Ces/12/82 19 grudnia 2012 rPobieranie 8.83 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar8.83 Kb.
CES/12/82

19 grudnia 2012 r.PREZES EBI I PRZEWODNICZĄCY EKES-U
APELUJĄ O PRZYSPIESZENIE INWESTYCJI W UE


Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Werner Hoyer i przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) Staffan Nilsson spotkali się 19 grudnia w Luksemburgu.

Wezwali do przyspieszenia inwestycji w UE, aby w ten sposób ułatwić przemiany strukturalne i skierować unijną gospodarkę na ścieżkę inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także wzmocnić konkurencyjność UE, zgodnie z celami określonymi w strategii „Europa 2020”. Długoterminowe inwestycje mogą znacząco pobudzać wzrost w czasach kryzysu i cięć w budżetach publicznych, idących w parze z obniżeniem poziomu dźwigni finansowej w sektorze prywatnym. Konieczne są inwestycje na niespotykanym dotychczas poziomie w takich obszarach, jak infrastruktura, MŚP, innowacje i umiejętności, energetyka oraz wysiłki służące przeciwdziałaniu zmianie klimatu.

EKES zdecydowanie popiera działania EBI, który udostępnia długoterminowe finansowanie inwestycji w realną gospodarkę i w projekty w kluczowych sektorach przyczyniające się do budowy zrównoważonej Unii Europejskiej, która zapewniałaby zatrudnienie, byłaby konkurencyjna i sprzyjała włączeniu społecznemu.

Europejski Bank Inwestycyjny, dzięki produktom dostosowanym do konkretnych warunków, może zaspokajać potrzeby poszczególnych sektorów, pomagając jak najlepiej wykorzystać istniejące zasoby i przyciągając dodatkowy kapitał prywatny z rynków kapitałowych. Ma to zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę obciążenie budżetów państwowych. Werner Hoyer i Staffan Nilsson opowiadają się tym samym za wzmocnieniem budżetu europejskiego na lata 2014–2020.

Przewodniczący Nilsson wyraził zadowolenie, że EBI zwraca szczególną uwagę na projekty o największym oddziaływaniu pod względem wzrostu, zatrudnienia, spójności gospodarczej i środków na rzecz klimatu. EKES zaapelował również o europejski „New Deal” na rzecz wzrostu, który skupiałby się na konkretnych ważnych projektach w kilku zasadniczych sektorach – projektach mogących w stosunkowo krótkim czasie ożywić gospodarkę UE.

EBI i EKES zgodzili się, że konieczne jest wzmocnienie związków EBI ze społeczeństwem obywatelskim, gdyż dzięki znajomości lokalnych problemów, potrzeb i oczekiwań wnosi ono (zwłaszcza poprzez grupy przedsiębiorstw) cenny wkład do analizy sposobów kształtowania polityki na rzecz MŚP. W związku z tym EBI chętnie zacieśni swoje relacje z EKES-em w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 25469396 – Fax +32 25469764E-mail: press@eesc.europa.eu – Internet: www.eesc.europa.eu

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
rapid -> IP/11/43 Bruksela, dnia 18 stycznia 2011 r. Komisja wzmacnia europejski wymiar sportu

Pobieranie 8.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna