Brm. 0012 2011.ŁB protokół nr 4/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta KatowicePobieranie 31.21 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.21 Kb.


BRM.0012.8.4.2011.ŁB

Protokół nr 4/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.


Data posiedzenia: 12.04.2011 r.

Miejsce posiedzenia: teren byłej kopalni Katowice

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 12:25

Godzina zakończenia obrad Komisji: 13:25

Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Rozwoju Miasta Pani Bożena Rojewska

Protokolant: Łukasz Borgieł

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 11 ogółem)

Radni nieobecni:


 1. Radny Jerzy Forajter

 2. Radny Tomasz Szpyrka

 3. Radny Stanisław WłochGoście obecni na posiedzeniu:


 1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa

 2. Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański

 3. Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pan Bogusław Lowak

 4. Miejski Konserwator Zabytków Pan Bolesław Błachuta

 5. Koordynator Projektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe Pan Janusz Nowak

 6. Zastępca Dyrektora Muzeum Śląskiego Pan Janusz Gawron

 7. Kierownik Biura Obsługi Inwestorów Strategicznych Pan Mateusz SkowrońskiPrzewodnicząca Komisji Pani Bożena Rojewska powitała zaproszonych gości oraz pozostałych członków Komisji. Następnie zapoznała zebranych z planowanym porządkiem obrad posiedzenia, który został zmieniony przez Komisję. Pani Przewodnicząca zaproponowała aby w związku ze zbyt późnym dostarczeniem członkom Komisji materiałów dotyczących pkt. 3 posiedzenia, omawianie tego punktu przenieść na następne posiedzenie Komisji.
Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu jednogłośnie 8 głosów „za”, zdjęła z dzisiejszego posiedzenia, przenosząc na następne w dniu 24.05.2011 r. punkt obejmujący informację na temat form wsparcia przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, przyciągania nowych inwestycji lokalnych, krajowych i zagranicznych. Oferta inwestycyjna miasta tj. nieruchomości, wsparcie instytucjonalne, narzędzia finansowe.
Porządek posiedzenia po przyjętych zmianach:


 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 1. Informacja Prezydenta na temat budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy:

  1. Nowego Muzeum Śląskiego;

  2. Międzynarodowego Centrum Kongresowego;

  3. siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Przykłady infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz miejsc parkingowych.

Wizytacja w/w terenów.


 1. Powołanie Zespołu dla przygotowania stanowiska do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 rok.
 1. Sprawy wniesione i bieżące.

4.1 Informacja o dyskusji publicznej w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach.
 1. Wolne wnioski.

Ad. 1 Przyjęcie protokołu nr 3/11 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Radni, członkowie Komisji Rozwoju Miasta, jednogłośnie – 8 głosów „za“, przyjęli bez uwag protokół nr BRM.0012.8.3.2011 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 22.03.2011 r.

Ad. 2 Informacja Prezydenta na temat budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy:

a. Nowego Muzeum Śląskiego

b. Międzynarodowego Centrum Kongresowego

c. siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

Wizytacja w/w terenów. Przykłady infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz miejsc parkingowych.
Przedstawiciele Muzeum Śląskiego zaprezentowali członkom Komisji multimedialną wizualizację projektu nowego gmachu Muzeum Śląskiego wraz z omówieniem najważniejszych elementów inwestycji.
Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Rojewska podziękowała, za przygotowanie prezentacji, po czym poprosiła Pan Naczelnika A. Kochańskiego o przedłożenie informacji na temat budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.
Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański poinformował, że zadanie pod nazwą „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” zostało podzielone na trzy części (etap I, etap II faza I i etap II faza II).

W ramach etapu I i fazy I etapu II Zamawiający zapewni dojazd do powstających obiektów tj. MCK, NOSPR, budynku Nowego Muzeum Śląskiego oraz projektowanego parkingu w rejonie ul. Olimpijskiej. W ramach tej fazy wykonana zostanie cała ul. Olimpijska wraz z połączeniem z ul. Ordona i włączeniem do ruchu z Al. Korfantego i Al. Roździeńskiego. Wybudowana zostanie również ul. Nadgórników, przedłużenie ul. Dudy Gracza, łącznie ze zjazdami do Muzeum Śląskiego. Planowane rozpoczęcie etapu I i fazy I etapu II to połowa maja 2011 r. przy założeniu, że nie będzie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w trakcie trwania procedury przetargowej. W dniu 17.03.2011 r. Zamawiający otworzył przetarg. Aktualnie komisja przetargowa sprawdza dokumenty złożone przez potencjalnych Wykonawców.

Natomiast tereny powyżej ul. Nadgórników zostaną skomunikowane z układem drogowym w fazie 2 etapu II – między .innymi teren budynku przy ul. Katowickiej 13, 13a, 15 i 15a. Termin realizacji powyższej fazy w dniu dzisiejszym nie jest znany.

Następnie Pan Naczelnik wymienił zadania, które będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach”.Te zadania to: 1. projekt zagospodarowania terenu pomiędzy Al. Roździeńskiego a terenem nowej siedziby Muzeum Śląskiego oraz przedłużenia ul. Dudy Gracza,

 2. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji pn.: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, MCK i siedziby NOSPR w Katowicach,

 3. nowy kolektor deszczowy biegnący od obiektu MCK wzdłuż al. Roździeńskiego ze zrzutem wód po wcześniejszym ich podczyszczeniu do rzeki Rawy w rejonie budynków Gwiazdy w Katowicach,

 4. budowa Parkingu w rejonie ul. Olimpijskiej dla obiektów m. in. Międzynarodowego Centrum Kongresowego, siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Hali Widowiskowo Sportowej „Spodek” w Katowicach,

 5. budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, planowany budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia,

 6. dostosowanie drogi dojazdowej do granicy Nowego Muzeum Śląskiego, która znajduję się na Terenie Zakładu PEC „Centrum”,

 7. wykonanie wodociągu tymczasowego dla zasilania w wodę budynków przy ul. Nadgórników 28, 30, 32,34 oraz budynku Towarzystwa Biblijnego i Związku Wyznaniowego Jehowy „Strażnica” przy ul. Nadgórników w Katowicach,

 8. wyburzenie budynku biurowo – magazynowego oraz budynku biurowego przy ul. Kopalnianej w Katowicach,

 9. wykonanie wycinki drzew kolidujących z przyszłą budową kolektora wód dołowych na przedłużeniu ulicy Dudy – Gracza w kierunku ul. Nadgórników.


Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Rojewska podziękowała Panu Naczelnikowi za przedstawienie informacji, po czym otworzyła dyskusję w omawianym punkcie posiedzenia.
Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy przedłużenie ulicy Jerzego Dudy-Gracza będzie nosiło jego imię?
Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański odpowiedział, że nie jest on w stanie w tej chwili udzielić odpowiedzi na pytanie Pana radnego, gdyż nie ma on wpływu na nadawanie nazw ulicom w mieście.
Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że skoro powstaje w tym miejscu nowy budynek Muzeum Śląskiego, w którym będzie prezentowana stała ekspozycja malarstwa Jerzego Dudy-Gracza, to nazwanie nowopowstającej ulicy jest jak najbardziej uzasadnione. Następnie Pan radny zaproponował złożenie wniosku Komisji do Pana Prezydenta w omawianej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Rojewska powiedziała, ze wniosek taki zostanie poddany pod głosowanie w punkcie 5. obejmującym wolne wnioski. Następnie Pani Przewodnicząca wobec braku dalszych pytań ze strony członków Komisji, podziękowała Panu Naczelnikowi za udzielenie informacji w omawianym punkcie, po czym stwierdziła, iż Komisja Rozwoju Miasta przyjęła informację Prezydenta Miasta Katowice na temat na temat budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Ad. 3 Powołanie Zespołu dla przygotowania stanowiska do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 rok.
Komisja Rozwoju Miasta powołała Zespół radnych w składzie: radna Bożena Rojewska, radny Marek Chmieliński, radny Piotr Pietrasz dla przygotowania stanowiska do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 rok.

W wyniku głosowania, w którym uczestniczyło 8 członków Komisji przyjęto jednogłośnie skład osobowy Zespołu radnych.Ad. 4 Sprawy wniesione i bieżące.


  1. Pismo do wiadomości Komisji:

● Informacja o przeprowadzeniu publicznej dyskusji w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach.Ad. 5 Wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Rojewska poddała pod głosowanie wniosek Komisji zaproponowany wcześniej przez Pana radnego Andrzeja Zydorowicza.
Komisja Rozwoju Miasta, w głosowaniu 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos wstrzymujący się, zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice, aby przedłużenie ulicy Jerzego Dudy-Gracza nosiło to samo imię.

Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Rojewska wobec braku dalszych uwag i wniosków zgłaszanych w przedmiotowym punkcie stwierdziła wyczerpanie porządku posiedzenia po czym podziękowała zaproszonym gościom, w tym Dyrektorowi Muzeum Śląskiego za umożliwienie odbycia posiedzenia na terenie Muzeum, jak również przedstawicielom strony prezydenckiej za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie omawianych spraw, a także pozostałym członkom Komisji za aktywny udział w posiedzeniu Komisji.
Na tym Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta.Protokołował

Przewodnicząca Komisji
Bożena Rojewska: dokumenty -> 2011
2011 -> Laureaci X edycji konkursu o korzyściach płynących z uzyskania tytułu I certyfikatu „Gmina Fair Play” Tytuł I certyfikat „Gmina Fair Play”
2011 -> Deklaracja uczestnictwa w XIV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
2011 -> Wykaz składników majątkowych Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w likwidacji w Parzymiechach zakwalifikowanych do użyczenia do dnia 31 lipca 2014 roku
2011 -> Współpraca z zagranicą za 2010 r. I. Działania w obszarze kontaktów katowic z miastami partnerskimi
2011 -> Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych
2011 -> Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych – ujednolicona i zaktualizowana
2011 -> Katowice, lipca 2011r. Tsrt. 5223. 27/2011
2011 -> Co to są antybiotyki?
2011 -> Ujednolicona lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych
2011 -> Dziedzina: ochrona powietrza I odnawialne źRÓDŁa energii
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna