Cezary Tomasz Szyjko Enigma nowego regionalizmu europejskiego Warszawa 2010 Redakcja naukowaPobieranie 1.37 Mb.
Strona20/20
Data29.04.2016
Rozmiar1.37 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

191Przypisy do rozdziału 8.
 Kompletny pakiet materiałów prasowych, jak również kopie wniosków Komisji, są dostępne na następującej stronie internetowej

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm192 Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, 2006 (dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej)

193 J. Pabis, http://ekoenergia.dzien-e-mail.org

194.Pilotowy program wykonawczy do Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej w zakresie wzrostu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej na lata 2003-2005 (Projekt), Ministerstwo Środowiska, wrzesień 2002.

195 Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 r.

196 W. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2006.

197 Jednostkowe wskaźniki emisji dla polskiego sektora elektroenergetycznego, patrz: [3]

198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209 Unia Metropolii Polskich powstała w Krakowie 11 października 1990 roku z woli prezydentów miast: Gdańska, Krakowa, Poznania, m. st. Warszawy i Wrocławia, jako forum solidarności władz metropolitalnych w działaniach zmierzających do sieciowego powiązania miast postkomunistycznych z demokratycznymi miastami Europy i świata, według projektu Instytutu Miasta p.t. „Tyle państwa ile miasta”. Początkowo UMP działała w formie konwentu prezydentów miast. W 1993 roku Unia Metropolii Polskich zarejestrowała się jako fundacja miast i została jednym z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dziś w Unii Metropolii Polskich solidarnie współdziała 12 głównych miast Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Wszystkie miasta UMP są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Eurocities, zrzeszającego wielkie miasta europejskie. Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zasiadają w Komitecie Regionów UE.

http://www.selfgov.gov.pl/index.html210


211


212 A. Kukliński, Regio Fututres Programme. Experiences and prospects. Eight Notes, Warsaw, January 2008 — dalej cytowane jako „Regio Futures”.

213 P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Zuber, The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, Warsaw 2007 — dalej cytowane jako „European Regions”.

214Przypisy do rozdzia³u 10.
 Por. Unia Europejska. Leksykon integracji, 2004: (red.) W. Bokajła, K. Oziubka, Wrocław, s. 141–145; W służbie regionom, 2004: Warszawa.

215 Patrz: stenogramy obrad sejmowych z 1993 r. — 38 posiedzenie Sejmu I kadencji z 20.02.1993 r.

216 Tamże.

217 Patrz: Unia Europejska. Leksykon integracji, op.cit., s. 141–145, 285–290; Pietrzyk J., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, 2004: Warszawa.

218 Patrz: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, 2008: (red.) T. Kierzkowski, Warszawa; ABC Unii Europejskiej, 2004: Warszawa.

219 Patrz: Ślusarczyk Z., Szyjko C. T., 2009: Fundusze UE — kompendium, Warszawa, s. 26–33, 38–40, 51–54.

220 J. Zaleski, Cz. Wojewódka, 1977, Europa Bałtycka, Zarys monografii gospodarczej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.

221 A.B. Kisiel–Łowczyc, 2000, Bałtycka integracja ekonomiczna. Stan i perspektywy do 2010 r., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

222 J. Zaleski, 1993, Razem czy osobno? Przyczynek do koncepcji bałtyckiej wspólnoty regionalnej, Centralny Urząd Planowania, Biuro Planowania Regionalnego, Sopot.

223 Zob. M. Pacuk (red.), 2001, Europa Bałtycka. Rozwój koncepcji, Regiony Nadmorskie 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk; J. Wendt (ed.), 2001, Baltic Europe on the eve of millenium, Coastal Regions 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

224Przypisy do rozdziału 11.
 http://www.rp.pl/artykul/19420,452867_Szczyt_UE__kryteria_euro_bez_zmian.html dostęp 2 kwietnia 2010

225 A. Kukliński, Regio Fututres Programme. Experiences and prospects. Eight Notes, Warsaw, January 2008 — dalej cytowane jako „Regio Futures”.

226 P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Zuber, The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, Warsaw 2007 — dalej cytowane jako „European Regions”.

227 więcej: Regional Policy under Crisis Conditions: Recent Regional Policy Developments in the EU and Norway (EoRPA Papers 09/2). Raport stanowi zwięzłą formę przedstawienia opisu najnowszych zmian w przeglądzie polityki regionalnej w państwach członkowskich, wspartą zestawieniami tabelarycznymi przedstawiającymi zarys oraz podział administracyjny polityki w państwach członkowskich.

228 Regional Policy Developments in the Member States and Norway: Country Reviews 2008-09 (EoRPA Papers 09/3). Raport opisuje oraz ocenia aktualnie prowadzoną w każdym kraju politykę regionalną oraz identyfikuje wspólne podejście oraz różnice w planowaniu i realizacji polityki regionalnej w państwach UE.

229 Challenges, Consultations and Concepts: Preparing for the Cohesion Policy Debate (EoRPA Papers 09/6). Raport stanowi ocenę ewolucji debaty nad przyszłością Polityki Spójności (po 2013 roku) opierając się na dyskusji prowadzonej na poziomie Unii Europejskiej oraz państw członkowskich.

230 Dealing with Demographic Change: Regional Policy Responses (EoRPA Papers 09/4). Raport stanowi porównanie oraz ocenę ostatnich oraz spodziewanych trendów demograficznych w Europie (koncentrując się głównie na migracji pomiędzy oraz w obrębie państw, jak również podejmując problematykę depopulacji), ich implikacji dla rozwoju regionalnego oraz prowadzonej polityki regionalnej państw członkowskich.

231


232


233 http://euobserver.com/843/27778 (dostęp 24.03.2009)

234 http://www.eu2008.si/en/Meetings_Calendar/Dates/March/0313_EC.html (dostęp 26.03.2009)

235 Więcej: C. T. Szyjko, Z. Ślusarczyk, Instytucjonalno-prawne aspekty międzynarodowej współpracy energetyczno-klimatycznej, Warszawa 2009.

236 5 mld euro to zaledwie ok. 1 proc. wydatków wszystkich krajów UE na pobudzenie gospodarki, szacowanych łącznie na 400 mld euro.

237 Oficjalna strona Centrum Informacji o Rynku Energii:

http://www.cire.pl/item,39110,1,skanled.html (dostęp 19.03.2009)

238 Polski Portal Finansowy:

http://www.cire.pl/item,39110,1,skanled_pod_znakiem_zapytania.html

(dostęp 24.03.2009)239 Portal European Neighborhood Policy: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm# (dostęp 24.03.2009)

240 Szczegóły: http://www.euractiv.pl/ (dostęp 19.03.2009)

241 Por.: C. T. Szyjko, Programy unijne dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania 2007-2013 - charakterystyka obszarów wsparcia, [w:] Polska. Europa. Cywilizacja. 2009.

242 Gazeta Wyborcza z dnia 20 marca 2009r.

243 http://www.highbeam.com/doc/1P2-4861727.html (dostęp 24.03.2009)

244 Oficjalny portal MFW: http://www.imf.org/external/index.htm (dostęp 15.03.2009)

245 Wywiad z G. Sorosem: http://www.nybooks.com/articles/21352 (dostęp 10.01.2009)

246 http://web.mit.edu/newsoffice/2006/comm-bernanke.html (dostęp 20.03.2009)

247 Hirschman A.O., Shifting Involvements: Private Interest and Public Action, NY, 2002.

248 BusinessEurope reprezentuje ponad 20 mln małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z krajowych federacji przedsiębiorców z 33 krajów. Ma silną pozycję w UE; Seilliere bywa zapraszany na szczyty przywódców państw UE. Polskim członkiem BusinessEurope jest PKPP Lewiatan.

249 Więcej: http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=420 (dostęp 20.04.2009)

250 Portal Edukacji Ekonomicznej: http://www.nbportal.pl/pl/np/euro/euro-w-polsce/kryteria-konwergencji/kryteria-z-maastricht

251 Wywiad dla Europe Today z dnia 18 marca 2009.

252 http://www.capital.de/politik/100020634.html (dostęp 16.03.2009)

253 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/bise/seminaria.htm (dostęp 24.03.2009)

254 C. T. Szyjko „Pukając do bram Brukseli – regionalny wymiar integracji europejskiej”. Gazeta Wyborcza nr. 224 (2069) 24.09.99.

255 Sixth Periodic Report on Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, 1999, European Commission, Bruksela-Luksemburg; pages 09-23.Pobieranie 1.37 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna