Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowaniaPobieranie 149.81 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar149.81 Kb. 1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  1. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przedsięwzięcie polegające na modernizacji lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i stacją paliw, opisane w pkt 5.1.3. niniejszej dokumentacji.

Obiekt lotniska obejmuje teren położony po południowej stronie drogi 1 KDLg - stanowiącej dojazd od strony zabudowy wsi Kamień Śląski - oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów byłego lotniska w Kamieniu Śląskim symbolami 1 KL(PS), 2 KL(RZ) i 3 KL(RL).


   1. Rys historyczny

Lotnisko w Kamieniu Śląskim założone zostało w okresie przedwojennym (1936 r.) przez rodzinę von Strachwitz – właścicieli kompleksu pałacowo – parkowego w Kamieniu Śląskim, dysponując w okresie początkowym betonowym pasem startowym o długości 500 m. Po wojnie lotnisko zostało rozbudowane i zmodernizowane na potrzeby Armii Czerwonej, a pas lotniska wydłużony został do dzisiejszej długości 2 300 m. Po 1956 r. lotnisko użytkowane było przez lotnictwo polskie, stanowiąc rezerwowe lotnisko dla Mierzęcic, Wrocławia, Poznania i Piły. W 1998 r. lotnisko przejęte zostało przez Agencję Mienia Wojskowego, a w 2003 r. sprzedane zostało inwestorowi prywatnemu.


Teren lotniska wykorzystywany jest lotniczo od czasów sprzed II wojny światowej, aktualnie użytkowany jest zgodnie z doraźnymi zezwoleniami na użytkowanie lotniska – ostatnie z 28 grudnia 2007 r. wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, na północ od terenu lotniska właściwego i drogi dojazdowej, wzniesiono grupę kilku obiektów budowlanych i budowli, służących na potrzeby wojskowe, w tym:

 • budynek koszarowy

 • budynek akumulatorowni

 • budynek garażu i warsztatu napraw bieżących pojazdów obsługi lotniska

 • wiata i dwa obiekty magazynowe

 • lokalna, mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, z odprowadzeniem wód do gruntu

Wszystkie z w/w obiektów i budowli zostały zaadaptowane i są aktualnie wykorzystywane.

   1. Stan aktualny lotniska
    1. Stan formalno – prawny

Lotnisko „Opole” w Kamieniu Śląskim prowadzi działalność w oparciu o zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego znak ULC-LTL-501/44/07 z dnia 28.12.2007 r. na założenie lotniska w Kamieniu Śląskim (zał. tekstowy 3).

    1. Podstawowe dane o lotnisku
 1. Kod referencyjny lotniska: 3C

 2. Kod ICAO: EPKN

 3. Położenie ARP: 500 31’44,79” N; 018005’06,63” E

 4. Elewacja: 208 m AMSL

 5. Deklinacja magnetyczna/roczna poprawka: 3.40E (03/2005) / TE

 6. Temperatura referencyjna: 24.1 0C (JUL)

 7. Utwardzona (asfaltobetonem) droga startowa o wymiarach 2300x60 m

 8. Kierunek magnetyczny drogi startowej: 1090 - 2890

 9. Sieć dróg kołowania o szerokości 30, 14 i 12 m w dobrym stanie

 10. 3 płyty postojowe dla statków powietrznych w dobrym stanie

 11. Nośność nawierzchni lotniskowych asfaltobetonowych – PCN 19/F/B/X/T

 12. Nośność nawierzchni lotniskowych betonowych – PCN 22/R/B/X/T

 13. Łączność radiowa – KAMIEŃ RADIO 120,200 MHz

 14. Łączność powietrzna – rejon lotniska – strefa TRA 16 (SFC-FL9S)

 15. Dozwolony ruch: VFR

Zasadniczą część lotniska stanowi asfaltowo – betonowa droga startowa o długości 2300 m i szerokości 60 m, wraz z drogami kołowania, płytami postojowymi dla samolotów, drogami dojazdowymi dla samochodów, lądowiskiem dla śmigłowców. Z obiektów kubaturowych na obrzeżu pasa startowego zlokalizowano hangar na samoloty wraz z zapleczem biurowym, budynek stróżówki oraz ogrodzenie. W otoczeniu pasa startowego wykonane zostały rowy odwadniające, system drenażowy i kanalizacji deszczowej.


Wokół budynków wykonano drogi oraz chodniki z płyt betonowych. W odległości 600 m w kierunku północnym zlokalizowana są dawne magazyny paliwowe (byłego przedsiębiorstwa obrotu paliwami PETROL, obecnie nieużytkowane).
W chwili obecnej lotnisko „Opole” w Kamieniu Śląskim zajmuje powierzchnię ok. 242 ha.
5.1.2.3. Budowle, obiekty i urządzenia na trenie lotniska, związane bezpośrednio z ruchem lotniczym
Na terenie lotniska zlokalizowane są następujące budowle, obiekty i urządzenia związane z ruchem lotniczym (rys. 1):
Betonowy pas - o długości 2300 m i szerokości 60 m

 • współrzędne pasa drogi startowej:

 • kraniec południowo – wschodni 500 31’30.67”N i 018006’00.62”E, wysokość 205.8 m n.p.m.

 • kraniec północno – zachodni 500 31’58.93N i 018004’12.65”E, wysokość 200.7 m n.p.m.

 • najwyższy punkt drogi startowej – 208.04 m

 • najniższy punkt drogi startowej – 199.2 m

 • orientacja drogi startowej – 112/292 o geo

Pas awaryjny - zadarniony, o długości 2300 m i szerokości 100 m, po południowej stronie drogi startowej;


Drogi kołowania samolotów - A1,A2,A3,A4,A5,B,C,D – o szerokościach 12, 14 i 30 m, położone po północnej stronie drogi startowej;
Płyty postojowe samolotów - nr 1, nr 2 oraz nr 3, betonowe, przewidziane do postoju samolotów;
Lądowisko dla śmigłowców - usytuowane na południe od hangaru, w formie ośmiokąta opisanego na okręgu o 22 m – wykorzystywane incydentalnie do prowadzenia startów i lądowań śmigłowców sanitarnych;
System ochrony elektronicznej – obejmuje system 14 kamer ochronnych, monitorujących teren wzdłuż ogrodzenia lotniska oraz innych czujników elektronicznych (np. na podczerwień)
5.1.2.4. Istniejące budowle i obiekty związane z obsługą ruchu lotniczego
Hangar - budynek wolnostojący, obejmujący halę na samoloty General Aviation wraz z zapleczem biurowym, pomieszczeniami gospodarczymi i socjalnymi; w budynku umieszczono również lokalną kotłownię grzewczą, opalaną olejem opałowym; w hangarze przechowywane mogą być samoloty o rozpiętości skrzydeł do 20 m i wysokości do 5 m:

 • powierzchnia całkowita – 2178.9 m2

 • kubatura – 15 208 m3

 • wysokość – 9.0 m

 • szerokość – 30.5 m

 • długość – 64.4 m

Stróżówka informacyjna przy wjeździe na teren lotniskawolnostojący budynek na wjeździe na plac postojowy przed hangarem.


Stróżówka Służby Ochrony Lotniskawolnostojący budynek, na wjeździe na plac postojowy przed hangarem.
5.1.2.5. Obiekty towarzyszące na terenach zewnętrznych
Na terenach zewnętrznych położonych na północ od drogi dojazdowej do obiektów lotniska zlokalizowany jest kompleks obiektów i budowli związanych z dotychczasową obsługą administracyjną, socjalną i techniczną lotniska. Kompleks ten obejmuje:


 • budynek hotelu – posiadający 40 miejsc noclegowych w 21 pokojach mieszkalnych; w budynku hotelu umieszczona jest lokalna kotłownia grzewcza o mocy ok. 80 kW,

 • budynek biurowca – pełniący funkcję biura serwisu małych samolotów,

 • hangar remontowy małych samolotów, powstały z przekształcenia dotychczasowego garażu i warsztatu napraw bieżących pojazdów obsługi lotniska; w hangarze prowadzono serwis małych samolotów i przechowywano wyposażenie bezpośrednio związane z funkcjonowaniem i sporadyczną obsługą samolotów,

 • wiatę i dwa obiekty magazynowe na sprzęt utrzymania ruchu lotniska,

 • lokalną, mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków z rozsączaniem powierzchniowym – o przepustowości 5.0 m3/d,

 • zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 200 m3.

Ponadto na terenie tym występują obiekty i instalacje zaopatrujące kompleks południowy i północny w:
 • energię elektryczną – stacja transformatorowa T, wolnostojąca ST1 nr 123, WO 55-483, zasilana linią kablową 15 kV typu HAKFtA 3 x 35 mm2, z zainstalowanym transformatorem 15/0.4 kV o mocy 250 kVA – przewidywana wymiana transformatorów w stacji z 250 kVA na 800 kVA

 • wodę z własnego ujęcie wody wraz ze SUW (w hotelu) o wydajności Qmax h – 8.0 m3/d.

5.1.3. Stan docelowy lotniska


Docelowy stan lotniska umożliwić ma jego funkcjonowanie jako lotniska komunikacyjnego, z dopuszczeniem ruchu krajowego i międzynarodowego. Cały program inwestycyjny lotniska właściwego znajdować się będzie po południowej stronie drogi dojazdowej, w granicach ogrodzenia.
Przewiduje się, że na terenie lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim operować będą popularne samoloty odrzutowe średniego zasięgu (o ograniczonej intensywności w zależności od wariantu) Boeing 737 i Airbus A-320. Są to samoloty o kodzie referencyjnym 4D i wymagają lotniska o minimum takim samym kodzie referencyjnym. Dla lotnisk zakwalifikowanych do kodu referencyjnego jako 4D minimalna długość drogi startowej wynosi 1850 m i szerokości minimum 45 m.
Aktualna długość drogi startowej ograniczona do 1900 m jest wystarczająca do lądowania większości samolotów średniego zasięgu (B737/A320), ale powoduje ograniczenia ciężarowe przy starcie. Długość istniejącego podkładu (2300 m) pozwala w określonych warunkach na zwiększenie długości startu, przy zachowaniu długości lądowania 1900 m. Możliwość pełnego operowania przewoźników zaistnieje po wykonaniu nowej nawierzchni na długości co najmniej 2100 m i szerokości 45m. W przypadku wykorzystania pełnej długości istniejącego podkładu 2300 m można założyć również możliwość uruchomienia operacji czarterowych wymagających większych ciężarów do startu ze względu na zasięg i wymagane ilości paliwa.
Dla spełnienia warunków dla uzyskania kodu referencyjnego lotniska 4D, przewiduje się, że wyniku prac modernizacyjnych na terenie lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim funkcjonować będą następujące budowle, obiekty i urządzenia:


 • etap I – do 2020 r., uwzględniający aktualne uwarunkowania formalno – prawne lotniska (rys. 2):
 • obiekty w obrębie pola wzlotów
  • pas startowy (Runway strip) – wydzielenie z powojskowego pasa betonowego o długości 2300 m i szerokości 60 m, pasa startowego, a w jego obrębie drogi startowej (Runway) o długości 1900 m i szerokości 45 m (pozostały odcinek zostanie zachowany, oddzielony w formie znaków poziomych, będzie pełnił funkcję zakładek pasa startowego na potrzeby zabezpieczenia wydłużonego startu Clearway oraz zabezpieczenia przerwanego startu Stopway,

  • pas awaryjny (Emergency Strip) – wydzielenie pasa awaryjnego, zadarnionego, o długości 1900 m i szerokości 100 m, po południowej stronie drogi startowej,

  • drogi kołowania samolotów – przewiduje się adaptację dróg kołowania samolotów - dla lotnisk o kodzie referencyjnym 4D szerokość dróg kołowania powinna wynosić min 18 m (38 m wraz z poboczem) i zapewniać pas wolny od przeszkód o szerokości całkowitej 81 m; z tego względu funkcję drogi kołowania spełnia jedynie droga D, natomiast drogi A4 i C wykorzystywane będą dla samolotów lotnictwa ogólnego kategorii A i B, odciążając drogę D w godzinach szczytu,

  • płyty postojowe – zakłada się adaptację betonowej płyty postojowej APRON 2 dla postoju samolotów 3 x ATR-72 lub 2 x ATR-72 plus 1 x B737/A320 z możliwością rozbudowy do 5 stanowisk B737/A320 (w II etapie) lub kilku małych samolotów General Aviation,

 • płyta odladzania samolotów – przewiduje się adaptację płyty odladzania samolotów w obrębie płyty postojowej APRON 1 do przeprowadzania operacji odladzania samolotów w okresach niekorzystnych temperatur powietrza,

  • drogi dojazdowe – przewiduje się adaptację dróg A2, A3 dla potrzeb organizacji dróg ruchu kołowego dla samochodów technicznych, straży pożarnej i obsługi,

  • system oświetlenia nawigacyjnego, obejmujący:

 • system świetlny progu i końca drogi startowej,

 • oświetlenie krawędziowe drogi startowej, płyt postojowych i dróg kołowania,

 • światła precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI,

 • światła systemu podejścia do lądowania ALS na długości 450 i 900 m od progu drogi startowej,

 • oświetlenie płyt postojowych flood lighting,

 • oznakowania pionowe i poziome drogi startowej i powierzchni zabezpieczających,
 • obiekty w obrębie rejonu zabudowy
  • magazyn paliw lotniczych – przewiduje się budowę stacji paliw na 4 naziemne zbiorniki:

 • nafty lotniczej JET A1 do napędu silników odrzutowych i turbośmigłowych 1 x 50 000 l,

 • wysokooktanowej benzyny lotniczej AVGAS do napędu silników o napędzie tłokowym 1 x 50 000 l,

 • benzyny bezołowiowej U 95 do napędu samolotów i samochodów 1 x 10 000 l,

 • oleju napędowego do samochodów 1 x 10 000 l,

 • terminal pasażerski – przewiduje się przebudowę istniejącego budynku administracyjno – hangarowego na terminal pasażerski, obsługujący osoby przylatujące i wylatujące, wraz z zapleczem socjalno-bytowym z możliwością rozbudowy o kolejne moduły,

 • budynek służb administracyjnych – przewiduje się realizację obiektu w oparciu o moduły kontenerowe,

 • budynek Lotniczej Straży Pożarnej (LSP) i ratownictwa – przewiduje się budowę obiektu,

 • zaplecze techniczne lotniska – przewiduje się budowę obiektu na garaże dla sprzętu utrzymania lotniska, warsztaty, magazyn ogólny, magazyn chemiczny,

 • hangar na samoloty General Aviation – przewiduje się budowę hangaru zapewniającego miejsca garażowania samolotów przechowywanych dotychczas w hangarze, przewidzianym do przebudowy na terminal pasażerski,

 • parkingi samochodowe – przewiduje się budowę parkingów samochodowych na 300 - 400 pojazdów, na zewnątrz terenu lotniska,
 • systemy radionawigacyjne i meteorologiczne
 • system radionawigacyjny – w pierwszym etapie wykorzystujący radiolatarnię bezkierunkową NDB i radiodalmierz DME, docelowo całość procedur nawigacyjnych oparta będzie o system pozycjonowania satelitarnego GPS,

 • system radiokomunikacyjny VHF – wykorzystywać będzie 2 radiostacje lotnicze ICOM o mocy 10 W i częstotliwości 120,30 MHz i 129,00 MHz,

 • system osłony meteorologicznej – oparty o urządzenia automatycznego systemu obserwacji warunków atmosferycznych (widzialności, wysokości podstawy chmur, temperatury powietrza, temperatury punktu rosy, prędkości i kierunku wiatru przy ziemi),
 • infrastruktura techniczna i komunikacyjna
 • drogi dojazdowe do lotniska – zakłada się dwustronny dojazd do lotniska: drogami powiatowymi nr 1809O Izbicko – Otmice i nr 1817O Otmice – Kamień Śląski od drogi krajowej nr 94 Opole – Gliwice oraz od autostrady A4 poprzez drogę powiatową nr 1831O Gogolin – Kamień Śląski; zakłada się budowę nowej drogi dojazdowej do obiektów lotniska od strony drogi Gogolin – Kamień Śląski, poprowadzoną po południowej stronie zabudowy wsi i ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sebastianeum Silesiacum, pomiędzy ogrodzeniem lotniska a dotychczasową, asfaltową drogą dojazdową do kompleksu lotniczego,

  • urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska – do budowy,

  • urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej z budynków – do budowy,

  • urządzenia do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz odcieków z odladzania samolotów z płyty postojowej i przyległych dróg kołowania – do budowy,

  • urządzenia do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej stacji paliw – do budowy,

  • urządzenia do odprowadzania ścieków sanitarnych z terminala pasażerskiego (i zaplecza socjalno-bytowego) do sieci kanalizacyjnej wsi Kamień Śląski – do budowy,

  • sieć wodociągowa na bazie wodociągu wiejskiego wsi Kamień Śląski – do budowy.
 • etap II po 2020 r. (po zmianie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, po udostępnieniu pełnej długości drogi startowej i uzyskiwania odpowiednich wskaźników finansowo - ekonomicznych) przewiduje się:

 • rozbudowę terminala pasażerskiego,

 • rozbudowę budynku administracyjnego,

 • rozbudowę płyt postojowych,

 • modernizację dróg kołowania,

 • dokończenie modernizacji drogi startowej (do pełnej długości 2300 m),

 • wyposażenie techniczne nowych modułów terminala.  1. Główne cechy charakterystyczne procesów

5.2.1. Operacje lotnicze


Lotnisko „Opole” w Kamieniu Śląskim przeznaczone będzie do obsługi ruchu pasażerskiego, lotnictwa ogólnego, sanitarnego i przeciwpożarowego oraz śmigłowców. Zgodnie z założeniami organizacyjnymi, na jego terenie przewiduje się realizację następującego programu:


 1. Przewozy pasażerskie w ruchu krajowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu samolotów dużych typu B737 i A320 (masa startowa do 70 000 kG) i średnich typu (masa startowa do 16 700 kG).

 2. Loty ogólne tzw. General Aviation wraz z usługami lotniczymi, np. przewozy typu Aero Taxi (masa startowa do 2 000 kG).

 3. Obsług techniczna małych samolotów.

 4. Doraźne usługi śmigłowcowe.

 5. Konieczne usługi lotnictwa sanitarnego i przeciwpożarowego (dla potrzeb leśnictwa)

Ilość operacji lotniczych i prognozowane potoki pasażerskie określone zostały na podstawie wariantów rozwojowych zawartych w „Studium wykonalności dla projektu „Uruchomienie lokalnego lotniska cywilnego w Kamieniu Śląskim” Crawley Infrastructure Development Group sp. z o.o. Wymienione opracowanie zakłada możliwość rozwoju ruchu pasażerskiego i lotnictwa ogólnego wg trzech wariantów potoków ruchu pasażerskiego – konserwatywnego, realistycznego lub optymistycznego (ich szczegółowa charakterystyka zawarta została w rozdziale 9).

ad. 1. Przewozy pasażerskie


Zgodnie z założeniami programowymi zakłada się, że na terenie lotniska realizowane będą przewozy pasażerskie w ruchu krajowym i międzynarodowym, o następującym natężeniu ruchu:.


 • w okresie początkowym, po uruchomieniu lotniska jedno połączenie do Warszawy, tj. 2 operacje lotnicze* dziennie w okresie całorocznym, przy wykorzystaniu samolotów turbośmigłowych typu ATR-42 o maksymalnej masie startowej do 16 700 kG;

 • w okresie docelowym, tj. w 2020 r. przewiduje się, że max ilość połączeń lotniczych wynosić będzie dwa dzienne do Warszawy w okresie całorocznym;

* pojedyncza operacja obejmuje start lub lądowanie samolotu • przewozy międzynarodowe
 • w okresie początkowym 4 połączenia tygodniowo do dwóch portów lotniczych w Niemczech, 3 połączenia tygodniowo do jednego z portów lotniczych w Wielkiej Brytanii oraz 1 połączenie tygodniowo do jednego portu lotniczego w Irlandii; loty odbywać się będą samolotami Boeing 737 lub Airbus A319/A320 o masie startowej do 70 000 ton;

 • w okresie docelowym, tj. do 2020 r., przewiduje się, że max ilość połączeń lotniczych wynosić będzie 6 dziennie w porze letniej i 4 w porze zimowej;

ad. 2. Loty lotnictwa ogólnego General Aviation


Loty lotnictwa ogólnego prowadzone będą przy wykorzystaniu głównie małych samolotów tłokowych typu Cessna 150 o maksymalnej masie startowej do 2 000 kG. Przewiduje się w okresie początkowym 1 lot dziennie, w okresie docelowym 2020 r. max do 2 lotów dziennie.
Zestawienie prognozowanych, średniodobowych ilości operacji lotniczych oraz całkowitej liczby pasażerów w poszczególnych okresach funkcjonowania lotniska komunikacyjnego „Opole” w Kamieniu Śląskim wg możliwych wariantów rozwojowych przedstawiono w tabelach 1 i 2 .
Tab. 1. Prognoza operacji lotniczych oraz wielkość ruchu lotniczego na lotnisku „Opole” w Kamieniu Śląskim wg realistycznego scenariusza rozwoju potoków pasażerskich.

Rok

Liczba operacji lotniczych

Całkowita ilość

pasażerów

/rok

krajowe

międzynarodowe

General Aviation

zima

śr./dzień

lato

śr./dzień

rok

(zima+lato)

zima

śr./dzień

lato

śr./dzień

rok

(zima+lato)

zima

śr./dzień

lato

śr./dzień

rok

2011

2

2

300+475

6

8

400+890

406

404

810

189 400

2015

2

4

380+650

6

8

630+1350

496

496

992

253 900

2020

4

4

570+780

6

10

900+1850

626

624

1250

355 000

2025

4

6

700+950

8

10

1250+2350

754

752

1506

458 700

2030

4

6

750+1250

8

12

1600+3100

882

882

1764

586 000

2035

6

6

950+1350

10

12

2100+3450

1008

1006

2014

702 000

2039

6

8

1100+1400

10

12

2500+3800

1104

1102

2206

801 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Studium wykonalności dla projektu „Uruchomienie lokalnego lotniska cywilnego w Kamieniu Śląskim”. Crowley Infrastructure Development Group sp. z o.o. Warszawa, 2008 r.
Tab. 2. Prognoza operacji lotniczych oraz wielkość ruchu lotniczego na lotnisku „Opole” w Kamieniu Śląskim wg optymistycznego scenariusza rozwoju potoków pasażerskich.

Rok

Liczba operacji lotniczych

Całkowita ilość

pasażerów

/rok

krajowe

międzynarodowe

General Aviation

zima

śr./dzień

lato

śr./dzień

rok

(zima+lato)

zima

śr./dzień

lato

śr./dzień

rok

(zima+lato)

zima

śr./dzień

lato

śr./dzień

rok

2011

2

2

350+500

6

8

470+1000

406

404

810

232 000

2015

2

4

400+800

8

10

700+1700

496

496

992

329 000

2020

4

4

650+900

8

12

950+2650

626

624

1250

468 000

2025

4

6

750+1200

10

12

1800+3500

754

752

1506

626 000

2030

4

6

850+1500

10

14

2450+4800

882

882

1764

808 000

2035

6

8

1050+1600

10

14

3100+5600

1008

1006

2014

962 500

2039

4

8

1100+1800

10

14

3800+6100

1104

1102

2206

1 179 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Studium wykonalności dla projektu „Uruchomienie lokalnego lotniska cywilnego w Kamieniu Śląskim”. Crowley Infrastructure Development Group sp. z o.o. Warszawa, 2008 r.

ad. 3. Obsługa techniczna małych samolotów


Obsługa techniczna małych samolotów prowadzona będzie w miarę istniejących potrzeb na terenie projektowanego zaplecza technicznego lotniska. W ramach prac serwisowych przewiduje się:

 • prowadzenie obsługi terminowej samolotów małych GA (o masie startowej do 2 000 kG) np. filtrów, części składowych samolotu – łożysk, cięgieł, tapicerki, szyb - wadliwych agregatów, wymianę gotowych podzespołów elektrycznych i elektronicznych (na nowe bądź wyremontowane),

 • wymianę płynów,

 • dopuszcza się okazjonalnie drobne naprawy powierzchni lakierowanych (zaprawki w celu usunięcia rys i odprysków lakieru) – nie przewiduje się prowadzenia innych, regularnie wykonywanych i profesjonalnych prac lakierniczych,

 • okazjonalne prace spawalnicze w celu naprawy uszkodzonego elementu - nie przewiduje się prowadzenia innych, regularnie wykonywanych i profesjonalnych prac spawalniczych,

 • wymianę olejów, płynów hydraulicznych oraz płynów chłodniczych (tylko w samochodach).

Na terenie hangaru nie przewiduje się żadnych prac i prób silnikowych, manewrowanie samolotami prowadzone będzie w sposób ręczny, ewentualnie przy wykorzystaniu ciągników elektrycznych.


ad. 4. Doraźne usługi śmigłowcowe
Przewiduje się wykonywanie lotów patrolowych linii przesyłowych i dróg szybkiego ruchu, loty widokowe i fotografię lotniczą przy wykorzystaniu śmigłowca Robinson R 44 w ilości 1 x dziennie (max 2 x dzień).
ad. 5. Konieczne usługi lotnictwa sanitarnego i przeciwpożarowego
Loty sanitarne wykonywane będą przy wykorzystaniu śmigłowca AUGUSTA 109 Power w ilości 3 operacji dziennie. Loty dla służb przeciwpożarowych prowadzone będą samolotami tłokowymi C150 jako loty patrolowe w ilości 1 x dzień, natomiast dla zwalczania pożarów przewiduje się wykorzystywanie samolotu Dromader M18 w ilości średnio 1 x dzień. W okresie dużych pożarów zakłada się możliwość nawet do 20 lotów w ciągu dnia.
Lotnisko „Opole” w Kamieniu Śląskim czynne będzie od 8 do 10 godzin na dobę, a wszystkie operacje lotnicze prowadzone będą w godzinach 06.00 – 18.00.

Na lotnisku nie przewiduje się awaryjnego lądowania samolotów pasażerskich w przypadku złych warunków atmosferycznych na lotniskach otaczających (Wrocław, Katowice), ani jego wykorzystania dla transportu towarowego typu Cargo. Ewentualny przewóz towarów realizowany będzie w ramach ruchu pasażerskiego, rozkładowego, nie będzie więc generował dodatkowych operacji lotniczych.


5.2.2. Operacje pozostałe


Pozostałe operacje realizowane w ramach podstawowej funkcji lotniska związane będą z:

 • dostarczaniem paliwa do magazynu paliwowego (rozładunek cystern paliwowych) oraz z tankowaniem samolotów – małych ze zbiorników paliwowych, pozostałych bezpośrednio z cysterny na płycie postojowej samolotów,

 • odladzaniem samolotów i drogi startowej przy wykorzystaniu sprzętu technicznego i środków do odladzania,

 • regulacjami i sprawdzaniem poprawności działania urządzeń napędowych samolotów na płytach postojowych lotniska,

 • zaopatrzeniem w ciepło i ciepłą wodę użytkową z lokalnych kotłowni hotelu i hangaru,

 • zaopatrzeniem w wodę użytkową z lokalnego ujęcia wody,

 • odprowadzaniem ścieków socjalno – bytowych do kanalizacji sanitarnej,

 • odprowadzaniem wód opadowych z drogi startowej i płyty odladzania samolotów do separatorów i dalej do gruntu.  1. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z planowanego przedsięwzięcia

Funkcjonowanie lotniska związane będzie z emisją do środowiska substancji i energii, które wpływać będą w sposób bezpośredni i pośredni na jego poszczególne komponenty. Główne emisje związane będą z wprowadzaniem do środowiska energii i substancji zanieczyszczających: • związanych bezpośrednio z ruchem lotniczym (hałas, zanieczyszczenia powietrza),

 • związanych z funkcjonowaniem urządzeń i instalacji naziemnych, obsługujących ruch lotniczy (hałas, zanieczyszczenie powietrza, promieniowanie elektromagnetyczne, niejonizujące),

 • związanych z komunikacją naziemną potencjalnych użytkowników i obsługi lotniska (hałas, zanieczyszczenie powietrza),

 • związanych z odprowadzaniem ścieków do lokalnego systemu kanalizacji sanitarnej wsi Kamień Śląski,

 • związanych z odprowadzaniem wód opadowych do lokalnego systemu odwadniającego lotnisko, skąd dalej, poprzez zespół separatorów i osadników, wprowadzany będzie do rowów odwadniających w rejonie wsi Kamień Śląski,

 • związanych z wytwarzaniem odpadów z obsługi pasażerskiej i obsługi ruchu lotniczego.

Generalnie, większość występujących, znaczących emisji będzie miała charakter niezorganizowany. Emisja o charakterze zorganizowanym związana będzie głównie z wytwarzaniem i odprowadzaniem ścieków sanitarnych, procesami grzewczymi i pracą urządzeń radionawigacyjnych, stanowiących źródło promieniowania elektromagnetycznego, niejonizującego. Szczegółowa charakterystyka emisji, jej rodzaje, wielkości i zasięg przestrzennego przedstawiona została w rozdziale 11.Raport oddziaływania na środowisko lotniska cywilnego „Opole” w Kamieniu Śląskim


: download -> attachment -> 2505
attachment -> Uchwała Nr xi/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zamknij okno, rozpacz nadciąga
attachment -> Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
attachment -> Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
attachment -> 05. Zaopatrzenie w energię elektryczną
attachment -> Formularz oferty

Pobieranie 149.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna