Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCIPobieranie 0.94 Mb.
Strona11/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

7. Analiza ekonomiczna.

Analiza ekonomiczna jest przeprowadzona na podstawie następujących opracowań i danych:  • „Tymczasowa instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” opracowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDM) dla Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (GDDP) za rekomendacją Banku Światowego w 1993roku.

  • Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Samodzielna Pracownia Ekonomiki Dróg i Mostów, Warszawa, marzec 2003 roku.

  • Aktualne cenniki robót budowlanych

  • „Generalny pomiar ruchu 2000” Transprojekt Warszawa, 2001.

  • „Prognoza ruchu na odcinku Zgorzelec – Krzyżowa autostrady płatnej A4” Transprojekt- Warszawa, grudzień 2003 rok.

  • Inne dane, np:

  • Stan drogi, liczba wypadków i inne informacje zbierane przez inwestora,

  • Przewidywany harmonogram przebiegu procesu inwestycyjnego zaaprobowany przez inwestora.7.1. Metodologia analizy ekonomicznej.

7.1.1. Informacje ogólne.

Zasadą metody analizy ekonomicznej jest porównanie kosztów i korzyści dwóch wariantów:  • wariantu „nic nie robić” inaczej wariantu zerowego (bezinwestycyjnego), oraz

  • wariantu inwestycyjnego.

zgodnie z metodologią przedstawioną na rysunku nr 1.

7.1.2. Definicje.

7.1.2.1. Rachunek dyskontowy.

Rachunek dyskontowy polega na zdyskontowaniu wartości inwestycji do pierwszego roku okresu inwestycji za który przeważnie obiera się 20 lat. Rachunek dyskontowy stosuje się do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji o wieloletnim okresie budowy i użytkowania.7.1.2.2. Stopa dyskontowa.

Stopa dyskontowa r jest to wysokość stopy oprocentowania bankowego właściwej dla danego rodzaju inwestycji. Stopa dyskontowa ma zasadniczy wpływ na wybór wariantu inwestycji, gdyż wyraża maksymalny przyrost kosztów inwestycji, które należy ponieść w celu uzyskania określonych korzyści.7.1.2.3. Czynnik dyskontujący.


Czynnik dyskontujący jest opisany przez poniższą formułę:
(1)
gdzie:

vr czynnik dyskontujący

r stopa dyskontowa w %,

n kolejny rok okresu obliczeniowego.

Rys.1 Schemat analizy ekonomicznej
Ruch drogowy

SDR – prognoza ruchuVpdr - prędkość podróży

Koszty drogowe i mostowe

Warianty: W0 i WI

Koszty użytkowników i środowiska

Warianty: W0 i WI


Koszty użytkowników
Koszty środowiska

Eksploatacja pojazdówŚrodowisko- koszty zmienne

- koszty stałe


- emisja toksycznych składników paliw
Inwestycja
- koszty

lubCzas pasażerów

Przebudowa- liczba godzin- koszty


Czas kierowców


Utrzymanie
- liczba godzin


- remont okresowy
- koszty


- remont cząstkowyWypadki drogowe
- utrzymanie bieżące- liczba
- koszty
Koszty netto drogowe i mostowe NC
Oszczędności użytkowników i środowiska NB
warianty: W0 i WI
według: W0 i WI


Korzyści netto
(NB - NC)


proste - NVzdyskontowane - NPV


wewnętrzna stopa zysku- IRR


wskaźnik efektywności - B/C = e


7.1.2.4. Korzyść netto NV.V = NB - NC (2)

gdzie:


NV – korzyść netto w Euro

NC – koszty netto (różnica pomiędzy wariantem „nic nie robić” a wariantem inwestycyjnym)

NB – korzyści użytkowników dróg i środowiska (różnica pomiędzy wariantem „nic nie robić” a wariantem inwestycyjnym)

NPBr - korzyści netto do pierwszego roku inwestycji przy stopie dyskontowej r

NPCr - koszty netto zdyskontowane do pierwszego roku inwestycji przy stopie dyskontowej r net

lub:


(4)

gdzie:


NBi - korzyści netto w danym roku inwestycji i (oszczędność użytkowników w kolejnym roku)

NCi - koszty netto w danym roku inwestycji i (koszty drogowe)
czynnik dyskontujący (wykres nr 1),

n liczba lat

r stopa dyskontowa w %

lub:


(5)

r stopa dyskontowa w %.

7.1.2.5. Wewnętrzna stopa zysku IRR..

Wewnętrzna stopa zysku IRR jest stopą oprocentowania przy której zdyskontowana wartość inwestycji równa się zeru. Koszt w analizie ekonomicznej jest pokazany jako zestawienie rocznych wartości netto inwestycji. Projekt będzie akceptowalny jeżeli wewnętrzna stopa zysku będzie większa niż stopa dyskontowa. Innymi słowy wartość IRR może być równoważna maksymalnej wartości stopy oprocentowania pożyczki zaciągniętej do sfinalizowania inwestycji jeżeli okres spłaty pożyczki nie jest dłuższy niż okres kalkulacji IRR.7.1.2.6. Stosunek korzyści do kosztów.

Stosunek kosztów do korzyści jest to stosunek aktualnych wszystkich korzyści do aktualnych wszystkich kosztów , gdzie aktualne znaczy zdyskontowane do pierwszego roku okresu inwestycji. Projekt będzie akceptowalny jeśli stosunek B/C będzie równy zero.
7.1.2.7. Aktualna korzyść netto inwestycji NPV.
Aktualna korzyść netto (NPV) ilustruje jakie korzyści z inwestycji czerpie społeczeństwo. Korzyści te stanowią różnicę między korzyściami w wariantach bezinwestycyjnym i inwestycyjnym WO – WI.
(3)
gdzie:

NPVr - aktualna wartość netto zdyskontowana do pierwszego roku inwestycji przy stopie dyskontowej rPobieranie 0.94 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna