Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpPobieranie 202.74 Kb.
Strona1/2
Data07.05.2016
Rozmiar202.74 Kb.
  1   2

Znak sprawy nr 428/CWTID/2013


CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA

MARYNARKI WOJENNEJ RP


ZATWIERDZAM

KOMENDANT

CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
I DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

……………………………………….

………12.2013 r.SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia


DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGĘ PŁOSZENIA PTACTWA METODĄ SOKOLNICZĄ

Komisja przetargowa:Przewodniczący:

Dorota KOS

…………………………….

Członkowie:

Adam GRUSZCZYŃSKI

…………………………….
Natalia NEUBAUER

…………………………….

Sekretarz:

Adela ŚMIGIELSKA

…………………………….

WEJHEROWO

2013


SPIS TREŚCINAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGOTRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIATERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAOPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIEDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.PODWYKONAWCYSPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.ZAŁĄCZNIKI
 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MW


ul. Sobieskiego 277

84-200 WEJHEROWO

tel.: 58 6765555

fax.: 58 6765787

www.cwtid.mw.mil.pl

e-mail: cwtid.przetargi@mw.mil.pl
 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 €.

Podstawa prawna udzielania zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 oraz 39-46 ustawy Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.),

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich, może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231),

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2011r. nr 282, poz. 1650),


 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011r. nr 282, poz. 1649),
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest usługa płoszenia ptactwa metodą sokolniczą, polegającą na odstraszaniu dzikiego ptactwa żerującego w granicach terenu ogrodzonego lotniska Gdynia Oksywie przy użyciu odpowiednich gatunków ptaków drapieżnych (wymagana ilość ptactwa drapieżnego niezbędna do realizacji usługi nie mniej niż 4 sztuki).


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.
KOD CPV: 77600000-6 usługi myśliwskie.


 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum jedną usługę polegającą na płoszeniu ptactwa metodą sokolniczą na lotnisku, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł. brutto oraz załączy dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie (wg załącznika nr 5 do SIWZ).
  1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże:

 • dysponowanie na czas realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, z których co najmniej 1 osoba musi posiadać wymagane uprawnienia tj. posiadają aktualną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego świadczącą o nabyciu podstawowych uprawnień łowieckich oraz zaświadczenie o posiadaniu uprawnień sokolniczych,

 • dysponowanie na czas realizacji zamówienia co najmniej 4 sztukami ptactwa drapieżnego posiadającymi świadectwo hodowlane oraz dowód rejestracji.
  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Wykonawca nie znający języka polskiego zobowiązany jest, na czas realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnić tłumacza na własny koszt.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ
  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zawarte w zał. nr 1 do SIWZ).

 2. wykaz należycie wykonanych lub wykonywanych usług w ilości i o wartości określonej w pkt. 5 ppkt. 1.2 na usługę płoszenia ptactwa metodą sokolniczą na lotnisku, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (załącznik nr 5 do SIWZ).

Dowodami, o których mowa wyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów 1. Wykaz posiadanego ptactwa przewidywanego do świadczenia usługi - wraz z potwierdzoną kopią stosownych legitymacji dla każdego z ptaków zgodnych z posiadanymi przez ptaki obrączkami oraz badania weterynaryjne poświadczające ich zdolność do wykonania usługi (załącznik nr 4 do SIWZ).

 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 3 do SIWZ)
 1. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w zał. nr 1 do SIWZ).

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 b składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.


 1. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT. 5 DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie zawierające informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zawarte w formularzu oferty).


W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykonaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym od wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
 1. PODWYKONAWCY

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.


 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Pytania do SIWZ, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie drugiej.

Numer faksu Zamawiającego (58) 6765787, e-mail: cwtid.przetargi@mw.mil.pl

W przypadku niepotwierdzenia otrzymania korespondencji uważa się ją za niebyłą, należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach może to skutkować odrzuceniem oferty (np. w konsekwencji niezgodność treści oferty z treścią SIWZ).

Zamawiający zawiadamia, że wszelkie informacje przekazane poprzez fax. będą mogły być odebrane tylko w dni robocze od godz. 07:30 do godz. 15:30. Przesłane informacje w/w sposobem komunikacji po godz. 15:30 będą mogły być skutecznie odebrane przez zamawiającego w następnym dniu roboczym. Okoliczność powyższa wynika z regulaminu wewnętrznego zamawiającego, w którym określono godziny pracy.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert .Adam GRUSZCZYŃSKI nr tel. 58 6765-671, 58 6765 835

Adela ŚMIGIELSKA nr tel. 58 6765-683


 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej – dotyczy to zarówno samej oferty jak i wszystkich załączników do niej. Zamawiający wymaga załączania dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę. Każda zmiana naniesiona na ofertę i załączniki po ich opracowaniu wymaga parafowania przez wykonawcę.

Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty celem sprawdzenia jej kompletności, stworzenia spisu treści oraz ułatwienia komunikacji. Ponadto należy połączyć wszystkie ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS- rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawca zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: ZMIANA.

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zmianami, co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone, jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.


Do oferty (zał. nr 1 do SIWZ) należy załączyć :

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zawarte w zał. nr 1 do SIWZ).

 • Oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zawarte w zał. nr 1 do SIWZ).

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (zał. nr 3 do SIWZ).

 • Wykaz posiadanego ptactwa przewidywanego do świadczenia usługi - wraz z potwierdzoną kopią stosownych legitymacji dla każdego z ptaków zgodnych z posiadanymi przez ptaki obrączkami oraz badania weterynaryjne poświadczające ich zdolność do wykonania usługi (zał. nr 4 do SIWZ).

 • Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zał. nr 5 do SIWZ).
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu w Kancelarii jawnej CWTiD MW
ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo pok. nr 8 w terminie do dnia 24.12.2013 r. godz. 10:00.

Zamknięte opakowanie zawierające ofertę winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz być opisane:Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.12.2013 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 107, budynek nr 2,


ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo.
UWAGA:

 1. Na terenie CWTiD MW obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę, bądź korzystające z usług firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, chcące wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki.

 2. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę, o której została ona zarejestrowana w kancelarii jawnej.

 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w miejscu innym niż wskazane.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 3. Cena oferty winna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 1. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto.


 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,

 2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich, Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy,

 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 • Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 • Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 • Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej z form określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 84 1010 1140 0182 0713 9120 0000.
 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Wykonawca składa oświadczenie o akceptacji projektu umowy (zawarte w druku „Formularz oferty” zał. nr 1 do SIWZ).

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy gdy zmiany te są wywołane przyczynami zewnętrznymi które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodującej jednocześnie zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, która nie prowadzi również do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzi do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

Dotyczyć to będzie w szczególności przypadków, gdy przyczyny zmiany umowy odnoszą się w równym stopniu do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu lub potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu, tj. wynikają z okoliczności niezależnych od osoby wykonawcy. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji, gdy zmiana umowy jest obiektywnie uzasadniona w odniesieniu do każdoczesnego wykonawcy, z którym zawarto by umowę. Przy czym zakres i warunki takiej zmiany są niezależne od osoby wykonawcy, tj. zmiana umowy zostałaby dokonana z każdoczesnym wykonawcą w taki samym zakresie i na tych samych zasadach.


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tejże ustawy.


 1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.


 1. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.


 1. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający nie przewiduje zawierania zamówień uzupełniających.


 1. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.


 1. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

e-mail: cwtid.przetargi@mw.mil.pl


 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych z Wykonawcami.


 1. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


 1. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA
Przedmiot zamówienia: usługa płoszenia ptactwa metodą sokolnicza.
Znak sprawy: 428/CWTiD/2013 data…...................................
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
I DOWODZENIA MW

ul. Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo
W celu ułatwienia wprowadzania danych do formularzy prosimy o wypełnienie następujących danych:
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę płoszenia ptactwa metodą sokolnicza, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ podajemy:
Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy, adres..............................................................................

KRS nr …………………………..

reprezentowane przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania umów

Imię Nazwisko - funkcja: …........................................... …...........................................

NIP…............................................................

REGON…........................................

Województwo….............................................

Nr FAX (umieszczony na umowie w sprawie zamówień/a) …............................ TEL…........................

Osoba upoważniona do kontaktów…............................................................

Strona WWW…........................................................(jeśli dotyczy)

e-mail …....................................................................

Nazwa banku i numer konta bankowego Wykonawcy….......................................................
Cena realizacji zamówienia w zakresie określonym w SIWZ w terminie

od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. wynosi:
Zadanie I – płoszenie ptactwa metodą sokolniczą na lotnisku Gdynia Oksywie

Lp.

Przedmiot zamówienia

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa brutto za m-c

Stawka VAT %

Wartość brutto za 24 m-cy

1.

Płoszenie ptactwa metodą sokolniczą na lotnisku Gdynia Oksywie

miesiąc

24

Słownie: ……………………………………………………………………..………………zł


UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż stawka podstawowa, lub zwolnienia z ww. podatku.

Powyższe uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji oferty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Oświadczamy, że:

 • zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

 • spełniamy warunki udziału w postępowaniu,

 • nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 poz.907 z późn. zm.).


Akceptujemy:

 1. Wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia czas związania ofertą.

 2. Ogólne warunki umowy.


W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

Podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.


Oświadczamy, że:

- zamówienie wykonam samodzielnie*

- część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (określić zakres)*:

...................................................................................................................................................................Oświadczam, że:

 • należę do grupy kapitałowej, w związku z powyższym załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, *)

 • nie należę do grupy kapitałowej. *)

Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: …………………………………………………….


Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) .................................................................

2) .................................................................

3) .................................................................


*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty wraz z wszystkimi załącznikami są ponumerowane


i cała oferta składa się z ......stron.
Miejscowość i data .................................................
Podpisano .....................................................
(osoba /y/ uprawnione do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa płoszenia ptactwa metodami sokolniczymi, polegająca na odstraszaniu dzikiego ptactwa żerującego w granicach terenu ogrodzonego lotniska Oksywie lotniska przy użyciu odpowiednich gatunków ptaków drapieżnych, posiadających świadectwo hodowlane oraz dowód rejestracji (wymagana ilość ptactwa drapieżnego niezbędna do realizacji usługi nie mniej niż 4 sztuki). W celu zapewnienia dyspozycyjności od Wykonawcy, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum 2 (dwoma) pracownikami.


Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. sprawdzanie 5 razy w tygodniu, w godzinach dobowej aktywności ptaków w okolicach drogi startowej, dróg kołowania, terenów podejścia pod względem występowania ptactwa oraz współpraca w tym zakresie ze służbami lotniskowymi (wieżą kontroli lotów portu lotniczego);

 2. sprawowanie ciągłego monitoringu lotniska pod względem aktywności ptaków;

 3. płoszenie ptactwa 2 godziny przed rozpoczęciem lotów;

 4. pełnienie dyżuru w czasie lotów;

 5. zabezpieczenie z własnego materiału wolierów dla ptactwa drapieżnego;

 6. prowadzenie karty pracy z potwierdzeniem swojego stawiennictwa przez kontrolera TOWER (wieży kontroli lotów) oraz zatwierdzonej przez szefa sekcji infrastruktury lotniskowej Bazy Lotnictwa MW. Rozkład godzin pracy w ciągu dnia uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego, harmonogramu lotów i aktywności ptactwa;

 7. sprawdzenie drogi startowej, dróg kołowania, terenów podejść pod względem występowania ptactwa oraz współpracy w tym zakresie ze służbami lotniskowymi (wieża kontroli lotów);

 8. rozpoznanie sytuacji ornitologicznej lotniska i terenów przyległych do niego z prowadzeniem zapisów w Dzienniku Sokolnika (obserwacji ilości gatunków ptaków gniazdujących, przelotnych i zlatujących się sporadycznie);

 9. do czasu ustabilizowania strefy działania ptactwa drapieżnego Wykonawca będzie zobowiązany do codziennych czynności płoszenia (przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy), a następnie płoszenie będzie się odbywało w dni robocze w godzinach aktywności ptaków oraz dodatkowo wg potrzeb Zamawiającego w dni inne niż robocze; Zamawiający zastrzega sobie, że w sytuacjach szczególnych, których nie był w stanie przewidzieć, Wykonawca po powiadomieniu będzie zobowiązany do niezwłocznego stawienia się i wykonania płoszenia dzikiego ptactwa.

Wykonawca nie będzie miał obowiązku płoszenia ptactwa w przypadku: 1. złych warunków atmosferycznych (mgły, zamiecie śnieżne, silne ulewy deszczu gdzie opad jest większy niż 10 mm/h, porywisty wiatr gdzie szybkość wiatru przekracza 20 km/h) potwierdzonych każdorazowo przez właściwą służbę meteorologii jednostki wojskowej;

 2. do 2 (dwóch) dni w miesiącu jeżeli zostało to uzgodnione z Zamawiającym

z tygodniowym wyprzedzeniem.

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

+ OŚWIADCZENIE
Nazwa wykonawcy..........................................................................................................................
Adres wykonawcy ...........................................................................................................................

Lp.

Nazwisko i Imię

zakres wykonywanych czynności


Zaświadczenie o uprawnienia sokolnicze

(nr/data wydania )Legitymacja Polskiego Związku Łowieckiego

(nr /data wydania/ termin ważności)Informacja o podstawie do dysponowania wykazanymi osobami*

*(należy wpisać dokument regulujący współpracę pomiędzy Wykonawcą a wykazaną osobą np. umowę o pracę, umowę zlecenie lub zobowiązanie wymienionej osoby do realizacji zadania)
Oświadczam, że:

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane w w/w wykazie posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ oraz zobowiązuję się przedstawić w/w dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego.

………………………………

(miejscowość, dnia)


………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)
Załącznik nr 4 do SIWZ: zasoby -> archiwum -> upload
upload -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
upload -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
upload -> Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/kpw/infr/2012
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> 39/cwtiD/2012, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu informatycznego Zamawiający
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia mw
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> PEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dnia
upload -> Tabela wyników indywidualnych 1500 metrów kobiet


  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna