Biuro projektowo techniczne


Obszar ograniczonego użytkowaniaPobieranie 0.54 Mb.
Strona7/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

15. Obszar ograniczonego użytkowania


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska obszar ograniczonego użytkowania tworzy się, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej lub przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu. Zapis ten dotyczy m.in.: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych /art. 135/.

Opisywane przedsięwzięcie nie zalicza się do wymienionych przedsięwzięć, a zatem jego oddziaływanie na środowisko powinno się mieścić w obrębie terenu, do dysponowania którym Inwestor posiada tytuł prawny.

Wykonane na potrzeby niniejszego raportu: analizy dotyczące uciążliwości akustycznej i ochrony powietrza atmosferycznego oraz przeprowadzona analiza pozostałych warunków korzystania ze środowiska wskazuje, że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko zamyka się w granicach działki do której Inwestor ma prawo dysponowania.

Nie zachodzi zatem potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół granic planowanego przedsięwzięcia.


16. Przewidywane konflikty społeczne

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza wykazała, że działania inwestycyjne nie wpłyną znacząco na stan klimatu akustycznego, powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie wody i gleby oraz niekorzystne zmiany w krajobrazie. Wszelkie ewentualne uciążliwości mogące powstawać w wyniku prowadzonej działalności zamykają się na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie znajduje się zabudowa prawnie chroniona przed hałasem. Najbliżej położony budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej znajduje się w odległości ok. 450 m w kierunku południowo- pozachodnim od granicy terenu przedsięwzięcia. Przeprowadzona analiza wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia wskazuje, iż jego realizacja nie będzie źródłem ponadnormatywnych emisji substancji i energii do środowiska. Należy przy tym brać pod uwagę, że przy przewidzianym zagospodarowaniu terenu projektowanej inwestycji zostaną zachowane odległości wynikające z obowiązującego w tej materii prawa. Teren przedsięwzięcia sąsiaduje z terenami przemysłowymi stanowiącymi własność Inwestora. Przy zachowaniu zasad określonych w niniejszym raporcie przedsięwzięcie nie będzie stanowić uciążliwości dla środowiska, tym niemniej Inwestor winien dbać o przestrzeganie wyżej wymienionych wskazań, a w szczególności dbać o stan techniczny urządzeń stosowanych na terenie przedsięwzięcia. W interesie przedsiębiorcy jest przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju oraz dobrych stosunków sąsiedzkich, co minimalizuje możliwość wystąpienia poważniejszych konfliktów społecznych.17. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji

W fazie rozbudowy instalacji poza ewidencją wytworzonych odpadów i monitorowaniem pracy sprzętu nie występują przesłanki prowadzenia monitoringu.

Na etapie eksploatacji instalacji jego użytkownik winien prowadzić poniższy monitoring:


 1. Okresowe odczytywanie stanów wodomierza i określanie całkowitego zużycia wody.

 2. Przestrzeganie warunków zawartych umów na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych, opadowych i technologicznych.

 3. Ewidencja wszystkich wytwarzanych odpadów.


18. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport

Przy ocenie analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie wystąpiły trudności wynikające z niedostatków techniki, lub luk we współczesnej wiedzy. Rozwiązania techniczne i technologiczne oparte będą na typowych projektach stosowanych w wielu tego typu obiektach przetwarzania odpadów.


19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych na terenie działek o nr ewid. 82/5 i 82/11 położonych w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich ,,KERAMZYT" Sp. z o.o., ul. Warszawska 43, 96 – 320 Mszczonów..

Raport sporządzony jest w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzany jest obligatoryjnie.

Niniejszy raport stanowi analizę oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowaną na podstawie danych uzyskanych od Inwestora oraz materiałów źródłowych będących w posiadaniu autora, jak również uzyskanych od urzędów i instytucji zajmujących się tematyką ochrony środowiska. Sporządzając raport oparto się również na danych zawartych w następujących opracowaniach: Projekt budowlany budowy zbiornika na odcieki wód sporządzony przez PRONABUD Sp. z o.o., ul. Okrzei 57, 96 – 300 Żyrardów, Projekt wykonawczy poletka bioremediacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi na terenie Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie sporządzony przez Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce, Opis technologii bioremediacji na poletku gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi na terenie Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie sporządzony przez Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce.

Opracowanie zawiera zarówno opisy jak i obliczenia prawdopodobnych wielkości emisji do środowiska z terenu planowanego przedsięwzięcia. Analizie poddany został wpływ na wszystkie komponenty środowiska: powietrze, wodę, glebę, klimat akustyczny i przyrodę.

Wobec powyższego sporządzone opracowanie określa przewidywane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynikające z: • istnienia przedsięwzięcia,

 • użytkowania zasobów naturalnych,

 • zmian zanieczyszczenia wynikających z realizacji przedsięwzięcia.

Opracowując raport oparto się na informacjach Inwestora oraz danych technicznych i technologicznych typowych urządzeń stosowanych w instalacjach do odzysku odpadów w Polsce i UE. Raport zawiera zarówno opisy jak i obliczenia prawdopodobnych wielkości emisji do środowiska z terenu planowanego przedsięwzięcia. Analizie poddany został wpływ na wszystkie komponenty środowiska: powietrze, wodę, glebę, klimat akustyczny i przyrodę.

Planowane przedsięwzięcie położone będzie na terenach przemysłowych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania miasta Mszczonowa zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/152/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 204 poz. 5458 z dnia 14 sierpnia 2004r. działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się częściowo: • na terenach przemysłu przeznaczonych pod realizację nowych budynków i budowli produkcyjnych, magazynowych, składowych o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własności z niezbędnymi dla ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną,

 • na terenach istniejącego zakładu wyrobu materiałów budowlanych ”Keramzyt” – teren przemysłu z budynkami i budowlami produkcyjnymi, magazynowymi, składowymi z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną.

Bezpośrednie otoczenie przedsięwzięcia stanowią tereny przemysłowe należące do Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „KERAMZYT” Sp. z o.o.. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa ( budynek jednorodzinny) znajduje się w odległości około 450 m od granicy planowanego przedsięwzięcia w kierunku południowo-zachodnim.

Obecnie teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wykorzystywany jest do przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Na terenie działki o nr ewid. 82/11 zlokalizowana jest wiata o powierzchni zabudowy ok. 450 m2, w której funkcjonuje naziemny zbiornik do grawitacyjnego zagęszczania odpadów. Filtrat z odwadniania odpadów odprowadzany jest poprzez podziemny osadnik wstępny typu UGOS-5000 do separatora substancji ropopochodnych typu IHDC 20 SP z wkładami wielostrumieniowymi o przepływie 20l/s, skąd kierowany jest do podziemnego stalowego zbiornika o pojemności 50 m3. Na działce o nr ewid. 82/5 istnieje poletko do bioremediacji odpadów niebezpiecznych z grupy 17 05 03. Poletko posiada wymiary 50 m x 50 m i powierzchnię użytkową ok. 2500 m2. Uszczelnione zostało geomembraną PEHD o grubości 2 mm, posiadającą odpowiednie certyfikaty i aprobatę techniczną. Podbudowę pod geomembranę stanowi warstwa betonu B-10 o grubości 10 cm. Na geomembranie ułożona została warstwa konstrukcyjna z betonu B-25 o gr 20 cm z dodatkiem mikrozbrojenia Fibermesch, z przerwami dylatacyjnymi. Dodatkowo poletko zabezpieczone jest obwałowaniem o wysokości 50 cm, w celu zabezpieczenia środowiska wodno – gruntowego przed przedostawaniem się odcieków z pryzmy odpadów. Folię PEHD zakotwiczono w obwałowaniu. Obok poletka remediacyjnego zlokalizowany jest niewielki zbiornik, tzw. namnażalnik, który jest miejscem, gdzie produkowany jest koncentrat preparatu bakteryjnego. Do odprowadzania odcieków z poletka służy drenaż nadfoliowy, wykonany jako ciąg betonowych korytek ściekowych o wymiarach 50x50 cm, zakończony rurą kanalizacyjną o średnicy 200 mm, odprowadzającą odcieki do zbiornika bezodpływowego. Szczelny bezodpływowy zbiornik na odcieki posiada pojemność 9500 l, zbudowany jest z kręgów betonowych o średnicy 2000mm i głębokości 3,05 m.. Konstrukcja zbiornika uniemożliwia zaistnienie sytuacji, w której nastąpić może jego przepełnienie.

W trakcie przeprowadzonej wizji w terenie potwierdzono, że na terenie objętym rozpatrywanym przedsięwzięciem inwestycyjnym nie występują:


 • obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia w tym parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej, pomniki przyrody,

 • lęgowiska i żerowiska dla zwierząt,

 • obiekty podlegające ochronie konserwatora zabytków,

 • pomniki wpisane na „listę dziedzictwa światowego”.

Koncepcja zagospodarowania terenu przedsięwzięcia przewiduje lokalizację na terenie działki o nr ewid. 82/11 poziomego, wzdłużnego, czterokomorowego osadnika do zagęszczania (odwadniania) odpadów o wymiarach około 17,0 m na 6,4 m, głębokości 1,6 m i pojemności około 90 m3, zlokalizowanego pod zadaszoną wiatą. Zbiornik posiadał będzie monolityczne dno żelbetowe o grubości 40 cm wykonane z betonu klasy C 25/30 o wodoszczelności W8 oraz mrozoodporności F 100 z hydroizolacją 2 x HYDROSTOP. Ściany zewnętrzne zbiornika wybudowane zostaną jako monolityczne żelbetowe o grubości 40 cm, natomiast ściany wewnętrzne wydzielające komory zbiornika posiadały będą grubość 30 cm. Ściany wykonane zostaną z betonu klasy C 25/30 o wodoszczelności W8 oraz mrozoodporności F 100 z hydroizolacją od środka 2 x HYDROSTOP, a na zewnątrz 2 x abizol R+P/2 x HYDROOSTOP oraz 2 x folia PCV o grubości 0,4 mm.

Proces bioremediacji przebiega na poletku remediacyjnym. Odpady dostarczane będą na poletko za pomocą przystosowanych do tego celu samochodów samowyładowczych.

Bioremediacja jest to metoda biologicznego usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych), z materiałów zanieczyszczonych organicznie, przy wykorzystaniu zdolności określonych mikroorganizmów do biodegradacji tych substancji. Mikroorganizmy te z metabolicznego rozkładu związków organicznych będących zanieczyszczeniem środowiska uzyskują energię oraz surowce do rozmnażania się i wzrostu. Produkty ropopochodne w wyniku pełnej aktywności metabolicznej drobnoustrojów ulegają całkowitemu lub częściowemu przekształceniu w masę bakteryjną i stabilne nietoksyczne materiały końcowe. W warunkach tlenowych są nimi dwutlenek węgla i woda.

Zaletą technologii biologicznego oczyszczania jest jej wysoki stopień dopasowania do środowiska w którym przebiega, polegający na wspomaganiu naturalnie przebiegających procesów rozkładu. W przeciwieństwie do wielu metod, zwłaszcza fizykochemicznych, metoda ta prowadzi do rzeczywistego rozwiązania problemu ekologicznego, nie zaś jego odłożenia.

Etap odwadniania odpadów trwać będzie od 3 do 7 dni (w zależności od stopnia uwodnienia przetwarzanych odpadów). Przetwarzanie przebiegać będzie w instalacji, na którą składają się stacjonarne urządzenia techniczne powiązane technologiczne, tworzone przez zespół osadników, separator substancji ropopochodnych oraz bezodpływowy, szczelny zbiornik do gromadzenia filtratu.

Metoda odzysku polegać będzie na poddaniu odpadów procesowi przekształcenia fizycznego, tzw. filtracji – odwodnienia (proces fizyczny polegającym na oddzieleniu cząstek stałych od cieczy), poprzez grawitacyjne zagęszczenie odpadów, czego efektem będzie oddzielenie olejów i emulsji semistabilnych od frakcji wodnej oraz osadów.

Odpady po dostarczeniu przez uprawnione podmioty, trafią do osadnika wstępnego poziomego, wzdłużnego, czterokomorowego – do jego największej komory, w której nastąpi rozdzielenie odpadów na poszczególne frakcje. Frakcja ciekła przelewać się będzie przez pozostałe 3 komory osadnika, skąd rurą kanalizacyjną popłynie do studzienki osadniczej, a następnie do separatora substancji ropopochodnych, gdzie zostanie poddana podczyszczeniu, a następnie spłynie do zbiornika bezodpływowego. Zastosowanie takiej metody przetwarzania odpadów wynika ze struktury odpadów i jest powszechnie stosowaną metodą zmniejszania objętości odpadów zawierających osady o charakterze mineralnym, czyli takich, jakie powstają w urządzeniach podczyszczających ścieki

Ze względu na stosowaną technologię instalacja funkcjonowała będzie w miesiącach kwiecień – listopad. Ze względu na fakt, iż nie jest możliwe prowadzenia odsączania wody (zagęszczania odpadów) w temperaturze poniżej 0 0C oraz brak możliwości zwilżania poletka remediacyjnego instalacja nie może pracować w okresie zimowym. Przewiduje się, że instalacja pracowała będzie przez dziewięć miesięcy w roku w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 15 00. Do obsługi przedsięwzięcia planuje się zatrudnienie trzech osób fizycznych.

Przewidywane oddziaływanie na środowisko związane będzie z wykorzystaniem komponentów środowiska oraz emisją zanieczyszczeń:


 • do celów socjalnych i technologicznych wykorzystywana będzie woda, pobierana ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Inwestora – PKL „Keramzyt” Sp. z o.o.,

 • powstające ścieki socjalno - bytowe odprowadzane będą do istniejącej w tym rejonie gminnej sieci sanitarnej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie - nie będą stanowić zagrożenia dla jej pracy, łatwo przechodzą procesy mechanicznego oraz biologicznego oczyszczania,

 • ścieki technologiczne powstające w wyniku funkcjonowania instalacji do odwadniania odpadów odprowadzane po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie odwożone będą do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Mszczonowie - nie będą stanowić zagrożenia dla jej pracy, łatwo przechodzą procesy mechanicznego oraz biologicznego oczyszczania,

 • w wyniku ruchu pojazdów wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza, jednak projektowana instalacja nie będzie stanowić zagrożenia dla stanu środowiska, co potwierdzono przeprowadzonymi pomiarami i obliczeniami,

 • funkcjonowanie przedsięwzięcia związane będzie z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, które będą gromadzone selektywnie i przekazywane do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach.

W trakcie eksploatacji instalacji powstawały będą odpady, w tym odpady zliczane do niebezpiecznych. Będą one zbierane i magazynowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ich transport i zagospodarowanie powierzone zostanie firmom posiadającym stosowne zezwolenia zapewniające prawidłowe wykonanie zarówno transportu, jak również ich unieszkodliwienie.

Woda na potrzeby funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów pobierana będzie ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Inwestora – PKL „Keramzyt” Sp. z o.o. Na pobór wody z własnego ujęcia PLK „KERAMZYT” uzyskało pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Żyrardowskiego nr OS.VII.6223/2/2006 z dnia 01. 06.2006 roku na czas oznaczony , tj. do dnia 01 marca 2016 roku.

W wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania odpadów powstają ścieki socjalno - bytowe. Ścieki pod względem stanu i składu odpowiadają ściekom tego typu. Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane bezpośrednio do istniejącej w tym rejonie gminnej sieci sanitarnej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

W wyniku prowadzenia procesu zagęszczania grawitacyjnego (odwadniania) odpadów wytwarzany będzie filtrat, który podlegał będzie procesom oczyszczania w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych. Filtrat (ściek przemysłowy) gromadzony będzie w szczelnym bezodpływowym zbiorniku, a następnie wywożony będzie przez uprawnionych odbiorców, specjalistycznym sprzętem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków na podstawie zawartej umowy.

Na terenie przedsięwzięcia należącego do PKL „Keramzyt” istnieje systemu kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z powierzchni obejmujących miejsca parkingowe oraz drogi wewnętrzne. Ujęte wody opadowe z powierzchni utwardzonych za pomocą wpustów deszczowych wprowadzane będą do istniejącego rząpia, z którego następnie będą odprowadzane do gminnej kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie i wprowadzane do rzeki Okrzeszy. Wody opadowe z powierzchni dachowych zwane umownie jako „czyste” wprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji deszczowej.

W celu dokonania prognozy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko posłużono się między innymi programami komputerowymi umożliwiającymi symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz energii emitowanych z terenu projektowanego Zakładu. W przypadku emisji do powietrza był to program „OPERAT 2000” posiadający atest Instytutu Ochrony Środowiska, natomiast w przypadku emisji hałasu program HPZ_2001_ITB. Program ten oparty jest o wytyczne Instrukcji ITB Nr 338/96 - Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku opracowany zgodnie z normami: PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej” oraz PN – N – 01314 „Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego”.

W celu zapobiegania i ograniczania szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko zastosowane zostaną następujące rozwiązania :

1) w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej; • odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

 • odprowadzanie ścieków technologicznych po podczyszczeniu do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie odwożenie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków,

 • opomiarowanie zużycia wody,

 • odprowadzanie wód opadowych do istniejącego rząpia, z którego następnie będą odprowadzane do gminnej kanalizacji deszczowej,

2) w zakresie ochrony powierzchni ziemi

 • selektywne gromadzenie odpadów w wyznaczonych pomieszczeniach oraz systematyczne ich wywożenie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania danych grup odpadów,

 • wykonanie szczelnego osadnika do odwadniania (zagęszczania) odpadów.

   1. w zakresie ograniczenia uciążliwości akustycznej:

 • systematyczna konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie technicznym  urządzeń emitujących hałas do środowiska,

 • ograniczanie pracy na biegu jałowym silników pojazdów samochodowych,

 • zastosowanie urządzeń o niskich mocach akustycznych.

   1. w zakresie ograniczenia emisji do powietrza poprzez zastosowanie:

 • ograniczanie pracy na biegu jałowym silników pojazdów samochodowych i koparki,

Podsumowując należy stwierdzić, że planowane do zastosowania instalacje technologiczne do przetwarzania odpadów są dostosowane do standardów czyniących obiekt nowoczesnym i w pełni ekologicznym oraz spełniają wymagania określone przepisami obowiązującymi w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Oddziaływanie na środowisko mieści się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna