Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013
317.41 Kb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
320.84 Kb. 3
czytać
Warszawa: tel. +48 (0) 22 447 4300 fax +48 (0) 22 447 4301 GdyniaWarszawa: tel. +48 (0) 22 447 4300 fax +48 (0) 22 447 4301 Gdynia
Wszelkie dane teleadresowe znajdują się na ostatniej stronie niniejszego wydania
151.5 Kb. 2
czytać
1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 41. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4
Lokalizacja, granice obszarów poddanych ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody 18
1.38 Mb. 27
czytać
Stubno, dnia 16. 02. 2011 r. Nr 7624/5/10Stubno, dnia 16. 02. 2011 r. Nr 7624/5/10
Mak anna Jurkiewicz Jan Jurkiewicz Spółka jawna 35-211 Rzeszów, ul. M. Konopnickiej 18
54.41 Kb. 1
czytać
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięciaDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
Nowy Folwark – Biestrzykowice do miejscowości Miodary I po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego nr OŚ. I – 7633/26/08 z dnia 19. 12. 2008 r oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr nz/gd – 4325 – 1 – 14/08 z
22.21 Kb. 1
czytać
Ug ir 7331/DŚ/1/2007 Wadowice Górne dnia 13. 07. 2007 rUg ir 7331/DŚ/1/2007 Wadowice Górne dnia 13. 07. 2007 r
Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z póź. zmianami, oraz art. 104 k p a po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez
42.74 Kb. 1
czytać
Egzemplarz nr projekt budowalny budowy placu zabaw dla dzieciEgzemplarz nr projekt budowalny budowy placu zabaw dla dzieci
Zał. Nr 1 Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego mgr inż. arch. Adama Dziedzickiego
77.8 Kb. 1
czytać
Program funkcjonalno-użytkowyProgram funkcjonalno-użytkowy
Cpv-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę I roboty ziemne
107.25 Kb. 1
czytać
Opinia sanitarnaOpinia sanitarna
Pana Adama Jezierskiego, reprezentującego spółkę „grontmij polska” Sp z o o. Biuro Projektów Transport z siedziba w Katowicach oraz po zapoznaniu się z treścią przedłożonego przy piśmie raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia
19.65 Kb. 1
czytać
Zakres kontroli Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie artZakres kontroli Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r poz. 1232 z późn zm.)
18.36 Kb. 1
czytać
Informacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902 z późn zm.), informuj ęInformacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902 z późn zm.), informuj ę
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
19.4 Kb. 1
czytać
Prognoza oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko
OGÓlna charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego projektem miejscowego planu I jego otoczenia 6
214.4 Kb. 6
czytać
UG. 7624. 03. 2010. 2011 decyzjaUG. 7624. 03. 2010. 2011 decyzja
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
84.18 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady ministróW z dnia 20 lipca 2004 r w sprawie szczegółowych warunków I trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych I poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarówRozporządzenie rady ministróW z dnia 20 lipca 2004 r w sprawie szczegółowych warunków I trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych I poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551) zarządza się, co następuje
295.51 Kb. 4
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna