Budowa dokumentu tekstowego propozycja ćwiczeń z edytora tekstu ms word Krótkie wprowadzeniePobieranie 22.05 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar22.05 Kb.
Budowa dokumentu tekstowego

propozycja ćwiczeń z edytora tekstu MS Word


Krótkie wprowadzenie

Pod pojęciem dokumentu tekstowego kryje się każdy przygotowany tekst niezależnie od jego wielkości. Dokument może składać się z jednej lub więcej stron. W ramach dokumentu możemy wyróżnić także sekcje. Każda sekcja charakteryzuje się innymi ustawieniami dla strony – dotyczy to zwłaszcza rozmiaru, orientacji, marginesów, ale także treści nagłówków i stopek. Na stronie rozlokowujemy tekst złożony z akapitów, w których można wyodrębnić pojedyncze znaki. Każdy z tych elementów stanowi jednocześnie pewien poziom redagowania dokumentu: • Dokument  strony  akapity  znaki.

 • Dokument  strony  sekcje.

 • Strona  marginesy: lewy, prawy, górny, dolny, obszar roboczy dokumentu, nagłówek, stopka.

 • Akapit  wcięcie akapitowe, wcięcie lewe, wcięcie prawe, odstępy przed i po akapicie, odstępy miedzy wierszami akapitu, wyrównanie akapitu: do lewej, do prawej, do środka, do lewej i do prawej (justowanie).

 • Znak (czcionka)  krój, rozmiar, styl, efekty specjalne.


Ćwiczenie 1

 • ustaw stronę formatu A5, na której obszar zadrukowany będzie miał wymiary 10 cm na 15 cm,

 • ustaw na stronie stopkę w taki sposób, żeby była odsunięta od tekstu o 1 cm i zawierała tekst „strona nr...”.

Na tak zdefiniowanej stronie A5 napisz fragment tekstu złożony z tytułu oraz dwóch akapitów przyjmując następujące ustawienia:

 • dla tytułu: wyrównywanie tekstu Do środka, odstęp po akapicie na 12 pkt,

 • dla pierwszego akapitu: wyrównywanie Do lewej i prawej, wcięcia z lewej i prawej po 1,5 cm, odstępy przed i po akapicie po 6 pkt, odstępy miedzy wierszami akapitu pojedyncze,

 • dla drugiego akapitu: wyrównywanie Do lewej i prawej, brak wcięć z lewej i prawej, odstępy przed i po akapicie po 14 pkt, odstępy między wierszami podwójne, specjalne wcięcie dla pierwszego wiersza 1 cm.

Jeśli ćwiczenie wykonasz poprawnie, wygląd dokumentu będzie zgodny z poniższym rysunkiem.


Ćwiczenie 3

W zredagowanym w poprzednim ćwiczeniu dokumencie można zauważyć kilka istotnych błędów. Są to: • pojedyncze znaki na końcu niektórych wierszy,

 • zbyt duże odstępy pomiędzy niektórymi wyrazami w drugim akapicie – jest to efekt zastosowania justowania, czyli wyrównywania do lewej i do prawej, powiększenia czcionki do 14 pkt oraz zmniejszonego do A5 formatu strony.

Usuń z dokumentu powyższe mankamenty poprzez: • „ręczne” podzielenie niektórych wyrazów – w tym celu po ustawieniu kursora w miejscu podziału wyrazu naciśnij jednocześnie klawisze [Ctrl] + [-],

 • zastosowanie tzw. „spacji nierozdzielającej” – w tym celu zamiast zwykłej spacji naciśnij jednocześnie klawisze [Ctrl] + [Shift] + [spacja].

W efekcie powinieneś otrzymać dokument przedstawiony na rysunku niżej.


Ćwiczenie 4


Zauważ, że w drugim wierszu pierwszego akapitu w wyniku „sklejenia” litery „i” ze słowem „prawej”, powiększyły się odstępy w ciągu słów: „następujące: wyrównanie Do lewej”. Ponieważ nie ma możliwości podzielnia słowa „prawej” znajdującego się w kolejnym wierszu, mamy dwie możliwości:

 • pozostawić bez zmian powiększone odstępy,

 • częściowo zmniejszyć te odstępy poprzez „rozstrzelenie” czcionki – odpowiednie funkcja znajduje się w menu FormatCzcionkaOdstępy pomiędzy znakami.

Wykonaj to ćwiczenie zmieniając odstępy pomiędzy znakami. Na rysunku niżej pokazano cztery przykładowe ustawienia: standardowy odstęp, rozstrzelony odstęp o dodatkowe 0,4 pkt, rozstrzelony odstęp o dodatkowe 0,8 pkt, zagęszczony odstęp o dodatkowe 0,8 pkt.Ćwiczenie 5


Kliknij ikonę , aby zaobserwować użyte przez nas w tekście znaczniki formatowania. Dotyczą one między innymi: zwykłych spacji (), spacji nierozdzielających (), dzielenia wyrazów () oraz znaczników akapitu () . Zauważ także, że dodatkowe spacje wprowadzone na skutek justowania nie posiadają żadnego znacznika.Ćwiczenie 6


Korzystając z różnych:

 • krojów czcionki (np. Times, Courier, Arial),

 • rozmiarów czcionki (np. 10 pkt, 12 pkt, 14 pkt),

 • styli czcionki (np. pogrubienie, kursywa, podkreślenie, indeks górny, indeks dolny),

napisz tekst zamieszczony w poniższej ramce:


Położenie czcionki:

indeks górny, indeks dolny, zwykłe

Krój i wielkość czcionki:

To jest Courier New na 10 pkt.

To jest Arial CE na 12 pkt.

To jest Times New Roman na 14 pkt.Równanie kwadratowe (zastosowano indeks dolny i górny):

a2x2 + a1x + a0 = 0Zależność na zbiorach (zastosowano m.in. czcionkę Symbol):

[(A  B) (B  A)]  (a = B)
Ćwiczenie 7


Napisz 10 razy literę „w”, literę „i”, cyfrę „1” oraz cyfrę „5” czcionkami Times oraz Courier.

Krój proporcjonalny – inna szerokość liter, stały odstęp pomiędzy znakami


iiiiiiiiii

wwwwwwwwww

1111111111

5555555555Krój o stałej szerokości – zmienny odstęp pomiędzy znakami

iiiiiiiiii

wwwwwwwwww

1111111111

5555555555

 • Czcionka Times jest przykładem kroju proporcjonalnego, który charakteryzuje się tym, że każda litera ma inną szerokość (ta zasada nie obowiązuje dla cyfr), tzn. wąskie litery (np. „i”) zajmują mniej miejsca niż szerokie (np. „w”, „m”). Stały natomiast jest odstęp pomiędzy znakami.

 • Czcionka Courier jest przykładem kroju o stałej szerokości, który charakteryzuje się tym, że każda litera zajmuje dokładnie tyle samo miejsca w wierszu. Zmienny natomiast jest odstęp pomiędzy znakami.

Zapamiętaj:

W dokumencie tekstowym nigdy nie wyrównuj wierszy spacjami. Do wyrównywania służą wcięcia akapitowe lub tabulatory (klawisz [Tab]).

Ćwiczenie 8


Korzystając z tabulatorów napisz tekst zamieszczony w ramce. Dla ułatwienia podajemy, że dla czcionki Arial o rozmiarze 12 pkt, dobre efekty otrzymamy dla następujących ustawień tabulatorów: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 6,5 cm, 7,5 cm.

Dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar


peta E 1018 = 1 000 000 000 000 000 000

eksa P 1015 = 1 000 000 000 000 000

tera T 1012 = 1 000 000 000 000

giga G 109 = 1 000 000 000

mega M 106 = 1 000 000 000

kilo k 103 = 1 000 000

hekto h 102 = 1.000

deka da 101 = 100

– 100 = 1

decy d 10-1 = 0,1

centy c 10-2 = 0,01

mili m 10-3 = 0,001

mikro  10-6 = 0,000 001

nano n 10-9 = 0,000 000 001

piko p 10-12 = 0,000 000 000 001

fempto f 10-15 = 0,000 000 000 000 001

atto a 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001
Ćwiczenie 9


Kliknij ikonę , aby zaobserwować użyte przez Ciebie znaczniki formatowania – konkretnie chodzi tutaj o znacznik tabulacji [].
Źródło:

www.mikom.pl/ti/

www.dzieci.org.pl/internet/

Forum dla nauczycieli:www.dzieci.org.pl/forum/


Pobieranie 22.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna