Cel naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowychPobieranie 31.15 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar31.15 Kb.


Zasady naboru propozycji przedsięwzięć


priorytetowych dla realizacji Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.)

Lublin, wrzesień 2013 r.Cel naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istotnym elementem prowadzenia polityki rozwoju regionu jest identyfikacja i realizacja przedsięwzięć o charakterze prorozwojowym, realizowanych w partnerstwie (w tym partnerstwie publiczno-prywatnym), a także związanych z charakterem danego obszaru funkcjonalnego. Celem niniejszego naboru jest identyfikacja takich przedsięwzięć oraz wsparcie potencjalnych beneficjentów w ubieganiu się o środki zewnętrzne. Może to przybrać formę: • wsparcia bezpośredniego, w przypadku podstawowego instrumentu pozostającego w dyspozycji samorządu województwa (np. preferencje w systemie oceny projektów lub włączenie na listę projektów strategicznych RPO, wsparcie doradcze w przygotowaniu finalnego projektu),

 • wspierania potencjalnych beneficjentów przez samorząd województwa w wysiłkach na rzecz zapewnienia finansowania z innych źródeł (np. poprzez uzgodnienia w ramach Kontraktu Terytorialnego).


Czym jest przedsięwzięcie priorytetowe?

Przedsięwzięcie priorytetowe może mieć formę: • przedsięwzięcia zintegrowanego, stanowiącego spójną wiązkę projektów mających za zadanie osiągnięcie wspólnego celu (np. miniprogram). Poszczególne projekty przedsięwzięcia zintegrowanego dotyczą różnych obszarów tematycznych i powinny stanowić efekt uzgodnień pomiędzy zidentyfikowanymi partnerami;

 • samodzielnego projektu (pojedynczy projekt lub projekt sieciowy, którego zakres rzeczowy dotyczy jednego obszaru tematycznego).

Przedsięwzięcie priorytetowe ma służyć wykorzystaniu szans rozwojowych lub/i przełamaniu barier cechujących region.


Kryteria brzegowe dla składanych propozycji

Ocena spełnienia kryteriów będzie się odbywać na podstawie informacji zawartych


w poszczególnych punktach fiszki przedsięwzięcia, dostępnej na stronie www.strategia.lubelskie.pl.

Proponowane przedsięwzięcie: 1. wpływa w sposób istotny na realizację Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.)

 • przyczynia się do osiągania celów SRWL oraz wpływa istotnie na zmianę sytuacji w regionie (weryfikacja na podstawie punktów A11, A12, A14,A15 fiszki) • zakres przedsięwzięcia zintegrowanego jest zgodny z przewidzianą interwencją w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji1 (weryfikacja na podstawie punktów A14, A15 fiszki)

 • wykorzystanie specyficznych cech OSI do kreowania rozwoju

 • wpływ na spójność wewnętrzną OSI

 • zgodność z zakresem interwencji przewidzianym dla OSI, na którego terenie będzie realizowane przedsięwzięcie.

Dodatkowo należy wykazać spójność przedsięwzięcia z dokumentami na poziomie krajowym, w szczególności z 9 strategiami zintegrowanymi2 oraz z projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego.


 1. ma oddziaływanie co najmniej ponadlokalne (weryfikacja na podstawie punktów A6, A10, A14,A15 fiszki)

 • projekty samodzielne – oddziaływanie regionalne

 • przedsięwzięcia zintegrowane – oddziaływanie na OSI
 1. wpływa na kompleksowe rozwiązanie problemu (weryfikacja na podstawie punktów A6, A13, A14, A15 fiszki)

 • integruje różnych interesariuszy, których działanie jest niezbędne do rozwiązania problemu

 • obejmuje różne aspekty (infrastrukturalne, organizacyjne) służące rozwiązaniu problemu
 1. jest komplementarne3 (weryfikacja na podstawie punktu A16 fiszki):

 • wewnętrznie (powiązania projektów składających się na przedsięwzięcie
  w aspekcie tematycznym lub/i przestrzennym) – dotyczy przedsięwzięć zintegrowanych

 • zewnętrznie (powiązania ze zrealizowanymi, realizowanymi bądź planowanymi projektami lub przedsięwzięciami) – dotyczy samodzielnych projektów oraz przedsięwzięć zintegrowanych
 1. zapewnia trwałe efekty rozwojowe (weryfikacja na podstawie punktu A17 fiszki)
 1. realizuje cele lub zadania publiczne (weryfikacja na podstawie punktów A12, A14 fiszki)
 1. minimalna wartość (weryfikacja na podstawie punktu C1)

 • samodzielnego projektu infrastrukturalnego: 25 mln zł

 • samodzielnego projektu nieinfrastrukturalnego: 5 mln zł

 • przedsięwzięcia zintegrowanego: 50 mln zł

Dopuszcza się możliwość składania propozycji o niższej niż wskazana wartości minimalnej, o ile wykazane zostanie istotne oddziaływanie zgodnie z kryteriami 1-6.
Przedstawione kryteria są kryteriami ramowymi, które będą wykorzystane do przeprowadzenia oceny eksperckiej.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedsięwzięć priorytetowych nie jest z góry zdefiniowany. Jednakże w przypadku przedsięwzięć zintegrowanych realizowanych w poszczególnych OSI podstawowym wyznacznikiem jest zakres interwencji dla danego OSI. W przypadku samodzielnych projektów związek z OSI jest aspektem dodatkowym.Finansowanie

Umieszczenie przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Każdy projekt musi spełnić wymogi formalne


i merytoryczne ustalone dla danego źródła finansowania (programy krajowe, RPO WL, programy ministrów, itp.). Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia i projekty mogą być składane zgodnie z trybem określonym dla danego źródła finansowania.
Co dalej z propozycjami umieszczonymi na liście przedsięwzięć strategicznych?

Ocena przesłanych propozycji pozwoli na utworzenie dwóch grup przedsięwzięć: 1. przedsięwzięcia kwalifikujące się do wsparcia w ramach RPO WL 2014-2020

Dla każdego z przedsięwzięć, w drodze dalszych rozmów z potencjalnym beneficjentem (lub beneficjentami), opracowany zostanie plan wsparcia. Plan określi:

 • kamienie milowe przygotowania przedsięwzięcia, w szczególności terminy opracowania/uzyskania konkretnych dokumentów

 • rodzaj niezbędnej pomocy (wsparcie doradcze w celu dopracowania propozycji, środki finansowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji).

Brak postępów w realizacji kamieni milowych będzie podstawą do wykreślenia przedsięwzięcia z listy. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostaną zawarte w odrębnym dokumencie. 1. przedsięwzięcia kwalifikujące się do wsparcia ze źródeł nie pozostających w dyspozycji samorządu województwa

Samorząd województwa będzie wspierał realizację tych przedsięwzięć np. poprzez uzgodnienia w ramach Kontraktu Terytorialnego.
Projekty niepożądane

 1. Projekty inwestycyjne w zakresie B+R, jeśli brak opracowanej wieloletniej agendy badawczej zapewniającej maksymalne i komercyjne wykorzystanie planowanej infrastruktury

 2. Obiekty biurowe, administracyjne

 3. Obiekty infrastrukturalne związane z usługami publicznymi (edukacja, zdrowie, pomoc społeczna, kultura, itp.), jeśli brak odpowiednich analiz wykazujących strategiczny wpływ danej inwestycji dla poprawy konkurencyjności regionu i/lub poprawy obecnego lub przyszłego rynku pracy.

 4. Projekty sieciowe, spełniające kryterium wielkości projektu, ale nie spełniające kryterium oddziaływania (np. projekt partnerski polegający na modernizacji wielu odcinków dróg lokalnych, nie powiązanych w sposób logiczny i nie oddziałujących w sposób systemowy na dostępność regionu).

 5. Projekty szkoleniowe

Sposób zgłaszania propozycji przedsięwzięć

Propozycje przedsięwzięć należy zgłaszać poprzez wypełnienie fiszki dostępnej na stronie http://www.strategia.lubelskie.pl. Fiszkę należy wypełnić zgodnie z „Instrukcją wypełniania fiszki dla propozycji przedsięwzięcia priorytetowego dla realizacji Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.)” z wykorzystaniem niniejszych „Zasad”. Fiszkę należy wypełnić elektronicznie w języku polskim (fiszki wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane).

Wypełnioną fiszkę należy przesłać w wersji elektronicznej (PDF) na adres: projektystrategiczne@lubelskie.pl oraz dostarczyć w wersji papierowej na adres:

Departament Polityki Regionalnej

ul. Stefczyka 3b

20-151 Lublin


Wersja papierowa fiszki musi być identyczna z jej wersją elektroniczną.

Ostateczny termin zgłaszania propozycji przedsięwzięć upływa dnia 18.10.2013r.


(w przypadku wersji elektronicznej decyduje data wpływu na skrzynkę projektystrategiczne@lubelskie.pl, w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego).

1 Obszary Strategicznej Interwencji określa Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (str.79-83 dokumentu)

2http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/zintegrowane_strategie_rozwoju/strony/default.aspx

3 Zgodnie z definicją przyjętą przez Komitet Koordynacyjny NSRO 2007-2013 (uchwała nr 64) „komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu”.Pobieranie 31.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna