Burmistrz miasta trzebiniPobieranie 9.62 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.62 Kb.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI – jako Administrator Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Trzebini , ul. Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity – Dz. U. Z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) informuje:


1.Celem zbierania Pani/Pana danych jest wydawanie decyzji z zakresu dodatków mieszkaniowych tj. decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, decyzji o odmowie przyznania dodatków mieszkaniowych, decyzji wstrzymujących wypłacanie dodatków mieszkaniowych, decyzji wznawiających wypłacanie dodatków mieszkaniowych oraz decyzji o wygaśnięciu wypłaty dodatków mieszkaniowych, o czym stanowi art. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W czasie udzielania tej informacji przewiduję, iż Pani/Pana dane mogą być przekazywane: Zarządcom budynków, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzebini, Organom kontroli.

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych do zbioru wynika z przepisów prawa – Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami ), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami ), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu ( Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828 ).Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią w/w informacji.

Trzebinia, dnia ................................... .....................................................................

/czytelny podpis/
.................................................... Trzebinia, dnia: ……………………………...

( imię i nazwisko )

....................................................

( adres zamieszkania)
proszę o przekazywanie przyznanego ryczałtu


  • za brak centralnego ogrzewania * )
  • za brak centralnie ciepłej wody *)
  • za brak instalacji gazu przewodowego *)


na konto zarządcy domu tj: .................................................................................

( wpisać właściwego zarządcę budynku )

.................................................................................

( czytelny podpis wnioskodawcy )
*) niepotrzebne skreślić
: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna