Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowymUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym
Dz. U. z 2011 r. Nr 108 poz. 626 ze zm., ostatnia 2013. 01. 01., Dz. U. 2012. 1342, Dz. U. 2012. 1456
0.95 Mb. 16
czytać
Dyrektywa rady 98/20/we z dnia 30 marca 1998 r zmieniająca dyrektywę 92/14/ewg w sprawie limitów operacyjnych samolotów objętych częścią II rozdział 2 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie CywilnymDyrektywa rady 98/20/we z dnia 30 marca 1998 r zmieniająca dyrektywę 92/14/ewg w sprawie limitów operacyjnych samolotów objętych częścią II rozdział 2 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym
Ewg w sprawie limitów operacyjnych samolotów objętych częścią II rozdział 2 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, wydanie drugie (1998 r.)
104.22 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 2390/98 z dnia 5 listopada 1998 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)Rozporządzenie komisji (WE) nr 2390/98 z dnia 5 listopada 1998 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
Państw Afryki, Karaibów I pacyfiku (akp) lub z krajów I terytoriów zamorskich oraz uchylające rozporządzenie (ewg) nr 2245/90
56.41 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (ewg) nr 2560/77 z dnia 7 listopada 1977 r zmieniające nomenklaturę niektórych produktów rolnych, rozporządzenia dotyczące tych produktów oraz Wspólną Taryfę CelnąRozporządzenie rady (ewg) nr 2560/77 z dnia 7 listopada 1977 r zmieniające nomenklaturę niektórych produktów rolnych, rozporządzenia dotyczące tych produktów oraz Wspólną Taryfę Celną
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 28 i 43
354.48 Kb. 5
czytać
Dyrektywa komisji 2002/79/we z dnia 2 października 2002 r zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/ewg, 86/362/ewg, 86/363/ewg I 90/642/ewg w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów wDyrektywa komisji 2002/79/we z dnia 2 października 2002 r zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/ewg, 86/362/ewg, 86/363/ewg I 90/642/ewg w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w
Rady 76/895/ewg, 86/362/ewg, 86/363/ewg I 90/642/ewg w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego I niektórych produktach pochodzenia
1.31 Mb. 13
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa I akwakulturyRozporządzenie rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa I akwakultury
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, 36 i 37
278.47 Kb. 4
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskichRozporządzenie rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich
Nr 894/974 stanowi ujednoliconą wersję rozporządzenia (ewg) nr 3094/86 ustanawiającego środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych, które było wielokrotnie I w znaczącym stopniu zmieniane
1.01 Mb. 8
czytać
Decyzja nr 14/2014Decyzja nr 14/2014
Dz. U. z 2014r., poz. 669 z późn zm oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu
60.26 Kb. 1
czytać
Decyzja nr 11/2014Decyzja nr 11/2014
Dz. U. z 2014r., poz. 669 z późn zm oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
74.88 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 788/96 z dnia 22 kwietnia 1996 r w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie statystyk dotyczących produkcji akwakulturyRozporządzenie rady (WE) nr 788/96 z dnia 22 kwietnia 1996 r w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie statystyk dotyczących produkcji akwakultury
Komisją a Państwami Członkowskimi, w szczególności w ramach Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolnictwa powołanego decyzją 72/279/ewg2
118.22 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 1268/1999Rozporządzenie rady (WE) nr 1268/1999
Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym
71.4 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 2787/2000 z dnia 15 grudnia 2000 rRozporządzenie komisji (WE) nr 2787/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r
Nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
1.2 Mb. 11
czytać
Załącznik nr 2 do RegulaminuZałącznik nr 2 do Regulaminu
Onalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o rozporządzenie komisji (UE) nr 651/2014 R. Uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art
0.61 Mb. 10
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymiRozporządzenie rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi
Traktatu. Programy skierowane są do różnych kategorii beneficjentów. Komisja z zasady jest odpowiedzialna za przedsięwzięcie środków mających na celu wykonanie takich programów
132.72 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (ewg) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowegoRozporządzenie rady (ewg) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 42 i 43
78.2 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna