Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m st. Warszawy. Szanowni PaństwoPobieranie 20.83 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar20.83 Kb.
Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r.

ROD/AGAWA/ 12 /2012Biuro

Stołecznego Konserwatora Zabytków

Urzędu m. st. Warszawy.

Szanowni Państwo
Zwracamy się o ratunek dla niszczejącego w Warszawie, XIX wiecznego zabytku jakim jest ,,Fort Blizne” wraz z Fosą.

Zabytek ten z akwenem wodnym, według naszych informacji, został sprzedany prywatnemu właścicielowi.

Niestety od kilku lat nie dba on o swoją własność. W wodzie pływa stary sprzęt gospodarstwa domowego, powalone drzewa, wokół rozrzucone (rozerwane worki) z odpadami po konsumpcyjnymi, a teren jest nie sprzątany i nie koszony. Następują osuwiska ziemi od strony ul. Przy Fosie, co grozi możliwością kolejnego wypadku. W ostatnich latach w fosie utonęło kilka osób, które wpadły do wody, ponieważ nie ma barier ochronnych.

Jako użytkownicy działek Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,AGAWA” sąsiadujemy z tym terenem.

Występowaliśmy z informacją do Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (dwie kopie pism w załączeniu), opisując stan w/w miejsca. Prosiliśmy o systematyczne prace porządkowe i zabezpieczające oraz objęcie tego terenu szczególną troską.

Oczekiwaliśmy szybkiej reakcji i deklarowaliśmy gotowość współpracy w przedmiotowej sprawie, gdyż wokół fosy znajdują się tereny zielone często odwiedzane przez mieszkańców Bemowa, a w szczególności nowo wybudowanego Osiedla przy ul. Kocjana.

Ponadto staramy się jako ROD ,,AGAWA” o zmianę w ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” i uzyskanie statusu ,,terenu zieleni urządzonej” (kopia pisma do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy w załączeniu).

Jesteśmy przekonani iż nasz ogród, sąsiednie ogrody działkowe oraz ,,Fort Blizne” wraz z Fosą stanowić będą enklawę zadbanego terenu, pięknej zieleni i przejrzystej wody oraz czystego powietrza, tak niezbędnego dla warszawiaków w dobie betonu, szkła i stali.

Jako Zarząd ROD ,,AGAWA” prosimy o zajęcie stanowiska w opisanej sprawie i objęcie terenu ,,Fortu Blizne” wraz z akwenem wodnym nadzorem konserwatorskim.

Z wyrazami szacunku

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r.

Biuro Architektury

i Planowania Przestrzennego Urzędu m st. Warszawy


ul. Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

ROD/AGAWA/ 10 /2012

Dotyczy:

Ponownego wniosek o zmianę statusu terenu zajmowanego przez Rodzinny Ogród Działkowy „AGAWA”, ul. Przy Fosie 1, w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” m.st. Warszawy.


Szanowni Państwo!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „AGAWA” zwraca się ponownie z uprzejmą prośba o zmianę w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” m.st. Warszawy, przyjętym Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy, z dnia 10 października 2006, statusu terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Agawa” – zlokalizowanego na działce nr 6-10-07/09 o powierzchni ok. 4,3 ha, z istniejącego statusu M2 (teren o przewadze zabudowy jednorodzinnej) na ZP1 (teren zieleni urządzonej) lub inny status bardziej adekwatny dla ogrodów działkowych w Warszawie, a ponadto o docelowo ujęcie Ogrodu w planie zagospodarowania terenu, o ile będzie taki opracowany dla obszaru obejmującego teren naszego Ogrodu lub dla jego najbliższego sąsiedztwa, w szczególności prosi o uwzględnienie Ogrodu jako „ogrodu działkowego” przy opracowywaniu planu zagospodarowania dla przylegającego do Ogrodu „Fortu Blizne”.
Uzasadnienie:


 1. Obowiązujące dalej zapisy Ustawy ,,O rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r Nr 169, poz.1419) m.in. w art. 1-5,7,8 stanowią podstawę prawną do ujęcia rodzinnych ogrodów działkowych, w tym naszego Ogrodu, w planach zagospodarowania przestrzennego, a praktycznie jej art. 8 o brzmieniu „Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych powinny uwzględniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” obliguje do takich decyzji,

 2. ROD Agawa ma już 41 letnia historię, gdyż został założony na podstawie decyzji władz miasta Warszawy w roku 1971 (kopia decyzji ówczesnych władz miasta Warszawy w załączeniu - załączona została do naszego pisma z dnia 9.11.2009 r.) przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla jego pracowników, a aktualnie użytkownikami zlokalizowanych w nim 114 działek są w większości emeryci i renciści oraz ich rodziny, którzy chcą w nim jak najczęściej przebywać, uprawiać działki i wypoczywać oraz mieć jasną sytuacje dotyczącą przyszłości tego ważnego dla nich miejsca rekreacji i wypoczynku,

 3. W roku 1971 Ogród został, przez ówczesne Ministerstwa Sprawiedliwości, przekazany w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców (kopia protokołu przekazania w załączeniu j. w.) i posiada numer ewidencyjny A-I-151-151 (kopia wypisu z rejestru PZD w załączeniu j. w.),

 4. W roku 1999 Burmistrz Gminy Warszawa Bemowo przyrzekł nam zachowanie statusu ogrodu działkowego (kopia pisma w załączeniu j. w,) i dotychczas władze nie poinformowały nas o jakiejkolwiek zmianie tego statusu,

 5. W ewidencji geodezyjnej Polski Związek Działkowców jest ujęty jako władający dla działki zajmowanej przez Ogród tj. 6-10-07/9 (kopia wypisu w załączeniu j. w.),

 6. Działka 6-10-07/9 zajmowana przez Ogród posiada księgę wieczystą nr KW 301 057 (kopia w załączeniu j. w.),

 7. Ogród jest położonyw zacisznym miejscu na obrzeżach Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego „Fortu Blizne” (oddzielony od niego zabytkową Fosą), w bezpośrednim sąsiedztwie innych rodzinnych ogrodów działkowych, terenów zielonych i leśnych, linii kolejowej i nowo zbudowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Kocjana , co przemawia za jego zachowaniem,

 8. Ogród został dotychczas w pełni zagospodarowany technicznie.

Jego infrastrukturę stanowią: ogrodzenie, drogi wewnętrzne, parking, świetlica, magazyn sprzętu ROD, hydrofornia, działki z altanami, sieć wodociągowa i elektryczna, co świadczy o wysokiej dbałości działkowców o Ogród,

 1. ROD ma bardzo dużo nasadzeń i upraw, które stanowi m.in. co najmniej kilkaset drzew i krzewów owocowych, kilkaset drzew ozdobnych, kilkaset krzewów, kilka tysięcy m2 trawników, kilka tysięcy m2 nasadzeń kwiatów, kilka tysięcy m2 nasadzeń warzyw, co świadczy o wysokiej dbałości działkowców o Ogród,

 2. Ogród stanowi enklawę czystej, ekologicznie uprawianej ziemi, czystego powietrza, a latem jest oazę pięknej zieleni, kolorowych drzew, krzewów i kwiatów, co razem, przy dobrej lokalizacji i komunikacji powoduje częste korzystanie z niego przez większość działkowców, ich rodziny, licznych gości, w tym osoby niepełnosprawne,

 3. Dzięki Ogrodowi, mieszkańcy nowo zbudowanych w jego pobliżu osiedli np. mieszkańcy ok. 500 lokalowego osiedla Kocjana 1 mogą już teraz korzystać m.in. z atrakcyjnych spacerów i jogingu drogą wzdłuż naszego Ogrodu i zabytkowego Fortu, a docelowo z terenu Ogrodu w okresie letnim, bowiem Ogród będzie „otwarty” i udostępniony do spacerów dla osób starszych i matek z dziećmi z ww. osiedla,

 4. Dzięki naszemu Ogrodowi, mieszkańcy bloków sąsiadującego z Ogrodem osiedla Kocjana 1 mają od strony południowej ze swoich okien ładne widoki na tereny zielone, czyste powietrze i ciszę, co podnosi znacząco komfort ich życia,

 5. ROD Agawa i Polski Związek Działkowców występował już wielokrotnie do władz administracyjnych Gminy (Miasta) o przyznanie nam statusu „ogrodu działkowego” (kopia ostatniego pisma w załączeniu j. w.) nie otrzymując na nie żadnych odpowiedzi,

 6. Sąsiadujący z naszym Ogrodem „przez miedzę” ROD im M. Kasprzaka posiada już status ZP1 (teren zieleni urządzonej), co przyjmujemy jako niesłuszną i niczym nie uzasadnioną dyskryminację naszego Ogrodu, w szczególności jego 114 działkowców,

 7. ROD Agawa przylega bezpośrednio od strony zachodniej do fosy zabytkowego „Fortu Blizne” i znacząco zwiększa (o ok. 4,3 ha) „jego teren” i naturalną otulinę, umożliwiając stałe w nim przebywanie, żerowanie i ochronę dla wielu gatunków zwierząt (m.in. lisy, wiewiórki, jeże) i ptaków wodnych i lądowych (m.in.. dzikie kaczki, nurki, skowronki, dzięcioły, kukułki) żyjących na terenie Fortu lub w jego pobliżu, tworząc razem z terenem Fortu swoisty rezerwat przyrody, który należałoby chronić i zachować, a nie zniszczyć przeznaczając go docelowo pod zabudowę mieszkaniową.

Nadmieniamy, iż temat współpracy samorządów gmin oraz miast z Polskim Związkiem Działkowców, Okręgowymi Zarządami PZD i poszczególnymi Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi był obszernie omawiany podczas obrad Komisji Sejmowych: w dniu 15 grudnia 2010 r. Komisji Kontroli Państwowej i w dniu 3 lutego 2011 r. Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także podczas obrad Trybunału Konstytucyjnego RP, który rozpatrywał zgodność zapisów ustawy o ,,Rodzinnych ogrodach działkowych” z ustawą zasadniczą.Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,AGAWA” prosi o udzielenie pisemnej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie oraz informację o wszelkich planowanych zmianach w ww. studium dotyczących naszego Ogrodu lub o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania dla rejonu obejmującego teren naszego Ogrodu lub jego najbliższego sąsiedztwa, w szczególności przy przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania dla sąsiadującego z nami „Fortu Blizne”.
Do niezbędnych dalszych ustaleń w ww. sprawie Zarząd ROD Agawa upoważnia Prezesa Zarządu ROD ,,AGAWA” – Pana Tadeusza Władysława Szmita – tel. 792 – 407 - 644.

Adres do korespondencji: Tadeusz Władysław Szmit, 01 - 216 Warszawa,

ul. Brylowska 35 m 27.
Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Dąbrowski - Burmistrz Dzielnicy Warszawa Bemowo, 01-381

Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70.2. Pani Grażyna Franke - Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego

Związku Działkowców, 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 m 7.3. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, ul.

Nowy Świat 18/20, 00-372 Warszawa.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna