Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCIPobieranie 0.94 Mb.
Strona7/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

3.8. Aspekty ochrony środowiska.

Projektowana inwestycja - autostrada A-4 na odcinku od Zgorzelca do Krzyżowej w km 0+000 do km 51+300 – położona jest w województwie dolnośląskim. Trasa autostrady przechodzi przez teren 2 powiatów i 5 gmin.

Autostrada generalnie omija tereny zabudowane. Trasa autostrady będzie przecinać lub będzie przebiegać w pobliżu następujących miejscowości: Jędrzychowice, Zgorzelec, Łagów, Pokrzywnik, Żarska Wieś, Przesieczany, Gronów, Bielawa Górna, Strzelno, Godzieszów, Wykroty, Czerna, Zebrzydowa, Nowa Wieś, Kierzno, Bolesławiec, Kraśnik Dolny, Nowa Wieś i Krzyżowa.
Według podziału J. Kondrackiego i A. Richlinga omawiany teren leży w:

Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Masyw Czeski

Podprowincja

Niziny Sasko-Łużyckie

Sudety z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Nizina Śląsko-Łużycka

Pogórze Zachodniosudeckie

Mezoregion

Bory Dolnośląskie

Pogórze Izerskie

Rozpatrywany odcinek autostrady przebiega na terenie o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Główne doliny przebiegają na kierunku północ-południe. Na trasie terenu autostrady przeważają grunty rolnicze i lasy a w pobliżu znajdują się większe lub mniejsze miejscowości.

W rejonie projektowanej autostrady występują trzy piętra wodonośne:  • czwartorzędowe,

  • trzeciorzędowe,

  • górnokredowe.


Warstwy wodonośne czwartorzędu stanowią główny trzon eksploatacji wód podziemnych.

Najkorzystniejsze warunki hydrogeologiczne stwierdzono w dolinie rzeki Nysy Łużyckiej i jej prawobrzeżnych dopływów.Trzeciorzędowe piętro wodonośne charakteryzuje się zmiennością litologiczną i wynikającą stąd nieciągłością warstwy wodonośnej. Warstwy wodonośne występują w tworach piaszczysto-żwirowych, niekiedy pylastych. Na ogół warstwy wodonośne nie są zasobne w wody, ujęte przeważnie na obszarach braku warstw użytkowych w czwartorzędzie. Zalegają one na głębokości od 20 do 50 m a miąższość tej warstwy waha się od 15,0 do 20,0 m. Zwierciadło wody znajduje się pod ciśnieniem subartezyjskim. Poziom użytkowy jest dobrze izolowany od powierzchni warstwami od 3,0 do 42,0 m.

Górnokredowe piętro wodonośne występuje w piaskowcach różnych frakcji, o częstych kontaktach z wodami czwartorzędu. Na utworach tych założone są ujęcia wody o głębokości do 130 m w rejonie Bolesławca.

Na trasie projektowanej autostrady, od km 15+800 do km 43+000, zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 317 – Niecka zewnątrzsudecka Bolesławiec rozwijający się w obrębie utworów górnej kredy. Średnia głębokość ujęć wynosi tu 100-200 m przy szacunkowych zasobach dyspozycyjnych zbiornika 80 tys.m3/dobę.

Na trasie autostrady występuje strefa ONO (obszar najwyższej ochrony) od km 30+120 do km 32+700 i od km 36+300 do km 38+200. Na pozostałym odcinku występuje strefa OWO (obszar wysokiej ochrony).

Zbiornik ten praktycznie nie jest izolowany od powierzchni; lokalnie występują wkładki glin zwałowych o niewielkim rozprzestrzenieniu.

Jakość wód podziemnych kształtuje się od klasy Ib, tj. wysokiej jakości, do klasy III, tj. wód niskiej jakości.

Na terenie oddziaływania autostrady istnieje dość bogata sieć wodna. Generalnie cieki spływają z południa na północ i północny zachód. Trasa autostrady przecina ich doliny niemal poprzecznie. Główne rzeki terenu to: Nysa Łużycka, Potok Jędrzychowicki, Bielawa Górna, Czerna Wielka, Czerna Mała, Kwisa, Bóbr, Bobrzyca. Posiadają one liczne dopływy.

Obszar przebiegu omawianego odcinka autostrady należy do dorzecza Nysy Łużyckiej i dorzecza Bobru, lewych dopływów Odry.

Główne rzeki: Nysa Łużycka, Bóbr i Kwisa są rzekami zasilanymi w znacznej mierze przez górskie i podgórskie dopływy na sudeckich obszarach ich dorzeczy, cechują się znaczną dynamiką wahań stanów wody i przepływów.

Jakość wód rzek badana jest regularnie w ramach monitoringu krajowego i regionalnego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Rzeka Nysa Łużycka, Kwisa i Bóbr prowadzą wody nie odpowiadające normom.

Teren lokalizacji autostrady został wybrany w taki sposób aby minimalizować potencjalne konflikty ekologiczne. Nie zachodzą bezpośrednie kolizje z terenami objętymi ochroną przyrodniczą. Otoczenie bliższe i dalsze projektowanej autostrady stanowią tereny o zróżnicowanej formie zagospodarowania: grunty rolne, zadrzewienia, tereny mieszkaniowe w zabudowie raczej rozproszonej.

Najbliższy prawnie chroniony obiekt - rezerwat Brzeźnik, położony jest w odległości około 2,2 km na południe od trasy autostrady. Powierzchnia rezerwatu 3,24 ha. Przedmiotem ochrony jest tu przede wszystkim stanowisko wrzośca bagiennego (Erica tetralix) charakterystycznego dla Borów Dolnośląskich, ponadto rosiczki okrągłolistnej, bagna zwyczajnego i storczyka plamistego.

Teren lokalizacji omawianego odcinka autostrady nie koliduje z dobrami materialnymi uznanymi za zabytki kultury. Na terenie przeznaczonym na realizację autostrady występują stanowiska archeologiczne. Zostały one zinwentaryzowane i sformułowano zalecenia do realizacji w fazie budowy autostrady. Obiekty te są zidentyfikowane i oznaczone w projekcie budowlanym. Aktualnie prowadzone są ratownicze badania rozpoznawcze.

Jako istotne w fazie eksploatacji uznano oddziaływanie związane z hałasem i odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z korpusu autostrady, którą mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Szczególnym oddziaływaniem istotnym jest tzw. „efekt przecięcia”. Dla oddziaływań istotnych projekt autostrady przewiduje zastosowanie środków technicznych minimalizujących oddziaływania.

W projekcie budowlanym autostrady A-4 zaprojektowano ekrany akustyczne o łącznej długości 4 300 m. Wysokość ekranów – w zależności od warunków lokalnych 2,5 – 4,0 m .

Przeprowadzone wyniki obliczeń propagacji hałasu bez ekranów i z zastosowaniem ekranów akustycznych wskazują na efektywność projektowanych działań minimalizujących w stopniu wystarczającym. W indywidualnych przypadkach może być potrzeba indywidualnej ochrony budynków (izolacja elewacji, wymiana stolarki budowlanej). Według danych zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko – nie zachodzą przesłanki do wnioskowania na obecnym etapie rozpoznania zasięgu uciążliwości w sprawie tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Ze względu na specyfikę planowanego przedsięwzięcia nie jest możliwe podejmowanie działań technicznych zmniejszających emisję zanieczyszczeń do środowiska powstających w związku z eksploatacją. Pośrednio duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika. Parametry te nie zależą od rozwiązań projektowych obecnie podejmowanych w ramach projektu budowlanego. Projekt przewiduje rozwiązania zmniejszające skutki emisji – nasadzenia roślinności – gatunków odpornych na działanie zanieczyszczeń drogowych.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu ścieków deszczowych i roztopowych na środowisko wodne zaprojektowano zastosowanie rozwiązań technicznych, które ograniczą możliwość przedostawania się ich do wód gruntowych i do wód powierzchniowych.

Projektowany system odwodnienia autostrady zapewni odbiór ścieków a następnie ich oczyszczanie do parametrów określonych prawem. Przewiduje się budowę zbiorników infiltracyjnych. Przed odprowadzeniem ścieków opadowych do powierzchniowych wód płynących rzek zastosowane będą odpowiednie urządzenia podczyszczające, tj. osadniki oraz separatory, których skuteczność oczyszczania zapewni dopuszczalne prawem stężenia ścieków wprowadzanych do środowiska.

Faza eksploatacji nie wiąże się z powstawaniem znacznych ilości odpadów. Winny być one zagospodarowywane w sposób zgodny z wymaganiami prawa, w tym w szczególności odpady niebezpieczne (zużyte źródła światła zawierające rtęć). Nie zachodzi konieczność planowania i podejmowania środków technicznych minimalizujących oddziaływanie gospodarki odpadami na stan środowiska.

W celu minimalizacji efektu przecięcia projekt budowlany przewiduje bezkolizyjne połączenia terenów przeciętych korytarzem autostrady. Istniejące drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne będą przebudowane i poprowadzone nad lub pod autostradą. Dojazdy do indywidualnych działek przewidziano projektowanymi drogami dojazdowymi zlokalizowanymi w liniach rozgraniczających autostrady. Zaprojektowane drogi dojazdowe łączące się z istniejącym układem drogowym. Ponadto zaprojektowano 7 przejść dla zwierząt dziko żyjących. Lokalizacja przejść – w miejscu naturalnego ciągu migracji zwierząt została uzgodniona z właściwym miejscowo nadleśnictwem i kołem łowieckim. Projektowane są przejścia dla zwierząt nad autostradą (5 sztuk) i pod autostradą (2 sztuki). Zapewnią one migrację zwierząt dziko żyjących.

Projekt przewiduje niezbędną przebudowę niektórych urządzeń melioracyjnych w celu zapewnienia ich sprawności funkcjonowania i zapewnienia utrzymania w stanie niezmienionym warunków gruntowo – wodnych.

Budowa autostrady spowoduje czasowe oraz trwałe zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. Projekt budowlany autostrady przewiduje kompensację przyrodniczą. Zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewów odpornych na wpływ zanieczyszczeń z autostrady.
Pobieranie 0.94 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna