Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI


Analiza finansowa. 8.1. WprowadzeniePobieranie 0.94 Mb.
Strona14/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

8. Analiza finansowa.

8.1. Wprowadzenie.

Analiza dotyczy projektowanego odcinka autostrady A4 od granicy z Niemcami w Zgorzelcu – Jędrzychowicach do węzła Krzyżowa na istniejącej autostradzie A4/A18 i obejmuje odcinek o długości 51,3 km. Autostrada będzie autostradą płatną, zarządzaną przez prywatnego koncesjonariusza na podstawie umowy koncesyjnej. Na koncesję ogłoszony będzie przetarg. Niniejsza analiza została sporządzona na podstawie materiałów dostarczonych przez projektanta autostrady (Konsorcjum pod przewodnictwem Profil Sp. z o.o. z Warszawy Katowice) i uzgodnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu.8.2. Opis zastosowanej metodyki.

Analizę przeprowadzono posługując się ogólnie dostępnym arkuszem kalkulacyjnym. W obliczeniach uwzględniono koszty kapitałowe, generowane przychody oraz koszty finansowe w postaci odsetek od zaciągniętej pożyczki. Zasadniczo rozważono dwie opcje; pierwszą, kiedy budowa jest współfinansowana ze środków unijnego Funduszu Spójności i drugą, kiedy takiego dofinansowania nie ma i inwestor zmuszony jest wziąć w zamian pożyczkę z banku na zasadach komercyjnych. Dla opcji z pomocą Funduszu Spójności przeanalizowano jak wrażliwa jest inwestycja na zmiany kosztów oraz na zmianę poziomu opłat. Zakłada się, że pomoc Funduszu Spójności wyniesie 85%, zaś pozostałe koszty poniesie budżet Państwa wykorzystując częściowo na ten cel zaciągniętą w MIF pożyczkę.

W obliczeniach wykorzystano materiały z analizy ekonomicznej, uwzględniając fakt, że koszty ekonomiczne są bez obłożenia podatkiem. Koszty remontów oraz utrzymania z analizy ekonomicznej uzupełniono o koszty utrzymania systemu poboru opłat. Wykorzystano także obliczenia pracy przewozowej dla określenia dochodów jakie generować będą opłaty za przejazd użytkowników. Z tego względu do pracy przewozowej nie włączono odcinka granica Państwa - węzeł Zgorzelec, który ma być dostępny bez opłat.

Wszystkie te elementy w postaci wydruków arkuszy kalkulacyjnych zamieszczono w aneksie.8.3. Okres użytkowania obiektu.

Do celów analizy finansowej przyjęto 25 letni okres gospodarczo uzasadnionego użytkowania autostrady uznając, że standardowy, 20 letni okres przyjmowany dla dróg, jest zbyt krótki ze względu na koszty inwestycji oraz to, że autostrada będzie mieć na prawie całej długości nawierzchnię z betonu cementowego.8.4. Koszty kapitałowe.

Koszty kapitałowe inwestycji zostały oszacowane przez projektantów oraz zaakceptowane przez przedstawicieli Oddziału GDDKiA we Wrocławiu. W kosztach kapitałowych – w opcji zasadniczej - pominięto rezerwę inwestycyjną w wysokości 10%. Koszty kapitałowe obejmują koszty wraz z podatkiem VAT który wynosi ok. 22%. Koszty dla zasadniczej opcji przyjęto w wysokości 280 519, 48 tys. Euro. Jakkolwiek wykorzystanie w pełnej wysokości rezerwy inwestycyjnej jest mało prawdopodobne, to policzono analizę także dla takiej ewentualności(patrz tablice A i B bis).

Tablica 8.1 Koszty kapitałowe przyjęte do analizy finansowej (bez rezerwy

inwestycyjnej).


w tys.Euro

Wyszczególnienie

 

Koszty

Razem

 

 

 

 

 

Odcinek 1

Odcinek 2

koszty

Podatek VAT

Ogółem

Koszty robót budowl.montaż,

85007

136067

221074

48636,28

269710,3

Koszty nadzoru

 

3393,759

5432,241

8826

1941,72

10767,72

Koszty informowania i promocji

13,07362

20,92638

34

7,48

41,48

Razem

 

 

88413,83

141520,2

229934

50578

280519,5

Podział kosztów kapitałowych na lata


2005 = 92 571,43 tysiące Euro,

2006 = 187 948,05 tysięcy Euro.


Ponadto w zakresie kosztów uwzględniono koszty remontów okresowych i cząstkowych, koszty utrzymania autostrady oraz koszty utrzymania systemu poboru opłat (Patrz tablica w aneksie).

8.5. Generowane przychody.

W analizie finansowej jako dochody przyjęto kwoty wynikające z płaconych przez użytkowników opłat za przejazd autostradą płatną. Poziom opłat przyjęto na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy na odcinku autostrady płatnej A2 od Poznania do Konina (około 50 km), które przeliczono na 100 km. Opłaty za przejazd autostradą płatną A2 są zróżnicowane. W analizie finansowej także przyjęto zróżnicowany poziom opłat; dla samochodów osobowych 22 zł za 100 km, oraz dla samochodów ciężarowych 67 zł za 100 km. Ostatnia wartość wynika z wartości średniej ważonej uwzględniającej różne taryfy dla trzech różnych kategorii samochodów ciężarowych oraz strukturę rodzajów tych samochodów.Tablica 8.2 Opłaty za przejazd autostradą płatną
Opłaty te zostały ponadto uwiarygodnione na przestrzeni rozważanego okresu czasu współczynnikiem uwzględniającym inflację (poniżej 2% w skali roku). Dochody z opłat na przestrzeni okresu gospodarczego użytkowania drogi zostały policzone na podstawie prognozy ruchu dla autostrady oraz wielkości pracy przewozowej w poszczególnych latach policzonej dla analizy ekonomicznej, lecz rozciągniętej do horyzontu przyjętego czasu analizy. Obliczenia podano na arkuszach kalkulacyjnych umieszczonych w załącznikach.


Pobieranie 0.94 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna