Budowlany I wykonawczyPobieranie 82.81 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar82.81 Kb.


Pracownia Projektowa „JULTREX” Adam Rosiński

05-240 Tłuszcz ul. Długa 61

tel./fax(29)7573289 e-mail jultrex@neostrada.pl
REGON 016306070 NIP 762-136-50-32

Konto Bankowe BPH PBK S.A. O/Wyszków 27 1060 0076 0000 4014 4008 6562

PROJEKT


BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Budowa drogi gminnej

w miejscowości Karolew, gmina Klembów

na działkach o numerach:

obręb Tuł:

544,554/2,660,681

obręb Karolew:

309,367,371,397,398,412,437

branża: drogowa

INWESTOR:

Gmina Klembów

z siedzibą:

Urząd Gminy w Klembowie

05-205 Klembów

ul. Gen. F. Żymierskiego 38

OPRACOWALI: mgr inż. Ewa Więckowska

uprawnienia nr St – 166/85

inż. Adam Rosiński

mgr inż. Marek Więckowski

Tłuszcz, kwiecień 2008 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 1. Zawartość opracowania str.1-2

1. Przedmiot i zakres opracowania str.3

 1. Podstawa opracowania str.3

 2. Warunki techniczne projektowania str.4

 3. Opis stanu istniejącego str.4

 4. Opis projektowanego rozwiązania str.4-6

5.1 Geometria ulic w planie str.4-5

5.2 Chodniki str.5

5.3 Zjazdy str.5-6

5.4 Niweleta str.6

5.5 Pobocza i zieleń str.6

5.6 Roboty towarzyszące, zabezpieczenie urządzeń str.65.7 Organizacja ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu str.6

 1. Konstrukcja nawierzchni str.7-8

 2. Odwodnienie str.8

 3. Uwagi i informacje str.8


II. OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

str.9

III. RYSUNKI

 1. Projekt zagospodarowania terenu

z planem sytuacyjno – wysokościowym (rys.1) str.10

 1. Przekroje konstrukcyjne (rys.2) str.11

 2. Przekrój podłużny drogi; odcinek A-B (rys.3.1) str.12

 3. Przekrój podłużny drogi; odcinek B-F (rys.3.2) str.13

 4. Przekrój normalny A-B od 0+000,00 do 0+119,70 (rys.4) str.14

 5. Przekrój normalny B-F od 0+000,00 do 0+113,37 (rys.5) str.15

 6. Przekrój normalny B-F od 0+153,37 do 0+265,31 (rys.6) str.16

 7. Przekrój normalny B-F od 0+438,49 do 0+941,20 (rys.7) str.17

 8. Przekrój poprzeczny 1-1 (rys.8) str.18

 9. Przekrój poprzeczny 2-2 (rys.9) str.19

 10. Przekrój poprzeczny 3-3 (rys.10) str.20

 11. Przekrój poprzeczny 4-4 (rys.11) str.21

 12. Przekrój poprzeczny 5-5 (rys.12) str.22

 13. Elementy odwodnienia (rys.13) str.23


IV. UZGODNIENIA OPINIE I MATERIAŁY

 1. Mapa do celów projektowych wydana w dniu 04.03.2008 r. przez Starostwo Powiatowe w Wołominie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie

 2. Uzgodnienie projektu budowlanego drogi w miejscowości Karolew, gmina Klembów, powiat wołomiński, przez Gminę Klembów reprezentowaną przez Wójta Gminy Klembów.

 3. Opinia techniczna nr 068/08 z dnia 21.04.2008 r. wydana przez Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A 05-200 Wołomin. 1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej dot. odwodnienia drogi przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8 05-200 Wołomin zgodnie z opinią nr 647/2008 z dnia 21.04.2008 r. (wraz z planszą).

 2. Opinia techniczna nr WTMDU/1150/2008 z dnia 26.03.2008 r. wydana przez Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
  ul. Kruczkowskiego 2; 00-412 Warszawa;

Sekcja Dokumentacji Sieci Gazowej w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Karolew nr ……………….. z dnia …………………, wydana przez Wójta Gminy Klembów

 2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Klembów.

 3. Uprawnienia mgr inż. Małgorzaty Marii Cieleckiej.

 4. Zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 5. Uprawnienia mgr inż. Ewy Więckowskiej.

 6. Zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.V. KOSZTORYSY

 1. Kosztorys inwestorski – załącznik nr 1(oddzielne opracowanie)

2. Przedmiar robót – załącznik nr 2 (oddzielne opracowanie)

VI. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE – załącznik nr 3 (oddzielne opracowanie)

VII. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – załącznik nr 4 (oddzielne opracowanie)OPIS TECHNICZNY

WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi gminnej w miejscowości Karolew, gmina Klembów, powiat wołomiński. Projektowana droga jest kategorii drogi gminnej klasy D na odcinku wg pikietażu przyjętego w osiach:

- Odcinek A-B od 0+000,00 m do 0+129,34 m

- Odcinek B-F od 0+000,00 m do 0+941,20 m
Zakres opracowania obejmuje:

- budowę jezdni drogi o powierzchni: 6 798,00 m2,

- budowę chodników dla pieszych: 864,00 m2,

- budowę zjazdów do posesji wykonanych z kostki: 318,00 m2,

- budowę zjazdów do posesji wykonanych z pospółki: 125,00 m2,

- wykonanie zieleńców: 917,00 m2,

- wykonanie poboczy z żużla stalowniczego 0/31,5 mm:

uzyskanego z rozbiórki istniejącej nawierzchni 964,00 m2,

W skład dokumentacji wchodzi także kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

Projekt opracowano w firmie Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński

ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz na zamówienie Gminy Klembów z siedzibą w Urząd Gminy Klembów ul. Gen. F. Żymirskiego 38 , 05-205 Klembów.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Mapa do celów projektowych wydana w dniu 04.03.2008 r. przez Starostwo Powiatowe w Wołominie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie

 2. Uzgodnienie projektu budowlanego drogi w miejscowości Karolew, gmina Klembów, powiat wołomiński, przez Gminę Klembów reprezentowaną przez Wójta Gminy Klembów.

 3. Opinia techniczna nr 068/08 z dnia 21.04.2008 r. wydana przez Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A 05-200 Wołomin.

 4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej dot. odwodnienia drogi przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8 05-200 Wołomin zgodnie z opinią nr 647/2008 z dnia….04.2008 r. (wraz z planszą).

 5. Opinia techniczna nr WTMDU/1150/2008 z dnia 26.03.2008 r. wydana przez Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
  ul. Kruczkowskiego 2; 00-412 Warszawa;

Sekcja Dokumentacji Sieci Gazowej w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Karolew nr ……………….. z dnia …………………, wydana przez Wójta Gminy Klembów

 2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Klembów

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
Projekt budowlany i wykonawczy oparto na następujących materiałach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58).

 • Załącznik do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.

W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków ich umieszczania na drogach, (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181).

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zmianami).

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2029 z późn. zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód opadowych lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
  (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984).

 • Wytyczne Projektowania Dróg III, IV i V klasy technicznej WPD2 z 1995 r.

 • Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.


4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Droga zlokalizowana w miejscowości Karolew, gmina Klembów, powiat wołomiński. Drogę zakwalifikowano jako drogę kategorii gminnej klasy D.

Obiekt znajduje się częściowo w terenie zabudowanym; częściowo w terenie zalesionym. Zabudowę stanowią budynki jednorodzinne wolnostojące, wielorodzinne oraz budynki gospodarcze. Grunty przyległe niezabudowane to działki budowlane oraz tereny leśne.W stanie istniejącym droga oraz zjazdy do posesji posiadają nawierzchnię kruszywa z żużla stalowniczego. Nawierzchnia wykazuje bardzo zły stan głównie w rejonie niezabudowanym. Odwodnienie korpusu drogi nie funkcjonuje prawidłowo. Wody opadowe i roztopowe w sposób niekontrolowany rozlewają się na całej nawierzchni w obrębie pasa drogowego.

Brak prawidłowo funkcjonującego odwodnienia ma istotny wpływ na widoczną degradację istniejącej nawierzchni drogi.

W pasie drogowym ulicy znajdują się drzewa liściaste (olcha, wierzba).

W obrębie projektowanch odcinków drogi gminnej w miescowości Karolew znajdują się sieci instalacji podziemnych takie jak:


Roboty przy budowie należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji będących administratorami wyżej wymienionych sieci.
5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA
5.1 Geometria drogi w planie

Trasa projektowanych odcinków drogi przebiega w obrębie pasa drogowego o szerokości od 10,5 m do 15 m.

Rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe dostosowano do istniejących warunków terenowych oraz istniejącej infrastruktury, dzięki temu ogrodzenia oraz większość fundamentów bram do posesji nie wymaga przebudowy. Zgodnie z § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w projekcie zastosowano wariant drogi dwupasowej o zmiennej szerokości tj.:


 • 5,50 m – odcinek drogi AB

 • 5,00 m – odcinek drogi AB od 50,00 m do 129,34 m

(zwężenie z uwagi na obiekt mostowy)

 • 6,00 m – odcinek drogi BF

 • 6,30 m – poszerzenie drogi w łuku D na odcinku drogi BF od 265,76 m do 336,19 m.

Krawędź nawierzchni w miejscach przyległego chodnika ograniczono j krawężnikami betonowymi 15x30 [cm] ustawionymi na ławie betonowej B10 z oporem. Światło krawężnika wystającego wynosi 12 cm. Zwiększenie światła krawężnika do 14 cm wynika z obniżenia nawierzchni ścieku, który jest opuszczony o 2 cm w stosunku do warstwy ścieralnej jezdni.

Światło krawężnika na obiekcie mostowym wynosi 16cm.

Rozwiązanie geometryczne ulicy w planie uwzględnia zastosowanie łuków poziomych na załamaniach trasy o promienia normatywnych dla ulic klasy D i Vp=50 km/h.

Pochylenie poprzeczne drogi o przekroju „jednostronnym” wynosi 2% w kierunku ścieku przykrawężnikowego wykonanego z betonowej kostki brukowej.

Pochylenie poprzeczne drogi o przekroju „jednostronnym” na łukach D i E wynosi odpowiednio 6% i 4% w kierunku rowu wewnątrznego łuku.

Wloty i skrzyżowania zaokrąglono promieniami 6m i 8m.

Zastosowane rozwiązania wpłyną na poprawę warunków ruchu pojazdów, oraz uporządkują ruch pieszy.


5.2 Chodniki
Zaprojektowano chodniki dla pieszych szerokości:

- 2,0 m – chodnik przyległy do jezdni

- 1,0 m – chodnik przyległy do jezdni (na istniejącym obiekcie mostowym)

Ciągi piesze poprowadzono jednostronnie. Nawierzchnię chodników oddzielono od nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 [cm] ustawionym na ławie betonowej B10 z oporem. Kostka brukowa (prostokąt szara fazowana) powinna być ułożona w taki sposób aby po zagęszczeniu wystawała 1 cm ponad wierzch krawężnika betonowego. Od strony terenu lub projektowanego zieleńca nawierzchnię chodnika należy zabezpieczyć obrzeżem betonowym 8x30 [cm] ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Spadek poprzeczny 2% należy zachować na całej długości chodników. Kierunek pochylenia do jezdni - pokazano na przekrojach poprzecznych.


5.3 Zjazdy
W projekcie uwzględniono wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje i działki niezabudowane oraz zjazdów projektowanych jako publiczne. Szerokość zjazdów indywidualnych przyjęto odpowiednio do szerokości istniejących bram. W przypadku zjazdów publicznych szerokość jezdni wynosi 5,0 m. Nawierzchnię zjazdów należy oddzielić od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 [cm] ustawionym na ławie betonowej B10 z oporem. Światło krawężnika 5 cm ponad poziom wierzchu ścieku.

Warstwa ścieralna zjazdów powinna być prowadzona w poziomie chodnika i na szerokości ciągu pieszego mieć spadek równy 2%. Różnicę wysokości między poziomem krawężnika wtopionego przy jezdni, a nawierzchnią chodnika należy pokonać na szerokości 0,75 m z zachowaniem 10 %-12% spadku (zjazdy przez chodnik).

W przypadku zjazdu po stronie bez chodnika, różnicę wysokości między krawędzią jezdni, a poziomem fundamentu bramy, należy zniwelować na długości zjazdu. Kostka brukowa (prostokąt grafitowa fazowana) powinna być ułożona w taki sposób aby jej powierzchnia po zagęszczeniu wystawała 1 cm nad krawężnik wtopiony 15x30 [cm] ustawiony na ławie betonowej B10. Skosy najazdowe na łączeniu nawierzchni, należy dociąć wzdłuż krawędzi krawężnika wtopionego. Sposób wykonania ław pokazano na rysunkach elementów konstrukcyjnych.

W celu poprawy swobody najazdu, sprowadzić krawężnik wtopiony do jezdni obustronnymi skosami 1:1 (zjazd indywidualny) lub łukiem wyokrąglającym R=5 m (zjazd publiczny).


5.4 Niweleta
Niweletę drogi zaprojektowano w sposób zapewniający spadki podłużne konieczne do odprowadzenia wody z jezdni. Zachowano pochylenia podłużne odcinków prostych min. 0,40%.

Na zjazdach publicznych, wlotach oraz skrzyżowaniach z drogami istniejącymi niweletę drogi gminnej w miescowości Karolew dostosowano wysokościowo do poziomu istniejących nawierzchni.

Koniec niwelety drogi należy doprowadzić i zakończyć na poziomie istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonując zakończenie nawierzchni twardej z kruszywa naturalnego (pospółki)

W projektowanym rozwiązaniu wysokościowym poziom niwelety determinują istniejące zjazdy do posesji oraz ukształtowanie terenu. Projektowane pochylenia nie utrudniają poruszania się pojazdów.


5.5 Pobocza i zieleń
Pobocze przy krawędzi jezdni bez krawężnika, należy wykonać o grubości 10 cm z żużla stalowniczego 0/31,5 pochodzącego z rozbiórki istniejącej nawierzchni ze spadkiem 4% w kierunku zieleńca. Na powierzchniach poza urządzeniami bezpośrednio związanymi z obsługą ruchu bądź odwodnieniem, należy wykonać zieleńce. Warstwę 10 cm ziemi urodzajnej wyprofilować ręcznie i obsiać trawą. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew kolidujących. Drzewa istniejące w pasie drogowym na terenie budowy należy zabezpieczyć do czasu zakończenia robót folią ochronną oraz deskami 19-25 mm.

5.6 Roboty towarzyszące, zabezpieczenie urządzeń.
Urządzenia sieci podziemnej należy wyregulować do poziomu niwelety jezdni lub chodnika. Roboty wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami sieci zgodnie z opinią WUD.

Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia zgodnie z protokołem WUD stanowiącym załącznik do projektu. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią gazową wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.


5.7 Organizacja ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

.

Projekt stałej organizacji ruch stanowi oddzielne opracowanie do projektu budowlanego.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, zabezpieczono obiekt barierami ochronnymi stalowymi SP-09 oraz BSB 140-D.

Należy wykonać obustronne bariery odpowiednio długości całkowitej 50 m - SP-09 oraz 18 m - BSB 140-D. Na długości obiektu bezpośrednio rozstaw słupków co 1m, na odcinku prostym poza obiektem rozstaw słupków co 2 m, na skosach: najazdowy 8 m, zjazdowy 4 m rozstaw słupków co 4 m. Wysokość wierzchu prowadnicy nad powierzchnią pobocza 750 mm. Sposób ustawienia barier na obiekcie oraz mocowania podpór w gruncie ma być zgodny z zaleceniami producenta. Zachować wysokość wierzchu prowadnicy nad nawierzchnią jezdni 750 mm.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 43 poz. 430)

Po obserwacji przeprowadzonej na miejscu planowanej budowy w zakresie ruchu pojazdów ciężkich oraz warunków gruntowo – wodnych przyjęto kategorię ruchu KR1 .
Konstrukcja nawierzchni ulic:


 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grysowego średnioziarnistego

 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm grysowego średnioziarnistego

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm zagęszczanego mechanicznie

 • podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm zagęszczanego mechanicznie

 • zagęszczone podłoże gruntowe

4 cm
4 cm


10 cm
15 cmKonstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych:

 • kostka brukowa (szara fazowana) - prostokąt

 • podsypka cementowo-piaskowa

 • warstwa pospółki 0/31,5 mm

 • zagęszczone podłoże gruntowe

6 cm

3 cm


10 cmKonstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki:

 • kostka brukowa (kolor grafit fazowana) - prostokąt

 • podsypka cementowo-piaskowa

 • kruszywo łamane 0/31,5 mm zagęszczane mechanicznie

 • warstwa pospółki 0/31,5 mm

 • zagęszczone podłoże gruntowe8 cm

3 cm


15 cm

10cmKonstrukcja nawierzchni zjazdów z pospółki

 • warstwa z kruszywa z żużla stalowniczego z rozbiórki nawierzchni lub pospółki 0-31,5 mm

 • zagęszczone podłoże gruntowe

10cm


Podstawowe materiały:

 • beton asfaltowy do warstwy ścieralnej – wg PN-S-96025

 • beton asfaltowy do warstwy wiążącej – wg PN-S-96025

 • krawężniki i obrzeża chodników dwuwarstwowe wibroprasowane –

wg BN80/06775-03

 • kostka brukowa jednowarstwowa wibraprasowana

 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie – wg PN-S-06102 oraz PN-B-11112

 • podbudowa z kruszywa naturalnego – wg PN-B-11111

 • piasek – wg PN-B-11113

 • beton B10 do ław pod krawężniki – wg PN-88/B/06250


7. ODWODNIENIE
Ścieki z wód opadowych i roztopowych będą odprowadzane do rowów bezpośrednio z drogi ; oraz pośrednio z zastosowaniem studzienek ściekowych i przykanalików oraz przez zaprojektowane przepusty drogowe PEHD Ø600 i Ø800mm.

Wloty (wyloty) przepustów przykanalików na skarpie, należy umocnić brukiem (kamień polny) ułożonym na warstwie 5 cm podsypki cementowo-piaskowej 1:3 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową M7. Dno rowu przed wlotem (wylotem) umocnić analogicznie.
8. UWAGI I INFORMACJE
1. Teren, na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

2. Teren zamierzenia budowlanego nie leży w granicach terenu górniczego.

3. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego

obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

nie występują.

4. Inwestycja realizowana będzie staraniem Gminy Klembów z siedzibą w Urząd Gminy Klembów ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

5. Dopuszcza się wykonanie inwestycji z podziałem na etapy.

6. Inwestor wykona badania nośności obiektu inżynierskiego w celu określenia klasy obciążenia taborem samochodowym.

7. Wszystkie prace mależy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami organów zarządzających zgodnie z opinią wydaną przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8 05-200 Wołomin zgodnie z opinią nr 647/2008 z dnia 21.04.2008 r. (wraz z planszą).

8. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania

istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji

ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

mgr inż. Ewa Więckowska

ul. Puszczyka 18A m 8

02-785 Warszawa


inż. Adam Rosiński

ul. Długa 61

05-240 Tłuszcz
Patryk Wołoszka

ul. Klonowicza 29/4

80-405 Gdańsk
OŚWIADCZENIE


Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz .U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) , zespół autorski oświadcza, że „Projekt budowlany budowy drogi gminnej w miejscowości Karolew, gmina Klembów” został opracowany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, jest kompletny i nadaje się do realizacji, a jego realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska.

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna