Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. WarszawyZasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
Ci i Kontrasygnaty Urzędu m st. Warszawy, Biurze Podatków i Egzekucji Urzędu m st. Warszawy oraz w wydziałach dla dzielnic właściwych w sprawach budżetowo – księgowych
144.44 Kb. 3
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazwa I adres zamawiającegoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazwa I adres zamawiającego
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „ustawą”
175.66 Kb. 1
czytać
PEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dniaPEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dnia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednorazowa zestawów komputerowych, urządzeń komputerowych oraz urządzeń fotokopujacych do Jednostki Wojskowej 4024 w Gdyni 1, 81-301 przy ul. Strażackiej 2-8
0.53 Mb. 4
czytać
Pomoc przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego – program „Mieszkanie dla Młodych”Pomoc przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego – program „Mieszkanie dla Młodych”
Takie będą mogły liczyć na wsparcie państwa, jeżeli nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umożliwiającego zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
45.12 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o stanie majątkowymZałącznik Nr 3 Oświadczenie o stanie majątkowym
Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn zm., zgodnie z art. 10 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny
88.43 Kb. 1
czytać
Radnego powiatuRadnego powiatu
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego, zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
16.27 Kb. 1
czytać
Istota zobowiązaniaIstota zobowiązania
Przepisy prawa zobowiązań zawarte są w księdze trzeciej kc zatytułowanej „Zobowiązania“. Księga ta dzieli się na dwie części
0.93 Mb. 19
czytać
Znak sprawy: zp/86/PN/2007Znak sprawy: zp/86/PN/2007
Szczegółowy wykaz oraz ilość określona jest w dokumentacji zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia wg treści załącznika nr 3 siwz – oznaczonym wg Wspólnego Słownika Zamówień tzw. Cpv: 24 40 00 00 – 0
89.72 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna