Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Polityki Europejskiej I Współpracy z Zagranicą Wrzesień 2006 analiza biura krrit nr 4/2006 Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych krajach europejskich Wielkiej BrytaniiPobieranie 185.54 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar185.54 Kb.
  1   2   3Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Departament Polityki Europejskiej

i Współpracy z Zagranicą


Wrzesień 2006

ANALIZA

BIURA KRRiT


Nr 4/2006


Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych krajach europejskich

- Wielkiej Brytanii, Włoszech, Republice Federalnej Niemiec, Szwecji oraz Francji
Małgorzata Pęk

Wojciech Kołodziejczyk
Proces przechodzenia na cyfrowa technikę rozpowszechniania telewizyjnego drogą naziemną ma złożony charakter, obejmuje szereg aspektów technicznych, związanych zarówno z planowaniem, jak i wdrażaniem procesu zmiany techniki rozpowszechniania. Wiążą się z nim zasadnicze zmiany o charakterze zarówno gospodarczym, jak i społecznym.

Nie ma jednego modelu realizowania tego procesu w Europie, różne państwa wybrały różne metody konwersji, a także rozłożyły go na różny okres czasu w niektórych wypadkach okres ten z zamierzenia miał mieć charakter długofalowy np. w Wielkiej Brytanii, gdzie na początku tego procesu nie ustalono daty wyłączenia częstotliwości analogowych (switch-off), sformułowano jednak kryteria wyłączenia częstotliwości analogowych, stosunkowo późno, na zawansowanym etapie postępów procesu konwersji określono konkretny kalendarz switch-off. Długofalowy, przebiegający na

terenie całego kraju dobrze zaplanowany i sprawnie przeprowadzony sposób podejścia do tego zjawiska w Wielkiej Brytanii uchodzi na modelowy przykład konwersji długoterminowej.

Zupełnie inne podejście do procesu konwersji wybrano w Niemczech gdzie wybrano model krótkoterminowej konwersji wyspowej. Zdecydowano się wprowadzać emisje cyfrowe etapowo, w poszczególnych regionach, region po regionie, aż do pełnego pokrycia całego kraju przez częstotliwości cyfrowe. Przy czym inaczej, niż w przypadku Wielkiej Brytanii metoda ta przewiduje krótki okres emisji równoległej programów w formie cyfrowej i analogowej w poszczególnych regionach. Pozwala też na szybsze uzyskanie dywidendy cyfrowej; uwolnione w wyniku konwersji w poszczególnych regionach częstotliwości dotąd wykorzystywane dla celów emisji analogowych mogą ułatwić proces konwersji cyfrowej w kolejnym regionie, co ma zasadnicze znaczenie w przypadku niedoboru wolnych częstotliwości.

Przykładem modelu pośredniego mogą być Włochy, gdzie proces konwersji jest przeprowadzany co prawda równocześnie na terenie całego kraju, przyjęto jednak bardzo krótki termin na przeprowadzenie konwersji, który jednakże okazał się w świetle późniejszych doświadczeń nie do końca realistyczny i konieczne okazało się jego przesuniecie o dalsze dwa lata.

Prawo wspólnotowe nie poddaje procesu konwersji cyfrowej regulacji, choć formułuje wobec państw członkowskich obowiązki o charterze informacyjnym, a także formułuje pewne zalecenia w tym zakresie. Różne aspekty procesu przechodzenia na rozpowszechnianie cyfrowe znajdują się też w centrum zainteresowania Komisji Europejskiej.

Warto wspomnieć w tym miejscu, iż Plan Działania eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich przyjęty w 2002 r. wymagał, aby w celu przyśpieszenia przechodzenia na rozpowszechnianie cyfrowe i zapewnienia przejrzystości tego procesu państwa członkowskie do końca 2003 r. opublikowały swoje plany przełączenia, podając w miarę możliwości przewidywaną datę zaprzestania analogowego nadawania transmisji telewizyjnych. Wiele państw notyfikacji tych dokonało jednakże ze znacznym opóźnieniem.

W eEurope 2005 określono, że taka informacja przedstawiona przez poszczególne państwa powinna obejmować mapę drogową procesu, ocenę warunków rynkowych, a ile to możliwe również datę zaprzestania nadawania drogą naziemną w technice analogowej (nie było to jednak obligatoryjne).

Na późniejszym etapie Komisja Europejska w komunikacie z 9 września 2003 r. w sprawie przejścia od transmisji analogowych do cyfrowych („od cyfryzacji do wyłączenia systemów analogowych”) określiła ogólne zalecenia dla państw członkowskich w sprawie przechodzenia na cyfrowy system emisji radiowych i telewizyjnych, prowadzącego do ostatecznego zaprzestania emisji w systemie analogowym. Podkreślono że proces ten powinien przebiegać w sposób przyjazny dla odbiorców i być napędzany przez siły rynkowe. KE uznała, że ingerencja ze strony państw członkowskich w ten proces poprzez opracowanie odpowiedniej polityki powinna kierować się zasadami przejrzystości, zasadności i proporcjonalności oraz mieć miejsce w odpowiednim czasie w celu zminimalizowania ryzyka zakłócenia rynku.

KE podkreśliła, że wymaga to dokładnej oceny skutków oraz monitorowania wdrażanej polityki, a także rozwoju rynku i zapewnienia konsumentom szczegółowej informacji o planowanym przejściu na nową technikę rozpowszechniania. Podkreślono, że regulacje krajowe powinny być zgodne z zasadą neutralności technologicznej, a wszelkie różnice w traktowaniu uczestników rynku muszą być uzasadnione. Konwersja cyfrowa powinna wykorzystywać różne sieci, modele działalności gospodarczej oraz usługi, a także obejmować telewizję ogólnodostępną (bezpłatną), lepszą jakość obrazu oraz interaktywne usługi dodatkowe. Zaprzestanie nadawania techniką analogową może mieć miejsce dopiero, gdy nadawanie techniką cyfrową będzie powszechnie odbierane, aby zminimalizować koszty społeczne.

Dokument ten potwierdzał, iż zasadniczo ramy procesu konwersji określa prawo krajowe, przy czym możliwe obszary działania ze strony instytucji unijnych obejmują w opinii KE prowadzenie analiz porównawczych, standaryzację sprzętu, informowanie konsumentów, promowanie dostępu do usług dodatkowych.

KE nie uznała pierwotnie za celowe określenie wspólnego terminu zaprzestania nadawania techniką analogową w UE. W omawianym komunikacie KE wskazała, że decyzja w sprawie wyłączenia częstotliwości analogowych powinna być podjęta na poziomie państw członkowskich lub władz regionalnych. Przy czym zdaniem KE odejście od nadawania techniką analogową, powinno nastąpić dopiero kiedy nadawanie techniką cyfrową stanie się powszechne i pozostanie niewiele gospodarstw korzystających z techniki analogowej.

Komisja Europejska w kolejnym, późniejszym komunikacie z 24 maja 2005 r. w sprawie przyspieszenia przejścia z analogowego na cyfrowe rozpowszechnianie, zaproponowała jednak przyjęcie wspólnej, końcowej daty wyłączenia częstotliwości analogowych w obrębie UE na początek 2012 r.

Stanowisko to zapewne wynikało z faktu bardzo ograniczonej lub w ogóle nie funkcjonującej koordynacji planów przechodzenia na rozpowszechnianie cyfrowe pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

Na podstawie notyfikacji dokonywanych przez państwa członkowskie KE wyodrębniła dwie grupy terminów wyłączenia częstotliwości analogowych, przyjętych przez państwa członkowskie UE. Pierwsza grupa w opinii KE planuje switch-off najpóźniej do 2010, a druga grupa do 2012. KE wskazała, że gospodarcze i społeczne korzyści UE jako całości mogą być w pełni osiągnięte, dopiero gdy wszystkie państwa członkowskie przejdą na rozpowszechnianie w technice cyfrowej i wyłączą częstotliwości wykorzystywane na potrzeby emisji telewizyjnej w technice analogowej. W oparciu o te założenia KE zaproponowała wewnątrzwspólnotowy termin swich-off na początek 2012 r.

W komunikacie zachęcono te państwa członkowskie, które dotąd nie ogłosiły dat swich-off do ogłoszenie przed końcem 2005 r. planów wskazujących w jaki sposób zamierzają dokonać konwersji cyfrowej i wyłączyć częstotliwości analogowe przed początkiem 2012 r.

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie w zarysie różnych modeli wprowadzania DVB-T w pięciu wybranych państwach europejskich, które wybrały bardzo różne podejścia sposoby przeprowadzenia konwersji cyfrowej.
WIELKA BRYTANIA
Wprowadzenie

Wielka Brytania jest niewątpliwie europejskim liderem w dziedzinie telewizji cyfrowej. Wprowadziła telewizję cyfrowa bardzo wcześnie - na jesieni 1998 r. Przez długi okres nadawcy oferowali swoje programy zarówno w technice analogowej, jak i cyfrowej, a cały proces konwersji cyfrowej został szczegółowo zaplanowany, oparty na licznych badaniach i analizach, których efekty regularnie były podawane do publicznej wiadomości, poparty sprawnie przeprowadzaną kampanią informacyjną.

Ustalenie daty wyłączenia częstotliwości analogowych nastąpiło stosunkowo późno – wtedy gdy spełnione zostały odpowiednie przesłanki do podjęcia decyzji o wyłączeniu częstotliwości analogowych – mianowicie we wrześniu 2005 r. kiedy to Sekretarz Stanu ds. Kultury ogłosiła terminy wyłączania częstotliwości analogowych w poszczególnych regionach. Był to więc długi, szczegółowo zaplanowany w odniesieniu do szerokiego spektrum zagadnień proces, podlegający regularnemu monitoringowi i ocenie przykład konwersji długoterminowej.

Istotne jest, iż Wielka Brytania podeszła do procesu konwersji cyfrowej w neutralny technologicznie sposób, nie nastawiony na promowanie którejkolwiek platformy dostępu, uznając, iż proces konwersji cyfrowej ukierunkowany jest na zapewnienie odbiorcom dostępu do telewizji cyfrowej drogą satelitarną, drogą kablową, drogą naziemną, lub poprzez szerokopasmowe sieci internetowe.

W kwartalnym raporcie okresowym (za pierwszy kwartał 2006 r.) OFCOM oceniając postępy w zakresie konwersji cyfrowej w telewizji, stwierdził, że do 31 marca 2006 r. penetracja telewizji cyfrowej osiągnęła 72,5% gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy to wskaźnik ten wynosił 69,5%.

Ogólna liczba gospodarstw domowych mających dostęp do telewizji cyfrowej wyniosła ponad 18,2 mln.

Ofcom w swoim raporcie podaje również dane dotyczące poszczególnych platform dostępu do telewizji cyfrowej. Liczbę gospodarstw domowych korzystających z ogólnodostępnej cyfrowej telewizji przekazywanej drogą naziemną (Freeview) jako jedynej platformy dostępu w pierwszym kwartale 2006 r. Ofcom szacuje na ok. 7,1 mln.

Przy czym ogólna liczba gospodarstw korzystających z DTT, a więc takich w których korzysta się także z innej platformy dostępu do telewizji, osiągnęła liczbę 8,8 mln.

W tym samym czasie liczbę abonentów satelitarnej płatnej platformy BSkyB określano na poziomie prawie 7,7 mln.

Liczbę gospodarstw domowych korzystających z ogólnodostępnej telewizji cyfrowej drogą satelitarną szacowano na ok. 645 tys.

Tak więc, razem (BSkyB plus programy ogólnodostępne droga satelitarną) ponad 8 mln gospodarstw domowych miało dostęp do telewizji cyfrowej drogą satelitarną.

Dostęp do telewizji cyfrowej drogą kablową posiada 2,8 mln brytyjskich gospodarstw domowych.

Raport ten wskazuje, że to właśnie Wielka Brytania ma najwyższy na świecie wskaźnik penetracji telewizji cyfrowej na wszystkich platformach dostępu - 72,5%, przy czym wskaźnik ten różnie wygląda w poszczególnych regionach np.. w Walii przekroczył on 80%, a w regionie Tyne Tees 77% pod koniec ub.r. Regionem o najniższym wskaźniku upowszechnienia telewizji cyfrowe był pod koniec 2005 r. Ulster 56 %. W pozostałych regionach wskaźnik ten jest znacznie wyższy; i tak w Anglii wynosił on 69%, w rejonie Londynu 68%, w Szkocji 66%, Yorkshire 67%, Central 67%, Westcountry 67%, West 72%, Meridian 72%, Granada 74%, Border 71% (wskaźniki z poszczególnych regionów odzwierciedlają stan z końca 2005 r.)

Warto odnotować, iż w innych krajach europejskich wskaźnik ten nie przekroczył 50%.

Oceniając te dane należy pamiętać, że w znacznej części gospodarstwach domowych Wielkiej Brytanii korzysta się z więcej niż jednej platformy dostępu do telewizji cyfrowej.

Najpopularniejszą platformą dostępu do telewizji cyfrowej w Wielkiej Brytanii jest platforma satelitarna. Obecnie więcej jest abonentów cyfrowej platformy satelitarnej niż gospodarstw domowych korzystających wyłącznie z analogowej telewizji naziemnej. Rynek brytyjski nie jest zdominowany przez naziemną drogę dostępu do treści audiowizualnych.

Duża popularność cyfrowych platform satelitarnych charakteryzuje rynek brytyjski, jednak popularność cyfrowych platform naziemnych stale wzrasta.

Więksi nadawcy brytyjscy rozpowszechniający swoje programy droga naziemną, nadają je równocześnie w dwóch technikach; analogowej i cyfrowej. Tak jest w przypadku programów naziemnych; BBC1, BBC2, ITV1, Chanel 4, Five oraz S4C.

Średnia cena dekodera STB do odbioru Freeview wynosiła pod koniec 2005 r. ok. 40 funtów.
Chronologia procesu konwesji cyfrowej

W październiku 1998 r. ruszyła pierwsza platforma cyfrowa na rynku brytyjskim - satelitarna Sky Digital, a już we wrześniu 2001 r. BSkyB wyłączyło swoje analogowe transmisje satelitarne.

Telewizja cyfrowa z platform naziemnych miała dłuższą drogę rozwoju; w 1996 r. The Broadcasting Act określił ramy prawne rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej, w tym samym roku przyznano po jednym multipleksie BBC oraz Digital 3&4 (join venture ITV i Chanel 4), na cztery pozostałe multipleksy Independent Television Commission (ówczesny regulator rynku audiowizualnego) ogłosił przetarg. Jednocześnie zagwarantowano Chanel 5 i S4C zapewnienie umieszczenia ich programów na którymś z multipleksów.

W 1997 r. Independent Television Commission wydała trzy koncesje na prowadzenie cyfrowych multipleksów naziemnych, koncesje na prowadzenie trzech multipleksów otrzymała spółka British Digital Broadcasing - join venture Carlton, Granada i w początkowej fazie także BSkyB - (‘OnDigital’, a potem ‘ITV Digital’), W 1998 r. Independent Television Commission przyznał ostatni wolny multipleks SDN Ltd. (spółce S4C, NTL oraz United News & Media).

W listopadzie 1998 r. ruszyła naziemna cyfrowa platforma telewizyjna OnDigital (później pod nazwą ITV Digital), oferująca dostęp do swojej oferty na zasadach odpłatności, nie odniosła ona jednak sukcesu i zaprzestała działalności w kwietniu 2002 r.

Częstotliwości wykorzystywane wcześniej przez ITV Digital na cele trzech cyfrowych multipleksów naziemnych zostały ponownie w 2002 r. przyznane w drodze przetargu przez regulatora rynku audiowizualnego. Otrzymało je konsorcjum Freeview (DTV Services Ltd) założone przez BBC, Crown Castle (obecnie National Grid Wireless) i BSkyB – pod warunkiem jednak, że BSkyB nie będzie zaangażowane w prowadzenie nowej usługi.

30 października 2002 r. ruszyło Freeview, wprowadzając na obszarze Wielkiej Brytanii usługi ogólnodostępnej cyfrowej telewizji naziemnej.

W październiku 2005 r. do konsorcjum Freview przystąpiły także ITV plc oraz Chanel 4. Tak więc, obecnie we Freeview ma udział pięć podmiotów. Rozpowszechnia i rozprowadza ono telewizyjne i radiowe programy ogólnodostępne, a także interaktywne usługi BBC, Sky i innych nadawców.

Obecnie, Freeview oferuje ponad 30 ogólnodostępnych programów telewizyjnych i 20 cyfrowych ogólnodostępnych programów radiowych, a także usługi tekstowe i interaktywne, takie jak np. BBCi, Teletekst, Teletekst Holidays, Teletext Cars, Top Up TV Active, YooPlay Ganes, 4TVInteractive, i in.

31 marca 2004 r. uruchomiono płatną usługę Top Up TV na platformie Freview, umożliwiając dostęp za opłata subskrypcyjną do 10 programów premium.


Data switch-off

Planując proces konwersji cyfrowej już w 1999 r. określono kryteria wyłączenia częstotliwości analogowych. Wtedy to ówczesny Sekretarz Stanu ds. Kultury, Mediów i Sportu Chris Smith wskazał na konieczność spełnienia łącznie dwóch kryteriów – kryterium dostępności i kryterium przystępności cenowej. Kryteria te zostały potwierdzone w Białej Księdze opublikowanej w grudniu 2000 r.

Kryterium dostępności zakłada, że wszyscy widzowie odbierający telewizyjne programy w formie analogowej drogą naziemną powinni mieć możliwość odbioru na całym terytorium kraju głównych programów ogólnodostępnych formie cyfrowej. [Obecne pokrycie kraju przez analogowe transmisje naziemne ocenia się na 98,5%.] Kryterium to odnosi się wiec do zapewnienia całkowitego pokrycia kraju przez cyfrowe emisje naziemne. Natomiast kryterium przystępności cenowej zakłada, że przejście na cyfrę powinno być możliwe do udźwignięcia przez znaczną większość mieszkańców. Kryterium to może być uznane za spełnione, jeśli 95% konsumentów będzie miało dostęp do cyfrowej telewizji.

Proces wyłączania częstotliwości analogowych w UK – ogłoszony we wrześniu 2005 r. -będzie przebiegał kolejno w poszczególnych Reginach pomiędzy 2008 - a 2012 r.;

- począwszy od drugiej połowy 2008 r. - Border,

- następnie w West Country od pierwszej połowy 2009

- HTV Wales - druga połowa 2009

- Grenada - druga połowa 2009

- HTV West – pierwsza połowa 2010

- Grampian - pierwsza połowa 2010

- Scottish Television – druga połowa 2010

- Yorkshire - pierwsza połowa 2011

- Anglia - pierwsza połowa 2011

- Central - pierwsza połowa 2011

- Meridian - pierwsza połowa 2012

- Carlton / LWT (Londyn) - pierwsza połowa 2012

- Tyne Tees – druga połowa 2012,

- Ulster – druga połowa 2012.

Podział regionów został zdeterminowany przez kryteria techniczne określone przez Ofcom i nadawców. Odzwierciedla też podział regionalny ITV.

Tak więc końcową datę wyłączenia częstotliwości analogowych na terenie kraju będzie koniec 2012 r. Podkreśla się przy tym, że interesy konsumentów, a zwłaszcza ludzi starszych i innych wrażliwych grup społecznych szczególnie muszą być chronione.

Działania usługodawców z różnych sektorów usługowych związane z procesem konwersji cyfrowej koordynuje od kwietnia 2005 przez ‘Digital UK’, dawniej znany jako ‘SwitchCo’ – niezależną organizacja typu non-profit zawiązana przez nadawców, operatorów multipleksów i innych usługodawców z powiązanych dziedzin usługowych. Na potrzebę wprowadzenia takiej organizacji wskazywały rekomendacje Ofcom i grupy Digital TV Project.

Digital UK ma za zadanie koordynację aspektów technicznych rozprzestrzeniania się telewizji cyfrowej na terenie całego kraju, zgodnie z planem zatwierdzonym przez Rząd we wrześniu 2005 r. Drugim zadaniem Digital UK jest zapewnienie publiczności wszystkich niezbędnych informacji o procesie konwersji cyfrowej. Trzecim rodzajem działalności tej organizacji jest ułatwianie współpracy pomiędzy wytwórcami sprzętu, detalistami, operatorami platform cyfrowych i organizacjami reprezentującymi interesy konsumentów, w sprawach związanych z procesem konwersji cyfrowej.

Jednak najważniejsze zadania związane ze sprawnym przeprowadzeniem konwersji cyfrowej spoczywają na państwowym, niezależnym organie regulacyjnym – Ofcom.

Aby właściwie ocenić skalę problemów, zarówno natury technicznej, jak społecznej, wymagających rozwiązania przy finalizowaniu procesu przechodzenia z rozpowszechniania analogowego na rozpowszechniłem cyfrowe w telewizji naziemnej, zakończonego wyłączeniem częstotliwości analogowych Rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o przeprowadzeniu dwóch prób pilotażowych przeprowadzenia procesu konwersji cyfrowej.

Pierwsza próba pilotażowa miała miejsce w Ferryside i Llansteffan; na obszarze obejmującym ok. 500 domów w Południowej Walii. Próba rozpoczęła się od prezentacji sprzętu do odbioru telewizji cyfrowej w maju 2004 r., a zakończyła wyłączeniem częstotliwości analogowych w marcu 2005 r.

Projekt ten realizowano we współpracy partnerskiej, w którą zaangażowane były różne podmioty: rząd, nadawcy, operatorzy multipleksów cyfrowych, operatorzy sieci, wytwórcy urządzeń odbiorczych oraz Ofcom.

Głównym celem projektu pilotażowego realizowanego w Południowej Walii było zyskanie doświadczenia w zakresie w zakresie różnorodnych aspektów przeprowadzenia procesu przejścia na rozpowszechnianie cyfrowe; wypróbowanie przestrojenia nadajników wymaganego dla dokonania konwersji z sygnału analogowego na cyfrowy, zbadanie stopnia potrzebnego wsparcia dla konsumentów w zakresie instalacji i przyswojenia korzystania z sprzętu umożliwiającego odbiór telewizji cyfrowej, sprawdzenia zakresu prac związanych z przystosowaniem domowych anten, aby zapewnić właściwy odbiór sygnału DTT, sprawdzenia pierwotnych założeń w zakresie kosztów jakie przeciętne gospodarstwo domowe będzie musiało ponieść w ramach procesu konwersji.

Dzięki przeprowadzenia próby pilotażowej w Ferryside i Llansteffan uzyskano istotne informacje. Okazało się, że od strony technicznej nie napotkano trudności; transmisje cyfrowe rozpoczęto zgodnie z planem, zgodnie z planem dokonano także wyłączenia częstotliwości analogowych. Co istotne, żadne gospodarstwo domowe nie zostało pozbawiane możliwości odbioru usług telewizyjnych w wyniku konwersji cyfrowej.

Jeśli chodzi o doświadczenia konsumentów związane z procesem, pozytywnie należy podejść do faktu, iż 81 % uczestników próby było w stanie samodzielnie zainstalować i korzystać z cyfrowego sprzętu odbiorczego bez pomocy z zewnątrz, aczkolwiek pewna grupa odbiorców wymagała wsparcia w tym zakresie.

Problemy tych odbiorców w większości rozwiązano w drodze konsultacji telefonicznych za pośrednictwem specjalnej linii telefonicznej. Tym niemniej nieduża grupa odbiorców, w szczególności ludzie starsi i niepełnosprawni wymagała większej, szczególnej pomocy.

Niektóre anteny domowe i połączenia kablowe były w złym stanie i nie współdziałały właściwie z DTT lub przekazywały obraz słabej jakości.

Gospodarstwa domowe objęte próbą pilotażową musiały same ponieść koszty związane z zapewnieniem właściwej instalacji antenowej i połączeń kablowych.

Istotną rolę dla udanego zakończenia próby miało zapewnienie odbiorcom z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym informacji o konwersji cyfrowej.

Wyniki tej próby uznano za pozytywne, nie napotkano większych trudności, cały proces odbył się bez opóźnień, zgodnie z planem.

Druga próba pilotażowa miała miejsce w Bolton, w Północnej Anglii. Objęto jej zakresem 400 gospodarstw domowych, w których co najmniej jedna osoba przekroczyła 75 lat lub była osoba niepełnosprawną.

Projekt ten był ukierunkowany na określenie charakteru pomocy (zarówno w wymiarze technicznym, jak finansowym) jakiej najsłabsze grupy społeczne mogą potrzebować w związku z konwersją cyfrową

Próba pilotażowa w Bolton rozpoczęła się we lipcu 2005 r., a w maju 2006 r. ogłoszono raport z jej przeprowadzenia.

Raport wykazał, że wyniki także tej próby były pozytywne, zdecydowana większość uczestników tego projektu pozytywnie odniosła się do procesu konwersji i była zadowolona z odbioru telewizji cyfrowej.

Projekt ten wykazał, że: 69% uczestników próby było w stanie samodzielnie zainstalować niezbędne urządzenia odbiorcze, lub było to w stanie zrobić z pomocą przyjaciół lub rodziny,

67% uczestników próby najbardziej doceniało w telewizji cyfrowej możliwość odbioru większej liczby programów, a 20% najbardziej sobie ceniło poprawę jakości odbioru telewizji.

92% uczestników próby uznało specjalnie przygotowane i jasno zredagowane druki informacyjne za pomocne.

Stwierdzono, że osoby starsze i niepełnosprawne potrzebują więcej czasu na zaznajomienie się z korzystania z nowego sprzętu odbiorczego, po 4 tygodniach 74% ludzi wskazywało na trudności w korzystaniu z nowego sprzętu do odbioru telewizji, ale po kolejnych 4 tygodniach ponad 80% uczestników próby nie odnotowywało już żadnych problemów związanych z korzystaniem z nowego wyposażenia odbiorczego. Wyniki próby uznano za zachęcające.

Przyczyniły się one do opracowania przez Rząd i BBC programu pomocowego ukierunkowanego na zapewnienie tym grupom osób wsparcia w związku z przeprowadzaniem konwersji cyfrowej.
Oferta programowa

Wśród 30 programów telewizyjnych oferowanych przez Freeview są m.in.: BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, BBC News 24, BBC Parlament, ITV 1, ITV 2, ITV 3, ITV 4, ITV Play, Chanel 4, More4, CBeebies, CBBC, CITV Channel, E4, E4+1, Film4, Quiz Call, Five, S4C, S4C-2, Sky News, Sky Sports News, Sky Three, UKTV History, The Hits!, The Music Faktory, Ideal Word, UKTV Bright Ideas, Teachers’Tv, TeleG, ABC1, QVC, Bid TV, price-drop TV, The Community Chanel.

Wśród oferty programów płatnych z oferty Top Up TV można wymienić m.in. Setanta Sports 1 (pay-per-view), Discovery Chanel, Discovery Real Time, TCM, Cartoon Network, Boomerang, Toonami, British Eurosport, UKTV Gold, UKTV Style, UKTV Food, British Eurosport, Bloomberg Television, Red Hot TV (pay-per-view).

Na rynku brytyjskim istnieje sześć multipleksów naziemnych:

- Multipleks 1 zarządzany przez BBC - przepływność 18 Mb/s.)

- Multipleks 2 zarządzany przez Digital 3&4 (spółkę ITV i Chanel 4) -przepływność 24 Mb/s

- Multipleks A zarządzany przez SDN (należącą do ITV plc) - (przepływność 24 Mb/s)

- Multipleks B zarządzany przez BBC - przepływność 18 Mb/s

- Multipleks C zarządzany przez National Grid Wireless -przepływność 18 Mb/s

- Miultopleks D zarzadzany przez National Grid Wireless -przepływność 18 Mb/s.

Programy udostępniane przez Freeview są ogólnodostępne (oferowane bezpłatnie), jednakże w maju 2004 uruchomiono na multipleksach naziemnych 2 i A – a więc multipleksach, które w tym czasie nie należały do konsorcjum Freeview - dodatkową usługę Top Up TV w ramach której oferowano elementy 10 kanałów premium za opłatą subskrypcyjną. Usługa Top Up TV nadal pozostaje dostępna na tych multipleksach.

Na ww. multipleksach naziemnych stosuje się (poza jednym wyjątkiem) multipleksowanie statystyczne, które pozwala multiplekserowi automatycznie przydzielać poszczególnym programom w multipleksie właściwą przepływność, zależnie od charakteru aktualnie transmitowanego obrazu.

Pewne rodzaje przekazu, zawierające szybko zmieniające się obrazy np. transmisje sportowe wymagają większej przepływności. Jest to rozwiązanie sprzyjające efektywnemu podziałowi pojemności sygnału. Jedynym programem korzystającym z multipleksowania stałego, polegającego na przydzielaniu programom stałej przepływności niezależnie od aktualnego charakteru przekazu jest BBC One na Multipleksie 1. Program ten ma stałą wysoką przepływność 4,4 Mb/s, podczas gdy inne programy na ogół korzystają z przepływności ok.2 Mb/s.

Liczba programów w poszczególnych multipleksach jest bardzo różna: im więcej programów jest w danym multipleksie tym niższa rozdzielczość, a więc i gorsza jakość obrazu. O ile na multipleksie 1 należącym do BBC jest tylko 5 programów, a na multipleksie B – 4 (też zarządzanym przez BBC), to najwięcej programów telewizyjnych jest na multipleksie A ok.22 (w tym liczna grupa programów płatnych w ramach oferty Top Up TV),


Pomoc państwa

We wrześniu 2005 r. Sekretarz Stanu ds. Kultury Tessa Jowell ogłosiła razem z terminarzem wyłączania częstotliwości analogowych na cele transmisji telewizyjnych wprowadzenie programu pomocowego.

Przewiduje on pomoc polegającą na dostarczeniu niezbędnego sprzętu umożliwiającego odbiór transmisji cyfrowych na domowym sprzęcie odbiorczym (w szczególności dekoderów - STB), a także instalacji tego sprzętu oraz pomocy w zapoznaniu się z korzystaniem z tego sprzętu przeznaczona dla osób które przekroczyły 75 rok życia, a także dla osób niepełnosprawnych.

Program jest finansowany przez BBC w ramach przychodów z opłat abonamentowych. Szczegóły realizacji programu zostały uzgodnione pomiędzy Rządem Wielkiej Brytanii a BBC.

Co ważne program ten zakłada, że pomoc ta będzie także przyznana na przystosowanie do odbioru transmisji telewizyjnych w technice cyfrowej także na innej niż naziemna platformie dostępu - jeśli odbiorca postanowi wybrać inną niż naziemna platformę dostępu do telewizji cyfrowej.

Zasadniczo jednak, pomoc państwa ma więc wymiar bardzo ograniczony, koszty związane z konwersją ponoszą przede wszystkim nadawcy i użytkownicy. Było to także widoczne podczas przeprowadzonych prób pilotażowych konwersji cyfrowej.

Rząd nie podjął decyzji o szerokim subsydiowaniu zakupu przez konsumentów dekoderów STB, poza ograniczona grupa podmiotów osób starszych i niepełnosprawnych.
Działaniem wspierającym rozwój DTT było zniesienie opłat taryfowych na pierwszy 12 letni okres multipleksowania DTT.

Zapewniono także BBC coroczne podwyższenie opłat abonamentowych ponad inflację (co najmniej do marca 2007) celem wspierania rozwoju usług cyfrowych, w tym DTT, z czym wiążą się także dodatkowe obowiązki nałożone na BBC.


Dywidenda cyfrowa

W listopadzie 2005 r. Ofcom ogłosił rozpoczęcie debaty w sprawie możliwości wykorzystania dywidendy spektrum radiowego po wyłączeniu częstotliwości analogowych wykorzystywanych do transmisji telewizyjnych. Zaproponowano szczegółowy plan przeglądu nt. wykorzystania dywidendy cyfrowej. Ma on umożliwić maksymalizację dywidendy cyfrowej.

W ramach przeglądu Ofcom bada jak najlepiej, najbardziej efektywnie wykorzystać uwolnione częstotliwości, i w jakiej formie powinny być one udostępnione potencjalnym użytkownikom. Przedmiotem analizy jest także określenie pakietów częstotliwości, a także zaprojektowanie efektywnego procesu przetargu i działań związanych z rezerwacją częstotliwości.

Plan ten przewiduje rozpoczęcie przeglądu w listopadzie 2005, utworzenie zespołu programowego i wybór konsultantów pod koniec 2005 r., rozpoczęcie serii spotkań z udziałem uczestników rynku w styczniu - lutym 2006 r., ogłoszenie wyników konferencji genewskiej w sprawie nowego planu cyfrowego RRC w czerwcu 2006 r., zakończenie przeglądu w trzecim kwartale 2006 r., publikację przez Ofcom sfinalizowanych propozycji w czwartym kwartale 2006 r., rozpoczęcie procesu wyłączania częstotliwości analogowych wykorzystywanych do transmisji telewizyjnych w technice analogowej w 2008 r., zakończenie procesu przejścia na rozpowszechnianie cyfrowe w 2012 r.

Wśród możliwych różnych sposobów zagospodarowania uwolnionych częstotliwości na wcześniejszych etapach wymieniano utworzenie jednego lub dwóch dodatkowych cyfrowych multipleksów naziemnych.

W informacji o rozpoczęciu przeglądu Ofcom w listopadzie 2005 r. wskazywał na następujące rozważane możliwości wykorzystania uwolnionego spectrum częstotliwościowego:

- wprowadzenie nowych usług mobilnych, z wysoką jakością przekazu audiowizualnego i usługami mediów interaktywnych przekazywanymi do urządzeń przenośnych,

- szersze wykorzystanie bezprzewodowych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, cechujących się dużą prędkością przesyłu danych

- szersze wykorzystanie zaawansowanych technicznie usług w odległych rejonach kraju i na terenach wiejskich

- zaawansowane usługi biznesowe i usługi nadawcze, takie jak te wykorzystywane do transmisji z ważnych wydarzeń sportowych,

- wzbogacenie oferty programów telewizyjnych, w tym możliwe uruchomienie programów w wysokiej rozdzielczości (HD) na naziemnych platformach ogólnodostępnych (Freview).

Wskazano jednocześnie, iż nie jest to lista zamknięta, ani też nie wskazuje na jakieś z góry przyjęte preferencje.


Koncesjonowanie

DTT jest poddane trójstopniowemu koncesjonowaniu. Po pierwsze koncesji wymaga działalność operatora nadajników (udziela jej Ofcom w świetle zmian wprowadzonych ustawą z 1998 r. zmieniającą Wireless and Telegraphy Act z 1949 r.).

Ofcom udzielił dwóch koncesji transmisyjnych na DTT: dla National Grid Wireless Ltd (wcześnie znany jako Crown Castle UK Ltd) oraz dla Arqiva (wcześniej NTL).

Po drugie koncesji Ofcom wymaga działalność operatora multipleksu. Jak już wskazano powyżej w Wielkiej Brytanii jest 6 multipleksów, dwa z nich zostały przeznaczone przez Rząd dla nadawców misyjnych BBC, ITV1 oraz Chanel 4 (po jednym multipleksie dla BBC oraz dla ITV/Chanel 4). Programy S4C oraz Five otrzymały gwarancję umieszczenia ich programów na trzecim, komercyjnym multipleksie. Cztery multipleksy mają charakter komercyjny i Ofcom przyznał koncesje ich operatorom w drodze przetargu. Operatorzy multipleksów otrzymali koncesje od Ofcomu, z wyjątkiem BBC które otrzymało koncesję operatora Multipleksu 1 bezpośrednio od Department of Culture, Media and Sport.

Zasadniczo każdy podmiot może być operatorem do trzech multipleksów. Operatorem multipleksu może być także operator transmisyjny lub nadawca programu rozpowszechnianego na naziemnej platformie cyfrowej. Nie ma w tym zakresie ograniczeń. Nie ma także ograniczeń dla udziału kapitału zagranicznego w organizacji operatora multipleksu (ani też operatora transmisyjnego).

Jeśli chodzi o kształt oferty programowej w poszczególnych multipleksach to – z wyjątkiem multipleksów zajętych przez nadawców misyjnych – kwestia ta zależy od operatora multipleksu, jest jednak przedmiotem zatwierdzenia przez regulatora i decyzji o udzieleniu koncesji.

Także wszelkie późniejsze zmiany dotyczące sposobu wykorzystania przyznanej pojemności multipleksu leżą w gestii operatora multipleksu, jakkolwiek wszelkie zmiany wymagają zatwierdzenia przez Ofcom lub zmiany przyznanej koncesji.

Zadbano o zagwarantowanie kontynuacji obecności dotychczasowych naziemnych nadawców analogowych w formie cyfrowej.

Operatorzy sześciu istniejących multipleksów otrzymali koncesje na okres 12 lat licząc od listopad 1998 r., z opcją odnowy koncesji na kolejny okres 12 lat. (tj. do listopada 2022).

Po trzecie programy rozpowszechniane w formie cyfrowej wymagają koncesji Ofcom. Jest ona przyznawana bez trudności, o ile nie występują negatywne przesłanki wynikające z regulacji odnoszących się do koncentracji mediów, a nadawca spełnia wymogi formalne. Nie ma ograniczeń dla kapitału zagranicznego w odniesieniu organizacji nadawcy ubiegającego się o koncesję na rozpowszechnianie programu w DTT.

Taki nadawca może rozpowszechniać swój program jedynie na podstawie umowy z operatorem multipleksu i na warunkach określonych w koncesji przyznanej operatorowi multipleksu.

Źródła:

- Analogue Switch-off Strategies in Western Europe, EBU listopad 2005 r.

- A guide to Digital Television and Digital Swichover, wyd. z 1 czerwca 2005 - http://www.digitaltelevision.gov.uk

- Communications Market - Digital TV Progress Report, Q4, 2005, http://www.ofcom.org.uk

- Regulatory and Environmental Impact Assessment: the timing of digital switchover, Department for Culture, Media and Sport, Department for Trade and Industry, September 2005; http://www.digitaltelevision.gov.uk

- Report Ofcom - Digital Television Update – 2006 Q1;

- Report of Digital Television Project”, 23 March 2005; http://www.digitaltelevision.gov.uk

- Ofcom News Release: http://www.ofcom.org.uk/media/news/2006/03/nr_20060317

- Ofcom Frequently Asked Questions; http://www.ofcom.org.uk/advice/ifv/digital_tv/digital_faq#136

- Ofcom News Release - The Digital Dividend Review; http://www.ofcom.org.uk/media/news/2005/11/nr_20051117

- Fact Sheet Digital Swichover Technical Trial Llansteffan & Ferryside, West Wales http://www.digitaltelevision.gov.uk./press/2005/welshtrial_factsheet.html

- Bolton Digital Television Trial, http://www.digitaltelevision.gov.uk./publications/pub_boltondigtv.html

- Wikipedia – Freeview; http://en.wikipedia.org/wiki/Freeview

- Wikipedia - Digital terrestrial television in the United Kingdom; http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_terrestial_television_in_the_UNited_Kingdom.: Data -> Files -> public -> Portals
Portals -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
Portals -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Strategii I Analiz Listopad 2005 analiza biura krrit nr 13/2005 Informacja o państwowych oraz innych formach
Portals -> Sprawozdanie z sesji eurodig „who sets the rules for the internet?”, Sztokholm, 14 – 15 czerwca 2012 R
Portals -> Informacja o przyjmowaniu I załatwianiu wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych
Portals -> Sprawozdanie z 35. spotkania Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych Portoroż, Słowenia, 30. 05 06. 2012 r
Portals -> Wersja skrócona Programy ogólnopolskie Badanie zrealizowane na zlecenie: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2015 Zespół koordynujący i przygotowujący raport
Portals -> Spis treści zakres stosowania dokumentu 3
Portals -> Projekt z dnia 28 września 2012 r. Rozporządzenie krajowej rady radiofonii I telewizji


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna