Biuro projektowo technicznePobieranie 0.54 Mb.
Strona3/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Tabela nr 2. Emisja odpadów w fazie likwidacji

Lp.

Rodzaj odpadu zgodnie z katalogiem odpadów

Kod odpadu

Ilości w Mg/rok

1.

Odpady betonu

17 01 01

120,0

2.

Odpady tworzyw sztucznych

17 02 03

0,5

3.

Szkło

17 02 02

0,1

4.

Metale żelazne

17 04 05

15,0

5.

Tworzywa sztuczne

17 02 03

0,4

6.

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 04 11

0,2

7.

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 08 02

0,6

8.

Papier i tektura

20 01 01

0,1

9.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

0,2

Przewiduje się, że likwidacja instalacji będzie zlecona firmie specjalizującej się w robotach rozbiórkowych. Po przeprowadzeniu rozbiórki gruz budowlany zostanie przekazany do odbiorcy, który prowadzi odzysk gruzu w celu ponownego zastosowania w budownictwie. Zużyte elementy z tworzyw sztucznych będą przekazane odbiorcy upoważnionemu do odbioru tego rodzaju odpadów. Odpady mające charakter surowców wtórnych takie jak złom stalowy oraz odpady szklane zostaną przeka­zane do punktów skupu surowców wtórnych i składnic złomu. W przypadku gdyby w trakcie likwidacji stwierdzono zanieczyszczenie gruntu, będzie on wymieniony a zanieczyszczone masy ziemne podlegać będą rekultywacji w ramach odrębnego procesu. Powstające w procesie likwidacji odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne będą na bieżąco wywożone do odbiorców. Nie przewiduje się ich magazynowania.

Oddziaływanie na środowisko dla fazy likwidacji nie przekroczy terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny z jednoczesnym zachowaniem:


 • ochrony wód,

 • ochrony powietrza ziemi,

 • ochrony powietrza,

 • ochrony przez hałasem.

Szczegółowy opis wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.  1. Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych oraz zainstalowanych urządzeń technologicznych.

Opis procesów technologicznych

Proces bioremediacji R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Proces bioremediacji przebiega na poletku remediacyjnym. Odpady dostarczane będą na poletko za pomocą przystosowanych do tego celu samochodów samowyładowczych.

Bioremediacja jest to metoda biologicznego usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych), z materiałów zanieczyszczonych organicznie, przy wykorzystaniu zdolności określonych mikroorganizmów do biodegradacji tych substancji. Mikroorganizmy te z metabolicznego rozkładu związków organicznych będących zanieczyszczeniem środowiska uzyskują energię oraz surowce do rozmnażania się i wzrostu. Produkty ropopochodne w wyniku pełnej aktywności metabolicznej drobnoustrojów ulegają całkowitemu lub częściowemu przekształceniu w masę bakteryjną i stabilne nietoksyczne materiały końcowe. W warunkach tlenowych są nimi dwutlenek węgla i woda.

Zaletą technologii biologicznego oczyszczania jest jej wysoki stopień dopasowania do środowiska w którym przebiega, polegający na wspomaganiu naturalnie przebiegających procesów rozkładu. W przeciwieństwie do wielu metod, zwłaszcza fizykochemicznych, metoda ta prowadzi do rzeczywistego rozwiązania problemu ekologicznego, nie zaś jego odłożenia.

Bioremediacjia odpadów zanieczyszczonych organicznie przebiega w warunkach tlenowych. Odpady poddawane są mikrobiologicznemu oczyszczaniu z zanieczyszczeń przy użyciu wyizolowanych mikroorganizmów (głównie bakterii z grupy Pseudomonas Aerobakter i Bacillus), w odpowiedniej temperaturze, przy właściwej wilgotności odpadów oraz przy odpowiednim ich przygotowaniu.

Proces oczyszczania odpadów prowadzony jest w pryzmach technologicznych o wysokości około 1,5 m. Preparat ze specjalnie wyizolowanych bakterii aplikowany jest bezpośrednio na pryzmę odpadów, w otwory usytuowane co 1 m. Następnie po około trzech dniach przy użyciu koparki miesza się odpady. Po około dwóch, trzech tygodniach miesza się ponownie i pobiera wstępnie próbki w celu określenia stopnia oczyszczenia i ewentualnego aplikowania kolejnych dawek. Obok poletka remediacyjnego zlokalizowany jest niewielki zbiornik, tzw. namnażalnik, który jest miejscem, gdzie produkowany jest koncentrat preparatu bakteryjnego.

W procesie przetwarzania odpadów poza odpowiednimi szczepami bakterii, potrzebne są jeszcze składniki odżywcze niezbędne dla rozwoju bakterii oraz woda. Substancjami odżywczymi są składniki mineralne: azot, fosfor, potas (pochodzące głównie z nawozów sztucznych). Natomiast woda wykorzystywana do zraszania poletka remediacyjnego, ma zapewnić odpowiednią wilgotność prowadzenia procesu, a tym samym jego efektywność.

W trakcie procesu przetwarzania pryzmy odpadów, po kolejnej aplikacji preparatu bakteryjnego, będą mechanicznie przerzucane – za pomocą ładowarki lub koparki, w celu zapewnienia właściwego poziomu napowietrzenia odpadów, a tym samym zachowania wysokiego stopnia efektywności prowadzonego procesu.

Proces odzysku prowadzony będzie do czasu osiągnięcia standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), Oczyszczony materiał (grunt), zostanie usunięty z miejsca odzysku bezpośrednio do miejsca jego ostatecznego wykorzystania, m.in. do rekultywacji terenów przemysłowych, składowisk odpadów (jako warstwa izolacyjna), do budowy nasypów drogowych, itp.

Prowadzony proces będzie stale monitorowany za pomocą analiz mikrobiologicznych i chemicznych oczyszczanych odpadów.

Aplikowaniem mikroorganizmów na poletko remediacyjne, sporządzaniem koncentratu bakteryjnego, jak również prowadzeniem badań osadów w trakcie całego procesu przetwarzania odpadów, zajmować się będzie firma Dekonta Polska Sp. z o.o. z Kielc, posiadająca wieloletnie doświadczeni w dobieraniu, a następnie sporządzaniu koncentratów preparatów bakteryjnych do oczyszczania materiałów zanieczyszczonych organicznie (gleb, wód), posiadająca system zarządzania środowiskowego ISO 140001, jak również laboratorium do wykonywania badań, m.in.. materiałów, gruntów i ziemi zanieczyszczonych substancjami organicznymi.

Proces odwadniania (zagęszczania) R7 – odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń.

Etap odwadniania odpadów trwać będzie od 1 do 3 dni (w zależności od stopnia uwodnienia przetwarzanych odpadów).

Przetwarzanie przebiegać będzie w instalacji, na którą składają się stacjonarne urządzenia techniczne powiązane technologiczne, tworzone przez zespół osadników, separator substancji ropopochodnych oraz bezodpływowy, szczelny zbiornik do gromadzenia filtratu.

Metoda odzysku polegać będzie na poddaniu odpadów procesowi przekształcenia fizycznego, tzw. filtracji – odwodnienia (proces fizyczny polegającym na oddzieleniu cząstek stałych od cieczy), poprzez grawitacyjne zagęszczenie odpadów, czego efektem będzie oddzielenie olejów i emulsji semistabilnych od frakcji wodnej oraz osadów.

Odpady po dostarczeniu przez uprawnione podmioty, trafią do osadnika wstępnego poziomego, wzdłużnego, czterokomorowego – do jego największej komory, w której nastąpi rozdzielenie odpadów na poszczególne frakcje. Frakcja ciekła przelewać się będzie przez pozostałe 3 komory osadnika, skąd rurą kanalizacyjną popłynie do studzienki osadniczej, a następnie do separatora substancji ropopochodnych, gdzie zostanie poddana podczyszczeniu, a następnie spłynie do zbiornika bezodpływowego. Zastosowanie takiej metody przetwarzania odpadów wynika ze struktury odpadów i jest powszechnie stosowaną metodą zmniejszania objętości odpadów zawierających osady o charakterze mineralnym, czyli takich, jakie powstają w urządzeniach podczyszczających ścieki

Odpady wytwarzane w wyniku czyszczenia czy serwisowania urządzeń oczyszczających ścieki opadowe z dróg, placów, stacji benzynowych, parkingów, itp., odpady z osadników, piaskowników czy zbiorników bezodpływowych do gromadzenia tego rodzaju ścieków, mają strukturę mineralno-organiczną i są bardzo mocno uwodnione. Zawartość frakcji wodnej w ogólnej objętości odpadów, zawiera się w granicach od 10 do 75%, a nawet do 90%. Pozostała część objętości odpadów, to zaolejony szlam połączony z olejem. Skład i właściwości tego rodzaju odpadów mogą się zmieniać w szerokim zakresie w zależności od miejsca z którego pochodzą, czyli miejsca lokalizacji urządzenia oczyszczającego ścieki - na drogach, parkingach, stacjach paliw, myjniach samochodowych, itp. W urządzeniach takich gromadzą się w różnych proporcjach substancje ropopochodne i zaolejone osady, kwalifikowane jako odpady, głównie z grupy 13 05.

Wyniki badań dotyczące składu fizykochemicznego i granulometrycznego tych odpadów potwierdzają, iż składają się one z następujących składników:


 1. substancji mineralnych: cząstek iłowych, składających się przeważnie z minerałów iłowych, cząstek pyłowych (tzw. mączki skalnej), minerałów ilastych, piasku, kwarcu, skaleni, miki, itp.,

 2. wody,

 3. substancji organicznych: węglowodorów,

Jeżeli chodzi o zawartość węglowodorów, to ich % zawartość w masie odpadów, zależy od miejsca w którym powstały. Badania wykazują, iż w mogą one stanowić od 0,22 % do 5,3 % suchej masy.

Właściwości fizykochemiczne odpadów, pozwalają na wykorzystanie ich, po odpowiednim procesie przetwarzania. Analiza granulometryczna osadów powstałych po etapie odwadniania, pozwala sklasyfikować je jako gliny pylaste (pyły ilaste), z których struktury, po przetworzeniu w instalacji bioremediacji, zostaną wyeliminowane substancje ropopochodne. Powstanie grunt spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), mogący zostać wykorzystany, m.in. do wypełnienia terenów zdegradowanych, do rekultywacji składowisk odpadów, budowy dróg, itp.

Niezbędnym procesem przetwarzania, któremu muszą zostać poddane odpady poddawane procesowi odzysku, aby mogły zostać wykorzystane do dalszych procesów przetwarzania i docelowo do wypełnienia terenów zdegradowanych, budowy dróg, itp. jest proces odwodnienia (filtracji), który pozbawia ich właściwości płynnych, a następnie substancji ropopochodnych (bioremediacja). Dlatego proces przetwarzania odpadów przebiegał będzie dwuetapowo:

W wyniku I Etapu przetwarzania odpadów (odwadniania) otrzymana zostanie faza stała odpadów (osad) oraz faza ciekła (filtrat).

Otrzymana w wyniku przetwarzania faza stała odpadów, tzw. osad, składająca się z naturalnych związków mineralnych i związków organicznych, co wynika ze struktury tych odpadów oraz miejsc w których powstały (urządzenia oczyszczające ścieki opadowe i roztopowe, piaskowniki, itp.), pozwala zakwalifikować powstałe odpady jako w grupie 13 05 – odpady z odwodnienia olejów w separatorach. Masa i objętość wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów 13 05 będzie bardzo zredukowana, co pociąga za sobą znaczne obniżenie kosztów dalszego ich przetworzenia – wytworzone odpady mogą mieć nawet do 90 % mniejszą objętość w porównaniu z wyjściowymi odpadami.

Odwodnione odpady 13 05 - kierowane będą do II Etapu przetwarzania, na instalację bioremediacji. Do drugiego etapu również będą kierowane odpady z grupy 17 01 06*, 17 05 03*, 17 05 05* i 17 05 07*. Łącznie w ilości nie większej niż 20 000 ton.

Wytworzony podczas przetwarzania filtrat (ściek przemysłowy), wywożony będzie przez uprawnionych odbiorców, specjalistycznym sprzętem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, na podstawie stosownej umowy;

Odpady przeznaczone do odzysku przywożone będą na instalację przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania/transportu odpadów, lub bezpośrednio przez wytwórców odpadów specjalistycznym sprzętem asenizacyjnym, gwarantującym właściwe i bezpieczne wykonanie przedmiotowych prac.

13 05 01*

13 05 02*

13 05 03*

13 05 06*

13 05 07*

13 05 08*

DOWÓZ ODPADÓW  1. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów może w trakcie funkcjonowania powodować:

 • zanieczyszczenie gleb i gruntów,

 • zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,

 • zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,

 • przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.


5.1. Gospodarka wodno – ściekowa.

Woda na potrzeby funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów pobierana będzie ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Inwestora – PKL „Keramzyt” Sp. z o.o. w ramach pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Żyrardowskiego nr OS.VII.6223/2/2006 z dnia 01. 06.2006 roku na czas oznaczony , tj. do dnia 01 marca 2016 roku.

Ilość zużywanej wody w okresie produkcyjnym obliczona według norm jednostkowego zapotrzebowania na wodę oraz na podstawie danych uzyskanych od Inwestora wyniesie:

a) woda na cele socjalne

- ilość pracowników 3 osoby

- czas pracy w roku 250 dni

- współczynnik nierównomierności rozbioru dobowy Nd = 1,2

- współczynnik nierównomierności rozbioru godzinowy N h = 1,4

Q śr. d. = 60 dm3/d x 3 prac. = 0,18 m3/d

Q max. d. = 0,18 x 1,2 = 0,22 m3/d

Q max. h. = 0,22 m3/d : 8 x 1,4 = 0,04 m3/hb) woda dla potrzeb WC

- planuje się 1 punkt WC;

Q = 0,1 m3/d / punkt

Nd = 1,2

N h = 1,4

Q śr. d. = 0,1 m3/d

Q max. d. = 0,1 m3/d x 1,2 = 0,12 m3/d

Q max. h. = 0,12 m3/d : 8 x 1,4 = 0,02 m3/h

Q max.rok= Q max. d. x 250 dni = 0,12 m3/d x 250 dni = 30 m3/rok
c) zapotrzebowanie wody na potrzeby technologiczne

W czasie funkcjonowania przedsięwzięcia na potrzeby technologiczne woda zużywana będzie do zraszania poletka remediacyjnego oraz do rozcieńczania koncentratu w namnażalniku bakterii. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora w okresie funkcjonowania instalacji tj. w miesiącach kwiecień – listopad do celów technologicznych zużywane będzie maksymalnie 10 m3 wody miesięcznie. Do zraszania poletka remediacyjnego używana będzie również woda ze szczelnego zbiornika bezodpływowego na odcieki.

Łączne zapotrzebowanie roczne wody wynosi:

Q max.rok= 30 m3/rok + 10 m3/m-c x 9 m-cy = 120 m3/rok


Gospodarka ściekami

Ścieki socjalno - bytowe

Przyjmuje się, że ilość powstających ścieków socjalno - bytowych jest równa ilości pobieranej do tych celów wody, tj.:

Qśr. d = 0,28 m3/dobę

Qmax. d = 0,34 m3/ dobę

Qmax. godz. = 0,06 m3/godz.

Q max.rok= 30 m3/rok


Ścieki technologiczne

W wyniku zraszania poletka remediacyjnego nie będą powstawały ścieki technologiczne ze względu na jej częściowe odparowywanie z gleby oraz fakt, że część wody pozostanie w produkcie finalnym będącym wynikiem odzysku.

Z prowadzonego procesu zagęszczania grawitacyjnego (odwadniania) odpadów wytwarzany będzie filtrat, który podlegał będzie procesom oczyszczania w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych. Filtrat (ściek przemysłowy) gromadzony będzie w szczelnym bezodpływowym zbiorniku, a następnie wywożony będzie przez uprawnionych odbiorców, specjalistycznym sprzętem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków na podstawie zawartej umowy.

Ilość odcieków z procesu odwadniania odpadów nie jest możliwy do określenia ze względu na znaczne różnice w uwodnieniu zagęszczanych grawitacyjnie odpadów.


Sposób postępowania ze ściekami:

W wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania odpadów powstają ścieki socjalno - bytowe. Ścieki pod względem stanu i składu odpowiadają ściekom tego typu. Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane bezpośrednio do istniejącej w tym rejonie gminnej sieci sanitarnej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

Jak wyżej opisano powstały filtrat (ściek przemysłowy) z procesu odwadniania odpadów gromadzony będzie w szczelnym bezodpływowym zbiorniku, a następnie wywożony będzie przez uprawnionych odbiorców, specjalistycznym sprzętem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków na podstawie zawartej umowy.

Ścieki opadowe

Na terenie przedsięwzięcia należącego do PKL „Keramzyt” istnieje systemu kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z powierzchni obejmujących miejsca parkingowe oraz drogi wewnętrzne. Teren przeznaczony pod instalację do przetwarzania odpadów objęty jest istniejącym systemem kanalizacji deszczowej należącym do PKL „Keramzyt”. Ujęte wody opadowe z powierzchni utwardzonych za pomocą wpustów deszczowych wprowadzane są do istniejącego rząpia, z którego następnie są odprowadzane do gminnej kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie i wprowadzane do rzeki Okrzeszy. Wody opadowe z powierzchni dachowych zwane umownie jako „czyste” wprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. Rozbudowa instalacji nie wpłynie na ilość wód opadowych wprowadzanych dotychczas przez PKL „Keramzyt” do istniejącej kanalizacji zakładowej. Na przyjęcie wód opadowych do sieci kanalizacji gminnej przedsiębiorstwo posiada stosowną umowę.

Ilość wód opadowych kierowanych do kanalizacji deszczowej z terenu przedsięwzięcia wyniesie:

Q = F x q x Ψ x φ [dm3/s]

gdzie:

a /- natężenie deszczu miarodajnego – q – 77 l/(s*ha) – przy prawdopodobieństwie pojawienia się deszczu raz na rok lata c = 1 rok (deszcz przeciętnie raz na rok , p = 100% i czasie trwania deszczu 15 min.b/ - współczynnik spływu powierzchniowego dla całej zlewni przyjęto – Ψ = 0,25, gdzie powierzchnia zlewni charakteryzować się małym stopniem uszczelnienia, jak dachy szczelne, drogi asfaltowe, place i parkingi z kostki brukowej.

c/ - współczynnik opóźnienia spływu φ

d/ - powierzchnia zlewni F- 1,280 [ha]

Współczynniki opóźnienia spływu φ obliczono według wzoru:

φ = = = 0,23

Ilość wód opadowych wynosi:

Qsek. = 1,28 ha x 77 dm3/s/ha x 0,25 x 0,23Qsek = 5,67 dm3/s

Qd = Qs x 15 min.

Qd = 5,67 dm3/s x 900 s

Qd = 5,1 m3/d

Dla średniorocznego opadu wynoszącego w okolicach Mszczonowa H = 0,55 m3/m2 ilość wód opadowych z terenu przedsięwzięcia oraz z spływających do wyniesie:

- Qd rok = Ψ x F x H [m3/rok]

- Q rok = 0,25 x 12 800 m2 x 0,55 m3/m2- Q rok = 1760 m3/rok

Wprowadzane do gminnej kanalizacji deszczowej wody opadowe z terenu PKL „Keramzyt” spełniać powinny warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 zpóźn.zm), gdzie dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach h nie mogą przekroczyć: • zawiesina – 100 mg/l

 • substancje ropopochodne – 15mg/l.

Istniejące na terenie zakładu urządzenia zapewnią całkowitą ochronę przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.

Przedsiębiorstwo posiada umowę na przyjęcie wód opadowych podpisaną z zarządcą sieci Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w MszczonowieUstalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym Środkowej Wisły, w zlewni rzeki Pisia Gągolina.

Zgodnie z cytowaną ustawą – Prawo wodne plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ustala Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22.02.2011 r. opublikowany został w M.P. Nr 49, poz. 549 z dnia 21.06.2011 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Charakterystyka jednolitych części wód rzecznych” do planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wymieniona została rzeka Pisia Gągolina i scharakteryzowana w następujący sposób:Jednolita część wód powierzchniowych:

Europejski kod JCWP – PLRW200017727631

Nazwa JCWP – Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą

Lokalizacja:

Scalona część wód - SW1827

Region wodny – region wodny środkowej Wisły

Obszar dorzecza:

Kod – 2000

Nazwa – obszar dorzecza Wisły

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie

Ekoregion:

Wg. Kondrackiego – Równiny Centralne (14)

Wg. Illiesa - Równiny Centralne (14)

Typ JCWP – potok nizinny piaszczysty (17)

Status – naturalna część wód

Ocena stanu – zły

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona

W wyniku podziału obszaru Polski na jednolite części wód podziemnych /JCWPd/ wyznaczono 161 JCWPd. Na obszarze dorzecza Wisły występuje 90 JCWPd. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach JCWPd oznaczonej jako - 81, która została scharakteryzowana w załączniku Nr 2 „Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych” do w/w Planu … w sposób następujący:

Jednolita część wód podziemnych /JCWPd/

- Europejski kod JCWPd – PLGW230081

- Nazwa JCWPd – 81

Lokalizacja

- Region wodny – region wodny Środkowej Wisły

- Obszar dorzecza:


 • kod: 2000

 • nazwa: obszar dorzecza Wisły

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej /RZGW/ - RZGW w Warszawie

- Ekoregion – Równiny Centralne /14/Ocena stanu

- ilościowego – dobry

- chemicznego – dobry

Ocena ryzyka

- niezagrożona

Natomiast warunki korzystania z wód regionu wodnego ustala Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dla regionu wodnego, w którym znajduje się rzeka Pisia Gągolina – Środkowej Wisły warunki te nie zostały opracowane. W związku z powyższym ustaleń tych nie podaje się.


5.2. Powietrze atmosferyczne

Materiały źródłowe

- Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatura w Płocku określająca aktualny stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.

- Pakiet programów komputerowych „OPERAT FB” dla Windows– PROEKO, wrzesień 2012 r.

- Statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru dla stacji meteorologicznej Warszawa

- Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza – Ministerstwo Środowiska i Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Warszawa, 2003 r.

Metodyka

Ocena wpływu projektowanej stacji paliw na stan jakości powietrza wykonana została zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Na podstawie danych inwestora i materiałów źródłowych obliczono szacunkowe emisje substancji, które będą odprowadzane do powietrza z przewidywanych źródeł usytuowanych w granicach działki planowanego przedsięwzięcia.

W granicach opracowania wyróżniono źródła emisji niezorganizowanej – emitory liniowe (ruch samochodów ciężarowych i praca koparki).

Na podstawie wstępnych obliczeń określono substancje, które kwalifikują się do skróconego zakresu obliczeń poziomów w powietrzu.

Dla pozostałych zanieczyszczeń przeprowadzono pełen zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu – symulację komputerową przestrzennego rozkładu stężeń krótko- i długoterminowych oraz częstości przekraczania wartości odniesienia D1.

Wyniki obliczeń porównano z wartościami odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu uwzględniając istniejący stan jakości powietrza.

Obliczenia wykonano wg pakietu programów „OPERAT FB” dla Windows – PROEKO, wrzesień 2012 r.

System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym „OPERAT FB” zgodny jest z metodyką obliczeniową zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) i posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak: BA/147/96.

Pakiet uwzględnia elementy klimatyczne, które bezpośrednio wpływają na rozkład przestrzenny zanieczyszczeń, tj. temperaturę powietrza, rozkład kierunków i prędkości wiatru oraz stany równowagi atmosfery.

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu, który również uwzględnia „OPERAT FB” wyznaczono na podstawie mapy topograficznej i lokalnych warunków fizjograficznych.

Wyniki obliczeń komputerowych przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznejDane klimatyczne i fizjografia

W niniejszym opracowaniu uwzględniono elementy klimatyczne, które bezpośrednio wpływają na rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu, tj. temperaturę powietrza, rozkład kierunków i prędkości wiatru oraz stany równowagi atmosfery.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono elementy klimatyczne, które bezpośrednio wpływają na rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu, tj. temperaturę powietrza, rozkład kierunków i prędkości wiatru oraz stany równowagi atmosfery.

Dane o udziale i częstości wiatrów pochodzą ze stacji Warszawa (wysokość anemometru h = 12 m).W tabelach poniżej przedstawiono udział poszczególnych kierunków wiatru (tabela nr 1) i zestawienie częstości poszczególnych prędkości (tabela nr 2). Informacje te w sposób jakościowy pozwalają ocenić wpływ omawianego obiektu na otoczenie.

Tabela 3. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NNE

ENE

E

ESE

SSE

S

SSW

WSW

W

WNW

NNW

N

3,72

5,65

7,80

11,81

9,20

7,86

6,05

8,69

16,78

11,13

6,64

4,66Tabela 4. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

1 m/s

2 m/s

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

11 m/s

9,81

14,41

18,98

16,47

13,76

9,86

7,08

4,60

2,68

1,19

1,16

Stany równowagi atmosfery dla poszczególnych kierunków i prędkości wiatru zostały uwzględnione w pakiecie programów komputerowych „OPERAT FB” zastosowanym przy obliczeniach. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznaczono na podstawie mapy topograficznej oraz analizy terenu w wysokości Z0 = 0,1954 m.

Inwestycja zlokalizowana jest w Mszczonowie, ul. Warszawska 43. Sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe należące do Inwestora

Najbliższa zabudowa mieszkalna to wolnostojący dom jednorodzinny w odległości około 450 m na południowy-zachód.

Na obszarze tym nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Aktualny stan jakości powietrza

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku, aktualny stan jakości powietrza (wartości średnioroczne) w rejonie m. Mszczonów kształtuje się następująco: • dwutlenek azotu - 18,0 g/m3

 • dwutlenek siarki - 7,0 g/m3

 • tlenek węgla - 330,0 g/m3

 • pył zawieszony PM10 - 24,5 g/m3

 • pył zawieszony PM2,5 - 16,4 g/m3

 • benzen - 1,2 g/m3

 • ołów - 0,05 g/m3

Dla pozostałych substancji zanieczyszczających przyjęto tło w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Tabela 5: Wartości odniesienia oraz tło zanieczyszczeń powietrza

Lp.

Nazwa substancji

Wartości odniesienia

[µg/m3]

Tło zanieczyszczeń

[µg/m3]

D1 [1 godz.]

Da [1 rok]

R

1.

pył PM-10

280

40

24,5

2.

dwutlenek siarki

350

20

7

3.

tlenki azotu jako NO2

200

40

18

4.

tlenek węgla

30000

0

330

5.

benzen

30

5

1,2

6.

ołów

5

0,5

0,05

7.

węglowodory aromatyczne

1000

43

4,3

8.

węglowodory alifatyczne

3000

1000

100


Emisja zanieczyszczeń

Zanieczyszczenie powietrza stanowić będą zanieczyszczenia pyłowo-gazowe związane z pracą silników samochodowych oraz spychacza.

Określenie wartości emisji zanieczyszczeń i jej parametrów ze źródeł: liniowych wykonano na podstawie obliczeń teoretycznych w oparciu o dane zgodnie z metodyką „EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007”, oraz wskaźniki spalania paliw z „Aplikacji do obliczania emisji ze środków transportu w 2002 r.” opracowanej przez Krajowe Centrum Informacji Emisji.

Ruch pojazdów samochodowych

Ruch pojazdów samochodowych poruszających się po wewnętrznych drogach dojazdowych w granicach przedsięwzięcia będzie źródłem emisji niezorganizowanej spalin z ich silników.

Stężenie spalin samochodowych i zawartych w nich substancji zanieczyszczających uwarunkowane jest rodzajem, intensywnością i szybkością ruchu pojazdów.

Głównymi substancjami zanieczyszczającymi w spalinach samochodowych są:

- dwutlenek azotu,

- tlenek węgla,

- mieszanina węglowodorów [benzen, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne],

- dwutlenek siarki,

- pył.

Określenie wartości emisji poszczególnych substancji zawartych w spalinach samochodowych wykonano za pomocą pakietu do obliczania emisji ze środków transportu zawartego w programie komputerowym OPERAT FB. – PROEKO, wrzesień 2012 r. Do obliczenia emisji przyjęto długość odcinka, rodzaj pojazdów i liczbę pojazdów na godzinę.Emisje oblicza program zgodnie ze wzorem:

Emisja w okresie czasu [g] = współczynnik emisji [g/km] x liczba pojazdów [P] x przebieg w analizowanym okresie czasu [km/P]

Przyjęto następujące ilości samochodów:

- samochody ciężarowe– 2/dobę pokonujące odcinek L-1 o długości 0,120 km (ze względu na dwukrotne pokonywanie tej samej trasy tam i z powrotem, do celów obliczeniowych przyjęto 4/dobę) ;

(Określenie udziału grup pojazdów wykonano za pomocą danych zawartych w Module „SAMOCHODY CORINAIR” do pakietu Operat FB, służącym do obliczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery z pojazdów samochodowych, zgodnie z metodyką „EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007”, zawartą w programie komputerowym COPERT 4. Pojazdy zostały podzielone na 6 grup,  każda grupa na kilka rodzajów w zależności od pojemności lub masy. Ponadto pojazdy są podzielone ze względu na zgodność emisji z normami Euro).

- wysokość h = 0,5 m (wysokość przyjęta do celów obliczeniowych)

- średnica wylotu 0,05 m

- rodzaj wylotu: boczny

Tabela 4. Zestawienie danych do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla odcinka L-1

Plik projektu: 2014_14 Mszczonow.Operat emitor: L-1 Ruch pojazdów samochodowychDługość drogi: 0,12 km rodzaj drogi: podmiejska rok prognozy: 2014

Okres: 1 czas trwania: 1008 godzin średnia temperatura 7 °C

Liczba pojazdów: 1 na godzinę

Pojazdy ciężarowe ciężkie

Rodzaj

Technologia

Udział, %

Prędkość , km/h

Stopień załadunku, %

Sztywne podwozie <=7,5 t

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I

0,08331

20

50

HD Euro II - 91/542/EEC Stage II

0,41655

20

50

HD Euro III - 2000 Standards

1,33296

20

50

HD Euro IV - 2005 Standards

2,32627

20

50

HD Euro V - 2008 Standards

2,24937

20

50

Sztywne podwozie 7,5 - 12 t

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I

0,71363

20

50

HD Euro II - 91/542/EEC Stage II

3,56813

20

50

HD Euro III - 2000 Standards

11,41803

20

50

HD Euro IV - 2005 Standards

19,92665

20

50

HD Euro V - 2008 Standards

19,26792

20

50

Sztywne podwozie 12 - 14 t

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I

0,27419

20

50

HD Euro II - 91/542/EEC Stage II

1,37095

20

50

HD Euro III - 2000 Standards

4,38704

20

50

HD Euro IV - 2005 Standards

7,65623

20

50

HD Euro V - 2008 Standards

7,40313

20

50

Sztywne podwozie 14 - 20 t

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I

0,22887

20

50

HD Euro II - 91/542/EEC Stage II

1,14437

20

50

HD Euro III - 2000 Standards

3,66197

20

50

HD Euro IV - 2005 Standards

6,39085

20

50

HD Euro V - 2008 Standards

6,17958

20

50Tabela 6. Zestawienie wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery (EHOT), g/km

Pojazdy ciężarowe ciężkieRodzaj pojazdu

Technologia

CO

NOx

LZO

Pył ogółem

Zużycie paliwa

Sztywne podwozie <=7,5 t

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I

1,1469

3,7937

0,4616

0,2112

125,5166

HD Euro II - 91/542/EEC Stage II

0,8460

4,0987

0,2978

0,0756

119,7547

HD Euro III - 2000 Standards

1,0837

3,3662

0,2660

0,0965

124,8559

HD Euro IV - 2005 Standards

0,0834

1,9117

0,0137

0,0204

121,7905

HD Euro V - 2008 Standards

0,0834

1,0924

0,0137

0,0204

121,7905

Sztywne podwozie 7,5 - 12 t

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I

1,8540

6,3945

0,7772

0,3586

210,4108

HD Euro II - 91/542/EEC Stage II

1,4140

6,8415

0,5023

0,1372

197,7050

HD Euro III - 2000 Standards

1,8691

5,5550

0,4549

0,1693

210,9651

HD Euro IV - 2005 Standards

0,1389

3,2170

0,0235

0,0337

200,1149

HD Euro V - 2008 Standards

0,1389

1,8383

0,0235

0,0337

200,1149

Sztywne podwozie 12 - 14 t

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I

2,0211

7,3468

0,8323

0,3807

234,2623

HD Euro II - 91/542/EEC Stage II

1,5632

7,8352

0,5329

0,1489

221,2392

HD Euro III - 2000 Standards

2,0160

6,5314

0,4740

0,1751

234,7839

HD Euro IV - 2005 Standards

0,1421

3,8290

0,0240

0,0351

221,8279

HD Euro V - 2008 Standards

0,1421

2,1880

0,0240

0,0351

221,8279

Sztywne podwozie 14 - 20 t

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I

2,7540

9,5074

1,1896

0,5340

299,6474

HD Euro II - 91/542/EEC Stage II

2,0615

10,2764

0,7625

0,1792

279,1507

HD Euro III - 2000 Standards

2,7842

8,7048

0,6896

0,2499

296,5406

HD Euro IV - 2005 Standards

0,2016

4,9886

0,0352

0,0502

283,9559

HD Euro V - 2008 Standards

0,2016

2,8506

0,0352

0,0502

283,9559


Praca koparki

Wysokość emitora 1,5 m

Rodzaj wylotu: boczny

Czas pracy: 4 h/dobę x 252 dni = 1008 h/rok

Zużycie paliwa: 30 l/h (jest to maksymalne zużycie podawane przez literaturę dla tego typu pojazdu)

Gęstość oleju napędowego: 0,83

Z h = 30 x 0,83 = 24,9 kg/h

Z dob = 24,9 kg x 4 h = 99,6 kg/dobę

Wielkość emisji zanieczyszczeń określono na podstawie materiałów („Aplikacja do obliczania emisji ze środków transportu w 2002 r.”) opracowanych przez Krajowe Centrum Informacji Emisji. Wartość wskaźników dla poszczególnych typów pojazdów zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 7. Zestawienie wskaźników przyjętych do obliczeń wielkości emisji

Substancja

Jednostka

benzyna

silnik Diesla

SO2

g/kg paliwa

3,2

8

NO2

g/kg paliwa

1,6

4,8

CO

g/kg paliwa

12,8

16,8

Węglowodory al.

g/kg paliwa

1,2

1,2

Pył

g/kg paliwa2,96


Emisja SO2

E = 24,9 kg/h x 8,0 g/kg = 0,1992 kg/hEmisja NO2

E = 24,9 kg/h x 4,8 g/kg = 0,11952 kg/hEmisja CO

E = 24,9 kg/h x 16,8 g/kg = 0,41832 kg/hEmisja węglowodorów alifatycznych

E = 24,9 kg/h x 1,2 g/kg = 0,02988 kg/hEmisja pyłu

E = 24,9 kg/h x 2,96 g/kg = 0,073704 kg/hTabela 8. Emisja zanieczyszczeń z pracy spychacza

parametr

wskaźnik

czas pracy

/ rok


Emisja maksymalna

rok


SO2

0,1992 kg/h

1008 h

0,2007936 Mg/rok

NO2

0,11952 kg/h

1008 h

0,11952 Mg/rok

CO

0,41832 kg/h

1008 h

0,42166656 Mg/rok

Węglowodory alifatyczne

0,02988 kg/h

1008 h

0,02988 Mg/rok

Pył

0,073704 kg/h

1008 h

0,074293632 Mg/rokPrognoza oddziaływania stacji paliw na jakość powietrza

W wyniku wstępnych obliczeń określono stężenia maksymalne substancji z poszczególnych emitorów, a następnie klasyfikację zanieczyszczeń z zespołu emitorów na podstawie ich sumy stężeń maksymalnych.

Klasyfikację emitorów dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Tabela 9. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych

Nazwa zanieczyszczenia

Suma stężeń

max. [µg/m3]Stęż. dopuszcz.

D1 [µg/m3]Obliczać stężenia w sieci receptorów

Ocena

pył PM-10

2969

280

TAK

Smm > D1

dwutlenek siarki

15991

350

TAK

Smm > D1

tlenki azotu

358

200

TAK

Smm > D1

tlenek węgla

33637

30000

TAK

Smm > D1

amoniak

0,2685

400

-

Smm < 0.1*D1

benzen

0,01033

30

-

Smm < 0.1*D1

ołów

0

5

-

Smm < 0.1*D1

węglowodory aromatyczne

3,71

1000

-

Smm < 0.1*D1

węglowodory alifatyczne

2405

3000

TAK

0.1*D1< Smm

dwutlenek azotu

9594

200

TAK

Smm > D1

Na podstawie wyników przeprowadzonej klasyfikacji stwierdzić można, iż warunek:

Σ Smm ≤ 0,1 x D1

e

nie jest spełniony dla wszystkich analizowanych zanieczyszczeń.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) „jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole mniejszej niż 10 h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe………………………….., to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenie wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu”. W omawianym przypadku wymieniona zależność nie występuje, niemniej jednak dla wszystkich zanieczyszczeń przeprowadzono symulację komputerową przestrzennego rozkładu stężeń uśrednionych do 1 godziny, stężeń uśrednionych do 1 roku oraz częstości przekraczania stężeń jednogodzinnych w odniesieniu do roku, a wyniki obliczeń przedstawiono w formie tabelarycznej. Obliczenia przeprowadzono dla poziomu terenu.

Na podstawie klasyfikacji grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych dokonano ponadto obliczeń dla pyłu PM10, dwutlenku siraki, tlenków azotu, węglowodorów alifatycznych i dwutlenku azotu od wysokości 1 m do wysokości 6,0 m (ostatnia kondygnacja budynku) – co 1 m, a więc dla 1, 2, 3, 4, 5, 6 m.

Wyniki przedstawiono w załączeniu.

Wartości odniesienia wszystkich substancji w powietrzu są dotrzymane i nie stanowią zagrożenia dla stanu jakości powietrza. Maksymalne stężenia zanieczyszczeń koncentrują się w rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.Wpływ inwestycji na jakość powietrza na etapie budowy

Realizacja planowanej inwestycji związana będzie z okresowym niewielkim pogorszeniem jakości powietrza na terenach do niej przylegających. Wynika to z: • ruchu pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas budowy,

 • przemieszczania mas ziemnych.

Prace budowlane powodować będą występowanie w powietrzu zwiększonych w porównaniu z okresem przed budową stężeń pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów.

Ujemny wpływ prac budowlanych na jakość powietrza można zminimalizować poprzez: • prawidłową organizację pracy,

 • przestrzeganie harmonogramu prac,

 • wykonywanie prac maszynami i urządzeniami sprawnymi technicznie,

 • unikanie zbędnego przesuwania mas ziemnych.


1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna