Brama Mazurskiej KrainyPobieranie 22.52 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar22.52 Kb.


Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający
Lokalna Grupa Działania " Brama Mazurskiej Krainy”

13-100 Nidzica, Plac Wolności 1

tel. /fax. 89 625 43 37

NIP 984 017 75 21, Regon 280124765


II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariusza i realizacja filmu promującego obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z uwzględnieniem opracowania graficznego, montażu z udźwiękowieniem z materiału nagranego przez Wykonawcę oraz wykonanie 1000 egz. płyt DVD z nagranym filmem.
1.Szczegółowy opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariusza i produkcja filmu min. 15 - minutowego promującego LGD „Brama Mazurskiej Krainy” przeznaczonego do publikacji w Internecie, prezentacjach na szkoleniach, emitowania w telewizji. Film ma mieć dynamiczny, przyciągający uwagę widza charakter, osiągnięty m.in. poprzez realizację zdjęć w ruchu i w różnych planach a także zdjęć lotniczych - aerofotografia, szybki montaż, wykorzystanie podkładu muzycznego, elementów graficznych i animacji. Dodatkowo zostanie opracowany 1 minutowy spot reklamowy o filmie.

Film ma pełnić funkcje:

• Informacyjną o działaniach prowadzonych przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 oraz ma pokazywać unikatowość i specyfikę kulturową i przyrodniczą obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Film ma w sposób oryginalny i nowatorski ukazywać specyfikę, niepowtarzalność regionu i jego mieszkańców

• Promocyjną obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, jego walorów, turystycznych, historycznych, kulturowych
Do zadań wykonawcy będzie należało przygotowanie scenariusza oraz nagranie i realizacja filmu promującego LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. W tym:

- opracowanie scenariusza o działalności i obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” na podstawie informacji znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego

- opracowanie graficzne z elementami animacji

- aranżacja podkładu muzycznego

- montaż i udźwiękowienie

- przekazanie Zamawiającemu filmu przygotowanego na stronę internetową

- przekazanie Zamawiającemu praw autorskich na wszystkich możliwych polach eksploatacji

- Dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego;

Założenia dotyczące filmu

- zapis całości materiału kamerą w formacie FullHD

- przewidywalna długość filmu min 15 minut

- w filmie znajdą się elementy animacji ( napisy i logotypy)

- opracowanie graficzne, montaż, udźwiękowienie, aranżacja podkładu muzycznego, lektor

- konwersja gotowych klipów do różnych formatów wizyjnych ( wg potrzeb zamawiającego)

- Zamawiający będzie miał prawo do dokonania ewentualnych korekt w filmie

- Film zostanie zamieszczony przez zamawiającego na stronie internetowej.


2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- współpracy z Zamawiającym,

- sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- informowania o stanie prac, problemach występujących w trakcie ich prowadzenia,


III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2014r.


Termin związania z ofertą 30.06.2014r. tj. ceny podane w ofercie mają być stałe i nie mogą ulec podwyżce ani obniżce

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Do ofert należy dołączyć :

- przykłady dotychczas zrealizowanych zamówień o podobnych charakterze

- wycenę zamówienia w cenie brutto.
IV. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z projektem graficznym należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia 30.04.2013 r. Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę.

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.lgdbmk.pl
V. Ocena ofert
‒ cena – 60%

‒ jakość – 20%

- doświadczenie – 20%
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający będzie kontaktować się tylko z wybranymi oferentami.
VII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD:

- Ewa Wadecka – tel. 89 625 43, 784 556 520, e –mail e.wadecka@lgdbmk.pl

- Barbara Tyszka – tel. 89 625 43 37, 784 556 520, e-mail lgd@nida.pl

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8 Dz. U. Nr 223 poz. 1655,z późn. z


Prezes LGD „Brama Mazurskiej Krainy”
Krzysztof Margol

___________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

tel/fax 89 625 43 37, e-mail: lgd@nida.pl, www. lgdbmk.pl

NIP 984-017-75-21, Regon 280124765Pobieranie 22.52 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna