Charakterystyka przedsięwzięcia – budowy kanalizacji w miejscowościach: Kaliszki, Augustówek, Adamówek, Łosia Wólka I Sowia Wola Folwarczna w gminie CzosnówPobieranie 66.22 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar66.22 Kb.
Charakterystyka przedsięwzięcia – budowy kanalizacji
w miejscowościach: Kaliszki, Augustówek, Adamówek, Łosia Wólka i Sowia Wola Folwarczna w gminie Czosnów (tzw. Etap II) w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych i wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i zgody na realizację przedsięwzięcia.

Inwestor:

Gmina Czosnów

ul Gminna 6

05-152 Czosnów


Projektant:

AL – Projekt Adam Lachowski, ul Pogodna 36

Dziekanów Polski, 05 – 092 Łomianki
Wykonawca opracowania:

Eco – Progress Sp. z o. o.

ul. Zaolziańska 5/14 02-781 Warszawa

Biuro: ul. St. Batorego 16,

02-591 Warszawa

e - mail ecoprogress@wp.plZespół:

mgr inż. Piotr Szwarocki

dr inż. Kazimierz Manios

Warszawa, sierpień 2008 r.

Spis treści:


1.Wstęp. 3

2. Przeprowadzone postępowanie administracyjne. 5

2.1. Postępowanie dotychczasowe. 5

2.1. Planowane postępowanie administracyjne. 6

2.2. Opracowanie, wykorzystane materiały. 7

3. Rodzaj skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 8

3.1. Stan obecny. 8

3.2. Stan projektowany. 8

3.3. Rodzaj technologii. 9

4. Opis przewidywanych oddziaływań. 10

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 10

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii. 12

7. Rozwiązania chroniące środowisko. 12

8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 13

9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 13

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia


16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się
w zasięgu oddziaływania, oraz obiekty podlegające ochronie zabytków. 14

10.1. Kampinoski Park Narodowy. 14

10.2. Rezerwaty przyrody i teren międzywala Wisły objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 15

10.3. Warszawski Obszaru Chronionego Krajobrazu. 16

10.4. Opis istniejących w sąsiedztwie zabytków chronionych. 16

11. Podsumowanie. 17
 1. Wstęp.

Dynamiczny rozwój Gminy Czosnów skutkuje rozbudową domów jednorodzinnych, szczególnie w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego.

Rozwój ten ma dwa aspektu:

1). Aspekt ekonomiczny, wynikający z atrakcyjnej lokalizacji obiektów mieszkalnych w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej. W wyniku tego w ostatnich latach jest obserwowany wzrost wydawanych pozwoleń na ich budowę. Trend ten wg Strategii Rozwoju Gminy Czosnów będzie się rozwijał również w przyszłości.

2). Aspekt ekologiczny, w którym powstaje problem ochrony wód podziemnych
w sąsiedztwie Kampinowskiego Parku Narodowego przed zanieczyszczeniami komunalnymi – głównie ściekami bytowymi.
Kompromisem pomiędzy rozwojem miejscowości a ochroną Kampinoskiego Parku Narodowego jest wyposażenie jednostek mieszkaniowych w nowoczesne urządzenia, pośród których najważniejszą jest utylizacja ścieków bytowych.

W tym celu Rada Gminy Czosnów podjęła uchwały o budowie kanalizacji


w miejscowościach sąsiadujących z PKN.

Kanalizacja będzie realizowana w II Etapach.


Niniejsza informacja dotyczy Etapu II, który obejmie miejscowości:

Kaliszki, Augustówek, Adamówek, Łosia Wólka i Sowia Wola Folwarczna.
Do utylizacji ścieków Gmina Czosnów przygotowuje projekt rozbudowy oczyszczalni, który jest po uzgodnieniach z nadzorującą administracją ochrony środowiska. Projekt ten obejmuje:

1). Budowę nowego modułu oczyszczalni o wydajności ca 500 m³/dobę.

2) Remont i wymianę osprzętu istniejącej oczyszczalni ścieków.

Po rozbudowie oczyszczalnia będzie mogła skutecznie oczyszczać około 800 m³/dobę ścieków o ładunku zanieczyszczeń ŁBZT5 = 640 kg O2/d.

Obecny stan oczyszczalni jest zły, co zostało stwierdzone przez organy nadzorujące ochronę przyrody.

Analiza pracy oczyszczalni ścieków na etapie wykonywania raportu oceny oddziaływania na środowisko wskazuje, że do obecnego obiektu nie można przesyłać i dowozić wozami asenizacyjnymi większej ilości ścieków.
Ponieważ łączny program rozbudowy oczyszczalni i budowy kanalizacji przekracza możliwości finansowe Gminy Czosnów, Urząd Gminy stara się
o uzyskanie środków z UE, którymi zarządza Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Fundamentalną strategią, jaką Gmina Czosnów może przyjąć przy rozbudowie gospodarki komunalnej jest to, aby pojemność oczyszczalni „wyprzedzała” ilość ścieków dostarczaną rozbudowanej kanalizacji gminnej, w przeciwnym przypadku mogą powstać ponadnormatywne uciążliwości obiektu, a eksploatator oczyszczalni zostanie obciążony karami środowiskowymi.

Przy braku uzyskania efektu ekologicznego grozi również zwrot uzyskanych dotacji.


2. Przeprowadzone postępowanie administracyjne.

2.1. Postępowanie dotychczasowe.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kaliszki, Augustówek, Adamówek, Łosia Wólka i Sowia Wola Folwarczna przedstawia się następująco: 1. Wójt Gminy Czosnów pismem z dnia 06.02.2008 roku skierował do Starosty Nowodworskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Informację o planowanym przedsięwzięciu na budowę sieci kanalizacyjnej tłocznej w ww. miejscowościach.

 2. Na wniosek inwestora Starosta Nowodworski odpowiedział pismem z dnia
  19 02 2008 r. informując, że z uwagi na fakt, iż budowa kanalizacji wpłynie na poprawę środowiska gruntowego poprzez likwidację istniejących szamb – można odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu.

 3. W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Czosnów z dnia 23.04.2008 r. Starosta Powiatowy wydał Postanowienie Nr 20 z dnia 28.04.2008 r., w którym uzgodnił planowaną budową kanalizacji we wsiach Kaliszki, Augustówek, Adamówek, Łosia Wólka i Sowia Wola Folwarczna.

 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał Postanowienie w dniu 06.05.2008 r. w którym uzgodnił środowiskowe uwarunkowania w ww. miejscowościach.

 5. Na powyższej podstawie Wójt Gminy Czosnów Wydał decyzję
  o środowiskowych uwarunkowaniach nr 88/ 2008 z dnia 19.05.2008 r.


2.1. Planowane postępowanie administracyjne.

W związku z zaleceniami Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego koordynującego Program Rozwoju Regionalnego ze środków UE, Wójt Gminy Czosnów podjął decyzję o uchyleniu wydanej decyzji środowiskowej nr 88/2008 z dnia 19.05.2008 roku i jej uzupełnieniu o ponowne uwagi oraz wnioski zgłoszone przez Społeczeństwo. W tym celu przygotowano niniejszą charakterystykę przedsięwzięcia w celu informacji i konsultacji społecznych.


Charakterystyka zostanie udostępniona społeczeństwu poprzez:

  • umieszczenie na stronach internetowych Gminy Czosnów.

  • udostępnienie w siedzibie Urzędu Gminy Czosnów.

O postępowaniu, Społeczeństwo zostanie powiadomione poprzez obwieszczenie przekazane w sposób zwyczajowo przyjęty: na tablicach sołtysów w miejscach planowanych inwestycji, przy kościele i przy sklepach.

Na bazie przygotowanego materiału i dokumentacji projektowej mieszkańcy gminy Czosnów będą mogli zapoznać się z planowaną inwestycją na rozprawie administracyjnej planowanej na dzień 22 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy Czosnów.

Wójt gminy Czosnów, z uwagi na to, że postępowanie na więcej niż 20 stron, obwieszczeniem poinformował o planowanej rozprawie administracyjnej. W treści obwieszczenia podano termin, miejsce oraz tematykę rozprawy. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Czosnów, rozwieszone w miejscu planowanej inwestycji na tablicach informacyjnych oraz przy kościele.

Po przeprowadzonej rozprawie administracyjnej zostaną podjęte następujące działania: • zostaną rozpatrzone uwagi i wnioski społeczeństwa.

 • zostanie przygotowany projekt decyzji środowiskowej, który zostanie uzgodniony ze Starostwem Powiatowym i z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

 • zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • po uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej Wójt wystąpi do Starostwa Powiatowego o zmianę decyzji – pozwolenia na budowę.


Przygotowane dokumenty będą stanowiły załącznik do Wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.


2.2. Opracowanie, wykorzystane materiały.

Opracowanie wykonała firma Eco – Progress Sp. z o.o. o. z siedzibą w Warszawie 02 - 781, ul. Zaolziańska 5/14, Biuro: ul. St. Batorego 16, 02-591 Warszawa, tel./fax.: (022) 825 - 96 – 08, e-mail: ecoprogress@wp.plW pracy wykorzystano następujące materiały:

1. Strategię Gminy Czosnów.

2. Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Czosnów.

3. Projekt AL – Projekt Adam Lachowski.

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Obowiązujące ustawy.
3. Rodzaj skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

3.1. Stan obecny.

Zabudowa mieszkaniowa w kanalizowanych miejscowościach jest zróżnicowana.

W ostatnich latach udokumentowano szamba jako obiekty budowlane.

Obiekty mieszkaniowe wybudowane wcześniej mają odprowadzenia ścieków bytowych wykonane w sposób gospodarczy. Biorąc pod uwagę, że do oczyszczalni ścieków trafia dziennie około 100 m³ ścieków tzn. że jest to prawdopodobna ilość ścieków od 2000 mieszkańców, przyjmując zaniżony wskaźnik 50 l/osobę /dobę. Pozostałe ścieki nieoczyszczone od mieszkańców gminy trafiają do środowiska.

Ten aspekt środowiskowy przesądza o konieczności budowy zbiorczego sytemu kanalizacji ścieków.

Na sposób wykonania kanalizacji mają wpływ następujące czynniki.

1). Zabudowa jest usytuowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co umożliwia poprowadzenie kanałów zbiorczych.

2). Kanalizowany teren jest płaski.

3). W starej zabudowie występują odcinki tradycyjne zabudowy zagrodowej. Zabudowa z ostatnich lat jest rozproszona.

zabudowie takich warunkach preferowany jest system kanalizacji ciśnieniowej.3.2. Stan projektowany.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Czosnów na obszarze wsi: • Kaliszki, Augustówek, Adamówek, Łosia Wólka, Sowia Wola Folwarczna.

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana będzie w systemie kanalizacji ciśnieniowej. Do wybudowania planuje się przewody ciśnieniowe tranzytowe, zbiorcze i odgałęzienia przewodów do granicy posesji. Przewody ciśnieniowe będą z rur PE zgrzewanych doczołowo.

Kanalizacja na terenach posesji będzie wykonywana przez ich właścicieli.
Długość kanałów sanitarnych ciśnieniowych dla II etapu wyniesie:


 • Kanały tranzytowe Dz 110 mm około 3970 m, przy średnim zagłębieniu przewodów około 1,5 m. Materiał: rury PE 100 zgrzewane doczołowo.

 • Kanały zbiorcze Dz 90 mm około 16 230 m, przy średnim zagłębieniu przewodów około 1,7m. Materiał: rury PE 100 zgrzewane doczołowo.

 • Przykanaliki do granicy posesji: Dz 90 mm, do granicy posesji około 1345 m, przy średnim zagłębieniu 1,7m. Materiał: rury PE 100 zgrzewane doczołowo.


Charakterystyka przepompowni ścieków.

 • Przepompownie ścieków zostaną wykonane w formie prefabrykatu z polimerobetonu o średnicy około 2000 mm i zagłębione na rzędnej do około 4,0 m p.p.t.

 • Instalacja zostanie wykonana z rur kwasoodpornych;

 • Wyposażenie: pompy zatapialne i armatura;

 • Uzbrojenie przewodów stanowią wg projektu studzienki rewizyjne, odpowietrzające i rewizyjne D 1200 – 1600 mm; studzienki przykryte płytami żelbetowymi.

 • Na płytach pokrywowych włazy typu ciężkiego.

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej wymaga zajęcie terenu a następnie odbudowę około ½ długości jezdni dwupasmowej w w/w wsiach.

3.3. Rodzaj technologii.

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana będzie głównie w systemie kanalizacji ciśnieniowej zgrzewanej doczołowo z rur PE o średnicach od 90 mm do 110 mm. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie zaprojektowana tak, aby


w najmniejszym stopniu nie kolidować z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Kanalizacja sanitarna wykonywana będzie na rzędnej od około 1.5 m p.p.t. do około 1.7 m p.p.t.

System kanalizacji ciśnieniowej wyposażony będzie w bezobsługowe
i bezskratkowe pompownie ścieków wykonane z polimerobetonu o średnicy około 2000 mm i zagłębieniu około 4.0 m p.p.t. Wewnętrzna instalacja pompowni wykonana będzie ze stali nierdzewnej, a wyposażenie stanowić będą pompy zatapialne wraz
z armaturą.

Uzbrojenie przewodów stanowić będą studzienki rewizyjne, odpowietrzające


o średnicy około 1200 – 1600 mm.

4. Opis przewidywanych oddziaływań.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewiduje się na rzędnej od około 1,5 m p.p.t. do około 1,7 m p.p.t. Z uwagi na płytkie położenie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lokalnie, nie istnieje ryzyko oddziaływania na wody podziemne.

Ziemia z wykopów i odpady bitumiczne z nawierzchni dróg zostaną ponownie wykorzystane.

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej przedstawiono poniżej ewentualne warianty. • Wariant „zerowy” dla kanalizacji sanitarnej oznacza brak jakichkolwiek działań, podtrzymanie istniejącego stanu rzeczy, który nie wyeliminuje problemów gospodarki ściekowej i jest zagrożeniem ekologicznym. Z istniejących nieszczelnych zbiorników bezodpływowych ścieki mogą nadal trafiać bezpośrednio do gruntu bez oczyszczenia. Drugim problemem jest brak szczegółowej kontroli nad wywozem i utylizacją ścieków z posesji prywatnych. Taka gospodarka ściekowa jest zagrożeniem dla wód podziemnych i wód gruntowych. Kontynuacja wywozu ścieków taborem samochodowym będzie nadal powodować zakłócenia pracy oczyszczalni, związane z dużym ładunkiem ścieków.

 • Wariant I zakłada skanalizowanie terenów gminy Czosnów przy zastosowaniu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Alternatywą technologiczną jest kanalizacja grawitacyjno – pompowa, w wyniku której pewne odcinki kanalizacji wykonywane byłyby np. do 4 m.p.p.t. Taki system jest droższy na etapie realizacji. Zaprojektowany system kanalizacji sanitarnej- ciśnieniowej wymaga natomiast stałego nadzoru i aktywnego udziału społeczeństwa w jego konserwacji, ponieważ na każdej posesji będzie mała pompownia, za sprawność której będzie odpowiadał właściciel posesji. Niezależnie od przyjętej technologii kanalizacja wyeliminuje problem niekontrolowanej gospodarki ściekowej i uszczelni cały system. W chwili realizacji projektu odłączone zostaną nieszczelne zbiorniki na prywatnych posesjach Całość inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w gminie ma charakter ekologiczny i w głównej mierze przyczyni się do dalszego rozwoju.

 • Wariant II skanalizowania terenów gminy Czosnów może polegać na kontynuacji
  w wyposażaniu każdej posesji w bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne. Takie rozwiązanie jest uciążliwe i droższe w eksploatacji. Poza tym stanowi zagrożenie, że część ścieków nieoczyszczonych może trafiać do gruntu.

 • Wariant III skanalizowania terenów gminy może polegać na wyposażeniu posesji
  w przydomowe instalacje do oczyszczalnia ścieków. Rozwiązanie takie wymaga odpowiedniego rodzaju gruntu umożliwiającego infiltrację oraz odpowiednio dużej powierzchni działki. Zagospodarowanie przykładowej posesji bardzo często koliduje z możliwością montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. W praktyce jakość ścieków teoretycznie oczyszczonych z instalacji przydomowych oczyszczalni nie spełnia warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki oczyszczone. Wariant oczyszczalni przydomowych może być stosowany dla zabudowy rozproszonej, kiedy brak jest możliwości technicznych, lub nie ma uzasadnienia ekonomicznego do podłączenia do kanalizacji gminnej.

Podsumowanie

Wszystkie przedstawione aspekty dają uzasadnienie do realizacji Wariantu I tj. budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Czosnowa. Realizacja budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czosnów wyeliminuje: • możliwość przedostawania się nieoczyszczonych ścieków do gruntu, szczelność instalacji w 100 % zapewni system ciśnieniowy,

 • nieprzyjemne zapachy ulatniające się wokół zbiorników na nieczystości płynne,

 • transport ścieków na oczyszczalnię, a co za tym idzie m.in. uciążliwości odorowe związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem ścieków,

 • wahania w pracy istniejącej oczyszczalni ścieków.

Realizacja zbiorczego systemu kanalizacji ciśnieniowej korzystnie wpłynie na środowisko naturalne i Kampinoski Park Narodowy i jednocześnie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się konieczności dostarczania surowców, materiałów oraz paliw. Jedynym dostarczanym medium będzie energia elektryczna konieczna do pracy pompowni. Ewentualnie okresowo może być zużywana woda do płukania sieci kanalizacji sanitarnej. Dokładne wielkości zużycia energii elektrycznej zostaną sprecyzowane w projektach wykonawczych obiektów przepompowni.7. Rozwiązania chroniące środowisko.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej znacznie uszczelni system gospodarki ściekowej, ponieważ zostaną wyeliminowane zbiorniki na nieczystości płynne, zaś powstające ścieki będą trafiać na oczyszczalnię ścieków. Ścieki odprowadzane z oczyszczalni będą spełniały warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki oczyszczone przed wprowadzeniem do środowiska zgodnie z polskim i wspólnotowym prawem. Powstające w wyniku oczyszczania ścieków odwodnione osady ściekowe (w ilości 3-4 ton /dobę) będą utylizowane zgodnie z obowiązującym prawem (wywóz do zakładu przetwórczego np. przy oczyszczalni „Czajka”). Taki tok postępowania zminimalizuje ujemne oddziaływanie zrzucania nieczyszczonych ścieków, co jest często obserwowanym zjawiskiem. Poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej kontrolowane będą zrzuty ścieków przy jednoczesnej eliminacji nieszczelnych szamb. Realizacja inwestycji poprawi kondycję wód podziemnych, korzystnie wpłynie na środowisko naturalne oraz podwyższy standard życia mieszkańców.8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Na etapie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie będą powstawały substancje niebezpieczne dla środowiska.

Na etapie budowy powstawać będą typowe odpady budowlane w postaci opakowań po surowcach i produktach budowlanych jak również odpady komunalne tj. głównie nie segregowane, związane z zapleczem socjalno – biurowym wykonawcy budowy. Wykonawca jest zobowiązany wynająć firmę do odbiory odpadów stałych
i płynnych. Odpady betonu i ziemia z wykopów zostanie ponownie użyta do odbudowy dróg.

Wszystkie powstające odpady nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Ze względu na wielkość i usytuowanie inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji


i eksploatacji.

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się
w zasięgu oddziaływania, oraz obiekty podlegające ochronie zabytków.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego cały teren Gminy Czosnów jest objęty następującymi formami ochrony:

1). Otuliną Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN).

2). Obszarem Warszawskiego Chronionego Krajobrazu.

Wszystkie obszary objęte kanalizacją I i II Etapu są położne ww. formach ochrony. Główny ciąg wsi jest położny w odległości 300 do 500 m od granic KPN, a niewielki odcinek kanalizacji będzie położony na granicy Parku we wsi Łosia Wólka
i częściowo w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego we wsi Kaliszki gdzie kanalizacja zostanie doprowadzona do leśniczówki i szkoły. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę form ochrony.

10.1. Kampinoski Park Narodowy.Kampinoski Park Narodowy utworzony został uchwałą Rady Ministrów z dnia
16 stycznia 1959 r. (aktualna podst. prawna ochrony i funkcjonowania parku - rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie KPN z dnia 25.09.1997 r. Dz. U. Nr 132, poz. 876) dla ochrony przyrody, dziedzictwa historyczno – kulturowego Puszczy Kampinoskiej wraz z kompleksem wydm śródlądowych.

Aktualna powierzchnia parku wynosi 38 544 ha Pod ochroną ścisłą znajdują się 4638ha (22 wydzielone obszary). Ustanowiona w 1977 r. strefa ochronna wokół Parku, zwana otuliną, ma powierzchnię 37 756 ha., graniczy z Wisłą i obejmuje teren planowanej kanalizacji.W styczniu 2000 roku KPN wraz z otuliną uznany został przez UNESCO za Rezerwat Biosfery MaB Puszcza Kampinoska o powierzchni 76 200 ha.
Ponadto w KPN został objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
i stanowi obszar o Kodzie PLC 14 0001 ogłoszony w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r
.

We florze Puszczy Kampinoskiej (Park z otuliną) dotychczas stwierdzono ok. 1245 gatunków. Liczba gatunków chronionych całkowicie wynosi 69 a chronionych częściowo 15.

Fauna reprezentowana jest przez :

- 14 gatunków ryb;

- 13 gat płazów (żaby, traszki, kumak, ropuchy);

- 6 gat. gadów - jaszczurki, padalec, zaskroniec, gniewosz plamisty, żmija zygzakowata;

- 180 gat ptaków w tym lęgowe gatunki niezwykle cenne derkacz Crex crex
i wodniczka Acrocephalus paludicola i 30 gat. zagrożonych. W KPN występują też strefy ochronne gniazd orlika krzykliwego Aquila pomarina i orła bielika Haliaetus albicilla oraz bociana czarnego Ciconia nigra.

10.2. Rezerwaty przyrody i teren międzywala Wisły objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.W pobliżu planowanej kanalizacji nie występują rezerwaty przyrody i drzewa pomniki przyrody.

W pobliżu wylotu z oczyszczalni ścieków jest Rezerwat Kępy Kazuńskie. Rezerwat leży na terenie międzywala Wisły, które w obszarze Natura 2000 jest obszarem specjalnej ochrony ptaków i na tym odcinku jest oznaczony kodem: PLB 140004.

Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie naturalnego koryta Wisły,
z charakterystycznymi dla niej wyspami, łachami i zróżnicowaną rzeźbę brzegową. Można tu spotkać liczne prawnie chronione i zagrożone w swoim bycie gatunki ptaków. Zimą regularnie przebywają tu stada krzyżówek liczące do 200 osobników oraz stada mew śmieszek i pospolitych. Z ptaków drapieżnych spotykany jest krogulec.

Obecnie przy przewadze dowożonych ścieków wyniki pracy oczyszczalni, która zrzuca oczyszczone ścieki do Wisły są zakłócane dużym stężenie ścieków z wozów asenizacyjnych.Budowa kanalizacji umożliwi dopływ ścieków o wyrównanym stężeniu i poprzez to wpłynie pozytywnie na ochronę wód w Wiśle, które w otoczeniu rezerwatu,
są także jego częścią. Pośrednio budowa kanalizacji będzie korzystnie oddziaływać także na Naturę 2000 –obszary specjalnej ochrony ptaków.


10.3. Warszawski Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren kanalizacji jest objęty również ochroną wynikającą z ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu na mocy Rozporządzenia Nr 60 Wojewody Mazowieckiego


z dnia 24 lipca 2002 r.

Budowa kanalizacji ścieków zapobiega degradacji środowiska na terenie otuliny KPN i w obszarze Chronionego Krajobrazu – jest więc inwestycją proekologiczną.

10.4. Opis istniejących w sąsiedztwie zabytków chronionych.

Teren Kampinoskiego Parku Narodowego był miejscem walk powstańców i miejscem kaźni w II Wojnie Światowej. Dotyczy to szczególnie Muzeum Walki i Męczeństwa Palmirach oddalonego od inwestycji o około 10 km w głębi KPN. Droga do Palmir odchodzi od drogi krajowej E 7.W trasie kolektorów brak kolizyjnych obiektów kulturowych.

11. Podsumowanie.Planowana budowa kanalizacji sanitarnej przez Gminę Czosnów
w miejscowościach położonych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego jest potrzebna przede wszystkim w aspekcie społecznym i środowiskowym.


Oddanie kanalizacji do użytku społeczeństwu wymaga rozbudowy oczyszczalni
i kontroli sprawnego jej funkcjonowania.


Pobieranie 66.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna