Burmistrz bierutowaPobieranie 10.33 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.33 Kb.
BURMISTRZ BIERUTOWA

ul. Moniuszki 12 - 56-420 Bierutów o g ł a s z a:
Przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bierutów – wolnych od obciążeń tj:
1. Działki nr 592/3 AM3 obrębu Zbytowa gmina Bierutowie, o powierzchni 0,4049 ha wpisanej w księdze wieczystej WR1E/00076166/8 . Zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zbytowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem RP – Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów: Rodzaj użytków RIVb, PsIV i W.

2. Działki nr 493 AM3 obrębu Zbytowa gmina Bierutów, o powierzchni 0,48 ha wpisanej w księdze wieczystej WR1E/00076166/8 . Zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zbytowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem ZP – Tereny zieleni urządzonej. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów : Rodzaj użytków N I LzV.
Działki położone są w zachodniej części gminy Bierutów, mają bezpośredni dostęp do dróg publicznych, odległość od centrum Bierutowa około 9 km. W bezpośrednim otoczeniu działek zabudowa zagrodowa i użytki rolne .

Termin zagospodarowania wymienionych nieruchomości: rozpoczęcie 2 lata , zakończenie 5 lat od momentu nabycia.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi odpowiednio:

- dla działki nr 592/3 AM35.746,00zł.

- dla działki nr 493 AM3 6.812,00zł
Przetarg dotyczący sprzedaży wymienionych nieruchomości w kolejności jak w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 11.12. 2009r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bierutowie ulica Marii Konopnickiej 41a, o godzinie 1030.
Obowiązuje postąpienie 1% ceny wywoławczej. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych) z określeniem której działki dotyczy tj:

- działka 592/3 AM3 - 580,00zł

- działka 493 AM3 – 690,00zł

- na konto Urzędu Miejskiego w Bierutowie w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy O/Bierutów nr 07 9584 1018 2002 0200 4053 0004 w terminie do dnia 07.12.2009r.- za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które w tym dniu znajdzie się na wymienionym rachunku.

W przypadku uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w późniejszym zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet wpłaty z tytułu kupna nieruchomości a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionych nieruchomości z mocy art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r Dz.U. Nr 261, poz.2603 – ze zmianami) winny były złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia 30.09.2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bierutowie ulica Moniuszki 12.
Obowiązkiem nabywcy będzie podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego, wpłacenie wylicytowanej kwoty nabycia przed podpisaniem aktu notarialnego, poniesienia kosztów notarialnych, kosztów przygotowania dokumentacji geodezyjnej, operatu szacunkowego i przygotowania przetargu, oraz prowadzenie przyszłych prac zgodnie z odpowiednimi przepisami .

Informacji na temat powyższych nieruchomości udziela inspektor Waldemar Roniek pod nr telefonu (071) 314 6251.


Jednocześnie Burmistrz Bierutowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego ul.Moniuszki 12 zostały wywieszone wykazy nieruchomości położonych na terenie gminy Bierutów i stanowiących jej własność komunalną, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu, oddania w użytkowanie wieczyste.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna