Biuro projektowo technicznePobieranie 0.54 Mb.
Strona6/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Gleby


Gleby na terenie gminy Mszczonów wykształciły się na podłożu osadów czwartorzędowych, głównie plejstoceńskich i ich zasięg występowania związany jest ściśle z budową geologiczną podłoża. Na obszarach występowania piasków wodnolodowcowych.

Praktycznie cały obszar gminy zajmują gleby płowe i gleby brunatne wyługowane, wytworzone z glin zwałowych lekkich i piasków słabogliniastych leżących na glinach. Należą one do rolniczych kompleksów przydatności gleb: żytniego bardzo dobrego i miejscami do kompleksu żytniego dobrego. Z kolei na niewielkich fragmentach gminy położonych na zachód od linii rzeki Okrzeszy na północ od doliny rzeki Jeziorki występują gleby brunatne wyługowane i gleby płowe wytworzone z piasków słabogliniastych i gliniastych (należą w większości do rolniczych kompleksów przydatności gleb: żytniego dobrego i żytniego słabego).

W centrum i północnej części gminy, dominują zwarte, duże obszary gruntów ornych niskiej jakości o klasach bonitacyjnych V i VI. Na pozostałym obszarze na podłożu z glin zwałowych wytworzyły się gleby klasy IV, a lokalnie klasy III. Natomiast na niezurbanizowanych terenach należących do miasta Mszczonowa, z wyjątkiem części północno – wschodniej i wschodniej, występują gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Jednak mimo sprzyjających warunków do produkcji rolnej, tereny te w większej części nie są użytkowane rolniczo i tworzą niekiedy wieloletnie odłogi.

W dolinach rzecznych i w obniżeniach bezodpływowych na obszarze całej gminy znaczny jest udział gleb pochodzenia organicznego, użytkowanych głównie jako łąki i pastwiska (użytki zielone bagienne i pobagienne).

Gorsze gleby na terenach szczególnie falistych winny być zalesiane.

Na terenie opracowania brak jest szczegółowych badań chemicznych i oceny jakości gleb. Na podstawie wyników badań gleb na innych obszarach o podobnym charakterze, z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i benzo/a/pirenem (WWA) wzdłuż dróg o dużej przepustowości. Niewątpliwie nastąpiło też przekształcenie stanu fizycznego na terenach zurbanizowanych oraz wzbogacenie w związki azotu i fosforu gleb intensywnie użytkowanych rolniczo. W rejonach eksploatacji zasobów naturalnych, prowadzonej na skale przemysłową i na potrzeby własne właścicieli gruntów, nastąpiło wyłączenie z użytkowania rolnego i trwałe przekształcenie powierzchni.Warunki wodne

Obszar Gminy Mszczonów obejmuje sieć powierzchniowych wód płynących, która położona jest w dorzeczu lewobrzeżnych dopływów Wisły - rzeki Bzury (północna i południowo-zachodnia część Gminy) oraz rzeki Jeziorki i Pilicy (część południowo – wschodnia). Pozostały obszar Gminy położony jest w obrębie III rzędu: rzek Pisi i Rawki – dopływów Bzury.

Sieć hydrograficzna jest ogólnie słabo rozwinięta. Generalnym kierunkiem spływu wód powierzchniowych jest północny-zachód – zlewnia Bzury i południowy-zachód dla obszaru źródliskowego zlewni Jeziorki.

Długości rzek na obszarze Gminy Mszczonów wynoszą: • Okrzesza – ok. 7,6 km,

 • Pisia-Gągolina – ok. 3,2 km,

 • Korabiewka – ok. 4,4 km,

 • Jeziorka – ok. 5,1 km,

Istniejące zasoby wód zlewni rzek Gminy mogą być użytkowane dla potrzeb nawodnień rolniczych oraz gospodarki stawowej. Natomiast największe znaczenie spośród rzek Gminy pod względem gospodarczym ma rzeka Okrzesza, która stanowi odbiornik ścieków komunalnych dla miasta Mszczonowa.

Wg danych z 2000 roku z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z Delegaturą w Płocku, prowadzącego monitoring rzeki Okrzeszy jakość wód się w ostatnim czasie pogorszyła. Jest to wynikiem przyjęcia przez Okrzeszę ścieków


z Mszczonowa. Wody rzeki powyżej miasta zaliczone zostały do III klasy czystości, natomiast w wodach poniżej miasta odnotowano wzrost stężenia związków biogennych i te wody zaliczono do V klasy czystości. Brak jest zanieczyszczeń przemysłowych.

Naturalne zbiorniki wód stojących reprezentowane są przez liczne „oczka wodne” stanowiące wypełnienia obniżeń bezodpływowych. Najwięcej tych oczek występuje


w południowo-zachodniej części Gminy, a największe z nich: Staw Łuk, osiąga powierzchnię ok. 2,5 ha i położone jest na północ od Piekar.

Główne zbiorniki retencyjne w gminie to zbiornik „Św. Anna” o powierzchni 11,01 ha (pojemność 121,6 tys. m3) oraz zbiornik „Dwórzno” o powierzchni 2,37 ha (pojemność 30,8 tys. m3).

Wg danych na dzień 31.12.2003 r. przedstawionych w Programie Ochrony Środowiska, powierzchnia zmeliorowana w gminie Mszczonów zajmuje 1031,23 ha, co stanowi 7,6 % ogółu powierzchni gminy (w tym grunty orne – 947,5 ha i łąki – 83,73 ha). Obszary zdrenowane zajmują powierzchnię 1003,70 ha.

W północnej części gminy znajdują się sztucznie piętrzone stawy rybne gospodarstwa Kołaczek Książnica. Powierzchnia lustra wody wynosi tu ok. 25 ha. Inne mniejsze stawy rybne zlokalizowane są na północ od Zbiroży oraz w Wygnance i w Osuchowie.

Północno – zachodni i zachodni obszar gminy Mszczonów tj. pomiędzy drogą krajową nr 8 i granicami gmin: Puszcza Mariańska i Radziejowice położony jest w zlewniach czterech rzek:


 • Suchej (zlewnia obejmuje część środkowo - zachodnią, stanowiąc 19% terenu, obejmuje obszary miejscowości Grabce Towarzystwo, Grabce Wręckie, Wólka Wręcka, Olszówka). Są to tereny użytkowane rolniczo z fragmentarycznymi płatami leśnymi, w zlewni leży większość obszaru, na którym prowadzone jest wydobycie kopalin),

 • Korabiewki (część południowa – ok. 35% terenu, obejmuje obszary miejscowości Zdzieszyn, Gurba, Szeligi, Adamowice, Powązki),

 • Okrzeszy (część środkowo – wschodnia - ok. 39% terenu, obejmuje obszary miejscowości Długowizna, Lublinów, Czekaj, Świnice, Marków – Świnice, Marków Towarzystwo, obejmuje grunty rolne i kompleksy leśne),

 • Dopływu (Suchej) z Olszówki (część północna, obejmuje ok. 20% terenu, obszary miejscowości Wręcza, Olszówka, Nowy Dworek). Są to tereny głównie użytkowane rolniczo, zlewnia obejmuje także zbiorowiska łęgowe, porastające rozległe silnie zawodnione obniżenie (niecka wytopiskowa) w Olszówce, a także zabudowany obszar wsi Wręcza

Sucha (zwana także Nidą) jest prawostronnym dopływem Bzury o długości 31,0 km. Rzeka bierze swój początek z kilku zagłębień wytopiskowych w rejonie Olszówki i Wólki Wręckiej, leżących na wysokości do 155 m n.p.m. Sucha ma liczne mniejsze dopływy, w tym Dopływ z Olszówki, biorący początek w rozległej niecce wytopiskowej pomiędzy Wręczą a Olszówką. Sieć rzeczna Suchej w okresach długotrwałych susz hydrologicznych i glebowych ulega w znacznej części zanikowi.

Korabiewka jest prawostronnym dopływem Rawki o długości 25,9 km, wypływającym w pobliżu miejscowości Gąba na wysokości około 184 m n.p.m. Na odcinku między Adamowicami a Zdzieszynem rzeka płynie w kierunku północno-zachodnim poprzez pola uprawne i łąki. Przed przecięciem z linią kolejową E65 oraz w Szeligach na rzece istnieją niewielkie zbiorniki wodne.

Decydujące znaczenie dla kształtowania się maksymalnych stanów wody na wymienionych rzekach tej części dorzecza Bzury, mają głównie wezbrania zimowo-wiosenne o charakterze roztopowym (marzec-kwiecień) oraz intensywne wezbrania opadowe (maj- lipiec).

Niekorzystnym zjawiskiem jest częste występowanie susz glebowych i hydrologicznych, powodujące m.in. nadmierne przesuszenie gleby, obniżenie pierwszego poziomu wód gruntowych i w konsekwencji zmniejszenie przepływów wody w rzekach, a w skrajnych przypadkach wysychanie źródeł oraz mniejszych cieków.Wody gruntowe

Na terenie gminy występują trzy typy obszarów o różnych warunkach występowania wód gruntowych: • Obszar wysoczyzny zbudowany z piasków wodnolodowcowych obejmujący głównie centrum i północ gminy, na którym wody gruntowe zalegają prawie zawsze na głębokościach większych niż 2,0 mppt, a lokalnie nawet kilkanaście mppt. Są to obszary z reguły korzystne dla budownictwa ze względu na głęboki poziom występowania tych wód.

 • Obszar zbudowany z gruntów trudno przepuszczalnych, głównie glin zwałowych, zajmujący północny-zachód, zachód i południe gminy. Charakterystyczny jest tu brak jednolitego poziomu wód gruntowych. Często wody mają charakter naporowy i pojawiają się też w postaci sączeń lub utrzymują się w śródglinowych przewarstwieniach piaszczystych o zmiennym zasięgu i na różnych głębokościach. Częstsze są tu płytsze wody typu „wierzchówek” utrzymujące się w obniżeniach terenu lub w cienkim nadkładzie gruntów sypkich.

 • Obszary dolin rzecznych i obniżeń śródwysoczyznowych, na których głębokość występowania wód gruntowych i poziom stagnujących wód powierzchniowych w obniżeniach, są ściśle zależne od intensywności długotrwałych opadów atmosferycznych. Wody gruntowe na tych obszarach występują płycej niż 1,0 mppt.

Wody podziemne

Zgodnie podziałem hydrogeologicznym (Paczyński, 1995) gmina Mszczonów należy do Regionu Mazowieckiego i Subregionu Centralnego. Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych obszar gminy Mszczonów znajduje się obrębie obszaru nr 65 i 63 regionu Środkowej Wisły.

Wody podziemne na obszarze Mszczonowa wykorzystywane są w kilku poziomach wodonośnych. Poziom czwartorzędowy wykorzystywany jest w dwóch warstwach, głównie na cele komunalne wsi i osiedli, miasta i Gminy Mszczonów. Wykorzystanie poziomu wód trzeciorzędowych, występujących w okolicy Mszczonowa, ograniczone jest wysoką mineralizacją i silnym zabarwieniem tych wód. Wg danych z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mszczonów 2004 r., zatwierdzone łączne zasoby wód podziemnych (o uregulowanym statusie wodnoprawnym) eksploatowane na obszarze Gminy dla celów komunalnych wynoszą:


 • dla czwartorzędu 511,0 m3/h – w tym dla miasta Mszczonów przypada 150 m3/h,

 • dla trzeciorzędu 39,0 m3/h – wyłącznie ujęcie zakładowe dla Gminy Mszczonów,

 • dla dolnej kredy 60,0 m3/h – ujęcie geotermalne „Mszczonów IG-1” dla miasta Mszczonów.

Główne ujęcia zasobów wód podziemnych zlokalizowane są w środkowej i południowej części Gminy. Wg prowadzonych w roku 2000 badań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie z Delegaturą w Płocku, jakość wód podziemnych na terenie miasta i Gminy jest wyższa od jakości wód powierzchniowych i odpowiada klasie II. Są to wody wysokiej jakości, nieznacznie zanieczyszczone o naturalnym chemizmie, odpowiadającym wodom do celów pitnych i gospodarczych wymagających prostego uzdatniania.

W północno – zachodniej i zachodniej części gminy wody podziemne są związane z utworami czwartorzędu, trzeciorzędu i kredy górnej. Zasilanie poziomów wodonośnych pochodzi z infiltracji opadów atmosferycznych i z dopływu lateralnego. Generalnie spływ wód podziemnych ma kierunek północno-zachodnim tj. w stronę doliny Wisły, która jest główną osią drenażu dla wszystkich występujących w jej rejonie pięter wodonośnych. W strefie przypowierzchniowej osadów czwartorzędowych występują lokalne kierunki spływu wód podziemnych, do lokalnych osi drenażu – cieki. Ze względu na zmienność budowy geologicznej osadów czwartorzędu, naprzemianległe występowanie warstw piaszczystych (wodonośnych) i gliniastych (słabo przepuszczalnych), silne zburzenie glacitektoniczne warstw oraz liczne kry lodowcowe iłów trzeciorzędowych, w profilu pionowym występują zazwyczaj dwa lub trzy poziomy wodonośne, związane z rozdzielającymi się dodatkowo warstwami wodonośnymi. Lokalnie występują także poziomy wód zawieszonych w glinach i na glinach zwałowych. • I poziom wodonośny, o charakterze przypowierzchniowym, jest związany z osadami wodnolodowcowymi i aluwiami, zalegającymi w sąsiedztwie dolin oraz piaskami zwałowymi w obrębie wysoczyzny polodowcowej. Poziom ten charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym (lokalnie napiętym), układającym się współkształtnie do powierzchni terenu. Zalega on na głębokości 1 – 3 m p.p.t. Ze względu na niewielką miąższość, rozprzestrzenienie i podatność na zanieczyszczenie, nie ma on znaczenia gospodarczego. Ujmowany jest lokalnie gospodarskimi studniami kopanymi. Z powodu zasilania infiltrującymi wodami opadowymi i roztopowymi, charakteryzuje się znacznymi wahaniami sezonowymi zwierciadła wody (amplituda wahań rzędu 1,5 m). Współczynnik filtracji dla tego poziomu wodonośnego jest na poziomie k = 2,0 x 10-4 m/s. Spływ wód odbywa się zgodnie z ukształtowaniem terenu. I poziom wodonośny podścielony jest przeważnie kompleksem słabo przepuszczalnych glin zwałowych i praktycznie nieprzepuszczalnych iłów od II poziomu wodonośnego o charakterze użytkowym (UPW). Warstwa stanowiąca izolacje w stropie poziomu użytkowego, lokalnie posiada wartość współczynnika filtracji określona w przedziale k = 1,8 x 10-9 - 1,7 x 10-10 m/s. Na pozostałym terenie naturalna izolacja pomiędzy warstwami wodonośnymi I i II poziomu użytkowego jest średnia, co wynika z występowania w obrębie przepuszczalnych utworów fluwioglacjalnych, przewarstwień pakietów glin zwałowych o różnej miąższości. Generalnie można uznać, że istnieje na omawianym terenie dostateczna naturalna bariera zabezpieczającą przed migracją zanieczyszczeń powierzchniowych do użytkowego poziomu wodonośnego.

 • Kierunek spływu wód II użytkowego poziomu wodonośnego (w utworach czwartorzędu) układa się głównie na północny-zachód.

 • III poziom wodonośny związany jest z piaskami i żwirami wodnolodowcowymi, oddzielonymi pakietami glin, o pozycji międzymorenowej lub sródmorenowej. Warstwa wodonośna zalega na głębokości 15 - 50 m p.p.t. Lustro wody podziemnej ma charakter napięty, stabilizując na głębokości kilku do kilkunastu metrów p.p.t. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi 10 - 40 m. W wodach III poziomu wodonośnego i głębszych, stwierdza się przekroczenia parametrów jakościowych w odniesieniu do wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi w zakresie zawartości związków żelaza, manganu i amoniaku, przez co woda wymaga prostego uzdatnienia (filtracja na złożach).

Podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności, rolnictwa i przemysłu w wodę są czwartorzędowe wody podziemne. Użytkowe poziomy wodonośne stanowią wyżej omówione poziomy ujmowane są za pomocą studni wierconych.

Czwartorzędowy poziom wodonośny drenowany jest przez Okrzeszę, lewobrzeżny dopływ Pisi Gągoliny (w części wschodniej), Korabiewkę na południowym-wschodzie terenu oraz sieć drobnych cieków spływających z krawędzi wysoczyzny w kierunku zachodnim i północnym (m.in. Suchą, Suchą z Franciszkowa, Dopływ z Olszówki,).

Gmina Mszczonów leży w obszarze zasięgu strategicznych zasobów wód oligoceńskich.

Wody geotermalne

Na terenie gminy Mszczonów występują zasoby wód geotermalnych o najwyższych temperaturach (nawet do 80oC) związane z obszarem rozległej niecki Płockiej. W podziale na okręgi geotermalne zasoby te należą do tzw. „grudziądzko-warszawskiego okręgu geotermalnego” zajmującego obszar ok. 70 tys. km2. W otworze geologicznym IG-1 Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej w 1991 roku opracowano wstępną charakterystykę wykorzystania wód geotermalnych, określając ich temperaturę na 43°C. Energia geotermalna wykorzystywana jest w Mszczonowie w układzie centralnego ogrzewania (wspomagające źródło energii cieplnej). Zakład geotermalny (trzeci w Polsce), obsługiwany przez żyrardowską spółkę Geotermia Mazowiecka S.A. wykorzystuje w celach grzewczych wodę geotermalną o temperaturze 40oC na wyjściu. Pozwoliło to obniżyć o 30 % zużycie gazu w mieście. Niski stopień mineralizacji tych wód pozwolił również na wykorzystanie ich do celów pitnych – jest to unikalne wykorzystanie tego rodzaju wód w Polsce.Klimat

Obszar gminy Mszczonów położony jest w strefie przejściowej pomiędzy klimatem morskim Europy Zachodniej a kontynentalnym Europy Wschodniej, którą charakteryzuje zmienność stanów pogody występująca dzięki napływowi oceanicznych mas powietrza, przynoszących latem ochłodzenia, a zimą ocieplenia. Wg dokładniejszej regionalizacji klimatycznej (A. Wosia – Atlas RP, 1993) gmina położona jest w północno-wschodniej części XVII regionu klimatycznego zwanego Regionem Środkowopolskim. Charakteryzuje się on jedną z najwyższych rocznych sum całkowitego promieniowania słonecznego oraz jednymi z mniejszych w Polsce sumami rocznymi opadów atmosferycznych. Wartości średnich rocznych opadów atmosferycznych z wielolecia (1955 - 1995) kształtują się w przedziale od 514 mm/rok (stacja meteorologiczna Brwinów), do 580 mm/rok (posterunek opadowy – Mszczonów).

Przy średnich opadach atmosferycznych w latach suchych i przeciętnych, występuje deficyt wód w glebie, gdyż część wody opadowej bierze udział w odpływie powierzchniowym i wgłębnym. Zróżnicowanie przestrzenne średniej rocznej temperatury powietrza na terenie gminy jest nieznaczne. Temperatury wahają się od –3o C (luty) do 18,4o C (sierpień) przy średniej rocznej 7,8oC. Najbardziej pogodnymi miesiącami są sierpień i wrzesień, natomiast najwyższe wartości średniego zachmurzenia notuje się w okresie od listopada do lutego z maksimum przypadającym w miesiącu grudniu. W związku z ogólną cyrkulacją atmosferyczną na całym obszarze gminy Mszczonów dominują wiatry o kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, których udział jest największy w lipcu i lutym. Od listopada do stycznia trwa nieprzerwana dominacja wiatrów północno-zachodnich. Na większości obszaru są korzystne warunki przewietrzania i dobre warunki insolacyjne. Mniej korzystne warunki klimatu lokalnego mają doliny rzeczne i obniżenia terenu. Są to obszary przeważnie podmokłe, o gorszych warunkach przewietrzania z tendencjami do występowania mgieł i inwersji termicznych.

Ciekawym mikroklimatem wyróżnia się Osuchów, ze względu na który jest on nazywany „dachem Mazowsza” albo małymi Sudetami pomiędzy Łodzią a Warszawą. Charakterystyczny klimat tych okolic, zbliżony do Sudeckiego, spowodowany jest położeniem miejscowości w najwyższym punkcie Niziny Mazowieckiej, 100 metrów wyżej niż Warszawa.Fauna i flora
Potencjalną roślinnością obszaru gminy są bory mieszane i grądy odmiany warszawsko-podlaskiej, na co wskazuje przynależność tego obszaru do południowo-zachodniej części krainy Południowomazowiecko-Podlaskiej w okręgu Łowicko-Warszawskim. Z kolei pod względem regionalizacji faunistycznej obszar gminy znajduje się w centralnej części Okręgu Środkowopolskiego i w centralnej części podokręgu Wielkopolsko-Podlaskiego. Współczesny krajobraz okolic miasta Mszczonów jak i całej gminy nie posiada jednak większych kompleksów leśnych, dominują tereny zajęte pod uprawę a walory terenu w aspekcie florystycznym jak i faunistycznym nie są zbyt duże. Występujące tu gatunki zwierząt i roślin typowe są dla obszarów rolniczych. Teren gminy zwłaszcza w rejonie Czekaja, Zbiroży, Pieńków Strzyże, Wręczy oraz w obrębie miasta Mszczonów pod względem potencjalnych siedlisk roślinnych jest mocno zdegradowany i zmieniony antropogenicznie. Związane jest to w głównej mierze z lokalizacją w tym rejonie znacznych obszarów powierzchniowej eksploatacji kruszyw mineralnych. Znaczna, wschodnia część gminy należy do Bolimowsko-Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z Doliną Środkowej Rawki, co stanowi niewątpliwie wysokiej wartości walor florystyczno-faunistyczny gminy. Część wschodnia i południowa położona jest w obrębie potencjalnych ciągów ekologicznych i ważnych dróg migracji fauny i awifauny, i zaliczona została do krajowego systemu obszarów chronionych – Wielkoprzestrzenne Systemy Obszarów Chronionych (WSOCH).

Ciekawym miejscem ze względu na występowanie flory nietypowej dla nizin są okolice Osuchowa. Charakterystyczny, podobny do sudeckiego mikroklimat Osuchowa sprawia, że można znaleźć tu wiele gatunków roślin typowych dla Sudetów. Stworzony tu rezerwat Grądy Osuchowskie, ma chronić różnorodne zbiorowiska grądowe oraz zbiorowiska boru bagiennego o charakterze reliktowym. W rezerwacie obserwuje się również dobrze zachowany starodrzew ponad 100-letniej sosny.

Najwięcej gatunków chronionych występuje w położonych na zachód od Mszczonowa lasach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Bolimowsko-Radziejowicki z Doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu - został utworzony na mocy Uchwały Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986r. w sprawie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu w województwie skierniewickim, (Dz.Urz. Woj. Skiern. Nr 5, poz. 126), kolejno zmieniony Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, a następnie Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 178, poz. 6936). W tym ostatnim rozporządzeniu zawarty jest opis granic, jak również lista zakazów i zaleceń dotyczących zasad zagospodarowania tego terenu. Utworzono go w celu ochrony zróżnicowanych krajobrazów o znacznym potencjale dla rozwoju turystyki i rekreacji. Obszar ten jednocześnie chroni korytarze ekologiczne w dorzeczach Pilicy i Bzury. Jest to także południowo – zachodni kraniec zielonego pierścienia Obszaru Metropolitalnego Warszawy” wraz z istotnym ciągiem ekologicznym o charakterze leśnym łączącym Chojnowski Park Krajobrazowy poprzez niewielkie płaty leśne po Bolimowski Park Krajobrazowy. Bolimowsko-Radziejowicki z Doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu dawniej obejmował rozległy obszar ciągnący się od północy wzdłuż linii łączącej Arkadię z Żabią Wolą, a na południu po Białą Rawską. Obecnie stanowi on kilka izolowanych płatów, które pozostały w obrębie tej formy ochrony po zmianach granic Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (formy ochrony w postaci parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu występują rozłącznie, tj. nie pokrywają się). Zgodnie z nowym rozporządzeniem Obszar zajmuje dwa niewielkie płaty w rejonie Kamiona i Nowego Karolinowa, dalej większy obszar w tzw. wewnętrznej otulinie Parku k/ Puszczy Mariańskiej oraz dwie niewielkie powierzchnie w rejonie Studzieńca i Nowej Huty. Największy płat Obszaru występuje przy północno – wschodniej granicy Parku w rejonie Walerianowa ciagnąc się na północ w stronę Wisikitek, a na południe kilka kilometrów od Mszczonowa (Bronisławów).

Do głównych regulacji obowiązujących na jego terenie należą:

· zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902),

· zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,

· prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla

rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej,

· utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych poprzez niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania,

· ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi,

· zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu, w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych, w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej.

Do kluczowych należy także utrzymanie właściwych proporcji terenów zurbanizowanych, rolniczych, leśnych, wód otwartych i trwałych użytków zielonych.

Obecnie granica Bolimowsko-Radziejowickiego z Doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu nie pokrywa się z granicą otuliny Parku, choć postulat taki był wnoszony w poprzednim Planie ochrony w celu ujednolicenia formy ochrony obszarów stanowiących otulinę zewnętrzną (obecnie pas 200 m od granic Parku) i wewnętrzną (enklawa wyłączona z granic Parku, ale otoczona przez Park i de facto pozbawiona ochrony).W północno – zachodniej i zachodniej części gminy tj. pomiędzy drogą krajową nr 8 i granicami gmin: Puszcza Mar. i Radziejowice udział kompleksów leśnych w szacie roślinnej obszaru objętego opracowaniem wynosi kilkanaście procent, z tego poza terenami dolin rzecznych (Korabiewki, Okrzeszy, Suchej i innych) oraz obniżeniami, składa się na nie głównie monokultura sosny i brzozy w I i II klasie wieku (od 1 do 40 lat) z udziałem podsadzanego świerka, modrzewia i niewielkiej ilości dębu, charakteryzująca się dodatkowo olbrzymim rozdrobnieniem powierzchni. W badanym obszarze brak jest kompleksów leśnych o naturalnym lub subnaturalnym charakterze – wszystkie kompleksy leśne noszą ślady porolności. Teren ten był użytkowany rolniczo na przestrzeni ostatnich wieków i obecnie można obserwować jego stopniowym przekształcanie w głównych kierunkach - antropogennym lub seminaturalnym. Z tego względu brak jest leśnych siedlisk przyrodniczych w dobrym stanie i wszystkie noszą cechy przekształceń. Jedynie w miejscach zawodnionych obniżeń i doliny, szata roślinna przybiera postać zbliżoną do półnaturalnej, oddając częściowo charakter potencjalnego siedliska. Pojawiają się zbiorowiska zbliżone do łęgu jesionowo-olchowego, czy zarośli wierzbowo – brzozowo - olchowych, spotykanych w terenie jako forma degeneracyjna zbiorowiska leśnego. W obrębie analizowanego obszaru stwierdzono występowanie biotopów, mające cechy siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Są to siedliska uznane za rzadki i zagrożone w skali europejskiej, ale w Polsce powszechnie występują one na terenie kraju i nie stanowią obiektu ochrony. Są to:

 • Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). (kod: 91EO*, siedlisko priorytetowe). Typ siedliska: Łęg olszowo-jesionowy Identyfikator fitosocjologiczny: Fraxino-Alnetum (kod: 91EO-3*). Rozległe płaty siedlisk występują przede wszystkim:

 • w północnej części omawianego terenu – w obszarze płytkiego i silnie uwodnionego obniżenia między wsiami Wręcza i Olszówka (niecka wytopiskowa). Siedlisko stanowi rozległy kompleks otoczony wilgotnymi łąkami ze związku Calthion. Drzewostan zdominowany jest przez olszę czarną, runo wykształcone jest prawidłowo. W niektórych partiach łęgi te ulegają zabagnieniu i nawiązują składem gatunkowym do olsów porzeczkowych ze związku Alnion glutinosae

 • w północnej części w rejonie miejscowości Nowy Dworek, wzdłuż rzeki Dopływ z Olszówki

 • przy północno zachodniej granicy gminy - w dnach dolin cieków (Suchej i jej dopływów), zbiorowisko reprezentuje zastępcze zespoły łęgu Fraxino – Alnetum.

 • w południowej części omawianego obszaru, w dolinie Korabiewki. Drzewostan zdominowany jest przez olszę czarną, runo wykształcone jest prawidłowo. W niektórych partiach łęgi te ulegają zabagnieniu i nawiązują składem gatunkowym do olsów porzeczkowych ze związku Alnion glutinosae

 • na niewielkiej powierzchni terenu w rejonie miejscowości Świnice, Marków Świnice i Gurba

  • Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio – Carpinetum, Tilio – Carpinetum) (kod 9170). Typ siedliska: Grąd subkontynentalny Identyfikator fitosocjologiczny: Tilio – Carpinetum (kod: 9170-2).

  • Grąd ten został zidentyfikowany w okolicach miejscowości Wręcza – siedlisko tworzy młody drzewostan zdominowany przez grab i klon, runo wykształcone dość prawidłowo. Zbiorowisko reprezentuje wariant typowy grądu Tilio – Carpinetum typicum.

  • 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion

  • Siedliska te znajdują się w zbiornikach wodnych w okolicach miejscowości: Gurba, Lubinów, Marków Towarzystwo, Powązki, Adamowice oraz w dolinie Korabiewki. Występują w nich takie zbiorowiska jak: zbiorowiska rzęsy drobnej, pałki wodnej Typhetum latifolie, wątrobowca wgłębki Riccia fluitans, zespoły szuwarowe (szuwar mózgowy, szuwary tatarakowe, szuwar mannowy, Acoretum calami, Glycerietum maximae). Cześć zbiorników jest znaturalizowana, w niektórych widać ślady pogłębień.

Należy podkreślić, iż stan zachowania wszystkich zidentyfikowanych siedlisk oceniono jako C - czyli przeciętny lub zubożony. Należy zaznaczyć, że w stosunku do ogólnej powierzchni obszaru (ponad 2628 ha), powierzchnia siedlisk jest bardzo niska – wynosi ona 79 ha (ok.3 %). Trudno jest odnieść tę wartość do regionu i całego kraju, gdyż nieznana jest powierzchnia tych siedlisk w takiej skali. Wiemy jednak, że np. obszarowa ochrona siedlisk w ramach sieci Natura 2000 obejmuje blisko 20 % powierzchni Polski. Jest to wielkoobszarowy wskaźnik, zatem bardzo uogólniony. Pozwala on jednak na podkreślenie istotnie mniejszego bogactwa siedliskowego badanego obszaru. Ma to istotne znaczenie dla oceny wartości przyrodniczej tego terenu i jest bezpośrednim dowodem na jego antropogeniczne przekształcenie.

Oprócz roślinności wysokiej, w północno – zachodnim i zachodnim rejonie gminy występują również sporadycznie niewielkie kompleksy użytków zielonych w formie łąk wilgotnych i podmokłych, użytkowanych ekstensywnie oraz łąk świeżych (okolcie miejscowości Szeligi, Marków Towarzystwo, Świnice, Wręcza). W powierzchni terenu największy udział mają agrocenozy terenów użytkowanych rolniczo oraz porzucone nitrofilne zbiorowiska łąk i pól uprawnych (ugory). Duży udział ugorów jest dowodem na zmiany charakteru miejscowego rolnictwa. Duże obszary, szczególnie we wsi Wrecza, Olszówka, Wólka Wręcka pokryte są kompleksami antropogenicznych muraw napiaskowych. Tworzą się one na wyjałowionych, „ogłowionych” glebach w postaci płatów roślinności kserotermicznej. Są to zbiorowiska krótkotrwałe, gdyż szybko zostaną zastąpione zapustami, głównie sosny. Właśnie zarastanie samosiewem drzew większości opuszczonych rolniczo powierzchni jest dowodem „leśnego” kierunku zmian w wyniku sukcesji regeneracyjnej. W terenach zurbanizowanych, tzn. wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, występują zbiorowiska roślinności segetalnej i ruderalnej. W miejscowości Grabce Wręckie uprawiane są sady.Wpływ przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000

Najbliższym obszarem chronionym NATURA 2000 jest znajdujący się w odległości ok. 3,2 km w kierunku pólnocnym Specjalny Obszar Ochrony Dąbrowa Radziejowska (PLH140003)Specjalny Obszar Ochrony Dąbrowa Radziejowska (PLH140003)

Uroczysko Radziejowice znajduje się na północnych krańcach Wysoczyzny Rawskiej, mezoregionu wchodzącego w skład makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich. Gleby obszaru powstały z osadów okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Największą powierzchnię zajmują gleby brunatne wyługowane, świeże. Są to gleby wytworzone z piasków gliniastych mocnych, średnio głębokich, zalegające na piaskach gliniastych lekkich. Mniejszą powierzchnię rezerwatu zajmują gleby skrytobielicowe świeże, wytworzone z piasków lekkich i mocnych, średnio głębokich, zalegających na piaskach słabogliniastych lub na piaskach lekkich pylastych. Na nieznacznej powierzchni występują gleby słabozbielicowane świeże, wytworzone z piasków słabogliniastych. Obszar porasta fitocenoza dąbrowy świetlistej Potentillo albae-Quercetum. Drzewostan w wieku 65-75 lat, tworzy głównie dąb szypułkowy, rzadko w domieszce spotyka się dąb bezszypułkowy, lipę drobnolistną, brzozę brodawkowatą. Warstwa drzew nie osiąga zbyt dużego zwarcia, stąd znaczna ilość światła dociera do dna lasu. Podszycie jest skąpo rozwinięte, osiąga najwyżej 10% zwarcia, tworzą je takie gatunki jak: jarzębina, głóg jednoszyjkowy, kruszyna, leszczyna, wiciokrzew suchodrzew oraz podrosty drzew. Warstwa runa zielnego jest bardzo bujna i wielogatunkowa, pokrywa zwykle 100 % powierzchni. Tworzą ją gatunki z różnych grup syngenetycznych. Charakterystyczną i wyróżniającą dla świetlistej dąbrowy grupę gatunków stanowią rośliny światło- i ciepłolubne.

Ponad 90 % obszaru zajmuje dąbrowa świetlista z chronionymi i zagrożonymi gatunkami roślin naczyniowych w runie - rodzaj siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Zachowała się tutaj naturalna, typowa dla dąbrowy świetlistej, struktura (w miarę luźny drzewostan dębowy, skąpo rozwinięta warstwa podszycia, bardzo bujne, wielogatunkowe runo zielne) oraz pełna lista gatunków charakterystycznych i wyróżniających dla tego zbiorowiska. Stwierdzono tu występowanie ok. 190 gatunków roślin naczyniowych.


Lokalizacja przedsięwzięcia względem obszarów chronionych
7. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 „Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” zabytkiem określa się „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Dodatkowo ustawa definiuje tzw. „zabytek archeologiczny” (art. 3 pkt 4) jako „zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem”.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym 50-krotnej wysokości najwyższego emitora, nie znajdują się obiekty podległe ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (na podstawie „wykazu obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego”).
8. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia stan środowiska pozostanie bez zmian. W dalszym ciągu teren przedsięwzięcia użytkowany będzie jako instalacja do przekształcania odpadów niebezpiecznych. Emisje do środowiska w postaci hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pozostaną na obecnym poziomie.


9. Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia

9.1. Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę.
Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych na terenie działek o nr ewid. 82/5 i 82/11 położonych w miejscowości Mszczonów zrealizowane zostanie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i z równoczesnym dotrzymaniem standardów środowiskowych.

Proponowany przez Wnioskodawcę wariant inwestycyjny polega na rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w celu wykonania nowoczesnej instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Planuje się budowę poziomego, wzdłużnego, czterokomorowego osadnika do zagęszczania (odwadniania) odpadów, który technologicznie połączony będzie z poletkiem remediacyjnym. Odpady z grupy 17 01 poddawane przetwarzaniu w procesie bioremediacji na poletku to odpady rodzaju 17 01 06*: zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne w postaci ropopochodnych.. Odpady z grupy 17 05 poddawane przetwarzaniu to odpady rodzaju 17 05 03*: gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne, rodzaju 17 05 05*: urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi oraz rodzaju 17 05 07*: tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne. Bioremediacja, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, stanowi proces R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego wykonany został drenaż nadfoliowy oraz szczelny bezodpływowy zbiornik na odcieki. Do grawitacyjnego zagęszczania (odwadniania) odpadów z grupy 13 05 wybudowany zostanie czterokomorowy osadnik o wymiarach około 17,0 m na 6,4 m, głębokości 1,6 m i pojemności około 90 m3. Odpady z grupy 13 05 poddawane procesowi zagęszczania (odwadniania) w projektowanym osadniku to odpady rodzaju 13 05 01*: odpady stałe z płaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, rodzaju 13 05 02*: szlamy z odwadniania olejów w separatorach, rodzaju 13 05 03*: szlamy z kolektorów, rodzaju 13 05 06*: olej z odwadniania olejów w separatorach, rodzaju 13 05 07*: zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach, oraz rodzaju 13 05 08*: Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach. Proces odwadnia (zagęszczania), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, stanowi proces R7 – odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń.

Całość prac będzie wykonana przy zachowaniu obowiązujących obecnie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Reasumując należy stwierdzić, że przewidziane do zastosowania rozwiązania projektowe i organizacyjne zapewniają minimalizację oddziaływania na środowisko prowadzonej działalności.

9.2. Opis racjonalnego wariantu alternatywnego.

Racjonalnym wariantem alternatywnym, biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu przewidzianego pod realizację przedsięwzięcia, jest zmiana usytuowania poletka remediacyjnego. W stosunku do zaplanowanej lokalizacji istnieje możliwość wybudowania poletka bliżej południowej granicy działki o nr ewid. 82/5 . Ze względu na ukształtowanie powierzchni przedmiotowej działki oraz planowany podział działki zmiana lokalizacji poletka remediacyjnego byłaby niewielka, a emisje do środowiska kształtowałyby się na takim samym poziomie jak w przypadku wariantu zaproponowanego przez Inwestora.
  1. Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.

Najkorzystniejszy dla środowiska jest wariant „0” tzn. niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia. Jak wskazano w punkcie 8 niniejszego raportu w przypadku odstąpienia od planowanej inwestycji stan środowiska w okolicy lokalizacji obiektu pozostanie bez zmian. Do środowiska emitowane będą zanieczyszczenia oraz energie nie stwarzające zagrożenia dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.


 1. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

Oddziaływanie wariantu przedstawionego przez Inwestora

Przewidywane oddziaływanie na środowisko związane będzie z wykorzystaniem komponentów środowiska oraz emisją zanieczyszczeń: • do celów socjalnych i technologicznych wykorzystywana będzie woda, pobierana ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Inwestora – PKL „Keramzyt” Sp. z o.o.,

 • powstające ścieki socjalno - bytowe odprowadzane będą do istniejącej w tym rejonie gminnej sieci sanitarnej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie - nie będą stanowić zagrożenia dla jej pracy, łatwo przechodzą procesy mechanicznego oraz biologicznego oczyszczania,

 • ścieki technologiczne powstające w wyniku funkcjonowania instalacji do odwadniania odpadów odprowadzane po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie odwożone będą do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Mszczonowie - nie będą stanowić zagrożenia dla jej pracy, łatwo przechodzą procesy mechanicznego oraz biologicznego oczyszczania,

 • w wyniku ruchu pojazdów wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza, jednak projektowana instalacja nie będzie stanowić zagrożenia dla stanu środowiska, co potwierdzono przeprowadzonymi obliczeniami,

 • funkcjonowanie przedsięwzięcia związane będzie z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, które będą gromadzone selektywnie i przekazywane do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach.


Oddziaływanie wariantu alternatywnego

W przypadku wariantu alternatywnego oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie takie jak w wariancie przedstawionym przez Inwestora. Zmiana lokalizacji poletka remediacyjnego nie zmieni wielkości emisji substancji i energii wprowadzanych do środowiska.


Poważne awarie

Rozpatrywana inwestycja w świetle Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (Dz. U. Nr 58 z dnia 17 maja 2002 r poz. 535) nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym czy dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Biorąc pod uwagę lokalizację instalacji, rodzaj wykorzystywanych instalacji a także skalę emisji zanieczyszczeń, nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.


11. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, florę, faunę, glebę, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz, oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami

Uwzględniając fakt, że planowane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenie przemysłowym stanowiącym własność Inwestora jest podstawowym argumentem jego realizacji. Obecnie na terenie przedsięwzięcia funkcjonuje instalacja od przekształcania odpadów niebezpiecznych. Inwestycja polegała będzie na rozbudowie istniejącej instalacji. Przyjęto lokalizację instalacji wygodną ze względów logistycznych, tj. w pobliżu funkcjonującej instalacji.

Uzasadnieniem najkorzystniejszego wyboru w projektowanym przedsięwzięciu są przedstawione poniżej przyjęte rozwiązania techniczno-technologiczne:


 1. Realizacja inwestycji stworzy nowoczesny kompleks do przetwarzania odpadów.

 2. Realizacja inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska wodnego - ścieki technologiczne odprowadzane będą po uprzednim oczyszczeniu do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie transportowane do oczyszczalni ścieków.

 3. Dotrzymanie standardów akustycznych na terenach podlegających ochronie akustycznej.

4. Bezpieczne dla środowiska postępowanie z wytworzonymi odpadami.
Każde negatywne oddziaływanie na jeden komponent środowiska skutkuje negatywnym oddziaływaniem na pozostałe elementy środowiska tj. na komponenty biotyczne czy abiotyczne.

Przedstawione rozwiązania ograniczają negatywne oddziaływanie na poszczególne elementy środowisko.Oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Pracownicy obsługujący instalację wyposażeni będą w ubrania ochronne i przed przystąpieniem do stanowisk pracy przeszkoleni pod względem BHP.Oddziaływanie na florę i faunę.

Przyjęte rozwiania ochrony środowiska gruntowo - wodnego jak również ochrony atmosfery skutkują brakiem szkodliwego oddziaływania na biotyczne elementy środowiska w tym zdrowie ludzi.Oddziaływanie na glebę i środowisko wodne.

Brak szkodliwego oddziaływania z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczno - technologiczne poprzez: • dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntów i wód gruntowych ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane będą do istniejącego rząpia, z którego następnie będą odprowadzane do gminnej kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie i wprowadzane do rzeki Okrzeszy,

 • ścieki technologiczne odprowadzane będą po uprzednim oczyszczeniu do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie transportowane, a następnie odwożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków

 • ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą bez oczyszczania do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Oddziaływanie na atmosferę.

W związku z brakiem urządzeń grzewczych jak i technologicznych instalacja powodowała będzie bardzo niską emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.


Klimat.

Każde spalanie substancji ropopochodnych, czy to w silnikach pojazdów, czy spalanie w kotłowni emituje do atmosfery gazy powodujące efekt cieplarniany (tlenki azotu).


Krajobraz

Brak szkodliwego oddziaływania z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu. Obiekty posiadały będą estetyczny wygląd o jednolitej elewacji.Dobra kultury i dobra materialne.

Rozpatrywana inwestycja nie koliduje z innymi formami korzystania ze środowiska w dokumentowanym biotopie.

W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest obiektów historycznie cennych podlegających ochronie konserwatora zabytków.

12.Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

Do prognozowania skutków oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko korzystano z następujących metod: 1. do określenia stopnia uciążliwości w zakresie emisji hałasu posłużono się programem komputerowym HPZ_2001_ITB. Jest to program oparty o wytyczne Instrukcji ITB Nr 338/96 - Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku opracowany zgodnie z normami:

 • PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”,

 • PN – N – 01314 „Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego”.

Obliczenia wykonane zostały metodą opartą na zależności pomiędzy emisją dźwięku scharakteryzowaną przez równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu a imisją dźwięku w obszarze jego oddziaływania. Równoważny poziom dźwięku w wybranych punktach obserwacji pozwala na określenie wpływu emisji hałasu z terenu przedsięwzięcia na otaczający go klimat akustyczny. W obliczeniach uwzględniono źródła ruchome (przejazdy pojazdów samochodowych i koparki ). Obliczenia przeprowadzone zostały w obszarze 300 x 300 m w siatce o współrzędnych 2 x 2 m usytuowanej na wysokości 1,5 m n.p.t.. Wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej.

2) do oceny wpływu projektowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza wykorzystano pakiet programów „OPERAT 2000”. System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zgodny jest z metodyką obliczeniową zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) i posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska. Pakiet uwzględnia elementy klimatyczne, które bezpośrednio wpływają na rozkład przestrzenny zanieczyszczeń, tj. temperaturę powietrza, rozkład kierunków i prędkości wiatru oraz stany równowagi atmosfery.

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu, który również uwzględnia program „OPERAT 2000” wyznaczono na podstawie mapy topograficznej i lokalnych warunków fizjograficznych. W granicach opracowania wyróżniono źródła emisji zorganizowanej i niezorganizowanej. Na podstawie wstępnych obliczeń określono czy substancje kwalifikują się do skróconego zakresu obliczeń poziomów w powietrzu. Dla wszystkich zanieczyszczeń przeprowadzono pełen zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu – symulację komputerową przestrzennego rozkładu stężeń krótko- i długoterminowych. Wyniki obliczeń porównano z wartościami odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu uwzględniając istniejący stan jakości powietrza. Wyniki obliczeń komputerowych przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej.

3) w zakresie wpływu na pozostałe komponenty środowiska – obliczenia, obserwacje, informacje pochodzące od właściciela obiektu oraz dane o urządzeniach technicznych.

W związku z planowanym przedsięwzięciem rozpatrywano oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska o charakterze: bezpośrednim, pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótko -, średnio -, długoterminowym, stałym i chwilowym. Oddziaływanie to wynika z istnienia przedsięwzięcia, korzystania z zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska. Nie wystąpi natomiast transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko. Również ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej praktycznie nie występuje.

W fazie eksploatacji oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmują : • bezpośrednie, tak jak emisja do środowiska hałasu, substancji zanieczyszczających do powietrza,

 • pośrednie, tj. wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska wodnego, deponowanie odpadów na składowiskach, zwiększenie natężenia ruchu na pobliskich ciągach komunikacyjnych, (skąd emisja hałasu komunikacyjnego oraz emisja niezorganizowana do powietrza atmosferycznego).

 • wtórne - kumulowanie w atmosferze związków chemicznych powodujących efekt cieplarniany i reakcje fotochemiczne.

 • skumulowane - emitowane zanieczyszczenia do środowiska w większości nie ulegają skumulowaniu, bowiem przede wszystkim podlegają rozproszeniu jak emisja hałasu, zanieczyszczenia emitowane do powietrza, jedynie kumulowane będą metale ciężkie, ołów, ze spalin samochodowych poruszających się po terenie.

 • krótko, średnio, długoterminowe - z przedstawionych rodzajów oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego są krótkotrwałe i ustępują po przerwaniu procesów technologicznych,

 • stałe - emitowane z cyklem czasookresu pracy źródeł technologicznych,

 • chwilowe - występują przy emisji zanieczyszczenia, emisji hałasu, odprowadzania ścieków, emisja substancji złowonnych.

Tabela nr 13. Wyniki szacowania potencjalnych zagrożeń dla środowiska


Lp.

Element

Oddziaływanie niekorzystne

Oddziaływanie korzystneZ

NZ

K

D

OD

NO

L

R

Z

NZ

K

D

L

R

1.

Ochrona wód i powierzchni ziemi

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

2.

Ochrona powietrza atmosferycznego

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

3.

Klimat akustyczny

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

4.

Gospodarka odpadami

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

5.

Przyroda, krajobraz, estetyka obiektów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

6.

Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Z – oddziaływanie znaczące, NZ – oddziaływanie nieznaczne, K – krótkotrwałe, D – długotrwałe, OD – odwracalne, NO – nieodwracalne, L – lokalne, R – regionalne
13. Opis działań mających na celu zapobieganiu, ograniczeniu lub kompensacji przyrodniczo negatywnych oddziaływań na środowisko

W celu zapobiegania i ograniczania szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko zastosowane zostaną następujące rozwiązania :

1) w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej;


 • odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

 • odprowadzanie ścieków technologicznych po podczyszczeniu do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie odwożenie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków,

 • opomiarowanie zużycia wody,

 • odprowadzanie wód opadowych do istniejącego rząpia, z którego następnie będą odprowadzane do gminnej kanalizacji deszczowej,

2) w zakresie ochrony powierzchni ziemi

 • selektywne gromadzenie odpadów w wyznaczonych pomieszczeniach oraz systematyczne ich wywożenie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania danych grup odpadów,

 • wykonanie szczelnego osadnika do odwadniania (zagęszczania) odpadów.

   1. w zakresie ograniczenia uciążliwości akustycznej:

 • systematyczna konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie technicznym  urządzeń emitujących hałas do środowiska,

 • ograniczanie pracy na biegu jałowym silników pojazdów samochodowych,

 • zastosowanie urządzeń o niskich mocach akustycznych.

   1. w zakresie ograniczenia emisji do powietrza poprzez zastosowanie:

 • ograniczanie pracy na biegu jałowym silników pojazdów samochodowych i koparki,


14. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska

Proponowane przez Inwestora rozwiązania technologiczne są obecnie powszechnie stosowane nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej.

Art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska brzmi:

„Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

7) uchylony;

8) postęp naukowo-techniczny”.

Poniżej odniesiono się do treści poszczególnych punktów wyżej wymienionego artykułu ustawy Prawo ochrony środowiska.

Instalacja do przetwarzania odpadów, do którego zalicza się oceniane przedsięwzięcie nie stosuje substancji mogących zagrozić środowisku. Stosowane do bioremediacji szczepy bakterii są bezpieczne dla środowiska. W procesie oczyszczania odpadów używane są pojazdy mechaniczne napędzane olejem napędowym.

Przetwarzanie odpadów w procesie grawitacyjnego odwadniania oraz bioremediacji nie jest energochłonna, jednakże ze względów zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych stosuje się obecnie maszyny i urządzenia o niskim poborze energii i wysokiej wydajności.

Prowadzone przetwarzanie odpadów będzie powodowało emisję odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych źródeł światła. W tego rodzaju działalności wyeliminowanie powstawania odpadów oraz ich emisji nie jest możliwe do osiągnięcia. Wobec powyższego na terenie przedsięwzięcia winna być prowadzona prawidłowa gospodarka odpadami zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W przypadku większości powstających odpadów brak możliwości ograniczenia ich emisji, co wynika z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie przedsięwzięcia nie istnieje możliwość odzysku powstających odpadów przede wszystkim z powodów technicznych i ekologicznych.

Poza wymienionymi wyżej substancjami i odpadami na terenie obiektu do prowadzenia działalności nie stosuje się substancji niebezpiecznych mogących powodować potencjalne zagrożenia środowiska.

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji z analizowanego przedsięwzięcia określono w rozdziale 5 niniejszego opracowania.

Wszystkie rodzaje emisji powodują oddziaływanie obiektu niewykraczające poza granicę terenu własności Inwestora.

W przemyśle przetwarzania odpadów wykorzystuje się postęp naukowo-techniczny osiągany przez dostawców poszczególnych urządzeń stosowanych podczas świadczonych usług.
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna