Cele: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych I nieformalnycPobieranie 11.5 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar11.5 Kb.
Program nauczania przedmiotu: Język angielski

Academic English , poziom B2, 60 godzin


EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

CELE:

1. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych.

2. Doskonalenie sprawności językowych niezbędnych dla dalszego rozwoju językowego.

3. Praca z wybranymi zagadnieniami języka nauki i techniki.

4. Wspomaganie pracy własnej.

WIEDZA:

1. Zna i stosuje struktury gramatyczne oraz leksykę konieczną do ustnego i pisemnego wypowiadania się na tematy związane z prezentacją własnej osoby, swojego otoczenia, studiowaną dyscypliną i zagadnieniami zawodowymi.

2. Posiada wiedzę potrzebną do formułowania wypowiedzi opartej na materiale naukowo-technicznym.

3. Posiada wiedzę na temat zachowań w sytuacjach formalnych i nieformalnych w angielskojęzycznym obszarze.

Treści programowe: Język akademicki

TEMATYKA:

1. Komunikacja we współczesnym świecie – wygłaszanie i rozumienie prezentacji i wykładów, dyskusje, negocjacje.

2. Studia doktoranckie: wykłady akademickie i popularno-naukowe, wykresy i slajdy analiza danych.

3. Świat przyrody ( katastrofy naturalne, ochrona środowiska).

4. Kultura i podróże (szok kulturowy, stereotypy kulturowe).

5. Tematy ogólno-techniczne związane z pracą inżyniera i studiowaniem na uczelni technicznej: architektura, technika i społeczeństwo, technologie i materiały w powszechnym użyciu.

6. Problemy współczesnego świata z punktu widzenia inżyniera- transport, globalizacja, Internet.

7. Praca zawodowa: praca w zespole, psychologia pracy.


MATERIAŁ LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

Struktury leksykalno- gramatyczne konieczne do realizacji danego tematu i funkcji językowych.OBOWIĄZKOWE/ZALECANE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY DODATKOWE

LITERATURA :

  1. 1. Life Upper Intermediate (HEINLE)

  2. Cambridge Academic English Upper Intermediate (CAMBRIDGE)

  3. Oxford EAP Upper Intermediate (OUP)

  4. Unlock Level 4 (CAMBRIDGE)

  5. Skills and Language for Study 2 (CAMBRIDGE)

  6. Skillful Level 3 (MACMILLAN)


literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Macmillan English Grammar in Context

2. Destination B2 (Macmillan)3.English Vocabulary in Use Upper- intermediate (Cambridge)


UMIEJĘTNOŚCI w zakresie działań językowych (sprawności):

Słuchania:

1. Rozumie wypowiedzi na różne tematy ogólne i specjalistyczne.

2. Śledzi ze zrozumieniem dyskusje między rodzimymi użytkownikami języka na znane tematy.

3. Rozumie główne treści wykładów oraz innych wystąpień na tematy ogólne i specjalistyczne.

Czytania:

1. Rozumie krótkie teksty naukowo- techniczne.

2. Określa treść i wagę informacji z opracowań na różne tematy ogólne i specjalistyczne.

3. Potrafi zebrać i przetworzyć informacje w swojej dziedzinie.

4.Potrafi korzystać z angielskojęzycznych materiałów językowych (słowniki, encyklopedie, leksykony).

Pisania:

1. Potrafi przygotować krótkie pisemne opracowanie w stylu popularno-naukowym.

2. Potrafi sporządzić notatki z dłuższych wypowiedzi.


Mówienia:

1. Potrafi przedstawić opisy zagadnień z dziedziny jego własnych zainteresowań i specjalności.

2. Potrafi rozpocząć rozmowę, włączyć się w nią i brać aktywny udział w rozmowie lub dyskusji na tematy ogólne.

3. Potrafi wyrażać własną opinię, przytaczać treść usłyszanych rozmów, wywiadów.

4. Potrafi streścić tekst popularno-naukowy, skomentować informacje w nim zawarte.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Dysponuje umiejętnością stosowania wiedzy z uwzględnieniem obcej kultury; ma świadomość potrzeb językowych niezbędnych do pracy w firmach międzynarodowych, współpracy z angielskojęzycznymi partnerami.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna