Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. AdminPojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. Admin
W ujęciu formalnym- cała działalność wykonywana przez podmioty administracji bez względu na to czy ma ona charakter administracyjny czy też nie. W ujęciu negatywnym- administracja to każda działalność państwowa nie będąca działalnością ustawodawczą
75.57 Kb. 1
czytać
DO: Sekretariatu Generalnego Rady Europy Avenue de l’Europe f-67075 strasbourg cedex od: Naczelnej Rady Adwokackiej ul. Świętojerska 16DO: Sekretariatu Generalnego Rady Europy Avenue de l’Europe f-67075 strasbourg cedex od: Naczelnej Rady Adwokackiej ul. Świętojerska 16
Komitetu Ministrów w sprawie nadzoru nad wykonywaniem wyroków I warunków ugód pragnie przedstawić stanowisko w sprawie wykonywania przez władze polskie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
46.21 Kb. 1
czytać
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii1Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii1
Parlamentu Europejskiego I rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. We L 047 z 18. 02. 2004), zwanego dalej "rozporządzeniem 273/2004"
0.57 Mb. 7
czytać
Ustrój organów ochrony prawnej – dr A. Tomporek Wykład IX sądownictwo administracyjne Właściwość sądów administracyjnychUstrój organów ochrony prawnej – dr A. Tomporek Wykład IX sądownictwo administracyjne Właściwość sądów administracyjnych
Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej”
131.8 Kb. 3
czytać
Wystąpienie pokontrolne śLĄski urząd wojewódzki w katowicach ul. Jagiellońska 25Wystąpienie pokontrolne śLĄski urząd wojewódzki w katowicach ul. Jagiellońska 25
Jolanta Sosińska – starszy inspektor upoważnienie nr kov. 0030 2015.; pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów
31.44 Kb. 1
czytać
P. n – Kt 0555/21/04 Egz. Nr 1 protokóŁP. n – Kt 0555/21/04 Egz. Nr 1 protokóŁ
Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia Wojewody Śląskiego Nr pn 0939/3209/04 z dnia 13. 10. 2004 r
48.56 Kb. 1
czytać
Akceptuję: dyrektor generalny urzędu janusz OlechAkceptuję: dyrektor generalny urzędu janusz Olech
Urzędu, świadczenia usług najwyższej jakości oraz podnoszenia kultury obsługi Klienta, kierownictwo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie podjęło decyzję o zastosowaniu w puw nowoczesnych
265.64 Kb. 4
czytać
Sprawozdanie z prac burmistrza miasta za okres od 17. 06. 2004 R. Do 11. 08. 2004 RSprawozdanie z prac burmistrza miasta za okres od 17. 06. 2004 R. Do 11. 08. 2004 R
Kudowa Zdrój – przeznacza się do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego n/w nieruchomości gruntowe położone w gminie Kudowa Zdrój
92.32 Kb. 1
czytać
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wnioskówOrganizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
Kontrolą objęto prowadzenie w gminie ewidencji działalności gospodarczej oraz organizację i tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 19 września 2007 r
92.88 Kb. 1
czytać
NK. I. 0932-9/07 Pan Adam WośNK. I. 0932-9/07 Pan Adam Woś
Z ustaleń dokonanych w ramach przedmiotowej kontroli problemowej wynika, że Urząd, pomimo stwierdzonych pewnych uchybień o charakterze formalno-prawnym, prawidłowo realizował zadania objęte badaniem kontrolnym
21.81 Kb. 1
czytać
Prezydenta miasta ostrowa wielkopolskiegoPrezydenta miasta ostrowa wielkopolskiego
Zarządzenia nr 06/VI/2010 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21. 12. 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
160.82 Kb. 1
czytać
Administracja publiczna i prawo administracyjne Pojęcie i typowe cechy administracji publicznejAdministracja publiczna i prawo administracyjne Pojęcie i typowe cechy administracji publicznej
Administracja z łac. „administrare” oznacza być pomocnym. Jest to działalność organizatorska zmierzająca do zrealizowania określonego celu. Przez to rozumiemy zarządzanie np domem, organizacją społeczną itd
132.08 Kb. 2
czytać
Administracja publiczna Miejsce Konstytucji w hierarchii źródeł prawa administracyjnegoAdministracja publiczna Miejsce Konstytucji w hierarchii źródeł prawa administracyjnego
Oprócz tego można wskazać zasadę rozdziału źródeł prawa powszechnie obowiązującego I wewnętrznego oraz zasadę zupełności konstytucyjnego systemu źródeł prawa. System źródeł prawa normuje Konstytucja R
104.89 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Regulamin dotyczy wszystkich stanowisk pracy oraz wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu
358.47 Kb. 5
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna