Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpPobieranie 0.69 Mb.
Strona1/18
Data02.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA

MARYNARKI WOJENNEJ RP
Znak sprawy Nr 40/CWTID/2011

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
I DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

kmdr por. Włodzimierz KLUCZEK

……….08.2011 r.


SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia


DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

Komisja przetargowa:Przewodniczący:

Piotr MILLER

…………………………….

Członkowie:

kmdr ppor. Paweł DUL

…………………………….
kpt. Krzysztof BLUMKOWSKI

…………………………….
Anna ŻUREK-KOTŁOWSKA

…………………………….

Sekretarz:

Janusz NOWARA

…………………………….

Oryginał SIWZ jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w SIWZ wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu SIWZ na stronie internetowej.

WEJHEROWO2011

SPIS TREŚCINAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGOTRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIATERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAOPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIEDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.ZAŁĄCZNIKI

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MW 84-200 WEJHEROWO


ul. Sobieskiego 277

tel.: +48 58 6765555

fax.: +48 58 6765787

www.mw.mil.pl

e-mail: pmiler@mw.mil.pl
 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony powyżej 125 000 €.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.),

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich, może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. nr 226 poz. 1817),

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2009r. nr 224, poz. 1796),


 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r. nr 224, poz. 1795),
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego do CWTiD MW ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo w podziale na siedem pakietów.

 2. Szczegółowy wymagania techniczne zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ.

 3. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby były fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2011 roku.

 4. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.

 5. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia sprzętu, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować sprzęt informatyczny równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia, że dostawy oferowane spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone odpowiednio w zał. nr 3 do SIWZ należy załączyć ofertę techniczną wraz z folderami, specyfikacjami technicznymi i aprobatami technicznymi.

 1. Każde urządzenie objęte wymogiem udzielenia gwarancji musi być wyposażone w kartę gwarancyjną wypełnioną w języku polskim oraz instrukcję użytkowania i obsługi w języku polskim. W karcie gwarancyjnej muszą być wyraźnie określone:

 • miejsce na datę przyjęcia sprzętu przez odbiorcę, od której będzie liczony termin gwarancji,

 • numer fabryczny urządzenia objętego gwarancją,

 • numer telefoniczny oraz numer faksu, na który można zgłaszać reklamacje,

 • miejsce na adnotacje po przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych, obejmujące: datę zgłoszenia reklamacji, datę wykonania naprawy, rodzaj wykonanej naprawy, miejsce na adnotacje dotyczące wydłużenia gwarancji na element urządzenia objętego naprawą gwarancyjną o czas zgłoszenia reklamacji do czasu wykonania naprawy.

 1. Zamawiający wymaga dostarczenia wykazu numerowego sprzętu wraz z dostawą.


KOD CPV:

30214000-2 stacje robocze, 30211000-1 komputery wysokowydajne, 30213100-6 komputery przenośne, 30214000-7 stacje robocze, 32422000-7 elementy składowe sieci,

30232110-8 drukarki laserowe, 30232150-0 drukarki atramentowe, 30234600-4 pamięć flash, 30216110-0 skanery komputerowe, 30231300-0 monitory ekranowe, 32322000-6 urządzenia multimedialne, 48821000-9 serwery sieciowe, 48700000-5 pakiety oprogramowania użytkowego


 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin realizacji zamówienia45 dni od daty podpisania umowy


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
     w art. 22 ust. 1 ustawy tj.:


  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.


  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.


  1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.


  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez posiadanie:

   • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000,00 złotych,


Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunki określone w pkt 1.1÷1.4 winien spełniać jeden wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń.


Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

 1. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
  z postępowania.

 2. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Wykonawca nieznający języka polskiego zobowiązany jest, na czas realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnić tłumacza na własny koszt.


 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ
  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

    1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1÷4 ustawy Pzp (w formularzu oferty).

    2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000,00 złotych.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału o których mowa w art. 22 ust 1÷4 ustawy Pzp składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał podmiotów innych, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania nich przy wykonaniu zamówienia.  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

   • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Pzp (w for-mularzu oferty),

   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   • aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opła-caniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 ÷8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie-lenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego określonym w SIWZ wykonawca składa:

- opis techniczny sprzętu informatycznego potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań określonych w SIWZ wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od wykonawcy.

 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Pytania do SIWZ, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie drugiej.

Numer faxu Zamawiającego 58 6765787, e-mail: pmiler@mw.mil.pl

W przypadku niepotwierdzenia otrzymania korespondencji uważa się ją za niebyłą, należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach może to skutkować odrzuceniem oferty (np w konsekwencji niezgodność treści oferty z treścią SIWZ).

Zamawiający zawiadamia, że wszelkie informacje przekazane poprzez fax. będą mogły być odebrane tylko w dni robocze od godz. 07:30 do godz. 15:30. Przesłane informacje w/w sposobem komunikacji po godz. 15:30 będą mogły być skutecznie odebrane przez zamawiającego w następnym dniu roboczym. Okoliczność powyższa wynika z regulaminu wewnętrznego zamawiającego, w którym określono godziny pracy.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert t.j. do dnia 14.09.2011 r.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający wyznacza wadium w wysokości: 56700,00 zł w przypadku oferty zawierającej wszystkie pakiety. Dla oferty zawierającej poszczególne pakiety Zamawiający wyznacza wadium w wysokościach:

 • Pakiet I – 8000.00 PLN

 • Pakiet II – 22000.00 PLN

 • Pakiet III – 1500.00 PLN

 • Pakiet IV – 1200.00 PLN

 • Pakiet V – 14000.00 PLN

 • Pakiet I – 6000.00 PLN

 • Pakiet I – 4000.00 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed terminem składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, nr konta bankowego 84 1010 1140 0182 0713 9120 0000. Brak wadium na w/w koncie do dnia i godziny składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

Wadium zostanie zatrzymane w przypadkach określonych art. 46 ust. 4a i 5 oraz zwrócone w przypadkach określonych w art. 46 ust 1÷4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej – dotyczy to zarówno samej oferty jak i wszystkich załączników do niej. Zamawiający wymaga załączania dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę. Każda zmiana naniesiona na ofertę i załączniki po ich opracowaniu wymaga parafowania przez wykonawcę.

Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty celem sprawdzenia jej kompletności, stworzenia spisu treści oraz ułatwienia komunikacji. Ponadto należy połączyć wszystkie ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS- rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawca zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: ZMIANA.

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zmianami, co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone, jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.Na ofertę składa się:

 • Formularz oferty,

 • oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1÷4 ustawy Pzp (w formularzu oferty),

 • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000, 00 złotych,

 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Pzp (w formu-larzu oferty),

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 ÷8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • opis techniczny sprzętu informatycznego potwierdzający spełnienie minimalnych wymagań określonych w SIWZ wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu w Kancelarii jawnej CWTiD MW
ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo pok. nr 8 w terminie do dnia 04.10.2011. godz. 10:00.

Zamknięte opakowanie zawierające ofertę winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz być opisane:


Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.10.2011r. o godz. 10:30 w pokoju nr 13, budynek nr 4, ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo.
UWAGA:

 1. Na terenie CWTiD MW obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę, bądź korzystające z usług firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, chcące wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki.

 2. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę, o której została ona zarejestrowana w kancelarii jawnej.

 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w miejscu innym niż wskazane.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Aby prawidłowo obliczyć cenę brutto należy wypełnić cenami jednostkowymi brutto kolumnę nr 4 „Formularza cenowego” (załącznik nr 3 do SIWZ), a następnie w celu obliczenia wartości brutto poszczególnych produktów należy pomnożyć kolumnę 3 i 4 . Otrzymaną w ten sposób wartość wpisać do kolumny nr 5. Obliczone wartości należy zsumować i wpisać w pozycji „Razem” formularza cenowego.

 2. Wyliczoną w wyżej podany sposób cenę oferowanej (oferowanych) części zamówienia należy wpisać do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, tj. transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp.

 4. Zamawiający informuje, że „Formularz cenowy” jest jedynie dokumentem pomocniczym do obliczenia ceny, jednakże wymaga jego dołączenia do oferty. Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą formularzy cenowych dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ, brak jakiejkolwiek pozycji w złożonych przez wykonawcę formularzach cenowych nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzach cenowych w następujący sposób:

 • Zamawiający wykreśli z formularz cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich;

 • po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane pozostawionych formularzach cenowych i tak obliczoną cenę przyjmie, jako cenę ofertową.
 1. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferty brutto


 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,

 • Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich, Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy,

 • Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 • Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 • Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 • Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty, dostarczył zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej z form określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 84 1010 1140 0182 0713 9120 0000.
 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie Zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy gdy zmiany te są wywołane przyczynami zewnętrznymi które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodującej jednocześnie zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, która nie prowadzi również do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzi do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

Dotyczyć to będzie w szczególności przypadków, gdy przyczyny zmiany umowy odnoszą się w rów-nym stopni do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu lub potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu, tj. wynikają z okoliczności niezależnych od osoby wykonawcy. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji, gdy zmiana umowy jest obiektywnie uzasadniona w odniesieniu do każdoczesnego wykonawcy, z którym zawarto by umowę. Przy czym zakres i warunki takiej zmiany są niezależne od osoby wykonawcy, tj. zmiana umowy zostałaby dokonana z każdoczesnym wykonawcą w taki samym zakresie i na tych samych zasadach.
 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tejże ustawy.


 1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w części nie mniejszej niż jeden pakiet.


 1. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.


 1. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający nie przewiduje zawierania zamówień uzupełniających.


 1. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.


 1. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

www.mw.mil.pl e-mail: pmiler@mw.mil.pl


 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych z Wykonawcami.


 1. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


 1. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Przedmiot zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
ZNAK 40/CWTiD/2011 data…...................................
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
I DOWODZENIA MW.W celu ułatwienia wprowadzania danych do formularzy prosimy o wypełnienie następujących danych:
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ podajemy:
Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy, adres..............................................................................

KRS nr …………………………..

lub nr ………………wpisu działalności gospodarczej Urzędu…...........................

reprezentowane przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania umów

Imię Nazwisko - funkcja: …........................................... …...........................................

NIP…............................................................

REGON…........................................

Województwo….............................................

Nr FAX (umieszczony na umowie w sprawie zamówień/a) FAX…........................ TEL…........................

Osoba upoważniona do kontaktów…............................................................

Strona WWW…........................................................(jeśli dotyczy)

e-mail …....................................................................

Nazwa banku i numer konta bankowego Wykonawcy….......................................................

Cena wykonania kompletnej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni od daty podpisania umowy wynosi:
Pakiet I

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Pakiet II

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Pakiet III

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Pakiet IV

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Pakiet V

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Pakiet VI

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………złPakiet VII

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł* Wykonawca wykreśla tę część zamówienia, na którą nie składa oferty.

Powyższe uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji oferty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż stawka podstawowa, lub zwolnienia z ww. podatku.

 • Oświadczamy, że zawrzemy umowę w sprawie Zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

 • UWAŻAMY SIĘ, za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……….. zł., w formie ................................................................

 • OŚWIADCZAMY, ŻE spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1÷4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 z póź. zm.),

 • OŚWIADCZAMY, ŻE brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Pzp,

 • OŚWIADCZAMY, ŻE zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
  i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,

 • Oświadczamy, że:

- zamówienie wykonam samodzielnie*)

- część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (określić zakres)*:

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... • Oświadczamy, że wadium o wartości ……………………………………………. PLN wnieśliśmy
  w dniu ……………..…........… w formie………………………………………….………………………

 • W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze: ………...................................................

prowadzonym w banku .................................................................................................................... • Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: …………………………………………………….

 • Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) .................................................................

2) .................................................................

3) .................................................................

4) .................................................................

5) .................................................................

6) .................................................................

7) .................................................................

8) .................................................................

9) .................................................................

10) ................................................................

Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty wraz z wszystkimi załącznikami są ponumerowane
i cała oferta składa się z ......stron.
Miejscowość i data .................................................
Podpisano .....................................................
(osoba /y/ uprawnione do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet I

Lp.

Wyszczególnienie

Nazwa/ typ

Ilość

szt.


Cena jedn. brutto

Wartość brutto

Gwarancja

Zestaw SDbce


60…........................................podpis i pieczęć oferenta

Pakiet II

Lp.

Wyszczególnienie

Nazwa/ typ

Ilość

szt.


Cena jedn. brutto

Wartość brutto

Gwarancja


MONITOR M1
60MONITOR LCD Z TUNEREM TV
20MONITOR 24” LCD
100MONITOR WIELKOFORMATOWY
4DRUKARKA DL2
15DRUKARKA ATRAMENTOWA WI-FI
50DRUKARKA ATRAMENTOWA A3
30DRUKARKA LASEROWA
40BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
50SKANER DOKUMENTÓW
20SKANER SK3
12ZASILACZ AWARYJNY
50PODTRZYMYWACZ NAPIĘCIA UPS1
12PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA FLASH USB 32GB
150DYSK ZEWNĘTRZNY 2,5 ‘’
20PROJEKTOR
4PROJEKTOR MULTIMEDIALNY PR3
2PROJEKTOR MULTIMEDIALNY PR2
3EKRAN ŚCIENNY ZWIJANYRAZEM BRUTTO:

…........................................podpis i pieczęć oferenta

Pakiet III

Lp.

Wyszczególnienie

Nazwa/ typ

Ilość

szt.


Cena jedn. brutto

Wartość brutto

Gwarancja
1

SKANER WIELKOFORMATOWY
2

RAZEM BRUTTO:

…........................................podpis i pieczęć oferenta


Pakiet IV

Lp.

Wyszczególnienie

Nazwa/ typ

Ilość

szt.


Cena jedn. brutto

Wartość brutto

Gwarancja


TABLICA INTERAKTYWNA Z PROJEKTOREM
4RAZEM BRUTTO:

........................................podpis i pieczęć oferenta

Pakiet V

Lp.

Wyszczególnienie

Nazwa/ typ

Ilość

szt.


Cena jedn. brutto

Wartość brutto

Gwarancja


KOMPUTER PRZENOŚNY 17’’ Z TORBĄ
80

KOMPUTER PRZENOŚNY 15’’ Z TORBĄ
50

KOMPUTER PRZENOŚNY 12’’ Z TORBĄ
22

NOTEBOOK NBbdf
20RAZEM BRUTTO:


........................................podpis i pieczęć oferenta

Pakiet VI

Lp.

Wyszczególnienie

Nazwa/ typ

Ilość

szt.


Cena jedn. brutto

Wartość brutto

GwarancjaSerwer SR1A (z 64 GB RAM)
2
Macierz dyskowa do wirtualizacji serwerów
1
Licencja na oprogramowanie do wirtualizacji serwerów VMware vSphere dla 4 procesorów
1


RAZEM BRUTTO:
........................................podpis i pieczęć oferenta
Pakiet VII

Lp.

Wyszczególnienie

Nazwa/ typ

Ilość

szt.


Cena jedn. brutto

Wartość brutto

GwarancjaROUTER TYPU A
15
ROUTER TYPU B
15
Urządzenie szyfrujące do sieci MIL-WAN
2


RAZEM BRUTTO:


Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I


 1. : zasoby -> archiwum -> upload
  upload -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
  upload -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
  upload -> Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/kpw/infr/2012
  upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
  upload -> 39/cwtiD/2012, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu informatycznego Zamawiający
  upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia mw
  upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
  upload -> PEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dnia
  upload -> Tabela wyników indywidualnych 1500 metrów kobiet
  upload -> Lp nazwa przedsięwzięcia termin miejsce


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna