Chemia organiczna z biochemią wykłady, Inżynieria chemiczna I procesowa (S)Pobieranie 378.54 Kb.
Strona1/9
Data07.05.2016
Rozmiar378.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Chemia organiczna z biochemią WYKŁADY, Inżynieria chemiczna i procesowa (S)


Wydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI - STACJONARNE

Przedmiot: chemia organiczna z biochemią

KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

I

II

W

45

Obligatoryjny

Polski

Osoba prowadząca wykłady: prof. dr hab. inż. małgorzata darewicz

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności

Tematyka wykładów:

L.p

Temat

Treści nauczania

1

Struktura, stereochemia i izomeria cząsteczek i związków organicznych. Chiralność.

 • Wiązania, geometria cząsteczek i rozmieszczenie ładunków atomu węgla; struktura elektronowa atomu węgla; orbitale atomowe i molekularne; hybrydyzacja; wiązania pojedyncze i wielokrotne, wiązania podwójne i izolowane, koniugowane i skumulowane; izomeria strukturalna i konstytucyjna; stereoizomeria; izomeria cis-trans; izomeria konfiguracyjna i konformacyjna.

 • Cząsteczki symetryczne i optycznie czynne; atom asymetryczny; enancjomery; diastereoizomery; związek racemiczny; związki mezo; zasady stosowania reguły pierwszeństwa, system R/S, systemD/L, konfiguracja względna.

2

Wybrane właściwości

związków organicznych.

Budowa oraz właściwości

fizyczne i chemiczne

węglowodorów alifatycznych

i aromatycznych.

 • Właściwości hydrofilowe i lipofilowe i ich związek z polarnością cząsteczek; cząsteczki reaktywne; mezomeria i tautomeria; polarność i polaryzowalność; efekt indukcyjny; oddziaływania między nie związanymi atomami; kwasy i zasady w chemii organicznej

 • Reakcje otrzymywania, podstawiania i przyłączania do węglowodorów alifatycznych; porównanie nienasyconego charakteru alkenów i benzenu; aromatyczne związki wielopierścieniowe, nomenklatura.

3

Alkohole i fenole. Związki

karbonylowe. Kwasy

karboksylowe, chlorki

kwasowe, bezwodniki, estry,

hydroksykwasy.

 • Budowa i właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi jedno- i wielowodorotlenowych oraz fenoli; reakcje otrzymywania i reakcje charakterystyczne grupy hydroksylowej; nomenklatura

 • Aldehydy, ketony i chinony – budowa i właściwości fizykochemiczne, reakcje otrzymywania i reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych, nomenklatura.

 • Budowa kwasów karboksylowych, chlorków

kwasowych, bezwodników, estrów,

hydroksykwasów, właściwości fizyczne, reakcje otrzymywania i reakcje charakterystyczne, właściwości kwasowe, nomenklatura.4

Aminokwasy i peptydy

 • Ogólna budowa aminokwasów, nomenklatura, aminokwasy zasadowe, kwasowe, alifatyczne, aromatyczne, heteroaromatyczne; aminokwasy występujące w białkach, aminokwasy egzo- i endogenne; rozpuszczalność, właściwości kwasowo-zasadowe, chiralność, absorpcja promieniowania UV, reakcje charakterystyczne aminokwasów: tworzenie kompleksów z metalami, reakcja z kwasem azotawym, dekarboksylacja, deaminacja, transaminacja, arylowanie, N-alkilowanie, estryfikacja.

 • Charakterystyka wiązania peptydowego, wiązania disiarczkowe, wodorowe i jonowe, oddziaływania hydrofobowe, siły van der Waalsa; N- i C- końcowe aminokwasy, peptydy łańcuchowe i cykliczne, biologicznie aktywne peptydy spotykane naturalnie w przyrodzie i występujące w żywności oraz ich rola w profilaktyce i zapobieganiu chorobom.

5

Białka

 • Kryteria klasyfikacji i występowanie w przyrodzie, charakterystyka fizykochemiczna: charakter amfoteryczny, rozpuszczalność, denaturacja, koagulacja i hydroliza, wsalanie i wysalanie, konformacja białek, struktury I-, II-, III- i IV- rzędowa oraz ponadczwartorzędowa (przykłady), zależności między strukturą a funkcją biologiczną białek, ich hydrolizatów i peptydów, właściwości funkcjonalne białek, wskaźniki oceny wartości biologicznej białek, nowe źródła białek i aminokwasów; ważniejsze białka: tkanki mięsnej, mleka i zbóż.

6

Enzymy i koenzymy

 • Klasyfikacja i ogólne wiadomości o enzymach, mechanizm katalizy enzymatycznej, formy molekularne działania enzymów, aktywatory i inhibitory, aspekty energetyczne biokatalizy; rola związków o makroergicznych wiązaniach; występowanie i rola enzymów w surowcach i produktach spożywczych; otrzymywanie enzymów i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym; klasyfikacja koenzymów i mechanizm ich działania; witaminy i ich funkcje koenzymatyczne.

7

Przemiany białek i

aminokwasów

 • Katabolizm białek, peptydów i aminokwasów, enzymy proteolityczne (budowa, mechanizm i specyficzność działania), dekarboksylacja, transaminacja i deaminacja aminokwasów i ich konsekwencje biologiczne, cykl mocznikowy – wydalanie azotowych produktów katabolizmu aminokwasów, biochemiczne aspekty dojrzewania i gnicia produktów białkowych, reakcje nieenzymatycznej glikacji (w tym Millarda) jako przykład wzajemnych interakcji składników surowców i produktów żywnościowych oraz ich następstwa biologiczne i technologiczne.

8

Kwasy nukleinowe i biosynteza

białka

 • Zasady purynowe i pirymidynowe; nukleozydy i nukleotydy; pierwszo- i drugorzędowa struktura DNA i RNA: stosunki molowe zasad, sekwencja nukleotydowa; DNA i budowa chromosomów, kwasy RNA i ich funkcja biologiczna, kod genetyczny i jego cechy, mechanizm biosyntezy kwasów nukleinowych (replikacja i transkrypcja) i biosyntezy białka (translacja).

 • Regulacja biosyntezy białka.

9

Węglowodany

 • Ogólna charakterystyka, podział i występowanie węglowodanów w surowcach i produktach żywnościowych, konfiguracja i czynność optyczna, reakcje otrzymywania i reakcje charakterystyczne, wzory i nomenklatura; enolizacja, epimeryzacja, mutarotacja, właściwości oraz znaczenie biologiczne i technologiczne glukozy, fruktozy, sacharozy, maltozy, laktozy, skrobii, dekstryn, celulozy, glikogenu.

10

Przemiany węglowodanów

 • Reakcje wzajemnej przemiany cukrów, mechanizm glikolizy, przemiana fosfoglukonianowa; aspekty energetyczne metabolizmu cukrów; fermentacje: alkoholowa, mleczanowa, octanowa, propionowa i cytrynianowi; enzymy biorące udział w przemianach cukrów złożonych i ich znaczenie technologiczne.

11

Cykl kwasów

trikarboksylowych.

Utlenianie biologiczne.

 • Mechanizm, enzymy i znaczenie cyklu kwasów trikarboksylowych, reakcje anaplerotyczne; łańcuch oddechowy i jego reakcje chemiczne, enzymy łańcucha oddechowego; mechanizm fosforylacji oksydacyjnej; bilans energetyczny całkowitego utleniania glukozy.

12

Lipidy

 • Ważniejsze kwasy tłuszczowe występujące w tłuszczach: nasycone, nienasycone i rzadko występujące; budowa, nomenklatura, reakcje charakterystyczne; tłuszcze obojętne (acyloglicerole), fosfolipidy, glikolipidy i sfingolipidy; mydła i detergenty; hydroliza lipidów – zasadowa, kwasowa, enzymatyczna i ich znaczenie biologiczne oraz technologiczne.

13

Przemiany lipidów

 • Hydroliza lipidów; mechanizm β- utleniania; przemiana glicerolu; utlenianie nienasyconych kwasów tłuszczowych, bilans energetyczny; biosynteza kwasów tłuszczowych nasyconych i jedno- i wielonienasyconych oraz triacylogliceroli; mechanizm biologicznego i chemicznego psucia się tłuszczów; przeciwutleniacze naturalne i syntetyczne.

14

Fotosynteza

 • Chemizm fotosyntezy, fosforylacja fotosyntetyczna, fotoliza wody, mechanizm wiązania dwutlenku węgla; fotosynteza przemysłowa jako źródło masy organicznej.

15

Integracja przemian w

komórce. Molekularna logika

zycia.

 • Hierarchia molekularnej organizacji w komórkach; makromolekuły informacyjne, integracja przemian w komórce; znaczenie wiedzy biochemicznej w technologii żywności i żywieniu oraz jej powiązanie z innymi dziedzinami nauki.LITERATURA


 1. Arni A. Repetytorium z chemii. Chemia organiczna. Wyd. Szkolne i pedagogiczne, Warszawa,1995.

 2. Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J. Podstawy chemii organicznej. Wyd. SGGW, Warszawa, 1999.

 3. Dziuba J., Kostyra H. Biochemia Żywności – metody, zadania i testy. Wydawnictwo UWM, 2000.

 4. Kączkowski J. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa, 1993.

 5. Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, tom I i II. PWN, Warszawa, 1985.

 6. Murray R.K. i wsp. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa, 1996.

 7. Pod. red. Dziuba J., Fornal Ł. Biologiczne aktywne białka i peptydy żywności. WNT, Warszawa, 2009.

 8. Streyer L. Biochemia. PWN, Warszawa, 2000.

Czasopisma: Postępy Biochemii; Biotechnologia; Przemysł Spożywczy; Przegląd Mleczarski; Acta Biochimica Polonica; Food Chemistry; Analytical Chemistry; Biochimie; Biochimica et Biophysica Acta; International Dairy Journal; International Journal of Ford Science and Technology; Journal of Agricultural and Food Chemistry; Journal of Food Science; Journal of Food Biochemistry; Milchwissenschaft; Polish Journal of Food and Nutrition Science; Natural Sciences; Trends in Food Science and Technology.

Chemia organiczna z biochemią ĆWICZENIA, Inżynieria chemiczna i procesowa (S)

Wydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI - STACJONARNE

Przedmiot: chemia organiczna z biochemią

KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

I

II

Ćw lab.

45

Obligatoryjny

Polski

Osoba prowadząca wykłady: prof. dr hab. inż. małgorzata darewicz

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności

Tematyka Ćwiczeń:

L.p

Temat Ćwiczenia

Treści nauczania

1

Zajęcia organizacyjne

Zajęcia audytoryjne

20.02.2014 • Zapoznanie studentów z regulaminem przedmiotu, organizacją ćwiczeń, zasadami zaliczania praktycznej i teoretycznej części ćwiczeń (efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), literaturą do ćwiczeń, wymaganiami odnośnie zakresu materiału powtórkowego ze szkoły średniej oraz zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium (BHP).

 • Wiadomości z budowy, nazewnictwa, właściwości fizycznych i podstawowych reakcji wybranych grup związków: węglowodory – nasycone, nienasycone i aromatyczne; budowa i nazewnictwo; reakcje podstawiania i przyłączania do węglowodorów alifatycznych; porównanie nienasyconego charakteru alkenów i benzenu; aromatyczne związki wielopierścieniowe; budowa, nazewnictwo, właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi jedno- i wielowodorotlenowych oraz fenoli;
2

Badanie właściwości węglowodorów, aldehydów, ketonów, alkoholi, kwasów karboksylowych i estrów.

Kolokwium I

27.02.2014 • Oznaczanie właściwości wybranych związków organicznych. Przewodnik do ćwiczeń str.12 -19

 • Wiadomości z budowy, nazewnictwa, właściwości fizycznych i podstawowych reakcji wybranych grup związków: aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry – budowa, nazewnictwo, właściwości fizyczne i reakcje charakterystyczne.

 • Kolokwium – wiadomości z budowy, nazewnictwa, właściwości fizycznych i podstawowych reakcji następujących grup związków: węglowodory – nasycone, nienasycone i aromatyczne; alkohole – pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe; fenole.
3

Otrzymywania preparatu kwasu acetylosalicylowego (aspiryna). Poprawa kolokwium I

06.03.2014 • Ćwiczenia z wykorzystaniem procesów jednostkowych. Przewodnik do ćwiczeń. Chemia organiczna. P. Minkiewicz, H. Jaworska, A. Iwaniak, str. 124 (rok. Wyd. 2003).

4

Otrzymanie preparatu kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) – kontynuacja.

Kolokwium II

13.03.2014 • Ćwiczenie z wykorzystaniem procesów jednostkowych. Przewodnik do ćwiczeń. Chemia organiczna. P. Minkiewicz, H. Jaworska, A. Iwaniak, str. 124 (rok. Wyd. 2003).

 • Kolokwium – wiadomości z budowy, nazewnictwa, właściwości fizycznych i podstawowych reakcji następujących grup związków: aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry.

5

Otrzymywania preparatu dibenzylidenoacetonu. Poprawa kolokwium II

20.03.2014 • Ćwiczenie z wykorzystaniem procesów jednostkowych. Przewodnik do ćwiczeń. Chemia organiczna. P. Minkiewicz, H. Jaworska, A. Iwaniak, str. (rok. Wyd. 2003).

6

Otrzymanie preparatu dibenzylidenoacetonu.

27.03. 2014 • Ćwiczenie z wykorzystaniem procesów jednostkowych. Przewodnik do ćwiczeń. Chemia organiczna. P. Minkiewicz, H. Jaworska, A. Iwaniak, str. (rok. Wyd. 2003).

7

Zdania rachunkowe

03.04.2014 • Zadania rachunkowe obejmujące: ustalanie elementarnych i rzeczywistych wzorów związków organicznych, obliczanie wydajności procesów chemicznych oraz stężeń roztworów niewodnych (Przewodnik do ćwiczeń str. 56-63).

8

Badanie właściwości amin, aminokwasów, peptydów i białek.

Kolokwium III
10.04.2013

 • Oznaczanie właściwości wybranych związków organicznych. Przewodnik do ćwiczeń str. 19-21, 23-24, 30-31

 • Właściwości aminokwasów, peptydów i białek. Wiadomości z budowy, nazewnictwa i właściwości fizykochemicznych następujących grup związków: aminokwasy – budowa, podział, rozpuszczalność, czynność optyczna, absorpcja promieniowania UV, właściwości kwasowo – zasadowe i reakcje charakterystyczne; peptydy – budowa wiązania peptydowego, biologicznie ważne peptydy; białka – konformacja białek, kryteria podziału, wpływ różnych czynników na rozpuszczalność, charakter amfoteryczny, koagulacja, hydroliza, denaturacja, renaturacja.

 • Kolokwium: zadania rachunkowe obejmujące ustalanie elementarnych i rzeczywistych wzorów związków organicznych, obliczanie wydajności procesów chemicznych oraz stężeń roztworów niewodnych

9

Odsalanie białek na kolumnie z żelem Sephadex G-25 (fine). Poprawa kolokwium III

17.04.2014 • Ćwiczenie związane z odsalaniem kazeiny metodą sączenia molekularnego na żelach (Przewodnik do ćwiczeń str. 32-33)

10

Specyficzność działania trypsyny i chymozyny na kazeinę micelarną.

Kolokwium IV

24.04.2014 • Oznaczanie specyficzności działania trypsyny i chymozyny na kazeinę micelarną (Przewodnik do ćwiczeń str.53-55).

 • Kolokwium - wiadomości z budowy, nazewnictwa i właściwości fizykochemicznych następujących grup związków: aminokwasy, peptydy, białka. Metody oczyszczania i rozdziału aminokwasów i białek(chromatografia, elektroforeza, dializa, sączenie molekularne na żelach). Funkcjonalna klasyfikacja białek. Białka w produktach spożywczych.

11

Badanie właściwości węglowodanów i lipidów. Poprawa kolokwium IV

08.05.2014 • Oznaczanie wybranych właściwości węglowodanów i lipidów (Przewodnik do ćwiczeń str.37-38,42).

 • Właściwości węglowodanów i lipidów

Wiadomości z budowy, nazewnictwa i właściwości fizykochemicznych następujących grup związków: węglowodany – budowa pierścieniowa, konformacja pierścieni, odmiany anomeryczne, biochemicznie ważne monosacharydy, właściwości fizyczne i chemiczne; lipidy – proste i mieszane, nomenklatura i budowa, hydroliza tłuszczów, utwardzanie olejów, fosfolipidy, glikolipidy, sterydy, karotenoidy.


12

Oznaczanie aktywności lipazy metodą Cherry i Crandalla

Kolokwium V

15.05.2014 • Ćwiczenie polegające na wyizolowaniu lipazy z trzustki świni i oznaczeniu jej aktywności (Przewodnik do ćwiczeń str.50-51)

 • Kolokwium - Wiadomości z budowy, nazewnictwa i właściwości fizykochemicznych następujących grup związków; węglowodany i lipidy. Znaczenie i rola węglowodanów oraz lipidów w produktach spożywczych.
13

Wykorzystanie metod bioinformatycznych w analizie białek. Poprawa kolokwium V.

22.05.2014 • Ćwiczenie poświęcone Bazie danych sekwencji bioaktywnych białek i peptydów BIOPEP: Wyznaczanie profilu potencjalnej aktywności biologicznej białek. Przewidywanie możliwości uwalniania bioaktywnych peptydów z białek – proteoliza in silico.

14

Mechanizm, specyficzność i kinetyka działania enzymów

Kolokwium VI

29.05.2014 • Mechanizm, specyficzność i kinetyka działania enzymów. Zastosowanie enzymów lipolitycznych, amylolitycznych i proteolitycznych w przemyśle spożywczym.

 • Koenzymy i witaminy – budowa i funkcje biologiczne.

15

Seminarium podsumowujące ćwiczenia. Końcowe zaliczanie ćwiczeń

05.06.2014
 • Końcowe podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna