Biuro planowania przestrzennegoPobieranie 0.72 Mb.
Strona1/20
Data02.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

Spółka z o.o. w Kielcach

25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31, tel./fax (041) 34-426-34

_________________________________________________________________


PROGNOZA

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

do „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn,

obejmującego obszar miejscowości:

Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów”

Zespół autorski:
mgr inż. arch. Barbara Godzisz-Grychowska

mgr inż. Małgorzata Bogdał

mgr Bożena Rumas

mgr Halina Piersiala

mgr inż. Paulina Grychowska arch. krajobrazu

Kielce, luty 2012 r.

Spis treści:

1. Wstęp 5


1.1. Przedmiot opracowania 5

1.2. Cel i zakres prognozy 5

1.3. Powiązania formalne i merytoryczne prognozy z innymi dokumentami 5

1.4. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 7

1.5. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 8

1.6. Ocena możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 9


2. Charakterystyka istniejącego stanu środowiska 9


2.1. Świat przyrody 9

a) Różnorodność biologiczna 9

b) Zwierzęta 11

c) Roślinność 12

2.2. Jakość powietrza i klimat 12

a) Jakość powietrza 12

b) Region klimatyczny 14

c) Topoklimaty 15

2.3. Charakterystyka i jakość wód 16

a) Wody powierzchniowe i ochrona przed powodzią 16

b) Wody podziemne 17

2.4. Powierzchnia ziemi 18

a) Rzeźba terenu i jej przekształcenie 18

b) Gleby i ich degradacja 19

2.5. Zasoby naturalne 22

2.6. Dziedzictwo kulturowe i zabytki 22

a) Miejsca Pamięci Narodowej 22

b) Park Kulturowy Doliny Kamiennej 22


3. Obszary podlegające ochronie 22


3.1. Ochrona na podstawie ustawy o ochronie przyrody 22

a) Rezerwat przyrody 22

b) Park Krajobrazowy 25

c) Obszary Chronionego Krajobrazu 26

d) Natura 2000 28

e) Pomniki przyrody 29

f) Użytki ekologiczne 31

3.2. Pozostałe obszary podlegające ochronie 32

a) Ochrona zasobów wodnych 32

b) Ochrona gruntów rolnych i leśnych 35

c) Sieć ekologiczna ECONET–Polska 36

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu, wspólnotowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym 37

5. Czynniki mogące pogorszyć stan środowiska objętego niniejszą analizą 39


5.1. Pobór wód 39

5.2. Retencja wodna 40

5.3. Odprowadzanie ścieków 43

5.4. Gromadzenie odpadów 47

5.5. Gazownictwo 48

5.6. Działalność produkcyjna i wydobywcza 48

5.7. Komunikacja samochodowa i kolejowa 50

5.8. Ogrzewanie pomieszczeń 52

5.9. Emisja pól elektromagnetycznych 52

5.10. Hałas 54

5.11. Cmentarze 57

6. Ocena stanu środowiska w granicach opracowania 58


6.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 58

6.2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 60


7. Oddziaływanie ustaleń projektu na środowisko 67


7.1. Rodzaje i skala przewidywanych oddziaływań na środowisko 67

a) Analiza graficzna 67

b) Analiza tabelaryczna 69

7.2. Wpływ przewidywanych oddziaływań na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody 74

a) Wpływ na rezerwat przyrody 74

b) Wpływ na Parki Krajobrazowe 74

c) Wpływ na Obszary Chronionego Krajobrazu 77

d) Wpływ na obszary Natura 2000 82

e) Wpływ na pomniki przyrody 85

f) Wpływ na użytki ekologiczne 86

g) Wpływ na ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów 86

7.3. Rozwiązania eliminujące, ograniczające lub kompensujące negatywne oddziaływania na środowisko, przedstawione w projekcie 87

7.4. Możliwości rozwiązań alternatywnych do zawartych w projektowanym dokumencie oraz trudności w ich określeniu 89

8. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 90

9. Literatura 971. Wstęp

1.1. Przedmiot opracowania


Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmującego obszar miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów” – zwany dalej „planem”.

Plan został zainicjowany Uchwałą Nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn.1.2. Cel i zakres prognozy


Celem niniejszej prognozy jest ocena skutków realizacji ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmującego obszar miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów” dla środowiska.

Podstawą przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której elementem jest prognoza oddziaływania na środowisko, jest art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami).

Zakres prognozy wynika bezpośrednio z zapisów art. 51 i 52 cytowanej ustawy oraz z uzgodnień wymaganych w art. 53 ustawy. Opracowujący prognozę oddziaływania na środowisko zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgodnił z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Skarżysku – Kamiennej.


: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Światowej sławy jurorzy w konkursach kompozytorskich Festiwalu transatlantyk 2012

Pobieranie 0.72 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna