Być człowiekiem dla drugich Cele katechezyPobieranie 30.78 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar30.78 Kb.

Być człowiekiem dla drugich

1. Cele katechezy:

♦ Ukazanie wolności jako daru Boga;

♦ Uświadomienie, że Bóg stworzył ludzi wolnymi i wyzwala człowieka z różnych niewoli;

♦ Zapoznanie z faktem, że nauczanie o wolności było jednym z najważniejszych przesłań Jana Pawła II.


2. Słowa klucze:

Jan Paweł II, wolność, Bóg wyzwala


3. Uwagi metodyczne:

a. pomoce dydaktyczne

Portret Jana Pawła II; plansza z napisem: Jan Paweł II – Papież wolności; ilustracje z gazet przedstawiające ludzi zniewolonych; tekst pieśni Abba Ojcze dla każdego ucznia (materiały pomocnicze B); kartka dla każdego ucznia z tekstem z Listu do młodych całego świata (materiały pomocnicze A), mała piłeczka (np. do tenisa).b. metody

pogadanka, pokaz, burza mózgówc. literatura i środki audiowizualne

♦ Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati Semper z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 1985http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html
4. Plan katechezy:
A. Wstęp

Ćwiczenie Wolność

– czas ok. 10 min.

B. Rozwinięcie

Ćwiczenie Skrępowany

Ćwiczenie Zniewolony

– czas ok. 20 min.C. Zakończenie

Ćwiczenie List

– czas ok. 15 min.
5. Przebieg katechezy:
A. Wstęp

Katechezę rozpoczynamy wspólną modlitwą, np. Pod Twoją Obronę, po czym przechodzimy do ćwiczenie Wolność. Katecheta rzuca piłeczką po klasie i zadaje pytanie:

♦ Co to jest wolność?

Zadaniem uczniów jest złapanie piłeczki oraz odpowiedź na pytanie. Zabawa trwa ok. 4 min. Na koniec katecheta podsumowuje wypowiedzi dzieci.


B. Rozwinięcie

Ćwiczenie Skrępowany stanowi następny etap katechezy. Katecheta wychodzi na korytarz i wprowadza do sali ucznia starszej klasy, który ma związane grubym sznurem ręce i nogi. Katecheta poleca uczniom, by przyjrzeli się koledze i zadaje poniższe pytania (odpowiedzi zapisuje na tablicy):

♦ Jak możemy nazwać waszego kolegę?

♦ Czy on może robić to, co chce – np. biegać, skakać, wyjść z naszej klasy? Czy w ogóle ma możliwość wyboru, co chce robić teraz, np. podrapać się po nosie?

♦ Jak myślicie, czy jest on zadowolony ze stanu, w jakim się znajduje?

♦ Czy wasz starszy kolega jest szczęśliwy w tej sytuacji, w jakiej się znajduje?

Następnie katecheta odczytuje słowa z tablicy.

Przykład:

Związany; skrępowany; uwięziony; zniewolony; bezradny; smutny; nie­szczęśliwy.
Katecheta stawia dzieciom kolejne pytanie:

♦ Co trzeba zrobić, by go w tej chwili uszczęśliwić?


Katecheta poleca dzieciom uwolnić kolegę z pęt sznura i dziękuje mu – zapraszając go, by usiadł.

Kolejny etap katechezy stanowi ćwiczenie Zniewolony, które ma dwa warianty do wyboru:


Wariant a:

Katecheta prosi uczniów, by podali przykłady ludzi zniewolonych (również przez alkohol, narkotyki, internet). Odpowiedzi zapisuje na tablicy.


Wariant b:

Praca w grupach czteroosobowych. Każdy zespół otrzymuje od katechety kilka ilustracji wyciętych z gazet. Katecheta poleca uczniom znaleźć obrazki, przedstawiające sytuacje, w których ludzie nie są wolni (np. człowiek za kratami, człowiek z podniesionymi rękami i z pistoletem wymierzonym w niego, człowiek z kajdankami na rękach, obraz człowieka pijanego z butelką w ręce, obraz człowieka zapatrzonego w komputer lub w TV. Uczniowie przedstawiają ilustrację, którą wybrali i uzasadniają swój wybór wg zapisu na tablicy. Przypinają obrazek na tablicy.


Katecheta pyta dzieci, jak można naprawić tę sytuację człowieka zniewolonego. Zaprasza je do współpracy i sam prezentuje pierwsze rozwiązanie i zapisuje je po przeciwnej stronie na tablicy.

Przykład:
związany

rozwiązany

uwięziony

uwolniony

smutny

radosny, wesoły

bezradny

aktywny, może wybierać, działać

nieszczęśliwy

szczęśliwy

Po wykonaniu ćwiczenia katecheta prezentuje uczniom pieśń Abba Ojcze i zwraca uwagę na pierwszą zwrotkę. Pyta uczniów:

♦ Kto nas wyzwala z kajdan i samych siebie? (Pan Bóg)

♦ Co to znaczy, że Pan Bóg nas wyzwala z samych siebie? Podajcie przykłady na obrazach (egoista, alkoholik, narkoman itp.)

Katecheta słucha wypowiedzi uczniów i komentuje, że człowiek otrzymuje od Boga dar wolności, ale musi z tej wolności dobrze korzystać, bo wolność jest nam też zadana przez Pana Boga jak zadanie domowe. Nie jest to prosta sprawa.
C. Zakończenie

Podsumowanie katechezy stanowi ćwiczenie List. W klasie I katecheta zaprasza ucznia, żeby otworzył kopertę, z której rozdaje dzieciom listy (materiały pomocnicze A), po czym głośno czyta ich treść. W klasie II i III katecheta rozdaje uczniom kartki papieru złożone w formie koperty. Uczniowie sami otwierają list i czytają jego treść.

Katecheta pyta:

♦ Co to znaczy być wolnym w świetle tego, co przeczytaliście?

Uczniowie odpowiadają, a katecheta zwraca uwagę na dwa akcenty:

♦ wolność nie oznacza, że mogę robić, co mi się żywnie podoba;

♦ wolnym jest ten, kto szuka dobra drugiego człowieka.
Zapis tematu na tablicy: Jan Paweł II uczy nas wolności.

Pod tematem uczniowie wklejają list Jana Pawła II oraz tekst pieśni Abba Ojcze.

Katechezę kończymy wspólnym śpiewem Abba Ojcze.
6. Materiały pomocnicze:
Wykorzystane:
A. List Jana Pawła II do młodych:

B. Pieśń, Abba Ojcze


1. Ty wyzwoliłeś nas Panie

Z kajdan i samych siebie

A Chrystus stając się bratem

Nauczył nas wołać do Ciebie:


Ref. Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
2. Bo Kościół jak drzewo życia

W wieczności zapuszcza korzenie

Przenika naszą codzienność

I pokazuje nam Ciebie.


Ref. Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia

On wyswobodził nas z śmierci

I przygarniając do siebie

Uczynił swoimi dziećmi.


Ref. Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
4. Wszyscy jesteśmy braćmi

Jesteśmy jedną rodziną.Tej prawdy nic już nie zaćmi

I teraz jest jej godzina.

Pobieranie 30.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna