Cezary Tomasz Szyjko Enigma nowego regionalizmu europejskiego Warszawa 2010 Redakcja naukowaPobieranie 1.37 Mb.
Strona19/20
Data29.04.2016
Rozmiar1.37 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

31Przypisy do rozdziału 2.
 PKB (Produkt Krajowy Brutto) - wartości dóbr i usług wytworzonych na terytorium danego kraju w danym okresie, najczęściej rocznym; PNB (Produkt Narodowy Brutto) - suma całkowitych dochodów obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia; jest to PKB skorygowany o dochodów uzyskane z tytułu własności za granicą i dochodów obcokrajowców posiadających kapitał w danym kraju.

32 Podręcznik integracji europejskiej. Europa A-Z, Weidenfeld W., Wessels W., Gliwice 2002 wyd. 3., zmienione głównie ss. 109-165.;http://www.ie.lodz.pl/polityka_regionalna/index. asp

33 Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej PKB dla wszystkich państw członkowskich. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ale jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Więcej: http://www.wfosigw.zgora.pl/spoj.htm

34 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju http://www.oecd.org/

35 NUTS II - 16 polskich województw (czytaj niżej).

36 Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NTS (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics NUTS) – jednolity schemat podziału terytorialnego krajów UE. NUTS jest pięciostopniową klasyfikacją hierarchiczną, w której wyróżnia się trzy poziomy regionalne (NUTS 1 - 3) oraz dwa poziomy lokalne (NUTS 4 - 5). Ze względów praktycznych opiera się na podziałach administracyjnych funkcjonujących w krajach członkowskich. Stanowi podstawę prowadzenia regionalnych rachunków ekonomicznych i statystyki regionalnej w wymiarze społeczno-gospodarczym. W Polsce funkcjonuje klasyfikacja NTS, w której NTS 1 to poziom całego kraju, NTS II – 16 województw, NTS III – 44 podregiony, NTS IV – 380 powiatów i miast na prawach powiatu oraz NTS V – 2 489 gmin.

37 Na lata 2004-2006 zostało opracowanych 6 programów operacyjnych, 5 z nich to programy sektorowe, określające cele i działania w wybranych sektorach gospodarki, jeden to zintegrowany program dla wszystkich województw określający działania związane z rozwojem regionalnym. Aktualne wersje poszczególnych programów operacyjnych można znaleźć na stronach Ministerstwa Gospodarki w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów pod adresem http://isekp.mg.gov.pl/ więcej o programach: http://www.ekogeo.com.pl/pl/strpol.html#SPO.

38Przypisy do rozdziału 3.

 Por. J. Dick, 1998: Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa, s. 182.

39 Por. J. Łaptos, W. Prażuch, A. Pytlarz, 2003: Historia Unii Europejskiej, Kraków, s. 133; Pietrzyk I., 2004: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa, s. 102.

40 Patrz: A. Sauer, E. Kawecka-Wyrzykowska, M. Kulesza, 2000: Polityka regionalna Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, Warszawa, s. 19.

41 Patrz: J. Babiak, 2006: Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskiej, [w:] Fundusze Unii Europejskiej: doświadczenia i perspektywy, Warszawa, s. 26.

42 Cytat za: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Czymsafundusze.aspx

43 Patrz: Kompendium wiedzy o UE, 2007: Warszawa.

44 Patrz: Unia Europejska, 2004: tom I, Warszawa.

45 Patrz: W. Adamczyk, 2004: Ekologia wyrobów, Warszawa.

46 Źródło: tamże; patrz także: J. Kachel, S. Piwowarski, Ekologiczne projekty otrzymają unijne wsparcie, „Gazeta Prawna” z 21.02.2008; Almanach środków pomocowych Unii Europejskiej, 2000: Kraków; Unia Europejska. Informator o programach pomocowych Centrum Informacji Europejskiej, 2004: Warszawa; Dotacje, fundusze, programy pomocowe dla organizacji pozarządowych, 1995: Warszawa; Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, 2003: Warszawa.

47 Patrz: A. Sacchettini, 1999: Podstawy prawne polityki wspólnotowej w dziedzinie ochrony środowiska, [w:] Wspólnota Europejska a środowisko naturalne, tom I, Lublin, s. 48–61.

48Przypisy do rozdziału 4.
 C. T. Szyjko, 1999: „Quo vadis regionie?”. Szanse i wyzwania polskich województw w obliczu integracji europejskiej, „Biznes Warmii i Mazur” — „Gazeta Olsztyńska”, 04.10.

49 Patrz: P. Żuromski, 2001: Fundusze strukturalne i pomoc zagraniczna Unii Europejskiej, Łódź; Dudek M., 2007: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Warszawa; Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, 2004: Warszawa.

50 Patrz m.in.: L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L .Oręziak, E. Teichmann, 2000: Unia Europejska — podręcznik akademicki, Warszawa; K. Łastawski, 2004: Od idei do integracji europejskiej, Warszawa; Z. Ślusarczyk, 2005: Europejska Wspólnota Węgla i Stali, „Commentationes. Zeszyt Naukowy WSM” nr 1; Z.Ślusarczyk, 2005: Europejska Wspólnota Gospodarcza i Euratom, „Commentationes. Zeszyt Naukowy WSM” nr 2; J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, 2005: Unia Europejska. Proces integracji i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Poznań.

51 Tamże; patrz także: M. Górka, A. Wyrozumska, 2008: Instytucje i prawa Unii Europejskiej, Warszawa; C. T. Szyjko, 2009: Unia Europejska w dobie przełomu. Almanach tekstów źródłowych, Warszawa, s. 7–16.

52 Por. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U nr 78, poz. 483).

53 Patrz: Samorząd w Polsce: istota, formy, zadania, 1998: (red.) S. Wykrętowicz, Poznań; Leoński Z., 1999: Samorząd terytorialny, Warszawa; J. P. Tarno i inni, 2002: Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa; J. Boć, 2000: Ustrój administracji publicznej, Warszawa; Rozbicka B., 2000: Samorząd terytorialny, Warszawa.

54 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.197 r. (Dz.U nr 78, poz. 483); Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U nr 9, poz. 43 z późn. zm.); B. Rozbicka, op. cit.; E. Chojnacka-Duch, 2000: Finanse publiczne i polskie prawo finansowe, Warszawa; „Finanse komunalne. Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych”, numery i roczniki z lat 2004–2008.

55 Por. B. Rozbicka, op.cit., s. 29; E. Chojnacka-Duch, op.cit., s. 160–214.

56 Por. B. Rozbicka, op.cit., s. 29–40; E. Chojnacka-Duch, op.cit., s. 16–38.

57 Por. B. Rozbicka, op.cit., s. 40–44; E. Chojnacka-Duch, op.cit., s. 16–38.

58 Patrz: Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, 1997: Prawo administracyjne, Warszawa, s. 228–230, 381–384; B. Rozbicka, op.cit., s. 44–87; Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U nr 9, poz. 43 z późń. zm.)

59 „Finanse komunalne. Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych”, numery i roczniki z lat 2004–2008.

60 Akty prawne Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące Instrumentów Strukturalnych i Przedakcesyjnych na lata 2000–2006, 2000: Warszawa.

61 „Pismo Samorządu Województwa. Kronika Mazowiecka” Nr 5 (17) 2004, rok II; patrz także: Wstępny Narodowy Plan Rozwoju na latach 200–2006, 2000: Warszawa.

62 Patrz: Instytucje Unii Europejskiej, 2005: (red.) K. Cholawo-Sosnowska, K. Karbowska, A. Wnukowska, Warszawa; ABC Unii Europejskiej, 2007: Warszawa; Barcz J., 2007: Integracja europejska, Warszawa; R. Streinz, 2002: Prawo europejskie, Warszawa; J. Bielecki, 2001: Atrakcyjna praca w Brukseli, „Rzeczpospolita” z 30.05; J. Pawlicki, 2002: Komisarz na miarę Polski, „Gazeta Wyborcza” z 18.12.

63 Por. Unia Europejska. Leksykon integracji, 2004: (red.) W. Bokajła, K. Oziubka, Wrocław, s. 141–145; W służbie regionom, 2004: Warszawa.

64 Patrz: stenogramy obrad sejmowych z 1993 r. — 38 posiedzenie Sejmu I kadencji z 20.02.1993 r.

65 Tamże.

66 Od ang. Central European Free Trade Agreement.

67 Patrz: Unia Europejska. Leksykon integracji, op.cit., s. 141–145, 285–290; J. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, 2004: Warszawa.

68 Patrz: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, 2008: (red.) T. Kierzkowski, Warszawa; ABC Unii Europejskiej, 2004: Warszawa.

69 Patrz: Z. Ślusarczyk, C. T. Szyjko, 2009: Fundusze UE — kompendium, Warszawa, s. 26–33, 38–40, 51–54.

70 Pełny tekst Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego w Dzienniku Ustaw z 25 listopada 1994 r., dokument dostępny na stronie: http://lex.pl/bap/samorzad/Dz.U.1994.124.607.html.

71 Na przykład w Polsce Karta weszła w życie 1 marca 1994 r., ale znacznie wcześniej, bo już w trakcie tworzenia Ustawy o samorządzie terytorialnym (9 marca 1990 r.), wzięto pod uwagę jej postanowienia.

72Przypisy do rozdzia³u 5.
 Patrz: A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny, zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998, s. 5-6, 80-85; Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2002; B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003, s. 43-55.

73 Patrz: Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny: ustrój i gospodarka, Bydgoszcz 2000, s. 19-25; J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2003, s. 28-40.

74 Tamże.

75 Por. Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny: ustrój..., cyt. wyd., s. 34-35.

76 Por. J. Wojnicki, Samorząd lokalny..., cyt. wyd., s. 113-115; J. Filipek, Biała księga: Polska – Unia Europejska, Warszawa 1996, s. 19-25; J. Streniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2003, s. 64.

77 Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2001, sygn. akt III RN 40/2000.

78 Z. Bukowski, T. Jędrzejowski, P. Rączka, Ustrój samorządu..., cyt. wyd., s. 111-112.

79 Wyrok NSA z dnia 18 marca 1999, sygn. akt II S.A./Po 1399/98.

80 Dz.U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.

81 Wyrok NSA z dnia 8 grudnia 1992, sygn. akt S.A./Wr 1306/92.

82 Por. K. Byjoch, J. Sulimierski, J.P. Tarno, Samorząd terytorialny..., cyt. wyd., s. 92.

83 Por. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny..., cyt. wyd., s. 205.

84 Dz.U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.

85 Patrz: A. Sztando, Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 7-8, s. 79.

86 W kwestii pojęcia podziału terytorialnego i jego rodzajów por. Z. Leoński, Podział terytorialny (w:) System prawa administracyjnego, pod red. J. Starościaka, t. I, Ossolineum 1977, s. 668 oraz Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego..., cyt. wyd.

87 S. Wykrętowicz, Samorząd w Polsce..., cyt. wyd., s. 161.

88 Cyt. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, cyt. wyd., s. 119.

89 S. Wykrętowicz, Samorząd w Polsce, cyt. wyd., s. 176.

90 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003.

91 A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz 2. Warszawa 1999, s. 77.

92 M. Stec, Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski, ST. 1998, nr 11, s. 5-6.

93 A. Agopszowicz (red.) Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999.

94 Zgodnie z art. 49 Ustawy o dochodach..., gminie wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są przyznawane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację tych zadań.

95 Dz.U. z 1990, nr 34, poz. 198 ze zm.

96 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2003.

97 W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1990, s. 13.

98 A. Jaroszyński, Terenowa administracja rządowa, Warszawa 1990, s. 20.

99 A. Agopszowicz (red.) Ustawa o gminnym samorządzie..., cyt. wyd., s. 79.

100 Dz.U. z 2001, nr 80, poz. 872, tekst jednolity ze zm.

101 K. Byjoch, J. Sulimirski, J.P. Tarno, Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, Warszawa 2000.

102 A. Agopszowicz (red.) Ustawa o gminnym samorządzie..., cyt. wyd., s. 437.

103 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003, s. 66.

104 H. Izdebski. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, cyt. wyd., s. 93.

105 Z. Bukowski, T. Jędrzejowski, P. Rączka, Ustrój samorządu..., cyt. wyd., s. 131.

106 Dz.U. nr 88, poz. 985 z późn. zm.

107 Dz.U. z 1996, nr 86, poz. 386 z późn. zm.

108 Dz.U. nr 112, poz. 1198.

109 Jędrzejowski S., Nowicki H., 1995: Kontrola administracji publicznej. Kontrola a nadzór. Struktura systemu. Instytucje, Łódź, s. 6.

110 Dolnicki B., 1993: Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice, s. 142.

111 Por. Samorząd terytorialny III Rzeczpospolitej..., (red.) S. Michałowski, cyt. wyd., s. 79.

112 Por. Samorząd terytorialny..., (red.) Z. Niewiadomski, cyt. wyd., s. 206.

113 Dz.U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zm.

114Przypisy do rozdziału 6.
 Por. H. Izdebski, M. Kulesza, 2004: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa, s. 126.

115 Patrz: Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, 2002: (red.) A. Ferens, I. Macek, Wrocław; Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna, 2005: (red.) R. Wiszniowski, Wrocław.

116 Patrz: Encyklopedia politologii. Teoria polityki, 1999: (red.) W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków; Ryszka F., 2002: Historia, polityka, państwo, Toruń.

117 B. Dolnicki, 2003: op. cit., s. 182.

118 Przeciwieństwem jest system federacyjny obowiązujący w Europie, np. Niemczech, Austrii czy Szwajcarii, a poza Europą w USA, Kanadzie, Brazylii, Meksyku czy Australii. Może wpływać to na istniejące tam systemy samorządu terytorialnego, umożliwiając wprowadzanie odrębnych rozwiązań ustrojowych w poszczególnych jednostkach — państwowych tworzących federacje.

119 Por. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., 1997: Warszawa.

120 Por. J. M. Fiszer, 2002: Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Toruń, s. 15–17.

121 B. Rozbicka, 2000: Samorząd, Warszawa, s. 140.

122 Patrz: H. Izdebski, 1975: Historia administracji a historia biurokracji, „Państwo i Prawo”, nr 5, s. 60–72; tenże, 1996: Historia administracji, Warszawa, s. 25 i n.

123 Tamże, s. 183.

124 Patrz: A. Dębicka, M. Dębicki, M. Dmochowski, 2004: op. cit.; Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna, 2005: op. cit.

125 Patrz: Administracja i polityka. Wprowadzenie, 1999: (red.) A. Ferens, I. Macek, Wrocław.

126 Patrz: T. Grosse, 1999: Rekrutacja i selekcja do służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej, „Biuletyn Służby Cywilnej”, nr 3; D. Bossaert, Ch. Demmke, 2003: Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencja i wpływ procesów integracyjnych, Łódź.

127 Patrz: Ch. Demmke, 2004: op. cit.

128 Patrz: B. Kudrycka, 1998: Neutralność polityczna urzędników, Warszawa.

129 Patrz: M. Małecki, K. Tomaszewski, 2005: Status urzędnika Unii Europejskiej, Warszawa; Rydlewski G., 2001: Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Warszawa.

130 Patrz: S. Zwijacz, 2000: Podejście do zagadnień etycznych w administracji — prezentacja porównawcza, [w:] Etyka w urzędzie — efekt kultury czy prawa?, Warszawa.

131 Dziennik Gazeta Prawna. Witryna internetowa. http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=125568, stan z 10 marca 2010 r.

132 Por. J. Czaputowicz, 2002: Wspólna metoda oceny administracji publicznej, „Służba Cywilna”, nr 4.

133 W naszej procedurze administracyjnej sfera dowolności urzędniczej przy podejmowaniu decyzji administracyjnej jest bardzo rozległa — zob.: A. Zoll, 2004: Nie kompletujemy urzędników spośród szwagrów i znajomych, „Gazeta Prawna” nr 94 (1203), 14–16 maja.

134 Zob.: J. Kotłowska-Rudnik, 2004: Jakie standardy obowiązują w unijnej administracji, „Gazeta Prawna” nr 83 (1192), 28 kwietnia.

135 Patrz: B. Banaszak, 2004: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków; G. Rydlewski, 2006: Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa, s. 45–47.

136 Patrz: B. Banaszak, 2004: op. cit.; Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, 1997: (red.) P. Sarnecki, Warszawa; T. Kaczmarek, 2005: Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań.

137 Por. Rydlewski G., 2006: op. cit., s. 55; Wąsowicz M., 1998: Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa.

138 Por. Rydlewski G., 2006: op. cit., s. 56–57.

139 Tamże, s. 57–58.

140 Tamże, s. 59–60.

141 Patrz: Sarnecki P., 2003: Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków.

142 Patrz: Dolnicki B., 2003: Samorząd terytorialny, Kraków.

143 Patrz: Administracja publiczna, 2003: (red.) J. Hausner, Warszawa, s. 63–66; Banaszak B., 2004: op.cit., Kraków; Zieliński E., Bokszczanin I., 2003: Rządy w państwach Europy, Warszawa; Sarnecki P., 2003: op. cit.

144 Patrz: Administracja i polityka. Wprowadzenie, 1999: (red.) A. Ferensa, I. Macek, Wrocław, s. 42–43; P. Bartczak, 2001/2002: Instytucje pozaministerialne w Wielkiej Brytanii, „Służba Cywilna”, nr 3.

145 Patrz: Administracja publiczna, 2003: op. cit., s. 65–67; T. Kaczmarek, 2005: op. cit.

146 Patrz: Administracja i polityka. Wprowadzenie, 1999: op. cit., s. 44–45; Administracja publiczna, 2003: op. cit., s. 69–70; E. Zieliński, I. Bokszczanin, 2003: op. cit.; E. Gdulewicz, 2000: System konstytucyjny Francji, Warszawa.

147 Patrz: Administracja publiczna, 2003: op. cit., s. 70–72; D. Sobków, 1997: Status urzędnika oraz zasady naboru do służby cywilnej w V Republice Francuskiej, „Biuletyn Służby Cywilnej”, nr 2.

148 Patrz: Administracja i polityka. Wprowadzenie, 1999: op. cit., s. 28–40; H. Minz, 1997: Charakterystyka niemieckiej służby cywilnej, „Biuletyn Służby Cywilnej”, nr 5–6.

149 Patrz: Administracja publiczna, 2003: op. cit., s. 73–76.

150 Patrz: Administracja publiczna, 2003: op. cit., s. 77–81; Administracja i polityka. Wprowadzenie, 1999: op. cit., s. 46–47.

151 Patrz: A. T. Gajewska, 2001: Status prawny pracowników samorządowych w niektórych krajach Europy, Warszawa.

152 Pełny tekst dokumentu na stronie: http://www.cyber-rights.org/documents/bangemann.htm, stan z 15 marca 2010 r.

153 Patrz: Broszura informacyjna, 2009: Bruksela; K. Jakubowicz, 2002: Unia a media, „Zeszyty Europejskie”, nr 11.

154Przypisy do rozdziału 7.
 Patrz szerzej: J. Zielonka, 2004: Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa.

155 Patrz: J. E. Stiglitz, 2004: Globalizacja, Warszawa; A. Gwiazda, 2000: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń.

156 Patrz szerzej: J. E. Stiglitz, op.cit.; Globalizacja a stosunki międzynarodowe, 2003: (red.) E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Warszawa; D. Milczarek, 2005: Unia Europejska wobec wyzwań globalizacji i regionalizmu, Warszawa.

157 Słownik wyrazów obcych PWN, 1980: (red.) J. Tokarski, Warszawa.

158 Patrz szerzej: Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji. Witryna internetowa. www.tiger.edu.pl/aktualnosci/wroclaw.htm, stan z 9 lutego 2010 r. (G. W. Kołodko, Blaski i cienie globalizacji).

159 Patrz szerzej: J. W. Botkin, M. Elmanajra, M. Malitza, 1988: Uczyć się — bez granic. Jak zewrzeć lukę ludzką?, Raport Klubu Rzymskiego, Warszawa; Kozielecki J., 1995: Koniec wieku nieodpowiedzialności, Warszawa; P. Sztompka, 1997: Powstrzymać regres społeczeństwa, Konferencja Senatu RP, Warszawa; J. Galtung, 2000: Świat w kryzysie ekonomicznym, Warszawa.

160 Ochrona środowiska oznacza zespół takich działań i zachowań jednostek, organów i państw, które zmierzają do zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia oraz realizację ich prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowania jego wartości, a zwłaszcza zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej.

161 Ochrona środowiska oznacza zespół takich działań i zachowań jednostek, organów i państw, które zmierzają do zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia oraz realizację ich prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowania jego wartości, a zwłaszcza zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej.

162 Patrz na ten temat: S. Klima, 1999: Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej, Kraków; P. Korzeniowski, 2001: Prawo i polityka ochrony środowiska w procesie integracji z UE, Łódź.

163 Por. Globapolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia (red.) R. Borkowski, Warszawa 2003; Globalizacja i co dalej? (red.) S. Amsterdamski, Warszawa 2004.

164 Patrz szerzej: A. Budnikowski, 1998: Ochrona środowiska jako problem globalny, Warszawa; A. Kalinowska, 1998: Ekologia — wybór przyszłości, Warszawa; Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, 2002: (red.) M. Cygler, Warszawa; Ślusarczyk Z., Szyjko C. T., 2009: Energetyczno-klimatyczna współpraca świata, Poznań.

165 Patrz: J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, Unia Europejska: proces integracji i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Poznań 2005; Monitor integracji Europejskiej. Wydanie specjalne z 1997 r., s. 40-45; tamże: nr 2 z 2002, s. 32-40.

166 Por. Działania UE przeciw zmianom klimatu. Unia Europejska na czele działań międzynarodowych do roku 2002 i później, Wyd. Komisja Europejska, Bruksela 2008.

167 Tamże.

168 Patrz: M. Nowicki, Polska – klimat do zmian, „Gazeta Wyborcza” z 28.11. 2008; M. Rozman, Ł. Ruciński, Klimat z problemami, „Rzeczpospolita”; Po spotkaniu Tuska z Merkel oddala się groźba polskiego weta, „Polska” z 10.12.2008.

169 Por. Z. Ślusarczyk, C. T. Szyjko, Energetyczno-klimatyczna współpraca..., op.cit., s. 21–42.

170 Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Witryna internetowa. http://www.hfhrpol.waw.pl/Nprogram15.html, stan z 9 lutego 2010 r. (W. Osiatyński: Historia i filozofia praw człowieka).

171 Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Witryna internetowa. http://www.hfhrpol.waw.pl/Nprogram15.html, stan z 9 lutego 2010 r. (M. Nowicki: Co to są prawa człowieka?).

172 Przegląd działalności Unii Europejskiej w tej kwestii — Europa. Witryna internetowa. http://europa.eu/pol/rights/overview_pl.htm, stan z 9 lutego 2010 r.

173 Europa. Witryna internetowa. http://europa.eu/pol/rights/overview_pl.htm, stan z 9 lutego 2010 r.

174 Tamże.

175 Uniasc.sm.pl. Witryna internetowa. http://uniasc.sm.pl/kulakowski/index.php, stan z 9 lutego 2010 r.

176 ECHO — biuro pomocy humanitarnej, dostęp 23 kwietnia 2009.

177 Przegląd działalności Unii Europejskiej w zakresie pomocy humanitarnej — Europa. Witryna internetowa. http://europa.eu/pol/hum/index_pl.htm, stan z 9 lutego 2010 r.

178 Tamże.

179 Tamże.

180 OPEC — Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową z siedzibą w Wiedniu. Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych. Utworzona została w 1960 r. w Bagdadzie. Wzrost znaczenia OPEC przypada na okres kryzysu naftowego lat 1973–1974, kiedy to organizacja wielokrotnie podwyższała światowe ceny ropy naftowej.

181 Zob. Z. Doliwa-Klepacki, 1996: Europejska integracja gospodarcza, Białystok, s. 161.

182 Tamże.

183 Centrum Informacji o Rynku Energii. Witryna internetowa. http://www.cire.pl/UE/odcinki.html?d_id=26515&d_typ=5, stan z 9 lutego 2010 r.

184 http://www.teberia.pl/news.php?id=6088

185 Por. A. Budnikowski, Ochrona środowiska jako problem globalny, Warszawa 1998.

186 Patrz: S. Tokarski, J. Janikowski, Inne aspekty rynku. Wspólny rynek europejski czy rynki regionalne, Warszawa 2007; Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich dla Rady i Parlamentu Europejskiego – Sprawozdanie z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej, 2006 r.; http://ec.europa.eu/energy/index-en.html.

187 Patrz: Geopolityczny przewodnik po świecie ropy naftowej, „Wprost” z 7.10.2007; A. Konarzewska, Zielona Księga a europejska polityka energetyczna, „Bezpieczeństwo Narodowe” 1/2006.

188 Por. P. Świeboda, Strategiczne wyzwanie dla UE. Kształtowanie zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej, DEMOS EUROPA, Warszawa 2006; A. Piebalgs, J. M. Barroso, Nowy krajobraz energetyczny Europy, czyli sześć filarów unijnej współpracy, „Gazeta Wyborcza” z 8.03.2006.

189 Tamże.

190 P. Świeboda, 2006: Strategiczne wyzwanie dla UE. Kształtowanie zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej, Warszawa.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna