C ekonomicznej d technicznej H. Simon podzielił racjonalność na: a rzeczywistą i proceduralnąPobieranie 48.36 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar48.36 Kb.
Podstawy Zarządzania Kolokwium Grupa C6

1. W której sferze funkcjonowania organizacji odbija się większość decyzji w niej podejmowanych:

a) prawnej

b) personalnejc) ekonomicznej

d) technicznej


2. H. Simon podzielił racjonalność na:

a. rzeczywistą i proceduralną

b. rzeczywistą i selektywną

c. selektywną i proceduralną

d. rzeczywistą i nierzeczywistą


3. Na rachunek efektywności ekonomicznej NIE składa się:

a. informacja o nakładachb. informacja o dostawcach

c. informacja o wynikach

d. formuła rachunku
4. Która z perspektyw NIE jest ujęta w koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników:

a. finansowa

b. klienta

c. procesów wewnętrznychd. konkurencji
5. Przedsiębiorstwo korzystające ze Zrównoważonej Karty Wyników powinno formułować swoje cele zgodnie z zasadą:

a. ograniczonego zaufaniab. SMART

c. PEST


d. segmentacji rynku
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

a) zawsze zalczają się do zob krotkoterminowych

b) zawsze zaliczają się do zob długoterminowych

c) zaliczają sie do zob długo- lub któtkoterminowych zależnie od terminu wymagalności

d) nie są zdarzeniem bilansowym


7. Działalność operacyjna dzieli się na:

a) działalność podstawową i inwestycyjnąb) działalność podstawową i incydentalną

c) działalność statutową i zwykłą

d) działalność inwestycyjną i incydentalną
8. Zobowiązanie warunkowe:

a) jest uwarunkowand powstaniem określonego zdarzenia gospodarczego

b) zawsze musi zaistnieć

c) jest zdarzeniem towarzyszącym przy powstaniu innego zobowiązania

d) zawsze pojawi się w ewidencji bilansowej


9.  Model CAMP:

a) to model wyceny aktywów kapitałowych

b) to model zdyskontowanych przepływów pieniężnych

c) określa dochód z inwestycji plus premia za ryzyko

d) pozwala określic koszt kapitału własnego


10. Rezerwy niebilansowe dzielą się na:

a) rezerwy kapitałowe i rezerwy na zobowiązaniab) korekty aktywów trwałych i korekty aktywów obrotowych

c) rezerwy ciche i rezerwy jawne 

d) korekty aktywów i rezerwy kapitałowe
11. Jednym z elementów modelu budowania strategii jest:

a) Wartość dla klientab) Przewaga konkurencyjna

c) Produkt

d) Segmentacja rynku
12. Domena dotyczy:

a) Przyszłości, którą liderzy chcą wykreować

b) Konkretnych działań, które mają pomóc w realizacji koncepcji strategicznej

c) Określenia granic organizacji, czyli gdzie, komu i jak chcemy oferować produkty/usługid) Wskazania, na czym polega wartość dla odbiorcy i unikalność firmy
13. Wartość oferty to:

a) Suma korzyści, jaką nabywca oczekuje uzyskaćb) Wydatki związane z korzystaniem i pozyskaniem produktu

c) Sprzedaż i promocja, jakie niesie ze sobą oferta

d) Komunikowanie się z nabywcami finalnymi
14. Mieszanka marketingowa składa się z:

a) 3 elementów

b) 4 elementów

c) 5 elementów

d) 6 elementów


15. Cena zbierania śmietanki rynkowej:

a) Cena na możliwie najniższym poziomie, co generuje wysoką wartość dla klienta

b) Opieranie się na cenach konkurentów i ich naśladowanie

c) Cena ustalana na poziomie cen rynkowych

d) Cena na relatywnie wysokim poziomie i jej stopniowe obniżanie przy presji konkurencji
16. Kto rozpoczyna rozwój trendu
a) trendsetterzy
b) eksperci
c) lekarze
d) nikt z wyżej wymienionych

17. Jakie mogą być postawy wobec przyszłości


a) czekać
b) przewidywać i przygotowywać się na to
c) działać
d) wszystkie z wyżej wymienionych

18. W metodzie delfickiej eksperci odpowiadają na pytania w


a) kwestionariuszach
b) formie debaty
c) ankiecie jednokrotnego wyboru
d) formie wywiadu

19. Projekcja pożądana przyszłości to


a) stan w jakim organizacja jest obecnie
b) stan w jakim organizacja chce się znaleźć
c) stan w jakim organizacja na pewno nigdy nie będzie
d) stan w jakim organizacja na pewno nie będzie w najbliższym czasie

20. Wadą metody delfickiej NIE jest


a) czasochłonność
b) konieczność angażowania dużej liczby osób
c) niezależność opinii ekspertów
d) trudność w doborze odpowiednich osób

21. Cechami projektu są m.in.:


a) celowość, złożoność, determinizm, autonomiczność
b) determinizm, funkcjonalność, celowość, ciągłość
c) złożoność, ryzyko, ciągłość, stabilność
d) autonomiczność, ciągłość, ryzyko, trwałość

22. "Złoty trójkąt zarządzania" został rozszerzony przez


a) predyspozycje kierownictwa
b) fundusze pieniężne
c) wymagania odbiorcy
d) przewidywane ryzyko

23. Postawą wobec przyszłości NIE jest


a) czekać
b) przewidywać
c) działać
d) wyprzedzać

24. Podobieństwem między projektem a procesem jest


a) obydwa wykonywane są przez wytypowane do tego zespoły ludzkie determinowane określonymi i ograniczonymi w czasie zasobami
b) obydwa są innowacyjne i nowatorskie
c) obydwa są powtarzalne i podlegają automatyzacji
d) obydwa stwarzają niewielkie ryzyko

25. Projektowaniem jest


a) tworzenie nowych obiektów
b) modernizowanie istniejących obiektów
c) niszczenie starych obiektów
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

26. Dopasuj odpowiednie techniki do danego etapu procedury DMAIC


I Define a. SIPOC, CVC, CTQ, Kano Model

II Measure b. diagram basenowy, diagram Spaghetti, diagram Ishikawy


III Analyze c. statyczna analiza efektów
IV Improve d. Poka Yoke, SCAMPER
V Control e. macierz miar, diagram Pareta, histogram

I …., II … , III …, IV… , V….,Odpowiedź
I a, II e , III b, IV d, V c

27..Koncepcja six sigma zezwala na:

a) 5, 6 błędnych działań na milion prób

b) 5,6 błędnych działań na miliard prób

c) 3, 4 błędne działania na miliard prób

d) 3,4 błędne działania na milion prób
28.Jaką technikę procedury DMAIC przedstawia poniższa ilustracja i opis
„W czasie montowania opakowań na kasety zdarzało się, że śrubokręt wypadał z przeznaczonego dla niego miejsca w śrubie i dochodziło do porysowania opakowań. W celu uniknięcia tego defektu zmieniono kształt śruby tak, by śrubokręt nie mógł wypaść i uszkodzić opakowania.” 1. SIPOC

 2. Poka Yoke

 3. Diagram rybiej ości

 4. SCAMPER

29.Wybierz zdanie fałszywe:  1. TQM i Six Sigma koncentrują się na stopniowym usprawnianiu istniejących procesów, BPR oznacza ich tworzenie od zera.

  2. Naukowe zarządzanie, TQM oraz reinżynieria procesów biznesowych stanowią filary zarządzania procesami.

  3. Według koncepcji BPR (reinżynierii procesów biznesowych) za wszelkie problemy z jakością produkcji odpowiada projekt procesu, a nie ludzie, którzy go realizują.

  4. W naukowym podejściu zarządzania organizacja nie jest widziana przez pryzmat procesów przedsiębiorstwa, tylko jego funkcji.

30.Diagram, który tworzymy odtwarzając plan przestrzeni roboczej ze stanowiskami pracy, a następnie nanosząc linie pokazujące, jak jest przenoszona ta praca, to: 1. Diagram spaghetti

 2. Diagram przyczynowo – skutkowy

 3. Diagram basenowy

 4. Diagram planu przestrzeni

31. Cecha charakterystyczna dla firm rodzinnych :

a) Zatrudnienie profesjonalnych menadżerów

b) Nieformalne relacje

c) Prowadzenie działań na dużą skale

d) „widzialna ręka” menadżera
32. Która z poniższych struktur organizacji nie jest zaliczana do typu struktur według Mintzberga:

a. Struktura prosta

b. Adhokracja

c. Struktura funkcjonalna

d. Biurokracja profesjonalna


33. Podstawowym mechanizmem koordynacji w biurokracji profesjonalnej jest :

a. Standaryzacja wiedzy i umiejętności

b. Standaryzacja procesu pracy

c. Standaryzacja efektów

d. Bezpośredni nadzór


34. Według Grotha , powstanie nowych typów organizacji ( meta organizacji i zorganizowanej chmury ) było możliwe dzięki :

a. Wzrostowi kwalifikacji menadżerówb. Rozwojowi technologii IT

c. Powiększeniu skali działania przedsiębiorstw


35. Podtypem meta organizacji jest :

a. Model koniczyny

b. Struktura federalna

c. Struktura Td. Klaser dostawców
36. Na SWOT składa się analiza

 1. siły, słabości, szans i zagrożeń;

 2. odwagi, słabości, szans i zagrożeń;

 3. siły, ryzyka, szans i zagrożeń;

 4. siły, rozwoju, szans i zagrożeń;

37.Realna strategia jest wypadkową strategi zamierzonej i samorzutnej, to główny wniosek wynikający z:

 1. metafory kowala;

 2. metafory garncarza;

 3. metafory rzeźnika;

 4. metafory szewca;

38.Elementami modelu 5 sił Portera są;

 1. konkurencja, nabywcy, substytuty, dostawcy, wejście na rynek;

 2. konkurencja, reklama, substytuty, dostawcy, wejście na rynek;

 3. konkurencja, nabywcy, dobra komplementarne, dostawcy, wejścia na rynek;

 4. rywalizacja, substytuty, dostawcy, wejście na rynek;

39. Na analizę PEST składa się analiza otoczenia:

 1. przemysłowego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego;

 2. politycznego, ewolucyjnego, społecznego, technologicznego;

 3. politycznego, ekonomicznego, strukturalnego, technologicznego;

 4. politycznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego;

40.Pracownicy organizacji podejmują decyzje: 1. formalne, nieformalne;

 2. oficjalne, nieoficjalne;

 3. jawne, niejawne;

 4. otwarte, zamknięte;

41.Paradygmatem przywództwa nie jest:

 1. klasyczny

 2. wizjonerski

 3. transakcyjny

 4. demokratyczny

42.Stylem kierowania w którym kierownik sam częściej podejmuje decyzje dotyczące innych jest: 1. demokratyczny

 2. autokratyczny

 3. nieintegrujący

 4. żaden z powyższych

43. Które sformułowanie o teorii X jest poprawne: 1. przeciętny człowiek jest z natury leniwy

 2. przeciętny człowiek jest twórczy

 3. przeciętny człowiek chce osiągnąć własne cele

 4. przeciętny człowiek lepiej reaguje na nagrody niż na kary

44. Zgodnie z formułą WARTO cel powinien być: 1. adekwatny

 2. ważny

 3. trafny

 4. żadne z powyższych

45. Minimum 2 osoby, między którymi istnieją bezpośrednie interakcje, mające wspólny cel, to: 1. zespół

 2. zbiorowość społeczna

 3. grupa społeczna

 4. żadne z powyższysz

46. Do ogólnych cech menedżera zaliczyć możemy: 1. ciekawski, niezależny

 2. empatyczny, etyczny

 3. zdeterminowany, rygorystyczny

 4. zdyscyplinowany, racjonalny

47. Do kluczowych rodzajów potrzeb NIE zaliczamy: 1. potrzeby zadania

 2. potrzeby jednostki

 3. potrzeby przywódcy

 4. potrzeby grup

48. Poziomy przywództwa transakcyjnego według J.C.Maxwella to: 1. przywództwo, zadania, współpraca, wyznaczone cele, działanie

 2. stanowisko, przyzwolenie, rezultaty, kształtowanie ludzi, osobistość

 3. rola w grupie, cele, przyzwolenie, współpraca, przywództwo

 4. podział pracy, analiza wyników, zadania, cele, rezultaty

49. Przywództwo transakcyjne: 1. opiera się na tym, że każdy ma wobec innych takie same wymagania

 2. opiera się na zewnętrznych motywatorach, na wymianie coś za coś

 3. opiera się na ty, że przywódca działa tylko na określonych warunkach

 4. opiera się na zasadzie transakcji, czyli aby coś otrzymać zawsze trzeba coś dać

50. Główną cechą w klubowym stylu kierowania jest: 1. minimalizacja wysiłków w celu wystarczającego utrzymania członkostwa w organizacji

 2. sprawność pracy dzięki małemu zaangażowaniu czynnika ludzkiego

 3. współzależność wynikająca ze wspólnoty celów z organizacją sprzyja zaufaniu

 4. zwracanie całej uwagi na ludzkie potrzeby i harmonijne stosunki prowadzą do wiarygodnego tempa pracy i przyjaznej atmosfery

51.Która grupa informacji zarządczej dotyczy bieżącej sytuacji organizacji?

 1. pokrzepiająca

 2. kontrolowana

 3. planistyczna

 4. rozwojowa

52.Transakcyjne systemy informacyjne to inaczej systemy:

 1. doradcze

 2. opisujące procesy

 3. wspomagające procesy

 4. kompleksowe

53.Które systemy informacyjne charakteryzują się tym, że ich podstawowym elementem są bazy i hurtownie danych?

 1. transakcyjne

 2. kompleksowe

 3. monitorujące przebieg procesów

 4. doradcze

54.Wielopoziomowa struktura, która pozwala jego użytkownikowi na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli to:

 1. system informacyjny

 2. Internet

 3. pętla informacyjna

 4. hurtownia danyc

55.Inteligentny program komputerowy, korzystający z wiedzy i procedur wnioskowania na tyle trudnych, że wymagających znacznej wiedzy specjalistów, to:

 1. system informatyczny

 2. system wspomagający procesy

 3. system informowania kierownictwa

 4. komputerowy system doradczy

56.Systemy pozwalające na pracę w trybie konwersacyjnym:

 1. systemy doradcze

 2. systemy informowania kierownictwa

 3. systemy kompleksowe

 4. systemy transakcyjne

57.System automatyzacji pracy biurowej jest najpopularniejszym:

 1. systemem informowania kierownictwa

 2. systemem wspomagania procesów

 3. systemem doradczym

 4. systemem transakcyjnym

58.Skrótem ERP określa się:

 1. kompleksowe systemy informatyczne

 2. systemy transakcyjne

 3. systemy doradcze

 4. system informatyczny

59.Surowe fakty mogą stać się informacją (przeanalizowanymi danymi), które mogą stać się informacją zarządczą (wnioskami dotyczącymi działania), która może doprowadzić do decyzji i działania. To:

 1. pętla informacyjna

 2. informacja zarządcza

 3. łańcuch w procesie podejmowania decyzji

 4. rynek elektroniczny

60.Która grupa informacji zarządczej to inaczej grupa branchmarkingowa?

 1. pokrzepiająca

 2. rozwojowa

 3. opiniodawcza

 4. operacyjna

61.Globalizacją nie jest:

 1. Intensyfikacja relacji społecznych w wymiarze światowym.

 2. Integracja światowej gospodarki.

 3. Proces wydzielania regionów.

 4. Deterytoryzacja lub znaczny wzrost ponadnarodowych relacji między ludźmi.

62.Zaznacz sferę, której globalizacja dotyczy w najmniejszym stopniu.

a) sport

b) kultura

c) polityka

d) gospodarka

63. Która teza nie zgadza się z poglądami szkoły Keynesa?

a) Produkcja jest określana przez globalny popyt.b) Zmiana ilości pieniądza nie wpływa na zatrudnienie.

c) Bezrobocie to efekt niedostatecznego popytu.

d) Państwo powinno być aktywne na scenie fiskalnej i monetarnej.
64. Zaznacz odpowiedź, w której wymienione są wszystkie współczesne megatrendy.

a) Integracja, deregulacja, prywatyzacja, liberalizacja.

b) Integracja, prywatyzacja, liberalizacja, defenestracja.

c) Integracja, deregulacja, liberalizacja, defenestracja.

d) Deregulacja, prywatyzacja, liberalizacja, defenestracja.


65.Ile państw należy do Unii Europejskiej?

a) 26


b) 28

c) 29


d) 31
66. W 2013r. do UE przystąpiła:

a) Malta


b) Ukraina

c) Bułgariad) Chorwacja
67. Funkcją megatrendów nie jest:

a) Tworzenie przeszkód dla inwestycji zagranicznych, aby firmy zagraniczne nie konkurowały z krajowymi na równych zasadach.

b) Liberalizowanie zasad światowego handlu.

c) Przeprowadzanie prywatyzacji.

d) Ograniczanie nadzoru nad instytucjami finansowymi i rynkami finansowymi.


68. Przykładem integracji nie jest:

a) Założenie UE

b) Założenie ONZ

c) Rozpad Jugosławii w 1990r.

d) Europejski Bank Centralny


69. Prywatyzacja:

a) To proces ekonomiczny prowadzący do przejmowania własności społecznej.

b) Cechuje się swobodnym przepływem produktów, technologii i kapitału.

c) To ograniczenie wpływu i kontroli państwa nad życiem gospodarczym oraz sferą publiczną.

d) To łączenie się grup, instytucji, regionów, państw itp.


70. Idea tzw. terapii ilościowego luzowania, nie zakładała:

a) Wzrostu podaży pieniądza.

b) Pobudzenia gospodarki.

c) Odbudowania wiarygodności gospodarki na rynkach finansowych.d) Spadku produkcji, zatrudnienia i płac.
: pracownicyFiles
pracownicyFiles -> Przykład Analiza funckjonowania przykładowego systemu mrp dane
pracownicyFiles -> Orzeczenia sądów Unii Europejskiej w sprawach z zakresu wspólnych reguł konkurencji Unii Europejskiej1
pracownicyFiles -> 1. Opis metody ahp
pracownicyFiles -> Sprawa c 250/06 United Pan-Europe Communications Belgium sa I in przeciwko État belge
pracownicyFiles -> Konwersatorium z Mikroekonomii (30 godz.)
pracownicyFiles -> Grzegorz Karasiewicz Studium przypadku – analiza kosztów działań1
pracownicyFiles -> Pytania do kolokwium z tematu zasobów ludzkich. Zasoby ludzkie to: (b)
pracownicyFiles -> C/ korporacyjna
pracownicyFiles -> Makroekonomia gospodarki otwartej – wybrane zagadnienia
pracownicyFiles -> Sygn akt K 18/04* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna