 wyborców.


Obwód

Uprawnieni

Głosowało

Frekwencja w %

Mostki

498

154

30,9

Golce

301

106

35,2

Majdan Gol.

475

174

36,6

Domostawa

926

361

38,9

Zdziary

531

209

39.3

Szyperki

406

169

41.6

Jarocin

946

400

42.2

Jak wynika z tabeli, najniższą frekwencję zanotowano w obwodzie głosowania w Mostkach /30,9%/, najwyższą zaś w Jarocinie /42,2%/ i Szyperkach /41,6%/.Wybory do Senatu
W poszczególnych obwodach głosowania najwięcej głosów uzyskali /podajemy tylko 3 pierwsze miejsca/:


Okręg wyborczy

I miejsce

Ilość głosów

II miejsce

Ilość głosów

III miejsce

Ilość głosów

Mostki

Lidia Błądek

38

Tadeusz Stęga

37

Dariusz Kłeczek

32

Golce

Lidia Błądek

37

Janina Sagatowska

25

Stanisław Mazan

Mieczysław Janowski19

Jarocin

Dariusz Kłeczek

142

Lidia Błądek

98

Janina Sagatowska

92

Szyperki

Janina Sagatowska

54

Dariusz Kłeczek

46

Lidia Błądek

45

Zdziary

Lidia Błądek

68

Danuta Myłek

59

Janina Sagatowska

51

Domostawa

Grzegorz Lato

128

Danuta Myłek

95

Lidia Błądek

92

Majdan Golcz.

Janina Sagatowska

54

Lidia Błądek

49

Dariusz Kłeczek

35

Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich kandydatów do Senatu z okręgu rzeszowsko - tarnobrzeskiego wg. liczby uzyskanych głosów:
Błądek Lidia - 427

Kłeczek Dariusz - 373

Sagatowska J. - 360

Lato Grzegorz - 358

Myłek Danuta - 286

Mazan Stanisław - 236

Stęga Tadeusz - 216

Korczowski Ryszard - 200

Jakubiec Jerzy - 174

Koberski Marek - 173

Janowski Mieczysław - 147

Zych Tadeusz - 99

Frączek Józef - 87

Sikora Waldemar - 60Żygadło Piotr - 44


Do Senatu weszli: Grzegorz Lato, Mieczysław Janowski oraz Janina Sagatowska.
Wybory do Sejmu RPLista

SLD-UP

AWSP

UW

Samo -

obrona

PiS


PSL

PO

Alterna-

tywa.

LPR

Szyperki

57

7

1

37

26

13

12

1

7

Zdziary

77

20

1

27

26

17

15

1

11

Mostki

24

11

0

46

9

35

5

1

16

Golce

24

9

1

22

10

17

1

1

19

Majdan G.

38

12

7

34

29

27

15

1

3

Domostawa

213

16

7

31

20

15

9

2

14

Jarocin

128

4

1

37

76

51

13

5

44

Razem

561

79

18

234

196

175

70

12

114

%

35,6

5

1

14,8

12

11,1

4,4

0,7

7,2


Kandydaci do sejmu, którzy uzyskali w poszczególnych obwodach gminy Jarocin najwięcej głosów.


Kandydat


Obwód

Zbigniew Walczak

Julian Ozimek

Janusz Nawrocki

Stępień Władysław

Andrzej Gargaś

Maria Zbyrowska

Tadeusz Urban

Aleksander Bentkowski

Zygmunt Wrzodak

Jarocin

64

82

16

23

2

11

11

16

24

Domostawa

15

142

1

16

3

6

4

2

2

Golce

8

20

1

1

3

3

14

7

9

Majdan G.

13

9

13

5

6

5

21

7

0

Mostki

6

16

21

2

4

8

23

1

12

Szyperki

23

38

3

2

6

9

10

2

3

Zdziary

24

42

9

4

6

9

4

4

4

Głosy oddane na kandydata

153

349

64

53

30

51

87

39

54

Z naszego okręgu (rzeszowsko – tarnobrzeskiego) do Sejmu weszli:

z SLD – UP - Ciesielski Wiesław, Brzostowski Edward, Stępień Władysław, Janas Stanisław,

Ferenc Tadeuszz Samoobrony - Zbyrowska Maria, Urban Tadeusz

z Prawa i Sprawiedliwości – Jurek Marek

z PSL – Bury Jan, Bujak Bolesław

z Platformy Obywatelskiej – Tomaka Jan, Skowrońska Krystyna

z LPRWrzodak Zygmunt, Kantor Ewa, Murias Halina



Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru zamieszczamy wniosek grupy radnych o odwołanie Zbigniewa Walczaka z funkcji wójta gminy w Jarocinie, protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w tej sprawie oraz odpowiedź wójta na przedstawione zarzuty podczas sesji w dniu 23 sierpnia 2001 roku

Jarocin 2001.06.21
Pobieranie 282.88 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna