Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa Środowiskowy Dom SamopomocyPobieranie 32.16 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar32.16 Kb.
.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

......................................................

(miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS : .........................................................

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej


pod Nr ............................. z dnia .........................
REGON .................................................................
telefon ............................... faks .........................
E-mail .................................................................

Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa Środowiskowy Dom Samopomocy,

ul. Grodkowska 26,48-300 Nysa,Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym


na wykonanie robót remontowo-budowlanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nysie przy ul. Grodkowskiej 26

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ograniczonym na o wykonanie robót remontowo-budowlanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nysie przy ul. Grodkowskiej 26, , składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.


Jednocześnie oświadczamy, iż:

  1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu,
  1. zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania wniosku,
  1. przyjęliśmy treść ogłoszenia bez zastrzeżeń,
  1. załączamy do wniosku wymagane w ogłoszeniu dokumenty, oświadczenia i wykazy :


- oświadczenia (zgodnie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych),
- aktualny odpis z właściwego rejestru* albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
- kopie uprawnień budowlanych wraz z dokumentami poświadczającymi przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób odpowiedzialnych za wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót) branża – sieci sanitarne, (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),
- wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (w treści zgodnej z ogłoszeniem o zamówieniu).

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis wykonawcy lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowania wykonawcy )

* niewłaściwe skreślić


Załącznik Nr 1 do wniosku

o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym


OŚWIADCZENIA
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym

na wykonanie robót remontowo-budowlanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nysie przy ul. Grodkowskiej 26

- oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu,
- oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

- oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
- oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- oświadczamy że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy – Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223 poz. 1655),

...................................., dnia .....................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis wykonawcy lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowania wykonawcy )Załącznik Nr 2 do wniosku

o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym

na wykonanie robót remontowo-budowlanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nysie przy ul. Grodkowskiej 26

przedkładamy wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

Lp.

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data wykonania

Wartość brutto

1


2


3


4


Uwaga :

Jako warunek konieczny przystąpienia do przetargu należy przyjąć posiadanie dwóch referencji dotyczących wykonania robót budowlanych o zbliżonym zakresie i wartości minimum 50 tys. złotych każda w okresie ostatnich 5 lat.

Wskazane w załączniku roboty budowlane muszą być poparte referencjami wystawionymi przez Zamawiających potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie.

Referencje – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, wystawione przez Zamawiającego, podpisane przez osoby upoważnionych do reprezentowania na zewnątrz tego Zamawiającego.

...................................., dnia ..............................

……………………………………………………………………………………………………………………………………(podpis wykonawcy lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowania wykonawcy )


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna