Charakterystyka produktu leczniczego nazwa własna produktu leczniczegoPobieranie 24.34 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.34 Kb.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Feminon PMS, 4 mg, kapsułki twarde


2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda kapsułka twarda Feminon PMS zawiera 4 mg ekstraktu (w postaci suchego, natywnego ekstraktu) z owoców Vitex agnus castus L. ; DER 7-13 : 1; ekstrahent: etanol 60% (m/m); co odpowiada 28 – 52 mg (średnio 40 mg) surowca roślinnego.

Pełen wykaz substancji pomocniczych w punkcie 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde


4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania

Tradycyjny roślinny produkt leczniczy stosowany w celu złagodzenia łagodnie nasilonych objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Tradycyjny roślinny produkt leczniczy przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Jeden raz dziennie jedna kapsułka.

Kapsułki należy przyjmować o tej samej porze dnia (np. wieczorem).

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (Patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności”).

W przypadku utrzymywania się objawów po nieprzerwanym stosowaniu produktu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym przedstawicielem personelu medycznego.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci cierpiący na nowotwory estrogenozależne przed zastosowaniem wyciągu z owoców Vitex agnus-castus powinni skonsultować się ze swoim lekarzem.

Pacjenci przyjmujący leki dopaminolityczne, dopaminergiczne, estrogeny i antyestrogeny przed zastosowaniem wyciągu z owoców Vitex agnus-castus powinni skonsultować się ze swoim lekarzem (Patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Stosowanie produktu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostało ustalone ze względu na brak wystarczających danych.

Jeśli podczas stosowania Feminonu PMS objawy ulegną nasileniu lub nie zmniejszą się należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym przedstawicielem personelu medycznego.

Uważa się, że wyciąg z owoców Vitex agnus-castus działa na oś podwzgórze – przysadka mózgowa i dlatego pacjenci z zaburzeniami czynności przysadki w wywiadzie przed zastosowaniem produktu powinni skonsultować się z lekarzem. W przypadkach guza przysadki mózgowej wydzielającego prolaktynę przyjmowanie wyciągu z owoców Vitex agnus-castus może maskować objawy obecności guza.

W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu. Pacjenci z rzadką, dziedziczną nietolerancją na galaktozę, niedoborem Lapp laktozy lub glukozo-galaktozową malabsorpcją nie powinni przyjmować tego leku.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na możliwe dopaminergiczne i estrogenne działanie owoców Vitex agnus-castus, nie można wykluczyć wystąpienia interakcji z lekami dopaminolitycznymi, dopaminergicznymi, estrogenami i antyestrogenami.


4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wskazań do stosowania w ciąży.

Wyniki badań wpływu na reprodukcję sugerują, że wyciągi z Vitex agnus castus mogą wpływać na laktację, dlatego nie jest zalecane stosowanie produktu w okresie karmienia.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


4.8 Działania niepożądane

Bardzo rzadko (< 10000):

Dane z monitorowania działań niepożądanych w latach 2003 - 2008 wykazały wystąpienie jednego przypadku wystąpienia wysypki ze świądem u pacjentki, która stosowała produkt Feminon przez 10 dni.

Częstotliwość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Dla wyciągów z owoców Vitex agnus castus istnieją doniesienia o ciężkich reakcjach alergicznych z obrzękiem twarzy, dusznościami i trudnościami w przełykaniu. Donoszono też o alergicznych reakcjach skórnych, wysypkach, pokrzywkach, bólach i zawrotach głowy, zaburzeniach żołądkowo-jelitowych (takich jak nudności, bóle brzucha), trądziku i zaburzeniach menstruacji.

W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych nie wymienionych powyżej należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym przedstawicielem personelu medycznego.


4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.


5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: jeszcze nie przydzielono.


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Dla produktu nie przeprowadzono badań właściwości farmakodynamicznych.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Brak badań na temat farmakokinetyki.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań dotyczących mutagenności i karcynogenności.

Ograniczone dane z badań wpływu na funkcje rozrodcze wskazują na oddziaływanie ekstraktu z owoców Vitex agnus-castus na laktację.
6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Skład i wykaz substancji pomocniczych

Substancja pomocnicza dodana do wyciągu natywnego: glukoza ciekła suszona rozpyłowo 90%.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, talk, skrobia kukurydziana, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna.

Skład kapsułki: żelatyna, dwutlenek tytanu (E 171), indygotyna (E 132), laurylosiarczan sodowy, erytrozyna (E 127).


6.2 Niezgodności

Nieznane
6.3 Okres ważności

2 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25C.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Al w pudełku kartonowym.

Opakowania po 30, 60 i 100 kapsułek twardych (po 3, 6 i 10 blistrów w opakowaniu).
6.6 Instrukcja dotycząca użytkowania leku

Brak.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG

Braunmattstr. 20

76532 Baden-Baden

Niemcy


telefon: (+49 7221) 954 00

faks: (+48 7221) 540 26


8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10353
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU07.04.2004 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
: data files
data files -> Regulamin przetargu ofertowego pisemnego
data files -> Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Preambuła
data files -> In Hotel Benczúr Hotel accommodation booking form
data files -> Zatwierdzam podpis kierownika jednostki specyfikacja istotnych warunków zamówienia
data files -> Protok ó Ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Wsi I Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 23 października 2007 roku
data files -> Regulamin Wystawy Stałej Fotografii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi § 1
data files -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
data files -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
data files -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia I układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiej
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna