Biuro projektowo technicznePobieranie 0.54 Mb.
Strona4/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Wnioski


Eksploatacja obiektu nie będzie stwarzać uciążliwości dla środowiska ze względu na emisję zanieczyszczeń.

5.3. Hałas

Metodyka analizy.

Ocenę wpływu funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy i normy obowiązujące w zakresie ochrony przed hałasem: • PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”,

 • PN – N – 01314 „Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego”,

 • Instrukcja ITB Nr 338/96. Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku wraz z programem komputerowym Warszawa 1996r.,

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Ministra Środowiska z dnia 01 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Charakterystyka przedsięwzięcia


Przedsięwzięcie polegało będzie na rozbudowie budowie instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Planuje się budowę poletka remediacyjnego o wymiarach 50 m x 50 m i powierzchni użytkowej 2 500 m2, na którym w procesie bioremediacji prowadzony będzie odzysk odpadów z grupy 17 01 i 17 05 oraz po uprzednim odwodnieniu z grupy 13 05.

Etap odwadniania odpadów to grawitacyjne ich. zagęszczanie. Przetwarzanie przebiegać będzie w instalacji, na którą składają się stacjonarne urządzenia techniczne powiązane technologiczne, tworzone przez zespół osadników, separator substancji ropopochodnych oraz bezodpływowy, szczelny zbiornik do gromadzenia filtratu.

Metoda odzysku polegać będzie na poddaniu odpadów procesowi przekształcenia fizycznego, tzw. filtracji – odwodnienia (proces fizyczny polegającym na oddzieleniu cząstek stałych od cieczy), poprzez grawitacyjne zagęszczenie odpadów, czego efektem będzie oddzielenie olejów i emulsji semistabilnych od frakcji wodnej oraz osadów.

Odpady po dostarczeniu przez uprawnione podmioty, trafią do osadnika wstępnego poziomego, wzdłużnego, czterokomorowego – do jego największej komory, w której nastąpi rozdzielenie odpadów na poszczególne frakcje. Frakcja ciekła przelewać się będzie przez pozostałe 3 komory osadnika, skąd rurą kanalizacyjną popłynie do studzienki osadniczej, a następnie do separatora substancji ropopochodnych, gdzie zostanie poddana podczyszczeniu, a następnie spłynie do zbiornika bezodpływowego. Zastosowanie takiej metody przetwarzania odpadów wynika ze struktury odpadów i jest powszechnie stosowaną metodą zmniejszania objętości odpadów zawierających osady o charakterze mineralnym, czyli takich, jakie powstają w urządzeniach podczyszczających ścieki

Ze względu na stosowaną technologię instalacja funkcjonowała będzie w miesiącach kwiecień – listopad. Ze względu na fakt, iż nie jest możliwe prowadzenia odsączania wody (zagęszczania odpadów) w temperaturze poniżej 0 0C oraz brak możliwości zwilżania poletka remediacyjnego instalacja nie może pracować w okresie zimowym. Przewiduje się, że instalacja pracowała będzie przez dziewięć miesięcy w roku w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 15 00. Do obsługi przedsięwzięcia planuje się zatrudnienie trzech osób fizycznych.

Lokalizacja przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie położone będzie na terenach przemysłowych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania miasta Mszczonowa zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/152/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 204 poz. 5458 z dnia 14 sierpnia 2004r. działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się częściowo: • na terenach przemysłu przeznaczonych pod realizację nowych budynków i budowli produkcyjnych, magazynowych, składowych o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własności z niezbędnymi dla ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną,

 • na terenach istniejącego zakładu wyrobu materiałów budowlanych ”Keramzyt” – teren przemysłu z budynkami i budowlami produkcyjnymi, magazynowymi, składowymi z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną.

Bezpośrednie otoczenie przedsięwzięcia stanowią tereny przemysłowe należące do Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „KERAMZYT” Sp. z o.o.. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa ( budynek jednorodzinny) znajduje się w odległości około 450 m od granicy planowanego przedsięwzięcia w kierunku południowo-zachodnim.
Charakterystyka obecnie panujących warunków akustycznych w rejonie przedsięwzięcia

Podczas wizji w terenie stwierdzono, że klimat akustyczny w rejonie planowanego przedsięwzięcia zdeterminowany jest hałasem przemysłowym generowanym przez instalacje Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich ,,KERAMZYT" Sp. z o.o., która jest producentem i dystrybutorem kruszywa keramzytowego, elementów ściennych i stropowych z keramzytobetonu oraz bloczków fundamentowychWymagania akustyczne

Dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska są określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Biorąc pod uwagę planowaną lokalizację inwestycji oraz fakt, iż najbliższy teren chroniony stanowi budynek mieszkalny w jednorodzinnej, proponuje się określić dopuszczalne wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska zgodnie z pkt 2a załącznika do w/w rozporządzenia.

Dla tak sklasyfikowanego terenu równoważny poziom dźwięku A na terenach chronionych wynosi:


 • 50 dB w porze dnia tj. w godz. 600 - 2200

 • 40 dB w porze nocy tj. w godz. 2200 - 600

Tabela nr 10. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowiskuLAeqD
przedział czasu odniesienia równy

16 godzinom
LAeqN
przedział czasu odniesienia równy

8 godzinomLAeqD
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym

LAeqN
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

1


a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b. Tereny szpitali poza miastem


50

45

45

40

2


a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c. Tereny domów opieki społecznej

d. Tereny szpitali w miastach55

50

50

40


3


a. Treny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowej

c. Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe


60


50
5545

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców

65

55

55

45


Charakterystyka źródeł hałasu.

Źródłami emisji hałasu do środowiska z terenu planowanej inwestycji będą źródła ruchome. Przyjęto, że ruchome źródła hałasu to pojazdy poruszające się po terenie planowanego przedsięwzięcia.Ruchome źródła hałasu

Głównym źródłem hałasu na terenie planowanej inwestycji będą pojazdy samochodowe oraz koparka przemieszczające się w obszarze przedsięwzięcia. Poruszające się pojazdy nazywane są umownie ruchomymi źródłami hałasu i są to wszelkiego rodzaju pojazdy samochodowe; ciężarowe, dostawcze i osobowe, które wjeżdżają i wyjeżdżają z terenu objętego przedmiotem opracowania. W niniejszej analizie wzięto również przemieszczanie się koparki po terenie poletka remediacyjnego. Wszystkie wyżej wymienione pojazdy samochodowe przemieszczać się będą po terenie planowanego Zakładu z różną częstotliwością w czasie trwania jej pracy, jak również sposób poruszania się nie będzie jednoznacznie zorganizowany.

W celu przeprowadzenia obliczeń teren planowanej inwestycji, tzn. drogi poruszania się pojazdów oraz miejsca postojowe, zostały zamienione na zbiór punktowych źródeł hałasu. Do obliczeń przyjęto, że pojazdy ciężarowe poruszały się będą z prędkością 20 km/h, natomiast koparka z prędkością 5 km/h.

Poziomy mocy akustycznej pojazdów samochodowych i koparki przyjęto z danych literaturowych. Równoważny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła hałasu jako grupy pojazdów obliczono przy zastosowaniu wzoru:

LAweqi = 10 log 1/T (å ti x 100,1 LAW + tp x 100,1 LAwp)

gdzie:


LAweqi – równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu w dB,

ti - czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAW ,wyrażony w min

T- normatywny czas obserwacji / dla pory dziennej T = 480 min/

tp- łączny czas przerwy w działaniu źródeł, wyrażony w min

LAwp - poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu, dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość LAwp = 0 dB

Tabela nr 11. Równoważne poziomy mocy akustycznej źródeł liniowych dla pory dnia.

Trasa

Ilość pojazdów

Długość

Czas przejazdu

Lwn

Lwo

Nr

[szt]

[m]

[s]

[dB]

[dB]

L1

2 c

240,0

86,3

67,8

54,0

L2

1 kp

1140,0

820,1

86,0

74,5

c- pojazdy ciężkie

kp - koparka
Analiza emisji hałasu.

Do określenia stopnia uciążliwości w zakresie emisji hałasu posłużono się programem komputerowym HPZ_2001_ITB. Obliczenia wykonane zostały metodą opartą na zależności pomiędzy emisją dźwięku scharakteryzowaną przez równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu a imisją dźwięku w obszarze jego oddziaływania. Równoważny poziom dźwięku w wybranych punktach obserwacji pozwala na określenie wpływu emisji hałasu z terenu przedsięwzięcia na otaczający go klimat akustyczny.

Obliczenia przeprowadzone zostały w obszarze 300 m x 300 m, w siatce o współrzędnych 2 x 2 m, na wysokości 1,5 m nad poziom terenu.

Sposób lokalizacji punktów pomiarowych określony została w metodyce referencyjnej wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. W przedmiotowym rozporządzeniu określono następujące kryteria lokalizacji punktów pomiarowych:

1. Lokalizacja punktów pomiarowych zależna jest od:

- charakterystyk i usytuowania źródeł hałasu (instalacji i urządzeń),

- własności pochłaniających i odbijających terenu oraz zagospodarowania terenu.

2. Punkty pomiarowe należy lokalizować na terenach objętych ochroną przed hałasem w ten sposób, aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca o największym oddziaływaniu źródeł hałasu, których pomiary dotyczą, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) na terenie niezabudowanym punkty pomiarowe lokalizuje się na wysokości 1,5 m (z dokładnością zawierającą się w przedziale < -0,0 m; +0,1 m >) nad powierzchnią terenu;

2) na terenie zabudowanym punkty pomiarowe lokalizuje się:

a) przy elewacji budynków objętych ochroną przed hałasem w związku z wypełnianiem funkcji, dla realizacji których teren został objęty ochroną przed hałasem, w odległości 0,5-2 m od elewacji tych budynków:

– w świetle okna kondygnacji eksponowanej na hałas; podczas pomiarów hałasu okno w miarę możliwości powinno być otwarte, choć dopuszcza się wykonanie pomiarów przy oknie zamkniętym. Dopuszcza się uchylenie okna w ten sposób, aby możliwe było przeprowadzenie przez nie wysięgnika i kabli łączących mikrofony pomiarowe z przyrządami pomiarowymi znajdującymi się w pomieszczeniu,

– na wysokości 4 m ± 0,2 m nad powierzchnią terenu, gdy nie ma możliwości wykonania pomiarów hałasu w świetle okna na danej kondygnacji,

b) na terenach otaczających ww. budynki

– na wysokości 4 m ± 0,2 m nad powierzchnią terenu.

Ze względu na lokalizację źródeł hałasu oraz brak w bezpośrednim otoczeniu terenów chronionych przed hałasem obliczenia przeprowadzono w siatce usytuowanej na wysokości 1,5 m. n.p.tOcena emisji hałasu do środowiska.

Wydruki programu HPZ_2001_ITB zawierają:

- specyfikacja elementów pora dnia – załącznik H1,


 • dane wyjściowe do obliczeń pora dnia – załącznik H2,

 • wyniki obliczeń akustycznych pora dnia - załącznik H3,

 • mapa akustyczna terenu z wyznaczonymi obszarami zasięgu hałasu na wysokości 1,5 m pora dnia – załącznik H4,

Wnioski

Po dokonaniu obliczeń równoważnych poziomów dźwięku emitowanego z terenu planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że jego eksploatacja nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych. W porze dziennej izofona o wartości 50 dB nie wykracza poza teren do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Na granicy terenu objętego niniejszym opracowaniem obliczony, równoważny poziom dźwięku emitowanego do środowiska w porze dziennej w punktach obserwacji waha się od 26,2 do 40,4 dB.


5. 4. Gospodarka odpadami.

W trakcie funkcjonowania instalacji powstawać będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, które należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Mając na względzie wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych należy w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących sposobu gospodarowania odpadami oraz ich magazynowania.
Tabela nr 12. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów

[Mg/r]

1.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,8

2.

15 02 03

Sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

0,1

3.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1,0

4.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,004

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna