Cel i program zajęćPobieranie 6.85 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar6.85 Kb.
Cel i program zajęć:

Przekazanie podstawowej wiedzy z mikro i makroekonimii z elementami międzynarodowych stosunków gospodarczych w aspekcie analizy otoczenia przedsiębiorstwa


Program
- Wprowadzenie: myślenie ekonomiczne, dobra i ich rzadkość, przedmiot ekonomii, teoria niewidzialnej ręki rynku, podstawowe teorie ekonomii (Keynes, Smith), ekonomia pozytywna i normatywna, miro- i makro- ekonomia, zasada racjonalności zachowań, czynniki produkcji, homo oeconomicus i homo politicus. koszt alternatywny

- Zasady funkcjonowania i analiza rynku, rodzaje rynków, mechanizm cenowy , popyt-podaż-równowaga, typy gospodarek, wskaźniki, wielkości realne i nominalne, ceteris paribus (statyka porównawcza), długi- i krótki- okres, zależność typu, trade-off', ekonomiczna rola państwa, transfery, krzywa możliwości produkcyjnych (transformacji), prawo malejących przychodów

-Czynniki określające funkcję popytu, użyteczność całkowita i krańcowa, dobra substytucyjne i komplementarne, cenowa elastyczność popytu, mieszana elastyczność popytu, dochodowa elastyczność popytu, popyt elastyczny i nieelastyczny, rodzaje d6br, popyt zagregowany, system liniowy, nachylenia i przesunięcia,

-Teoria wyboru konsumenta, linia ograniczenia budżetowego, krzywa obojętności, malejąca krańcowa stopa substytucji, maksymalna suma użyteczności, ścieżka wzrostu dochodu, efekt substytucyjny i dochodowy

-Produkcja przedsiębiorstwa, przychody, koszty, zyski, koszt ekonomiczny, utarg krańcowy, bilans i rachunek, wyników, cash flow, goodwill, funkcja produkcji, korzyści skali, krańcowy produkt pracy, prawo malejących przychodów,

-Równowaga przedsiębiorstwa, równowaga gałęzi, konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol, ustawodawstwo antymonopolowe, wynagrodzenie czynników produkcji, koszty zewnętrzne, monopol naturalny

-Składowe dochodu narodowego, podział dochodu narodowego, wzrost gospodarczy, Net Economic Welfare, produkcja potencjalna a faktyczna, funkcja konsumpcji przeciętna i krańcowa skłonność do konsumpcji, konsumpcja autonomiczna

-Główne zjawiska makroekonomiczne takie jak inflacja i bezrobocie, bezrobocie frykcyjne i strukturalne, podejście klasyczne i keynesowskie, naturalna stopa bezrobocia, krzywa Philipsa, przyczyny inflacji, iluzja pieniężna, ilościowa teoria pieniądza

-Finanse państwa, ekonomiczna rola państwa, struktura budżetu państwa, dług publiczny, polityka fiskalna, wzrost i rozwój, polityka fiskalna i monetarna, model IS-LM

-Natura pieniądza, funkcje pieniądza, bank centralny i funkcjonowanie systemu bankowego, polityka monetarna, baza monetarna, agregaty pieniężne, mnożnik kreacji pieniądza-Pojęcie bilansu płatniczego i jego składowe, systemy kursów walutowych, deprecjacja, aprecjacja, liberalizacja przepływów, konkurencyjność międzynarodowa
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna