Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCIPobieranie 0.94 Mb.
Strona2/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1. Wstęp.

Studium Wykonalności opracowano na podstawie Projektu Wstępnego wykonanego przez Transprojekt Gdański dla Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad w 1997 roku, Prognozy Ruchu wykonanej przez TecnEcon Londyn i Transprojekt Warszawa w 1996 roku, wykonanej przy założeniu, że autostrada jest płatna, dostępnych danych z opracowywanego aktualnie projektu budowlanego inwestycji oraz analizy ekonomicznej wykonanej przez PROFIL Warszawa w 2004 roku

Celem Studium Wykonalności jest wykazanie możliwości realizacji i opłacalności projektu, jakim jest budowa autostrady A-4 na odcinku Zgorzelec (granica polsko-niemiecka) – Krzyżowa (połączenie z autostradą A-18) o długości 51,3 km. W studium przedstawiono ogólny stan istniejącej drogi Nr 4, charakterystykę techniczną proponowanej nowej autostrady A-4, istniejący i prognozowany ruch drogowy, koszty, oraz metodologię i wyniki analizy ekonomicznej i finansowej. Opracowanie zostało przygotowane jako część wniosku o pomoc Unii Europejskiej w ramach środków finansowych Spójność.

Autostrada A-4 jest jedną z najważniejszych tras drogowych w Polsce. Należy do Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Nr III, przebiegającego w kierunku wschód – zachód od granicy niemieckiej przez uprzemysłowioną część Polski. Jest również częścią europejskiej trasy E40: Ostenda (Bruksela) – Aachen – Kolonia – Erfurt – Wrocław – Katowice – Kraków – Kijów. Dodatkowo oferuje międzynarodowe połączenia między Polską, Niemcami, Czechami, Słowacją i Ukrainą. Z tego względu autostrada ta jest priorytetowa w programie budowy autostrad.


Ogólnymi celami przedsięwzięcia są:

 • wzmocnienie spójności kraju z innymi krajami Unii (Niemcy i kraje na zachód od Niemiec) oraz regionu Dolnego Śląska z granicznym rejonem w Niemczech (Saksonia),

 • stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu i kraju przez lepsze usługi transportowe,

 • ułatwianie mobilności dla towarów i usług,

 • wspieranie bardziej efektywnego i rzetelnego transportu międzynarodowego, a w szczególności między Niemcami, Polską, Ukraina Czechami i Słowacją,

 • tworzenie lepszych warunków dla efektywnego i bezpiecznego przepływu ruchu w europejskim korytarzu transportowym nr III,

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Szczegółowymi celami przedsięwzięcia są: • zapewnienie nowego bezpiecznego połączenia między istniejącą autostradą A-4 i granicą niemiecką w Zgorzelcu,

 • odciążenie z istniejącego ruchu istniejącej drogi Nr 4: Zgorzelec – Bolesławiec – Krzywa,

 • odciążenie lokalnych miast i wiosek z ruchu ciężkiego,

 • polepszenie bezpieczeństwa ruchu na istniejącej drodze Nr 4: Zgorzelec – Bolesławiec – Krzywa,

 • dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś.

Celem ekonomicznego uzasadnienia jest przeanalizowanie i uzasadnienie konsekwencji budowy płatnej autostrady A-4. Metodologia analizy ekonomicznej została przyjęta według „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i  mostowych” opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDM) opracowanej w Warszawie w marcu 2003 roku. Analizę finansową przeprowadzono posługując się metodyką stosowaną w studiach dotyczących dużych inwestycji celu publicznego w których zakłada się generowanie dochodów przez inwestycję. Analiza finansowa ma dostarczyć informacji nt. możliwych dochodów z opłat za przejazd autostradą, pokazać koszty finansowe projektu w założeniu uzyskania pomocy z Funduszu Spójności i przy założeniu że pomocy takiej nie ma i inwestor zmuszony jest zaciągnąć kredyt, a także zbadać, w założeniu uzyskania pomocy z Funduszu Spójności, jak wrażliwy jest projekt na zmiany kosztów inwestycji i zmiany poziomu opłat za przejazd autostradą.


W Studium zaprezentowano następujące materiały i analizy związane z projektem:

 • opis stanu istniejącego odcinka drogi krajowej nr 4, nawierzchni tej drogi i wypadków drogowych,

 • charakterystykę projektu zawierającą cele, opis techniczny, harmonogram realizacji, koszty i źródła finansowania,

 • metodologię analizy ekonomicznej,

 • prognozę ruchu z analizą przepustowości,

 • analizę uczestników ruchu i otoczenia drogi dotyczącą kosztów eksploatacji pojazdów, oszczędności czasu podróży, kosztów związanych z wypadkami i kosztów związanych z emisją spalin,

 • wyniki analizy ekonomicznej,

 • opis i wyniki analizy finansowej.


2. Stan istniejący.

2.1. Charakterystyka drogi.

Na rysunku 2.1 przedstawiono przebieg istniejącej drogi krajowej Nr 4 i projektowany odcinek autostrady A-4: Zgorzelec – Krzyżowa. Istniejąca droga rozpoczyna się na przejściu granicznym z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca. Przechodzi przez Bolesławiec i kończy się na skrzyżowaniu z autostradą A-18 w miejscowości Krzywa.


Rysunek 2.1. Schemat istniejącej drogi nr 4 i projektowanej autostrady A-4: Zgorzelec - Krzyżowa

Parametry techniczne istniejącej drogi Nr 4 są następujące:


 • prędkość projektowa: 80 km /h,

 • typ nawierzchni: asfaltowa,

 • szerokość jezdni: 7,00 do 7,50 m,

 • szerokość poboczy: 1,00 do 1,80 m,

 • rowy przydrożne: obustronne.2.2. Stan techniczny istniejącej drogi.

Stan nawierzchni jest systematycznie oceniany w ramach Systemu Oceny Stanu Nawierzchni stosowanego na drogach krajowych od 1994 roku. Stan nawierzchni jest różny na różnych odcinkach drogi zależnie od wieku i konstrukcji nawierzchni oraz od wykonywanych zabiegów utrzymaniowych.


Tablica 2.1. Wyniki oceny stanu nawierzchni

UszkodzeniaDługość nawierzchni w poszczególnych klasach [km]

Procent nawierzchni
w klasach

nawierzchni

A

B

C

D

C

D
dobra

zadowalająca

niezadowalająca

zła

niezadowalająca

zła

Spękania

6,00

33,24

9,00

2,00

21,9 %

4,0%

Nierówności

7,24

45,00

3,14

2,00

9,0 %

3,5%

Koleiny

3,00

29,24

16,00

9,00

43,7%

15,7%

Wykruszenia

5,00

34,24

9,00

2,00

21,9%

4,0%

Śliskość

11,00

41,37

5,00

-

8,7%

-

Stan nawierzchni nie jest zadowalający. Najgorszą cechą nawierzchni są koleiny – 44% w sranie złym i niezadowalającym. Spękania i wykruszenia nie są tak intensywne ale istotne – 26% w stanie złym i niezadowalającym. Stan nawierzchni jest różny na różnych odcinkach drogi i zależy od wieku nawierzchni i wykonywanych zabiegów utrzymaniowych.

Pobieranie 0.94 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna