Charakterystyka psychologiczna dziecka 4- letniegoPobieranie 50.91 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar50.91 Kb.
CHARAKTERYSTYKA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA 4- LETNIEGO

W wieku 4 lat rozpoczyna się okres średniego dzieciństwa, który trwa do 6 roku życia. Dziecko, które rozpoczyna ten etap życia charakteryzuje poziom rozwoju motorycznego i sensorycznego, umożliwiający mu poruszanie się w najbliższym otoczeniu i docieranie do interesujących je obiektów, traktowanych przez nie jako istniejące realnie.

Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa
     Dziecko wkraczające w okres średniego dzieciństwa ma wszystkie zęby mleczne, swobodnie porusza się chodząc i biegając, jest dość samodzielne w zakresie samoobsługi. Zmiany wzrostu i wagi ciała są znacznie mniejsze niż do tej pory. Następuje wydłużenie ciała pod wpływem szybszego rośnięcia kończyn. Dziewczynki rozwijają się szybciej niż chłopcy. W średnim dzieciństwie obserwuje się wzrost sprawności motorycznej, pojawiają się nowe umiejętności, proste ruchy łączone są w kombinacje ruchowe, np. bieg i skok, bieg i kopnięcie piłki, chwyt i rzut piłką.


O 4-latkach mówi się, że są nie do opanowania w każdym rodzaju aktywności. Jest to spowodowane dużą potrzebą ruchu. Dziecko 4-letnie nie potrafi długo skupić się na wykonywanej czynności, dlatego często zmienia rodzaje zajęcia ruchowego. Ważną rolę w uczeniu ruchów odgrywają wzorce kulturowe, które są związane z płcią; chłopcy uzyskują lepsze wyniki w czynnościach wymagających więcej energii i siły, dziewczynki zaś przewyższają chłopców w czynnościach motorycznych (skakanka), oraz precyzji (rysowanie, pisanie). W zakresie motoryki małej dzieci 4-letnie są samodzielne w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu. W rysunkach stosują schematy przedmiotów i człowieka, komponują rysunek o wielu obiektach. 4-latki są nie do opanowania ruchowo; biją, kopią, rzucają zabawkami, niszczą przedmioty.
Rozwój społeczno- emocjonalny.

   Dzieci 4-letnie lepiej rozumieją emocje własne i innych osób, zdobywają umiejętności regulowania ekspresji własnych emocji. W 4 roku życia nazwy stanów i przeżyć uczuciowych stanowią 6,6% wszystkich nazw czynności wyrażanych czasownikowo. Potrafią właściwie oceniać przyczyny podstawowych reakcji emocjonalnych, jednak są skłonne zwracać uwagę raczej na czynniki zewnętrzne wywołujące emocje, niż wewnętrzne. Dzieci 4-letnie są nie do opanowania emocjonalnie. Głośny śmiech występuje na przemian z napadami złości. Mówi brzydkie słowa, powraca do nich z upodobaniem i rymuje je, unosząc się śmiechem - tzn., że zdaje sobie sprawę z ich niestosowności.


     W tym wieku przeważają lęki słuchowe, np. odgłosy silników oraz: lęk przed ciemnością, dzikimi zwierzętami, wyjściem mamy. Rozładowanie napięć emocjonalnych odbywa się przez: ssanie palca podczas snu, pobudzenie motoryczne - dziecko ucieka, kopię, pluje, obgryza paznokcie, dłubie w nosie, robi miny; występuje pobudzenie werbalne - przechwalanie się, celowe koślawienie języka, używanie brzydkich słów. Występują lęki i koszmary senne, ból brzucha, a nawet wymioty w momencie stresu.
     W wieku przedszkolnym dzieci rozumieją niezwykły charakter kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń. Przyjaciel jest wyróżniany jako partner zabawy, przyjaciele dzielą się zabawkami, do przyjaciela częściej niż do innych kierowane są prośby, pozdrowienia. Przyjaciele częściej przebywają ze sobą, rozmawiają, patrzą na siebie. W wywiadzie na temat przyjaciela młodsze dzieci przedszkolne częściej niż starsze zwracają uwagę na cechy zewnętrzne, aż 63% dzieci wskazuje na uczucia, a w sytuacjach sprzyjających powstawaniu przyjaźni 53% dzieci wskazuje na pomaganie. Niemniej jednak przyjaźnie w wieku przedszkolnym są zwykle nietrwałe. Niektóre dzieci (np. agresywne), mają trudności z zawieraniem przyjaźni.
     4-latki są nie do opanowania w stosunkach międzyludzkich. Uwielbiają przeciwstawiać się poleceniom rodziców. Nie skutkują nawet surowe kary. 4-latek złości się, nawet przeklina, przechwala, prowokuje. Między 4-7 rokiem życia wzrasta agresja zorientowana na osobę (agresja wroga). Jest ona obliczona na sprawienie bólu innej osobie zarówno przez odwet, jak i sposób ustalenia dominacji. Chłopcy są bardziej agresywni niż dziewczynki, bardziej skłonni bić się, popychać, obrażać, grozić pobiciem.
     Dużym autorytetem dla 4-latków są rodzice, ale dzieci sprzeciwiają się tym autorytetom. Mają przemożny pęd do przeciwstawiania się wszelkim zasadom, choć w końcu ulegają i podporządkowują się.
Procesy poznawcze

W wieku 4 - lat dzieci odróżniają pismo od tego, co nim nie jest. Ujmują pismo całościowo. Potrafią kopiować koło, krzyżyk, szyny, umiarkowanie dokładnie kopiują kształty liter. Wzrasta zdolność rozróżniania barw i ich odcieni, wzrasta wrażliwość słuchowa. Czas ujmują 4-latki subiektywnie, choć lepiej niż 3-latki. Poprawnie podają kolejność zdarzeń i ujmują je jako przewidywalne. 4,5-latki wykazują zainteresowanie literami i cyframi, czasem umieją całkiem nieźle liczyć.
     W miarę dojrzewania dzieci utrzymują w umyśle coraz większą liczbę liter, słów, cyfr. Mogą odtworzyć szereg złożony z 4 cyfr. Są zdolne do stosowania strategii powtarzania materiału do zapamiętania.
      47% 4-latkow tworzy małe szeregi z patyczków różnej długości, a w klasyfikacji opanowują w poziom podstawowy, gdzie wystarczają informacje percepcyjne, odkrywane samodzielnie. Informacje podawane przez dorosłych są nieprzydatne.
     Jeśli chodzi o rysunek to badacze określają ten okres jako realizm intelektualny, okres schematu uproszczonego. Zestawiając proste kształty dzieci rysują to co widzą w danym obiekcie. Ich rysunki są symbolami, które przypominają elementy rzeczywistości.
Sprawności językowe i komunikacyjne
     Czterolatki mają tendencje do tworzenia neologizmów, stosując poprawnie ojczyste reguły gramatyczne. Pełnia one funkcje wypełniania luk, gdy dziecko nie znajduje w swoim zasobie słów słownictwa na określenie jakiegoś obiektu.
- Narracja - dzieci coraz częściej odróżniają opowiadania od innych form wypowiedzi. Opowiadania przedstawiają najczęściej konflikty interpersonalne. W 4 roku życia wzrasta znajomość nazw stanów emocjonalnych, czynności umysłu, zachowań społecznych. Bogaci się i doskonali struktura opowiadania dziecka. Można w nim znaleźć wszystkie elementy i struktury opowiadania. W wieku 4 lat dzieci wprowadzają opisy czasu.
Doskonali się u nich umiejętność prowadzenie rozmów. Szczególną rolę w rozmowie odgrywają pytania. Służą one nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu, oraz zdobyciu informacji. Tendencja do zadawania pytań zwiększa się wraz z wiekiem i największa jest w 4, 5 roku życia. Jest to wiek pytań. Do 5 roku życia rośnie liczba pytań heurystycznych, przez które dziecko zmierza do wyjaśnienia i uporządkowania wiedzy o świecie. Potem liczba ta spada.
- Wyobraźnia - wydaje się ona nie mieć w tym wieku żadnych granic. Dzieci wymyślają towarzyszy zabaw i różne wymyślone historie. Dla dzieci w tym wieku granica między rzeczywistością a fikcją jest bardzo cienka.WYMAGANIA PROGRAMOWE

DLA DZIECKA 4 LETNIEGO

w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”
Obszar I – Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
Dziecko:

-zauważa różnicę między chłopcami i dziewczynkami w nadawanych imionach i sposobie ubierania się,

- umie podać swoje imię i nazwisko,

- potrafi nazwać swoją miejscowość i ulicę, na której mieszka,

- wie, że nie należy mówić o sobie obcym osobom,

- potrafi wykonać zadanie wspólnie z kolegami,

- podejmuje zabawy tematyczne z podziałem na role,

- wyraża swoje życzenia i racje,

- podejmuje obowiązki dyżurnego,

- szanuje pracę innych,

- próbuje samodzielnie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

- dzieli się zabawkami,

- rozumie znaczenie pojęć: dobro i zło,

- używa zwrotów grzecznościowych,

- słucha uważnie innych,

- zachowuje się odpowiednio w miejscach publicznych,

- rozumie znaczenie mowy ciała,

- określa własne potrzeby i nazywa uczucia,

- rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne
Obszar II- Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

Dziecko;

- prawidłowo wykonuje czynności higieniczne,

- rozumie, że trzeba myć ręce po skorzystaniu z toalety,

- umie w spokoju zjeść posiłek przy stole,

- prawidłowo posługuje się łyżką i widelcem,

- zna i stosuje kolejność przy wkładaniu ubrania,

- pilnuje rzeczy osobistych,

- przestrzega ustalonych zasad korzystania z zabawek,

- pomaga w porządkowaniu Sali
Obszar III- Wspomaganie rozwoju mowy.
Dziecko;

- udziela odpowiedzi na pytania,

- śmiało wyraża swoje myśli,

- dzieli się spostrzeżeniami,

- rozumie i stosuje w wypowiedziach wyrażenia przyimkowe oraz formy fleksyjne rzeczownika, czasownika i przymiotnika,

- potrafi opisać przedmioty, osoby, zwierzęta,

- różnicuje zdania oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe modelując głosem,

- formułuje wypowiedzi w czasie przeszłym i przyszłym,

- wypowiada się całymi zdaniami,

- naśladuje poprawnie odgłosy,

- stara się mówić wyraźnie,

- tworzy rymy do podanych wyrazów,

- próbuje tworzyć skojarzenia do podanych wyrazów
Obszar IV- Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko;

- rozpoznaje przedmioty i wskazuje obrazki przedstawiając je,

- wskazuje różnice i podobieństwa,

- określa cechy przedmiotów,

- rozwiązuje zagadki słowne,

- grupuje i rozdziela przedmioty,

- umie segregować przedmioty,

- wskazuje przedmiot nie pasujący do pozostałych,

- umie klasyfikować,

- próbuje tworzyć zbiory przedmiotów,

- obserwuje zmiany zachodzące w przedmiotach w toku działania,

- potrafi zaplanować kolejne czynności,

- zna kolejność codziennych czynności,

- układa historyjki obrazkowe z 3 elementów


Obszar V- Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko;

- zna zasady mające wpływ na zdrowie,

- orientuje się w zasadach zdrowego żywienia,

- dostrzega związek między chorobą a leczeniem,

- podejmuje spontaniczne zabawy ruchowe,

- porusza się swobodnie i sprawnie,

- utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze,

- rzuca, chwyta i toczy przybory,

- podskakuje i przeskakuje przeszkody,

- uczestniczy w zajęciach ruchowych


Obszar VI- Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Dziecko;

- przestrzega zasad zabawy,

- stosuje się do obowiązujących reguł w zabawach ruchowych,

- korzysta z zabawek i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem,

- używa przyborów zachowując bezpieczeństwo,

- korzysta z urządzeń elektrycznych tylko w obecności dorosłych,

- rozumie niebezpieczeństwa wynikające z zabawy zapałkami,

- nie zbliża się do gorących przedmiotów,

- wie, że nie wolno samodzielnie zażywać lekarstw,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa na drodze,

- rozpoznaje oznaczenia przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej,

- rozumie rolę policjanta w ruchu drogowym,

- stosuje się do poleceń osoby dorosłej w czasie jazdy środkami komunikacji,

- zna przyczyna powstawania pożarów,

- wie, jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia,

- zgłasza nauczycielowi nietypowe sytuacje,

- potrafi właściwie zachowywać się wobec obcych osób, zwierząt i roślin,
Obszar VII- Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem.
Dziecko;

- uczestniczy w przedstawieniach teatralnych,

- wie, jak należy zachowywać się w trakcie przedstawienia lub koncertu,

- śledzi z uwagą przebieg przedstawienia,

- wypowiada się na temat obejrzanego przedstawienia,

- bawi się rytmem i słowem,

- ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela,

- odgaduje zagadki pantomimiczne,

- pokazuje ruchem różne czynności,

- stara się kontrolować oddech i brzmienie głosu


Obszar VIII- Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko;

- wykonuje ćwiczenia emisyjne na podstawie znanych piosenek i prostych melodii,

- śpiewa poznane piosenki,

- podejmuje improwizacje głosem,

- odtwarza rytm śpiewanej piosenki,

- rozpoznaje znane piosenki po usłyszeniu fragmentów melodii,

- umie ustawić się w dwóch kołach, szeregu, parach, luźnej grupie na umówioną melodię

- potrafi właściwie reagować na zmianę tempa, dynamiki i wysokości dźwięku,

- aktywnie uczestniczy w zabawach przy akompaniamencie,

- przedstawia ruchem treść piosenki,

- rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne: kołatka, grzechotka, bębenek, tamburyn, trójkąt,

- wybrzmiewa rytm muzyki i piosenki na instrumentach,

- różnicuje natężenie dźwięków z otoczenia,

- rozpoznaje rejestry dźwięku,

- określa tempo w muzyce,

- rozróżnia dźwięki kilku instrumentów,

- potrafi określić charakter muzyki,

- odtwarza proste formy taneczne


Obszar IX- Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.
Dziecko;

- zna zabytki znajdujące się w najbliższej okolicy,

- zauważa piękno przyrody,

- wyraża w formie pracy plastycznej przeżycia i wiedzę o świecie,

- wypowiada się na temat wykonanej pracy,

- zdobywa nowe doświadczenia plastyczne,

- potrafi wykonać prostą pracę plastyczną wg wzoru,

- uczestniczy w zbiorowych pracach plastycznych,

- przygotowuje własnoręcznie upominki dla bliskich
Obszar X- Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
Dziecko ;

- układa budowle przestrzenne,

- podejmuje zabawy konstrukcyjne,

- skleja ozdoby choinkowe z elementów papierowych,

- składa papier wg wzoru,

- lepi z mas plastycznych różne kształty,

- wie, na czym polega praca ludzi wybranych zawodów,

- rozpoznaje i nazywa środki lokomocji,

- wyodrębnia i określa przeznaczenie wybranych urządzeń elektrycznych,

- obserwuje z uwagą prowadzone doświadczenia,

- dostrzega różnicę w poruszaniu się przedmiotów o różnym kształcie
Obszar XI- Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Dziecko;


- dostrzega w krajobrazie zmiany charakterystyczne dla kolejnych pór roku,

-dostosowuje swoje działania do panującej pogody,

- rozumie konieczność ochrony przed silnym mrozem i działaniem promieni słonecznych,

- umie wybrać przedmioty służące do ochrony przed deszczem, zimnem, słońcem,

- wiąże typowe zjawiska atmosferyczne z aktualną porą roku
Obszar XII- Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko;

- rozróżnia poznane środowiska przyrodnicze,

- nazywa niektóre gatunki drzew, np. sosna, dąb, kasztanowiec,

- nazywa poznane gatunki kwiatów: tulipan, bratek, stokrotka,

- wskazuje i nazywa podstawowe części roślin,

- rozumie potrzebę hodowania roślin jadalnych,

- rozpoznaje zwierzęta hodowlane i żyjące na wolności,

- zna zwyczaje zwierząt domowych,

- opiekuje się roślinami i zwierzętami,

- wie, że człowiek powinien dbać o przyrodę,

- oszczędnie korzysta z wody,

- orientuje się, na czym polega segregowanie śmieci


Obszar XIII- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko;

- określa położenie przedmiotów w przestrzeni,

- wskazuje i nazywa położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała,

- posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni,

- potrafi określić prawą i lewą stronę własnego ciała,

- potrafi policzyć 5 i w miarę możliwości więcej elementów,

- rozumie, że ostatni wypowiedziany podczas liczenia liczebnik oznacza ostatni z liczonych przedmiotów,

- porównuje liczebność zbiorów, używając określeń: tyle samo, więcej, mniej,

- ustala równoliczność dwóch zbiorów,

- stosuje liczebniki porządkowe,

- wyznacza wynik dodawania i odejmowania w zakresie 5,

- próbuje stosować określenie: para,

- rozpoznaje kształty figur geometrycznych płaskich i przestrzennych: koło, kwadrat, trójkąt, kula,

- odwzorowuje poznane kształty figur płaskich,

- układa dowolne kompozycje z figur geometrycznych,

- odwzorowuje układy przestrzenne utworzone z figur i brył geometrycznych,

- podejmuje próby mierzenia długości krokami, stopa za stopą,

- porównuje długość i wysokość przedmiotów,

- dostrzega regularności rytmu w danym układzie,

- posługuje się określeniami czasu: przedtem, potem, dłużej, krócej, szybko, wolno,

- zna stałe następstwo dni i nocy oraz pór dnia,

- nazywa pory dnia: rano, wieczór,

- wie, że w każdym roku występują te same pory roku,
Obszar XIV- Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Dziecko;

- opowiada, co dzieje się na obrazku,

- łączy przedmioty z ich kształtami przedstawionymi w postaci cienia,

- zauważa zmiany w układzie 3-4 przedmiotów lub obrazków,

- dostrzega minimum 4 szczegóły, którymi różnią się 2 obrazki,

- wskazuje takie same, proste znaki graficzne,

- składa w całość obrazek pocięty na 5 lub więcej elementów,

- uzupełnia obrazek dorysowując brakujące elementy,

- próbuje kolorować obrazek składający się z dużych elementów,

- rysuje po śladzie proste wzory i szlaczki,

- prawidłowo trzyma kredkę w czasie rysowania,

- prawidłowo posługuje się nożyczkami,

- wskazuje środek, górę i dół kartki oraz jej rogi,

- dzieli proste zdanie na wyrazy,

- podejmuje próbę podziału wyrazu na sylaby,

- dobiera obrazki, które tworzą rym,

- uważnie słucha opowiadań i wierszy,

- odpowiada na pytania dotyczące treści utworu,

- rozpoznaje napis oznaczający swoje imię,

- rozumie proste znaki umowne stosowane w zabawach i grach planszowych,


Obszar XV- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dziecko;

- potrafi powiedzieć, jak nazywają się rodzice i inni członkowie rodziny,

- pomaga w codziennych czynnościach,

- wie, jaką rolę pełnią członkowie w jego rodzinie,

- zna niektóre tradycje świąteczne,

- przekazuje rodzicom informacje otrzymane od nauczyciela,

- dostrzega zmiany zachodzące w okolicy,

- wie, gdzie znajduje się przedszkole i zna jego otoczenie,

- rozumie, jakie znaczenie w życiu codziennym maja punkty usługowe,

- rozpoznaje po stroju osoby pełniące ważne funkcje,

- umie nazwać kraj, w którym mieszka,

- rozpoznaje symbole narodowe,

- wie, że Warszawa jest stolicą Polski,

- nazywa region, w którym znajduje się jego miejscowość.
: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna