Biuro projektowo techniczne


Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadamiPobieranie 0.54 Mb.
Strona5/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami.


Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Odpad { zużyte świetlówki) zbierany będzie w opakowaniach producenta i gromadzony w specjalistycznym pojemniku w pomieszczeniu magazynowym posiadającym zadaszenie oraz szczelne podłoże. Przekazywany będzie na podstawie umowy odbiorcy odpadów posiadającemu specjalistyczny transport i wymagane prawem pozwolenia. Odpad poddawany jest odzyskowi w specjalistycznych instalacjach.Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne.

Odpad gromadzony będzie w zamkniętym pojemniku ustawionym na terenie utwardzonym przy budynku produkcyjnym. Przekazywany będzie na podstawie umowy odbiorcy odpadów posiadającemu specjalistyczny transport i wymagane prawem pozwolenia. Odpad poddawany jest recyklingowi materiałowemu w specjalistycznych instalacjach.Opakowania z tworzyw sztucznych.

Odpad zbierany będzie w pojemniku znajdującym się na namnażalnika bakterii. Gromadzony selektywnie w oznaczonym pojemniku na terenie posiadającym szczelne podłoże. Odpad przekazywany będzie przedsiębiorcom posiadającym specjalistyczny transport i wymagane prawem pozwolenia. Odpad poddawany jest odzyskowi w specjalistycznych instalacjach.Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady gromadzone będą w zamkniętych pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym i przekazywane na podstawie umowy przedsiębiorstwu posiadającemu wymagane prawem zezwolenia na odbiór odpadów.

Przestawiony sposób magazynowania i przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne decyzje administracyjne, praktycznie eliminuje możliwość ich negatywnego oddziaływania na środowisko w rejonie Zakładu w fazie jego funkcjonowania.
6. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Położenie i rzeźba terenu

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych na terenie działek o nr ewid. 82/5 i 82/11 położonych w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski. Opisywany obszar położony jest w południowo-wschodniej części powiatu żyrardowskiego, w województwie mazowieckim.

Pod względem geograficznym gmina Mszczonów leży w podprowincji Nizin Środkowomazowieckich w makroregionie Nizina Środkowomazowiecka z mezoregionem Równina Łowicko – Błońska oraz w makroregionie Wzniesienia Południowomazowieckie. Granica pomiędzy mezoregionami przebiega po krawędzi wysoczyzny, na linii: Olszówka - Wręcza - Krzyżówka. Na terenie zachodniego Mazowsza Wzniesienia Południowomazowieckie dzielą się na kilka mezoregionów. W północnej części dolina Rawki rozdziela leżące na zachód Wzniesienia Łódzkie, od leżącej na wschód Wysoczyzny Rawskiej, na której znajduje się Mszczonów. Wysoczyzna Rawska leżąca na północ od Pilicy i na wschód od rzeki Rawki obejmuje obszar 1700 km2, zbudowana jest z glin morenowych i żwirowych ostańców strefy moren czołowych stadiału Warty. Na północ od Wzniesień Łódzkich i Wysoczyzny Rawskiej leży Równina Łowicko-Błońska obejmująca obszar 3036 km2 ciągnąca się szerokim pasem na południe od Bzury. Jest to płaski poziom denudacyjny przecięty przez szereg drobnych dopływów Bzury.

W krajobrazie Gminy dominuje falista wysoczyzna morenowa Wysoczyzny Rawskiej. Terenem najwyżej położonym jest rejon Piekar (210,6 m n.p.m. i jest to najwyżej położony punkt w powiecie żyrardowskim), najniżej położone są rejony Wólki Wręckiej (151,9 m n.p.m.).

Północne i zachodnie fragmenty obszaru Gminy są rozcięte dolinami rzecznymi Okrzeszy i Pisi – Gągoliny, a południowo-wschodnie –doliną górnej Jeziorki.

Warunki geologiczno-gruntowe

Podłoże geologiczne Mszczonowa i gminy Mszczonów tworzą skały ery mezozoicznej przykryte utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Teren miasta i Gminy Mszczonów położony jest w szczytowych partiach rozległego płata morenowego, który tworzy falistą wysoczyznę polodowcową, zwaną Wysoczyzną Rawską. Północny obszar wysoczyzny, na którym przede wszystkim leży gmina, nacechowany jest rzeźbą fluwiogalcialno-denudacyjną oraz zaburzeniami glacitektonicznymi czwartorzędu i podłoża podczwartorzędowego.

Na powierzchni terenu występują trzy serie utworów plejstoceńskich. Najmłodsze utwory reprezentowane przez piaski fluwioglacjalne występują na dużych jednorodnych powierzchniach w centrum i północnej części gminy. Na pozostałej powierzchni występują gliny zwałowe o znacznej, niekiedy kilkunastometrowej miąższości. W południowo-wschodniej części gminy nad starszą serią piasków fluwioglacjalnych zalegają gliny zwałowe (głównie na zboczach doliny Jeziorki). Na północ od wsi Lutkówka na młodszych piaskach fluwioglacjalnych widoczne są wyraźne formy utworów eolicznych (wydmy).

Wszystkie utwory plejstoceńskie (sypkie i spoiste) oprócz utworów eolitycznych są gruntami nośnymi i stanowią nośne podłoże budowlane. Natomiast holoceńskie wypełnienia dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych ze względu na swą słabą konsolidację, niski stopień zagęszczenia i znaczną zmienność są grupą gruntów słabonośnych niewskazanych do bezpośredniego posadowienia fundamentów.

Występują również grunty nasypowe na większych powierzchniach w obrębie terenów poeksploatacyjnych kruszyw. Są one niekorzystnym podłożem budowlanym.

Obszar gminy położony od drogi krajowej nr 8 w kierunku gminy Puszcza Mariańska i gminy Radziejowice zbudowany jest z osadów kredy górnej – głownie margli, na których spoczywają utwory trzeciorzędu (oligocenu, miocenu i pliocenu). Pod względem litologicznym są to iły, piaski i węgiel brunatny. Natomiast utwory czwartorzędu są reprezentowane przez osady zlodowaceń południowo- i środkowopolskich, których łączna miąższość w okolicach Mszczonowa jest zmienna i dochodzi maksymalnie do około 100 m. Osady czwartorzędowe, jako wynik cyklicznych procesów erozji i sedymentacji w okresie plejstocenu, stanowią wielopoziomowy system warstw glin zwałowych, odpowiadający akumulacji lodowcowej oraz warstw piaszczysto-żwirowych, związanych z akumulacją wodnolodowcową i rzeczną. Lokalnie występują tutaj osady zbiorników zastoiskowych: mułki i iły zastoiskowe. Ze względu na lokalizację północno – zachodniego obszaru gminy w rejonie silnej oscylacji lodowca, stropowa część osadów trzeciorzędowych oraz osady czwartorzędu są silnie zaburzone glacitektonicznie, W obrębie osadów czwartorzędowych licznie występują kry lodowcowe, zbudowane z iłów trzeciorzędowych lub osadów formacji buroweglowej. Budowa geologiczna stropowej części osadów czwartorzędowych, stanowiących bezpośrednie podłoże budowlane, jest bardzo zróżnicowana w pionie i poziomie. Są to głównie gliny zwałowe, piaski gliniaste oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe i rzeczne, silnie przekształcone przez procesy geologiczne, eluwia charakterystyczne dla klimatu peryglacjalnego, panującego w późnym plejstocenie.Osady holocenu występują głównie w dolinach cieków holocenu są to piaski i namuły organiczne tarasów zalewowych o miąższości kilku metrów, a lokalnie także torfy i namuły torfiaste, jako wynik akumulacji zastoiskowej. Na powierzchniach wysoczyzny holocen reprezentują osady spływowe – deluwia. Piaski fluwioglacjalne (wodnolodowcowe) na powierzchni terenu dominują w rejonie wsi Wręcza i Olszówka. Gliny zwałowe stanowią utwory powierzchniowe we wsi Szeligi, Gurba, Adamowice, Grabce Towarzystwo i Grabce Węckie.Surowce mineralne

Gmina Mszczonów na tle sąsiednich gmin jest zasobna w surowce mineralne. Złoża surowców mineralnych występujące na terenie gminy są oparte głównie o zasoby utworów czwartorzędowych, ale również po ostatnim okresie trzeciorzędu - pliocenie, pozostały warstwy pstrych iłów zwanych poznańskimi. Część z nich, występującą na skraju wsi Budy Mszczonowskie zaczęto wydobywać już w roku 1976 r., tworząc obszar górniczy. Osady trzeciorzędowe w okolicach Mszczonowa, wg wyników dokonanych wierceń geologicznych, mają grubość dochodzącą do 147 m a miejscami 188 m.

Podstawowe znaczenie dla zasobów surowców mineralnych na obszarze gminy miał przede wszystkim okres czwartorzędu, w którym w epoce plejstocenu kilkakrotne nasunięcia lądolodu pozostawiły po sobie pokrywę utworów gliniastych i piaszczysto – żwirowych o grubości 30-70 m przeciętnie i 100-150 m lokalnie. Dla Mszczonowa grubość ta została określona w otworze geologicznym IG-1 na 47 m. Z kolei po zlodowaceniu środkowopolskim na całym obszarze zachodniego Mazowsza, czyli również gminy Mszczonów, pozostały pokłady gliny zwałowej o charakterystycznej zielonej barwie, które w późniejszym interglacjale i kolejnych zlodowaceniach ulegały modyfikacjom i przemieszczaniu.

Na obszarze Gminy występują przede wszystkim: gliny zwałowe, eluwia glin zwałowych, piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski, żwiry i głazy moren czołowych, piaski i mułki rzeczne oraz sporadycznie piaski eoliczne.

Największe złoża surowców mineralnych w gminie to:

- „Budy Mszczonowskie” - złoże surowców ilastych d/p kruszyw lekkich;

- „Wręcza-Olszówka”, Zbiroża”, - złoża kruszywa naturalnego.

W mieście Mszczonowie zlokalizowane jest jedno złoże kruszywa lekkiego o nazwie Budy Mszczonowskie. Są to surowce ilaste d/p kruszywa lekkiego.

Kruszywa naturalne (piaski i żwiry) z eksploatowanych złóż mineralnych oraz surowce ilaste występujące na terenie gminy Mszczonów są pozyskiwane głównie na cele budownictwa, drogownictwa i kolejnictwa, do produkcji kruszyw lekkich (keramzytu) oraz do produkcji ceramiki budowlanej.1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna