Biurem Usługowo – Turystycznym „voyager” s c. 59-220 Legnica, ul. Parkowa 1Pobieranie 24.44 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.44 Kb.
UMOWA AGENCYJNA
zawarta w dniu ……….. w................... pomiędzy:

Biurem Usługowo – Turystycznym „VOYAGER” s. c.

59-220 Legnica, ul. Parkowa 1

tel./fax. (+48) 076 862 57 76 ; 076 862 73 24;

e-mail: voyagerlegnica@xl.wp.pl ; biuro@voyager.legnica.pl, www.voyager.legnica.pl

REGON 390574693 ; NIP 691 19 17 806Konto: Bank Zachodni WBK S.A. oddział w Legnicy : 91-1090-1232-0000000023048469
reprezentowanym przez współwłaścicielki Elżbietę Duda i Krystynę Kita, zwanej dalej ORGANIZATOREM, a:
pełna nazwa firmy:................................................................................................................................................
kod pocztowy...................................miejscowość................................................................................................
ulica i numer...........................................................................................................................................................
tel...........................................................................................fax...............................................................................
e-mail...................................................................................................NIP...............................................................
osoba kontaktowa.................................................................................................................................................
reprezentowanym przez....................................................................................zwanym dalej AGENTEM.
§1


 1. ORGAZNIZATOR zleca AGENTOWI stałe pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych w imieniu i na rzecz ORGAZNIZATORA w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej, zgodnie z przepisami Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 884, nr 158 poz. 1043 oraz z 1998 r. nr 113 poz. 714), zgodnie z „Warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez BUT „VOYAGER” s. c.”.

 2. ORGANIZATOR oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania wynikające z w/w Ustawy.

 3. ORGANIZATOR prowadzi działalność na podstawie zezwolenia na działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych 82/43/99/2004 .


§2


 1. AGENT zobowiązuje się do sprzedaży imprez we własnych placówkach i przez własnych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami uczciwości kupieckiej, przy zachowaniu szczególnej staranności.

 2. AGENT sprzedawać będzie imprezy wykorzystując do tego celu dostarczone druki Umów-Zgłoszeń na imprezę turystyczną Stosowanie innych druków zgłoszeń wymaga zgody ORGANIZATORA. Inne, niż oryginalne zgłoszenia winny zawierać niezbędne dane wymagane przez ORGANIZATORA i spełniać warunki uczestnictwa w imprezach ORGANIZATORA.

 3. AGENT nie może powierzyć w całości lub w części wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy innym podmiotom bez wyrażonej na piśmie zgody ORGANIZATORA, pod rygorem rozwiązania umowy.

 4. AGENT zobowiązuje się do:

 • zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i środków technicznych do prowadzenia akwizycji i obsługi klientów, prowadzenia sprzedaży, promocji i reklamy przy pomocy środków dostarczonych przez ORGANIZATORA, jak również przy wykorzystaniu środków stosowanych przez AGENTA

 • zawieranie umów z Klientami w imieniu i na rzecz ORGANIZATORA

 • terminowe przekazywanie ORGANIZATOROWI informacji o sprzedanych imprezach (przesłanie faxem lub e-mailem kopii umowy-zgłoszenia zawartej z klientem) oraz terminowe przekazywanie należności za sprzedane imprezy

 • informowanie ORGANIZATORA na bieżąco o roszczeniach, skargach i wnioskach zgłaszanych przez uczestników imprez

 1. AGENT bierze odpowiedzialność za pobrane od klienta należności za imprezę, określonej aktualnym cennikiem.

 2. Od cen imprez turystycznych zawartych w ofercie AGENT otrzymuje prowizję w wysokości określonej przez ORGANIZATORA. AGENT potrąca sobie prowizję od ostatniej wpłaty klienta i wystawia ORGANIZATOROWI fakturę VAT na jej wartość. AGENT nie otrzymuje prowizji od pobieranych od klientów opłat dodatkowych, np. opłaty klimatycznej, opłaty za ubezpieczenie własnego dojazdu, opłat lotniskowych, miejsc sprzedanych na dostawkę oraz niektórych zniżkowych miejsc na imprezach.

 3. Należnością za imprezę, jaką AGENT zobowiązany jest przekazać ORGANIZATOROWI jest cena określona w cenniku pomniejszona o prowizję AGENTA. Należność płatna będzie w następujących ratach:

 • 30% należnej kwoty – w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia

 • pozostałą część (pomniejszoną o prowizję) – najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy

 • w przypadku dokonania pisemnego zgłoszenia w terminie późniejszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy – 100% należności w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

 1. Za dzień dokonania zapłaty na konto ORGANIZATORA uważa się dzień dokonania przelewu (data stempla banku AGENTA) lub dzień wpłaty gotówkowej bezpośrednio u ORGANIZATORA.

 2. Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy ORGANIZATORA:

Bank Zachodni WBK.S.A. oddział w Legnicy :

91-1090-1232-0000000023048469

 1. Nie wpłacenie przez AGENTA pobranych od klienta należności na rzecz ORGANIZATORA skutkować może odstąpieniem od umowy oraz skreśleniem zgłoszonych osób z listy uczestników. W takim przypadku wszelkie konsekwencje prawne i finansowe względem klienta ponosi AGENT.

 2. Jeżeli należność za imprezę nie wpłynie na konto ORGANIZATORA w terminie określonym w pkt.7, AGENT jest zobowiązany do przesłania faxem potwierdzenia dokonania przelewu. ORGANIZATOR jest zobowiązany do powiadomienia AGENTA w formie pisemnej o nie wpłynięciu wpłaty na jego konto. W przypadku nie dotrzymania przez AGENTA lub ORGANIZATORA ustalonych umową terminów płatności, jedna ze stron uprawniona jest do naliczenia drugiej stronie odsetek umownych za opóźnienie płatności w wysokości 0,3% należności za każdy dzień zwłoki.

 3. AGENT zobowiązuje się dostarczyć ORGANIZATOROWI kopię postanowienia o wpisie do rejestru handlowego lub zgłoszenia działalności gospodarczej oraz kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP.


§3


 1. ORGANIZATOR zobowiązany jest przekazywać bezpłatnie AGENTOWI oferty sprzedaży imprez krajowych i zagranicznych. Oferta zawiera wszystkie elementy umożliwiające reklamowanie i sprzedawanie miejsc: rodzaj, termin, cenę imprezy, rodzaj i standard usług, zakres świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych, ogólne warunki uczestnictwa, warunki korzystania z usług przez klienta. Oferty imprez będą przekazywane AGENTOWI w formie elektronicznej , faxem lub pocztą oraz w formie katalogów.

 2. ORGANIZATOR zobowiązuje się do udostępnienia bazy turystycznej i organizowania imprez zgodnie ze wszystkimi informacjami, zasadami i cenami zawartymi we własnych ofertach i komunikatach.

 3. ORGANIZATOR będzie informował AGENTA w formie pisemnych komunikatów i aneksów o ewentualnych zmianach w ofercie lub zasadach sprzedaży oraz udostępni do wglądu klientów numeru i kopii zezwolenia oraz certyfikatu Gwarancji Ubezpieczeniowej.

 4. Oferty, informator prowizyjny, ogólne warunki uczestnictwa, druk umowy- zgłoszenia są załącznikiem do niniejszej umowy.

 5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo w każdym czasie odwołania imprezy z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników oraz z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA. W takich przypadkach ORGANIZATOR dołoży wszelkich starań aby przedstawić AGENTOWI ofertę zastępczą, a gdyby oferta ta nie została przyjęta przez klienta, dokonane zostanie pełne rozliczenie należności klientów.

 6. ORGANIZATOR rozpatruje wszystkie reklamacje klientów, które wstępnie opiniuje AGENT. Stanowisko ORGANIZATORA o sposobie załatwienia reklamacji jest przekazywane klientom za pośrednictwem AGENTA.

 7. ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi wyłącznie z przyczyn określonych w „ogólnych warunkach uczestnictwa”

 8. ORGANIZATOR zwróci AGENTOWI w ciągu 7 dni wpłacone należności w przypadku odwołania imprezy, rezygnacji klienta (po potrąceniu kosztów rezygnacji) i w innych uzasadnionych przypadkach.


§4


 1. AGENT wystawia ORGANIZATOROWI fakturę VAT na kwotę należnej prowizji, zgodnie z §3 pkt.2 umowy najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca następującego po sprzedaży. Faktura musi zawierać dane dotyczące rodzaju imprezy, terminu, nazwy obiektu (wycieczki) i nazwiska klientów.

 2. ORGANIZATOR oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 691-19-17-806 i upoważnia agenta o wystawiania faktur VAT na prowizję, bez podpisu odbiorcy.


§5


 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. AGENT zobowiązuje się w takim przypadku do pełnego rozliczenia z ORGANIZATOREM ze sprzedaży imprez i zawartych z klientami umów.

 2. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 3. ORGANIZATOR i AGENT ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy lub ją narusza.

 4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy stwierdzone zostanie działanie AGENTA na niekorzyść ORGANIZATORA lub klienta lub gdy nastąpi zmiana właściciela agencji.

 5. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Ewentualne spory wynikłe z tej umowy i jej wykonania strony będą starały się załatwić polubownie. W przeciwnym wypadku kwestie sporne rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Legnicy.

 7. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach Turystycznych.


§6


 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i wchodzi w życie z dniem pierwszego zamówienia złożonego przez AGENTA u ORGANIZATORA.


§7 1. W związku z udostępnieniem danych osobowych do celów realizacji umowy informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. Zm.) przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa określone w ww. ustawie, w szczególności prawo przeglądania przetwarzanych danych osobowych, poprawiania ich oraz kontroli ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży VOYAGER jako organizator imprezy.

................................................................ ............................................................................AGENT (miejscowość, data, podpis) ORGANIZATOR (miejscowość, data, podpis)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna