Centrum Medyczne „Kinesis s c. Andrzej Boruta i Mariusz WolańczykPobieranie 37.83 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar37.83 Kb.
Centrum Medyczne „Kinesis” s.c.

Andrzej Boruta i Mariusz Wolańczyk

36-053 Kamień 313

Kamień, dnia 11.12.2013

Uczestnicy postępowania

Szanowni Państwo,


Centrum Medyczne „Kinesis” zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z drukarką laserową w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi pacjenta.” realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki dostawy oraz termin składania ofert znajdują się w specyfikacji zamówienia.


Z wyrazami szacunku


SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA


 1. Nazwa zamawiającego


Zamawiający

Centrum Medyczne „Kinesis” s.c.

Andrzej Boruta i Mariusz Wolańczyk

36-053 Kamień 313
 1. Określenie trybu zamówienia

Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami konkurencyjności.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z drukarką laserową


w siedzibie Zamawiającego zgodnie z poniższą specyfikacją:

Serwer 1 szt.

Procesor: Intel Xeon E3-1220 lub równoważny


Ram: 4GB
HDD: min. 2x 1TB
kontroler: RAID 1/0/10
Oprogramowanie: Windows Server 2012 lub nowszy, AAD Enterprise – Windows Server (serwer terminali)

Komputer AiO 2 szt.

Ekran: min. 21,5" o rozdzielczości co najmniej 1600 x 900


Procesor: G640 (2.8 GHz, 3 MB Cache)
Ram: min. 4GB DDR3
HDD: min. 500GB
Oprogramowanie: Windows 7 lub nowszy

Mysz i klawiatura w komplecieDrukarka z pojemnikiem na recepty – 1 szt.

Drukarka laserowa czarno-biała, format A4, szybkość druku min. 30 str/min, rozdzielczość druku min. 1200 x 1200dpi, pojemnik na recepty, możliwość druku dwustronnego (duplex)

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie wymagań umieszczonych powyżej.
Wymogi dotyczące oferenta


 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 PZP

 2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem, a wykonawcą, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

 2. Potwierdzeniem spełnienia warunków wymienionych w pkt. 1 i 2 jest podpisane oświadczenie stanowiące integralną część formularza oferty.
 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych


 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 30 stycznia 2014r.


 1. Informacja nt. wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium


 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert są następujące:

  • Cena 100 punktów

Kryterium ceny oceniane jest w sposób następujący: oferta z najniższą ceną otrzymuje 90 punktów. Każda kolejna oferta oceniana jest w sposób następujący:cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 100 punktów 1. Miejsce, termin i forma składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 18.12.2013r. do godziny 14.00

Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty można składać za pośrednictwem przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres beata.uberman@op.pl

Oferty złożone w inny sposób nie będą podlegać ocenie.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz oferty należy wydrukować, podpisać, a następnie zeskanować wraz z wszystkimi załącznikami do formatu PDF i w takiej postaci przesłać do Zamawiającego. Ma to na celu zapewnienie integralności oferty.

O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni mailowo w ciągu 14 dni kalendarzowych.


 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Centrum Medyczne „Kinesis” s.c.

Andrzej Boruta i Mariusz Wolańczyk

36-053 Kamień 313Oferent:

Nazwa ……………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………..

Nr telefonu/fax. ……………………………………………..

Nr NIP ………………………………………………………

Nr REGON ………………………………………………….W nawiązaniu do zapytania ofertowego w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi pacjenta.” oferujemy

Lp.

Wyszczególnienie

Typ/model

Liczba sztuk

Cena netto za szt.

Wartość netto

VAT

Wartość bruttoSerwer
1.Komputer AiO
2Drukarka z pojemnikiem na recepty
1

Oświadczenia

 1. Oświadczamy, że

  1. zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

  2. spełniamy wszystkie warunki Zamówienia.

  3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu, a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy.

  4. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.

  5. nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 PZP

  6. nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo i kapitałowo

 2. Deklarujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia wskazanego w zamówieniu

 3. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

 4. Termin związania ofertą upływa 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Załączniki: 1. Szczegółowy opis techniczny proponowanego rozwiązania

Miejscowość i data ……………………………. Pieczęć i podpisy osób uprawnionych dodo reprezentowania oferenta:
Pobieranie 37.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna