Blok b – Nauka o literaturzePobieranie 105.24 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar105.24 Kb.
Blok B – Nauka o literaturze

Mickiewicz — miejsca, ludzie, idee 1

dr Przemysław Dakowicz 1

Wprowadzenie do antropologii wyobraźni 4

dr Marzena Karwowska 4

Analiza dzieła staropolskiego 6

dr Małgorzata Mieszek 6

Historia powieści 8

dr Jerzy Rzymowski 8

Jak czytać malarstwo? Literackie i filozoficzne przesłanie dzieła sztuki 10

dr Agnieszka Śniegucka 10

W świecie symboliki chrześcijańskiej 13

dr Agnieszka Śniegucka 13

MICKIEWICZ — MIEJSCA, LUDZIE, IDEE

dr Przemysław Dakowicz


Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu

Typ studiów


I stopnia (licencjackie), dzienne

Semestr studiów


IV

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Mickiewicz — miejsca, ludzie, idee

Rodzaj zajęć


konwersatorium 30h

Specjalizacja


_

Prowadzący


dr Przemysław Dakowicz

Punkty ECTS


3

Forma zaliczenia


zaliczenie na ocenę na podstawie udziału w zajęciach i aktywności

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


blok B (fakultatywne)

Cel i zadania przedmiotu:Zajęcia (po części multimedialne) będą poświęcone związkowi między biografią a twórczością Adama Mickiewicza. Szczegółowo omówione zostaną następujące okresy w życiu Mickiewicza: młodość w Wilnie i Kownie, wyjazd do Rosji, podróż na Krym, podróż po Europie, okres paryski i małżeństwo Mickiewicza, wykłady w Lozannie i Paryżu, działalność w ramach Koła Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego, udział w wydarzeniach Wiosny Ludów, wyprawa do Stambułu. Prezentacji szczegółów biograficznych towarzyszyć będzie analiza i interpretacja najważniejszych dzieł poety, włącznie z bogatą korespondencją.

Treści programoweBiografia/dzieła:

Studia w Wilnie, filomaci (wiersze filomackie)

Maryla Wereszczakówna i Karolina Kowalska (IV cz. Dziadów)

Proces filaretów (III cz. Dziadów)

Lata rosyjskie (Ustęp III cz. Dziadów)

Wyprawa na Krym (Sonety krymskie)

Wędrówka Petersburg–Rzym (wiersze religijne z okresu rzymsko-drezdeńskiego)

Wielkopolska (wiersze: Do Matki Polki, Śmierć pułkownika, Reduta Ordona i in.)

Drezno, przybycie do Paryża (wiersze: Śniła się zima…, Te rozkwitłe świeżo drzewa…, Ja w mej chacie spać nie mogę…)

Paryż 1832–1833 (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego)

Małżeństwo Mickiewicza (liryki lozańskie)

Mickiewicz jako wykładowca (wykłady lozańskie i paryskie)

Legion Mickiewicza (Skład zasad)

Mickiewicz w Kole Sprawy Bożej (korespondencja Mickiewicza; A. Witkowska, Towiańczycy; D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków; K. Rutkowski, Stos dla Adama…)

Śmierć Mickiewicza (korespondencja; wspomnienia; S. Rosiek, Zwłoki Mickiewicza…)


Wykaz literaturyOpracowania:

Kronika życia i twórczości Mickiewicza: M. Dernałowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798 - 1824, Warszawa 1957; M. Dernałowicz, Od "Dziadów" części trzeciej do "Pana Tadeusza". Marzec 1832 - czerwiec 1834, Warszawa 1966; M. Dernałowicz, Paryż, Lozanna. Czerwiec 1834 - październik 1840, Warszawa 1996; Z. Makowiecka, Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840 - maj 1844, Warszawa 1968; Z. Makowiecka, Brat Adam. Maj 1844 - grudzień 1847, Warszawa 1975; K. Kostenicz, Legion włoski i "Trybuna Ludów". Styczeń 1848 - grudzień 1849, Warszawa 1969; Z. Kostenicz, Ostatnie lata Mickiewicza. Styczeń 1850 - 26 listopada 1855, Warszawa 1978
Bojan Biołczew, Po drugiej stronie mitu – Adam Bernard Mickiewicz. Pomiędzy aureolą wieszcza i homo ludens, przeł. Celina Juda, Kraków 2003

J.-Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz. Człowiek. Studium psychologiczne, Warszawa 1987

J. Łukasiewicz, Mickiewicz, Wrocław 1996

A. Litwornia, Rzym Mickiewicza. Poeta nad Tybrem 1829-1831, Warszawa 2005

Arnoldas Piroczkinas, Litewskie lata Adama Mickiewicza, przeł. Biruta M. Białostocka, Warszawa 1998

Leonard Podhorski-Okołów, Realia Mickiewiczowskie, , Warszawa 1999 (lub wydanie starsze)

Jarosław Marek Rymkiewicz, Żmut, Warszawa 2005 (lub wydanie starsze)

Jarosław Marek Rymkiewicz, Baket, Warszawa 1991

Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Warszawa 1995

A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1983
Z filareckiego świata. Zbiór wspomnień z lat 1816–1824, wyd. Henryk Mościcki, Warszawa 1924

Antoni Edward Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Warszawa 1884Archiwum Filomatów, cz. 1: Korespondencja 1815 – 1823, wyd. Jan Czubek, Kraków 1913

Stanisław Morawski, Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818–1825), wyd. Adam Czartkowski i Henryk Mościcki, Warszawa 1924


W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Przedmowę napisał K. Górski, T. I - II, Lublin 1958

J. Brzozowski, Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza, Łódź 1997

J. Kleiner, Mickiewicz, wyd. trzecie poprawione, t. I–II, Lublin 1995–1998 (lub wyd. wcześniejsze)

W. Kubacki, Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią Dziadów, Kraków 1951Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu,, Warszawa 1976.
Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1977

Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998

Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje, pod red. J. Brzozowskiego, Łódź 1998

WPROWADZENIE DO ANTROPOLOGII WYOBRAŹNI

dr Marzena Karwowska


Kierunek studiów


Filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury i Tradycji Oświecenia

Typ studiów


Stacjonarne

Semestr studiów


Letni

Rok akademicki


2010/11

Nazwa przedmiotu


Wprowadzenie do antropologii wyobraźni

Rodzaj zajęć


Konwersatorium, 30 godzin

Specjalizacja
Prowadzący


dr Marzena Karwowska

Punkty ECTS


3

Forma zaliczenia


Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach.

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Przedmiot do wyboru

Cel i zadania przedmiotu:

 1. Zapoznanie studentów z działem antropologii podejmującym zagadnienie teorii mitu, archetypu i symbolu.

 2. Przedstawienie słuchaczom teorii mitu i symbolu w ujęciu synchronicznym i diachronicznym.

 3. Doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów kultury, przedstawiania własnych poglądów na forum publicznym oraz umiejętności dyskusji.Treści programowe 1. Mit, archetyp, symbol – próba definicji.

 2. Teorie mitu w ujęciu diachronicznym.

 3. Czas mityczny i jego paradygmaty.

 4. Struktura mitu.

 5. Archetypowy scenariusz mityczny.

 6. Cassirerowska teoria form symbolicznych.

 7. Antropologia M. Eliadego.

 8. Fenomenologia wyobraźni.

 9. Pojęcie wyobraźni symbolicznej.

 10. Symbol archetypowy.

 11. Teoria mitemu.

 12. Hermeneutyka mitu i symbolu.

 13. Mitoznawstwo porównawcze.

 14. Najnowsze kierunki badań w dziedzinie antropologii wyobraźni.

 15. Analiza i interpretacja wybranych tekstów kultury.
Wykaz literatury


K. Armstrong, Krótka historia mitu, Kraków 2005.

G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka, przeł. H. Chudak, Warszawa 1975.

R. Barthes, Mit i znak, Warszawa 1970.

E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971.

G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, przeł. C. Rowiński, Warszawa 1987.

M. Eliade, Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.

Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993.

Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993.

E. Mieletinski, Poetyka mitu, Warszawa 1981.Potęga świata wyobrażeń, czyli archetypologia według Gilberta

Duranda, pod red. K. Falickiej,

Lublin 2002.

P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner,

Warszawa 1989.Symbole i symbolika, red. M. Głowiński, Warszawa 1990.

Teoria mitu, wybór tekstów, Kraków 1997.ANALIZA DZIEŁA STAROPOLSKIEGO

Dr Małgorzata Mieszek

Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych

Typ studiów


studia I stopnia, stacjonarne

Semestr studiów


Zimowy/letni

Rok akademicki


20010/11

Nazwa przedmiotu


Analiza dzieła staropolskiego

Rodzaj zajęć


konwersatorium

Specjalizacja
Prowadzący


dr Małgorzata Mieszek

Punkty ECTS


2

Forma zaliczenia


zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności oraz zaliczenia dwóch tematów w formie ustnej

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


blok B

Cel i zadania przedmiotu:Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w umiejętność odczytywania utworów staropolskich. Będą polegały na wspólnej analizie wybranych tekstów z uwzględnieniem form językowych, jak też form piśmienniczych. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do interpretacji specyficznych, trudnych tekstów literackich w ogóle. W ich trakcie studenci będą podejmowali próby czytania dawnych tekstów drukowanych szwabachą. Zwróci się również uwagę na związki literatury staropolskiej i powszechnej, na uniwersalny charakter pewnych motywów literackich oraz inspirujące oddziaływanie dawnej literatury na twórców i teksty późniejszych okresów. Zajęcia zostały przygotowane z myślą o studentach przygotowujących się do egzaminu z literatury staropolskiej. Program stanowi komplementarne rozszerzenie tematyki ćwiczeń z bloku A. Obejmuje analizę tekstów, które nie są omawiane w ramach zajęć obligatoryjnych, natomiast znajdują się w spisie lektur obowiązkowych z literatury staropolskiej.

Treści programowe 1. Żywotopisarstwo staropolskie na przykładzie żywotów św. Wojciecha autorstwa Grzegorza Kanapariusza i Brunona z Kwerfurtu.

 2. Kronika Galla Anonima (pierwsza księga).

 3. Proza i poezja świecka polskiego średniowiecza.

 4. Proza i poezja religijna polskiego średniowiecza.

 5. Poezja polsko-łacińska.

 6. Poezja łacińska wczesnego renesansu.

 7. Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga.

 8. Kolędy staropolskie.

 9. Literatura sowizdrzalska (Marchołt, Sowizdrzał).

 10. Mikołaj z Wilkowiecka, Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim.

 11. Staropolskie adaptacje ody Horcego Beatus illae.

 12. Motyw biblijnej Zuzanny w literaturze staropolskiej.

 13. Mikołaj Rej, Krótka rozprawa; Źwierzyniec.

 14. Jan Kochanowski, Muza; Satyr; fraszki; elegie; twórczość funeralna.

 15. A. Frycz Modrzewski, De republica emendanda.

 16. S. Orzechowski, Rozmowa około egzekucyjej.

 17. S. F. Klonowic, Flis.

 18. Sielanki staropolskie (S. Szymonowic, B. Zimorowic)

 19. Wybrane poezje: H. Morsztyna, Z. Morsztyna, K. Miaskowskiego, M. K. Sarbiewskiego, D. Naborowskiego, W. Kochowskiego, W. Potockiego, S. Twardowskiego, D. Rudnickiego, A. Korczyńskiego; K. Niemirycza.

 20. Ł. Opaliński, Poeta nowy i Coś nowego.

 21. K. Opaliński, Satyry (wybór)

 22. S. H. Lubomirski, Orfeusz; Ecclesiastes.
Wykaz literatury 1. Przygotowane dla studentów zestawy tekstów literackich

HISTORIA POWIEŚCI

dr Jerzy Rzymowski


Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w.

Typ studiów


I i II stopnia , dzienne

Semestr studiów


letni

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Historia powieści

Rodzaj zajęć


Wykład 30h

Specjalizacja
Prowadzący


dr Jerzy Rzymowski

Punkty ECTS


3


Forma zaliczenia


Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Blok B

Cel i zadania przedmiotu:Pogłębienie wiedzy o głównych nurtach literatury światowej, głównie zaś dziejach powieści: ewolucji jej odmian gatunkowych i form artystycznych od XVIII do XX w. na tle tradycji epiki poetyckiej, prądów ideowych, epok i stylów literackich.

Treści programowe1-2. Epika a poezja i proza. Autorytet eposu. Dzieje i przemiany epiki poetyckiej. Romans antyczny (wątki awanturnicze, milosne i fantastyczne), średniowieczny (źródła fabuł i odmiany tematyczne) i nowożytny (kontynuacje konwencji i nowe odmiany gatunkowe).

3-4. Powieść XVIII, jej związek z ideami epoki. Realizm, utopia, fantastyka, powiastka filozoficzna, formy epistolarne, diariuszowe i dygresyjne. Bogactwo komizmu i jego funkcje

5-6. Typy powieści realistycznej XIX w. Powieśc analityczna i opisowa, orientacja socjologiczna i psychologiczna, dyskrs filozoficzny, pierwistki moralistyczne.

7-8. Przemiany powieści na przełomie XIX/XX w. Symbolizm, formy paraboliczne, realizm sceptyczny.

9-10. Modyfikacje realizmu i kreacjonizm w prozie XX w., nurt heroicznego humanizmu, groteska.

11-12. Nouveau roman i inne formy prozy eksperymentalnej (autotematyzm, paraboliczność, psychologizm, sylwiczność).

13-15. Realizm magiczny, poetycki model prozy. Proza postmodernistyczna.


Wykaz literaturyE. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, Warszawa 2004

J. Krzyżanowski, Romans polski XVI w., Warszawa 1962

I. Watt, Narodziny powieści, Warszawa 1973

M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa 1970Tołstoj w oczach krytyki światowej, Warszawa 1972

Conrad w oczach krytyki światowej, wybór Z. Najder, Warszawa 1974

I. Watt, Conrad w wieku dziewiętnastym,Gdańsk 1984

M. Walser, Opis formy. Studium o Kafce, Warszawa 1972

Sztuka interpretacji, wybór i oprac. H. Markiewicz, t. I-II, Wrocław 1971-1973 ( R. S. Crane, W. Dibelius, J. Prévost, W. Emrich)

Proust w oczach krytyki światowej, Warszawa 1970

Hemingway w oczach krytyki światowej, Warszawa 1968

Wstępy do BN: Kubuś Fatalista i jego pan D. Diderota, Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego, Opowiadania i nowele L. Tołstoja, Wybór opowiadań i Lord Jim J. Conrada, Komu bije dzwon E. Hemingwaya, Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa.

G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literacki9ch XX w., Warszawa 2000JAK CZYTAĆ MALARSTWO? LITERACKIE I FILOZOFICZNE PRZESŁANIE DZIEŁA SZTUKI

dr Agnieszka Śniegucka


Kierunek studiów


Filologia polska


Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury i Tradycji Oświecenia

Typ studiów


Trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia uzupełniające (stacjonarne)

Semestr studiów


Letni


Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Jak czytać malarstwo? Literackie i filozoficzne przesłanie dzieła sztuki


Rodzaj zajęć


Konwersatorium


Specjalizacja

Prowadzący


dr Agnieszka Śniegucka

Punkty ECTS

3


Forma zaliczenia


Ocena na podstawie aktywnego udziału w zajęciach.


Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Do wyboru


Cel i zadania przedmiotu:Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności w zakresie interpretowania wybitnych dzieł malarstwa europejskiego.


Treści programoweZajęcia będą poświęcone ikonograficznej analizie obrazów wybitnych malarzy działających od renesansu po wiek XVIII (Giotto, Jan van Eyck, Masaccio, Rogier van der Weyden, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Hans Memling, Hugo van der Goes, Sandro Botticelli, Hieronymus Bosch, Leonardo da Vinci, Giovanni Bellini, Mathias Grunewald, Rafael, Michał Anioł, Giorgione, Tycjan, Albrecht Durer, Hans Holbein, Parmigianino, Brueghel, Giuseppe Arcimboldo, Tintoretto, Veronese, el Greco, Caravaggio, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Jacob Jordanes, Nicolas Poussin, Johannes Vermeer, Rembrandt, Diego Velazquez, Jacques-Louis David) oraz innych, zaproponowanych przez uczestników konwersatorium.


Wykaz literaturyBibliografia:

R. Berger, Mały słownik liturgiczny, Poznań 1995.

M. Bielawski, Oblicza ikony, 2006.

R. Taylor, Przewodnik po symbolice Kościoła, Warszawa 2003.

W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990.

Idem, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.

C. Ripa, Ikonologia, Kraków 2002.

R. Giorgi, Aniołowie i demony, Warszawa 2005.Sztuka świata, Warszawa, t. I-VIII [dowolne wydanie].

M. Rzepińska, Historia koloru, Warszawa 1989.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo, Kraków 2005.

J. C. Cooper, Zwierzęta symboliczne i mityczne, Poznań 1998.

M. Battistini, Symbole i alegorie, Warszawa 2005.

Eadem, Astrologia, magia, alchemia, Warszawa 2006.

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej [dowolne wydanie. Każde z nich zostało opatrzone innym materiałem ikonograficznym].

J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994.

H. Langkamer, Mały słownik biblijny, Wrocław 1993.

K. Kibish-Ożarowska, Mały przewodnik po sztuce religijnej, Warszawa 1999.

W. Bałus, Malarstwo sakralne, Wrocław 2002.

B. Dąb-Kalinowska, Ziemia-Piekło–Raj. Jak czytać obrazy religijne, Warszawa 1994.

Eadem, Między Bizancjum a Zachodem. Ikony rosyjskie XVII-XIX wieku, Warszawa 1990.

Słownik-konkordacja osób Nowego Testamentu, oprac. P. C. Bosak, Poznań 1991.

M. Pastoreau, Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2006.

K. Zwolińska, Z. Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa 1990.
W. Kirk MacNulty, Wolnomularstwo. Sekrety i symbole masonów, ich historia i znaczenie, Warszawa 2007.
S. Zuffi, Nowy Testament. Postacie i epizody, Warszawa 2007.
L. Impelluso, Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta, Warszawa 2006.
J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.
C. de Capoa, Stary Testament. Postacie i epizody, Warszawa 20007.

J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 2006.

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki [dowolne wydanie]

P. Ewdokimow, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 2009.

I. Jazykowa, Świat ikony, Warszawa 2007.

A. Cotterell, Słownik mitów świata, Łódź 1993.M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 1995.W ŚWIECIE SYMBOLIKI CHRZESCIJAŃSKIEJ

Dr Agnieszka Śniegucka


Kierunek studiów


filologia polskaWydział


FilologicznyKatedra/ Zakład


Katedra Literatury i Tradycji OświeceniaTyp studiów


Trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia uzupełniające (stacjonarne)


Semestr studiów


Letni


Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


W świecie symboliki chrześcijańskiej


Rodzaj zajęć


Konwersatorium


Specjalizacja

Prowadzący


dr Agnieszka Śniegucka

Punkty ECTS


3

Forma zaliczenia


Ocena na podstawie aktywnego udziału w zajęciach


Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Do wyboru


Cel i zadania przedmiotu:Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności w zakresie interpretowania dzieł sztuki sakralnej.


Treści programoweNa zajęciach omówimy symbolikę związaną z rozmaitymi formami kultu religijnego (zarówno Zachodniego jak i Wschodniego chrześcijaństwa). Poznamy ikonografię Trójcy Świętej, Madonny i świętych. Przyjrzymy się budowlom sakralnym, by zrozumieć znaczenie elementów składających się na wystrój świątyni. (Zanalizujemy np. porządek ikon składających się na ikonostas. Przyjrzymy się oknom i rozetom katedr gotyckich). Poznamy związaną z kultem religijnym symbolikę koloru. Poszukamy apokryficznych oraz pozachrześcijańskich źródeł zwyczajów towarzyszących obchodom świąt religijnych.Wykaz literaturyBibliografia:

R. Berger, Mały słownik liturgiczny, Poznań 1995.

M. Bielawski, Oblicza ikony, 2006.

R. Taylor, Przewodnik po symbolice Kościoła, Warszawa 2003.

W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990.

Idem, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.

C. Ripa, Ikonologia, Kraków 2002.

R. Giorgi, Aniołowie i demony, Warszawa 2005.Sztuka świata, Warszawa, t. I-VIII [dowolne wydanie].

M. Rzepińska, Historia koloru, Warszawa 1989.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo, Kraków 2005.

J. C. Cooper, Zwierzęta symboliczne i mityczne, Poznań 1998.

M. Battistini, Symbole i alegorie, Warszawa 2005.

Eadem, Astrologia, magia, alchemia, Warszawa 2006.

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej [dowolne wydanie. Każde z nich zostało opatrzone innym materiałem ikonograficznym].

J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994.

H. Langkamer, Mały słownik biblijny, Wrocław 1993.

K. Kibish-Ożarowska, Mały przewodnik po sztuce religijnej, Warszawa 1999.

W. Bałus, Malarstwo sakralne, Wrocław 2002.

B. Dąb-Kalinowska, Ziemia-Piekło–Raj. Jak czytać obrazy religijne, Warszawa 1994.

Eadem, Między Bizancjum a Zachodem. Ikony rosyjskie XVII-XIX wieku, Warszawa 1990.

Słownik-konkordacja osób Nowego Testamentu, oprac. P. C. Bosak, Poznań 1991.

M. Pastoreau, Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2006.

K. Zwolińska, Z. Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa 1990.
W. Kirk MacNulty, Wolnomularstwo. Sekrety i symbole masonów, ich historia i znaczenie, Warszawa 2007.
S. Zuffi, Nowy Testament. Postacie i epizody, Warszawa 2007.
L. Impelluso, Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta, Warszawa 2006.
J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.
C. de Capoa, Stary Testament. Postacie i epizody, Warszawa 20007.

J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 2006.

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki [dowolne wydanie]

P. Ewdokimow, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 2009.

I. Jazykowa, Świat ikony, Warszawa 2007.

A. Cotterell, Słownik mitów świata, Łódź 1993.M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 1995.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna