Chemia organiczna i Biochemia (z poprawkami z dnia 26. 02. 2010)Pobieranie 202.63 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar202.63 Kb.
  1   2   3   4   5

Chemia organiczna i Biochemia (z poprawkami z dnia 26.02.2010)

Wskaż, które z wymienionych niżej związków mają charakter aromatyczny:
A. 2,3,4 B. 1,2,5 C. 1,4,6 D. 2,5,6
Wskaż, które z przedstawionych niżej związków mają charakter aromatyczny:

I II III IV V VI

A. tylko związek I; B. związki I, II, VI; C. związki II, IV, VI; D. związki I, III i VI.

Wskaż, który z poniższych związków jest najsilniejszą zasadą:


Najsłabszą zasadą (wśród wymienionych poniżej) jest jon:

A. octanowy; B. fluorooctanowy; C. difluorooctanowy; D. trifluorooctanowy.

Który ze związków jest najmniej zasadowy:A. CH3CH2NH2 B. CH3N(CH2CH3)2

C. CH3CH2CH=NH D. CH3NHCH2CH3

Który z szeregów A., B., C., czy D., przedstawia poniższe związki uporządkowane według malejących temperatur wrzenia.

1. CH3CH2CH2CH3 2. CH3CH2CH2CH2Cl

3. CH3CH2CH2CH2OH 4. CH3CH2CH2CH3COOH


A. 1,2,3,4 B. 4,3,2,1 C. 3,4,2,1 D. 2,3,4,1

Wskaż związki, w których nie mogą występować wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe.

I II III IV


 1. tylko IV; B. I i II; C. tylko III; D. III i IV.

Wskaż prawidłowe uszeregowanie podanych niżej związków według malejącej kwasowości:

A. II > I > III > IV; B.     III > IV > I > II;

C.     III > I > IV > II; D. II > I > IV > III.
Wskaż związki, w których nie tworzą się wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe:I II III IV
A. I, II i III; B. I i III; C. II i IV; D. I i II.
Spośród podanych niżej związków wybierz te, które w temperaturze pokojowej odbarwiają wodę bromową:

(1). cykloheksanon; (2). cykloheksanol; (3). fenol; (4). 2,3-dimetylobut-1-en; (5). benzen

A. tylko 2 i 3;

B. tylko 3 i 4;

C. tylko 1 i 4;

D. 1, 4 i 5.

Wskaż, który z wymienionych niżej związków ma najwyższą temperaturę wrzenia.


 1. Kwas butanowy;

 2. Butanal;

 3. n-Butan;

 4. Butan-1-ol.

Wskaż, który spośród związków A-D ma najwyższą temperaturę wrzenia:A. butan-1-ol; B. 1-chlorobutan; C. 1-bromobutan; D. butyloamina
Wskaż, który z wymienionych anionów jest najsłabszą zasadą:

A. C2H5O- B. C. CN- D. CH3COO
W którym z poniższych związków wskazany atom wodoru ma najbardziej kwasowy charakter?

H-CH2-CH2-CH2-CH3; H-CH=CH-CH2-CH3; H-CºC-CH2-CH3:

I II III


 1. I;

 2. III;

 3. II;

 4. wskazane atomy wodoru nie wykazują charakteru kwasowego.

Na podstawie porównania właściwości kwasowo-zasadowych następujących par związków:
I II

można stwierdzić, że pierścień aromatyczny powoduje:A.    Zmniejszenie kwasowości grupy OH i zmniejszenie zasadowości grupy NH2;

B. Wzrost kwasowości grupy OH i wzrost zasadowości grupy NH2;

C. Zmniejszenie kwasowości grupy OH i wzrost zasadowości grupy NH2;

D.    Wzrost kwasowości grupy OH i zmniejszenie zasadowości grupy NH2.

Wskaż wzór związku, w którym wodór w pozycji α ma najbardziej kwasowy charakter:

A. B. C. D.

Wybierz szereg, w którym podstawniki (I – IV) zostały ułożone wg zasad Cahna-Ingolda-Preloga od najważniejszego do najmniej ważnego:

I II III IV

A. I, III, IV, II B. III, I, IV,II C. IV, I, II, III D. I, IV, III, II
Która z konformacji 1,2-dibromoetanu jest relatywnie najtrwalsza?A. B. C. D.

Wskaż, który(e) z poniższych ketonów w wyniku redukcji utworzą alkohol z dwoma asymetrycznymi atomami węgla:

A. I, III, IV; B. II; C. II, IV; D. I, II.
Wskaż, które z poniższych związków nie będą wykazywać czynności optycznej:


 1. tylko III; B. tylko II; C. I i III; D. I i II.

Wskaż, dla których wiązań podwójnych w poniższym związku występuje izomeria geometryczna (E, Z).
A. I, II, III; B. I, II; C. II; D. I, III.

Wskaż, z którego z przedstawionych ketonów w wyniku redukcji powstanie alkohol z asymetrycznym atomem węgla:
A. I, III, IV; B. III; C.  III, IV; D.   I, II.
Wskaż poprawną nazwę poniższego związku. 1. trans-1-bromo-3-etylocyklopentan;

 2. cis-1-bromo-3-etylocyklopentan;

 3. trans-3-bromo-1-etylocyklopentan;

D. cis-3-bromo-1-etylocyklopentan.
Wskaż prawidłową nazwę związku przedstawionego wzorem:A. (2R,3R)-3-bromo-3-chloro-4-metylo-2-pentanol;

B. (1R,2R)-2-bromo-2-chloro-1,3,3-trimetylopropanol;

C. (1R,2S)-2-bromo-2-chloro-1,3,3-trimetylopropanol;

D. (2R,3S)-3-bromo-3-chloro-4-metylo-2-pentanol.

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla w cząsteczce antybiotyku penicyliny. 1. 2;

 2. 3;

 3. 4;

 4. 5;

Podaj poprawną nazwę, zgodną z regułami IUPAC, dla poniższego związku.

 1. (3E)-3,7-dimetylo-1,3,6-oktatrien;

 2. (1E)-3,7- dimetylo-1,3,6-oktatrien;

 3. (3Z)- 3,7-dimetylo-1,3,6-oktatrien;

D. (1Z)- 3,7-dimetylo-1,3,6-oktatrien;

Wskaż odpowiedź na pytanie, co przedstawiają poniższe wzory:
A. ten sam związek, B. enancjomery, C. diastereoizomery, D. konformery.
Który z poniższych wzorów trans-1,2-dimetylocykloheksanu przedstawia konformację o najniższej energii ?

A B C D

Wskaż, które z przedstawionych niżej związków wykazują czynność optycznąA. II i IV; B. III i IV; C. I i III; D. II i III.
Wskaż, które z poniższych związków są względem siebie izomerami (rozważ wszystkie możliwe rodzaje izomerii).


 1. Tylko I i II; B. Tylko V i VI;

C. Tylko I , II, V i VI; D. wszystkie związki to izomery
Najtrwalszą konformacją cis-1-tert-butylo-2-bromocykloheksanu jest konformacja:

A. 1,2-di-aksjalna;

B. 1,2-di-ekwatorialna;

C. 1-aksjalna-2-ekwatorialna;

D. 1-ekwatorialna-2-aksjalna.
Wskaż, które z poniższych wzorów przedstawiają izomery E odpowiednich pochodnych imin, pamiętając o tym, że wolna para elektronowa jest zawsze traktowana jako ostatni podstawnik w szeregu preferencyjnym (tzw. atom fantomalny o liczbie atomowej 0):

I II III IV V VI

A. wzory II i III; B. wzory I i V; C. wzory IV i VI; D. wzory III i IV.
Jeden mol kwasu etanowego reaguje z jednym molem chloru w obecności światła jako katalizatora dając jeden mol substancji X.

CH3CO2H + Cl2 X + HCl

Wskaż wzór substancji X.

A. CH3COCl B. CH2ClCO2H C. CHCl2CO2H D. CCl3CO2H
Wskaż prawdziwe stwierdzenie(-a) dotyczące reakcji pentanu z chlorem w obecności światła:

I. W czasie reakcji dochodzi do homolitycznego rozpadu wiązania Cl-Cl.

II. Jest to reakcja substytucji elektrofilowej;

III. Jest to reakcja substytucji nukleofilowej.A.   I; B.  III; C.  I i III; D. I i II.
Brom w obecności promieniowania ultrafioletowego reaguje z gazowym węglowodorem

i w wyniku tej reakcji powstaje mieszanina monopodstawionych alkanów i bromowodór.

Wskaż, który z następujących związków jest tym węglowodorem.


 1. CH4; B. C6H6; C. C2H6; D. C3H8.

Wskaż produkt pośredni, który powstaje najszybciej w reakcji:


Spośród niżej przedstawionych reakcji wybierz tę, której produkt odbarwia roztwór bromu:

A. 2C2H5OH + 2Na 2C2H5O-Na+ + H2

B. C2H5OH + H2SO4 C2H4 + H2O

C. C2H5OH + HBr C2H5Br + H2O

D. 3C2H5OH + 2Cr2O7 2- + 16H+ 3CH3CO2H + 4Cr3+ + 11H2O

Wskaż, w którym z poniższych równań reakcji został prawidłowo przedstawiony główny produkt przemiany:A. B.

: studia
studia -> Harmonogram egzaminów (sesja letnia) Wydział Mechaniczny Studia Niestacjonarne I i II stopnia, II sem., rok akademicki 2014/2015
studia -> Podyplomowe studia inżynieria oprogramowania dla sap erp I programowanie w języku abap
studia -> Organizatorzy wypoczynku dzieci I młodzieżY
studia -> Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”
studia -> Matematyka zad. Opisz technikę sprytnego mnożenia przez: a 50, b 99 Za
studia -> Techniki decyzyjne – wykłady – dr Marek Sołtysik A. Podstawowe informacje egzamin pisemny, testowy – wtorek, 29 stycznia 2008 roku, J. Supernat: „Techniki decyzyjne”
studia -> Analiza społeczeństwa biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
studia -> Sylabus podstawowe informacje o przedmiocie
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona

Pobieranie 202.63 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna