Burmistrz leśnicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego star p 244l nazwa I siedziba sprzedającegoPobieranie 21.14 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar21.14 Kb.
Leśnica, 2016-03-22
Znak sprawy: SO.2613.1.2016
BURMISTRZ LEŚNICY

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR P 244L
Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP: 7561966152, REGON: 531413337.


Przedmiot sprzedaży:

Samochód specjalny pożarniczy STAR P 244L, stanowiący własność gminy Leśnica.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: FSC-STARACHOWICE

Model: STAR P 244L

Rok produkcji: 1985

Numer rejestracyjny: OPA 944S

Numer identyfikacyjny: P244LM109550

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym (olej napędowy)

Pojemność silnika: 6842 cm3

Masa własna: 5500 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 10700 kg

Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony 1-warstwowy syntetyczny

Liczba miejsc siedzących: 6

Przebieg: 31113 km

Rodzaj napędu: 4 x 4

Stan techniczny: pojazd kompletny (bez dodatkowego wyposażenia strażackiego), sprawny tech­nicznie.

Data ważności badania technicznego: 06.05.2016 r.


Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym na terenie firmy KRIS-ROL (skład opału) w Wysokiej k. Góry Świętej Anny, 47-150 Wysoka, ul. Strzelecka 10, w dni robocze w terminie od 24.03.2016 r. do 08.04.2016 r. w godz. 8001400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (osoba do kontaktu: Jerzy Wojtala – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w Urzę­dzie Miejskim w Leśnicy, tel. 77 463 98 52).


Cena wywoławcza:

5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 08.04.2016 r. do godz. 1430. Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

  • numer PESEL i NIP oferenta,

  • datę sporządzenia oferty,

  • oferowaną cenę,

  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy sprzedaży w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej www.lesnica.pl.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z napisem: „Przetarg na samochód pożarniczy STAR P 244L – nie otwierać przed dniem 11.04.2016 r. godz. 1500”, w Urzędzie Miejskim w Leśni­cy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, w terminie do dnia 08.04.2016 r. do godz. 1430.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:


 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

 2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy w Leśnicy nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 z dopiskiem „Wadium – samochód pożarniczy STAR P 244L” lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 08.04.2016 r. do godz. 1430. W przypadku wpłaty na konto Urzędu, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym termi­nie wpłyną na konto.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone nie­zwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz sprze­dawcy (gminy Leśnica), a przetarg zostanie unieważniony.
Pozostałe informacje:


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2016 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica – sala posiedzeń nr 9.
 1. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje najwyż­szą cenę, i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy sprze­daży i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru jego oferty – zapłaci całkowitą cenę kup­na samochodu. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny na­bycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu.
 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorgani­zuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 200 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego prze­targu.

 2. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 1. Gmina Leśnica nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.
 1. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pok. nr 2 oraz telefonicznie pod nr tel. 77 463 98 52.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 1. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.Załączniki:

Wzór formularza ofertowegoWzór umowy sprzedaży
: download -> attachment -> 12269
attachment -> Uchwała Nr xi/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w
attachment -> Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zamknij okno, rozpacz nadciąga
attachment -> Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
attachment -> Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
attachment -> 05. Zaopatrzenie w energię elektryczną
attachment -> Formularz oferty
12269 -> Zarządem, reprezentowanym przez: mgr inż. Bogdana Poliwodę Dyrektora

Pobieranie 21.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna