Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotychSpzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.) wyjaśnia
78.36 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 5 listopada 2009 rRadom, dnia 5 listopada 2009 r
Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
130.82 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 29 października 2010 rRadom, dnia 29 października 2010 r
Dostawę konsolety do programowania i obsługi świateł oraz urządzeń oświetlenia sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
152.38 Kb. 1
czytać
Zwalczania obrotu towarami podrobionymiZwalczania obrotu towarami podrobionymi
Tekst dołączony do wniosku z dnia 16 listopada 2011 r o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na podpisanie Umowy
130.14 Kb. 2
czytać
A. T. W. Products Sp z o o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 tel. 0-22/663. 78. 79A. T. W. Products Sp z o o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 tel. 0-22/663. 78. 79
Warszawy Sąd Gospodarczy XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
37 Kb. 1
czytać
Wypełnij drukiemWypełnij drukiem
Jeżeli zapisujący się nie jest pełnoletni(a), konieczna jest zgoda Rodziców lub opiekunów prawnych. Należy wypełnić odpowiedni formularz
32.92 Kb. 1
czytać
OŚwiadczenie my, niżej podpisani działając w imieniu I na rzecz (nazwa /firma/ I adres Wykonawcy) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doposażenie pracowni informatycznej”OŚwiadczenie my, niżej podpisani działając w imieniu I na rzecz (nazwa /firma/ I adres Wykonawcy) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doposażenie pracowni informatycznej”
Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
103.1 Kb. 1
czytać
Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4 58-309 WałbrzychSpecjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych
Dz. U. 2007, Nr 14 poz. 89 dalej jako u z o z i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
87.75 Kb. 1
czytać
Wojskowa agencja mieszkaniowaWojskowa agencja mieszkaniowa
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r
130.63 Kb. 1
czytać
W dniu r pomiędzy: Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie TrybunalskimW dniu r pomiędzy: Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
Tryb przy ul. Roosevelta 3, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000047609, posiadający nr
52.01 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zp. 271/22/OŚZ/12Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zp. 271/22/OŚZ/12
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie zimowym 2012/2013”
70.67 Kb. 1
czytać
Wojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,faxWojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,fax
Ige-specyficznych w systemie panelowym z dzierżAWĄ sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku
125 Kb. 1
czytać
Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
213.57 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: pg xf 292/9/15 Załącznik nr 2 do siwzZnak sprawy: pg xf 292/9/15 Załącznik nr 2 do siwz
Krajowego Rejestru Sądowego po numerem krs zwaną dalej „Wykonawcą”, w której imieniu działają
47.17 Kb. 1
czytać
Umowa nr a/ZP/szp. 251-56/15 (wzór) zawarta w dniu r pomiędzyUmowa nr a/ZP/szp. 251-56/15 (wzór) zawarta w dniu r pomiędzy
Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr krs: 0000050095
25.17 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna