Choroby naczyń mózgowychPobieranie 48.39 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar48.39 Kb.
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA PROCESÓW PATOLOGICZNYCH OUN CZ. II
Choroby naczyń mózgowych:TĘTNIAKI
Objawy w angiografii – RTG


 • uwypuklenie ściany naczynia

 • workowaty twór związany ze ścianą

 • wrzecionowate odcinkowe poszerzenie naczynia

 • przemieszczenie naczyń i skurcz spowodowane krwawieniem


Niepełnowartościowość ściany naczynia:

 • wrodzone – często mnogie

 • nabyte

  • miażdżyca

  • grzybica

  • kiła


Tętniaki w obrazie TK i RM:

 • w TK hyperdensyjna struktura związana z naczyniem lub jego poszerzenie

 • w RM bezsygnałowa struktura lub zmiana o niejednorodnym sygnale – skrzepliny, zwapnienia – związana z naczyniem; szczególnie dobrze widoczne w obrazach T2 zależnych

 • cechy krwawienia podpajęczynówkowego i śródmózgowego

 • lokalizacja krwiaka koreluje w pewnym stopniu z lokalizacją tętniaka

Płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR) jest hypodensyjny w stosunku do struktur mózgowych.


Krew jest hyperdensyjna w stosunku do struktur mózgu.
Naczynia są strukturami bezechowymi.
Do angio-MR nie potrzeba kontrastu, do TK potrzebny jest kontrast, ale  niż do angio-rtg.

CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH
AVM – zniekształcenie tętniczo-żylne


 zaburzenie różnicowania pierwotnej sieci naczyń

 • girlandowate nieregularne twory naczyniowe bez obrzęku i efektu masy

 • mogą być zwapnienia i złogi hemosyderyny

 • cechy krwawienia podpajęczynówkowego i śródmózgowego

 • w badaniach angiograficznych ( rtg, TK, RM) nieprawidłowa sieć naczyń, często z zaburzeniami anatomicznymi prawidłowych naczyń, szybki odpływ do układu żylnego wskutek istnienia dodatkowych połączeń i przetok


Każda angiografia składa się z 3 faz:

 • tętniczej

 • włośniczkowej

 • żylnej


Przetoki  w fazie tętniczej wypełniają się żyły

Miażdżyca


(można uwidocznić w ultrasonografii TK i RM)

 • niedrożność lub zwężenie naczyń mózgowych i domózgowych

 • ogniska niedokrwienne

 • krwotoki mózgowe

 • tętniaki miażdżycowe


ZANIK MÓZGU


 • niedokrwienie

  • choroby układu sercowo-naczyniowego

 • choroby OUN o nieustalonej etiologii

  • choroba Alzheimera, Picka, Huntingtona

 • czynniki toksyczne

  • alkohol, narkotyki

 • czynniki jatrogenne

  • sterydoterapia, radioterapia

 • niedotlenienie wskutek urazów

 • przewlekłe infekcje


Objawy:

 • poszerzenie bruzd

 • poszerzenie zbiorników podpajęczynówkowych

 • poszerzenie układu komorowego

 • zwężenie zakrętówWODOGŁOWIE


Objawy w badaniu TK i RM:

 • poszerzenie układu komorowego nieproporcjonalne do szerokości bruzd

 • w TK hypodensyjne strefy wokół rogów czołowych i cz. nadwzgórzowych KB ( świadczą o nadciśnieniu śródkomorowym)

 • w RM w T2hyperintensywne strefy wokół rogów czołowych i cz. nadwzgórzowych KB

 • zmniejszenie rezerwy płynowej podpajęczynówkowej

 • objawy przemieszczania migdałków móżdżku w kierunku otworu wielkiego

W badaniu RM istnieje możliwość oceny i pomiaru przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego.


Wodogłowie  układ komorowy wygląda jak głowa Myszki Miki
Zwiększona ilość płynu mózgowo-rdzeniowego w jamie czaszki zwykle związana z poszerzeniem układu komorowego

 • niekomunikujące – przeszkoda w układzie komorowym

 • komunikujące – przeszkoda w zbiornikach pajęczynówki

 • z prawidłowym ciśniniem

 • z podwyższonym ciśnieniem

ZMIANY ISTOTY BIAŁEJ


 • na tle niedokrwiennym ( leukoaraiosis)

 • demielinizacyjne ( SM)SM – stwardnienie rozsiane


 • u osób młodych

 • w TK zmiany rzadko widoczne

 • w RM ogniska hyperintensywne w obrazach T2 i PD zależnych

 • dobrze widoczne w sekwencjach FLAIR – należy je wykonać

 • zmiany położone w centrum semiovale, wokół rogów potylicznych KB, w spoidle wielkim, podkorowych włóknach U, w pniu w okolicy wyjścia nerwu V

 • oś długa zmian jest prostopadła do długiej osi komór, a w obrazach w płaszczyźnie czołowej ułożona poziomo

FLAIR – rodzaj sekwencji T2, w której jednocześnie dochodzi do wytłumienia sygnału z płynu ( jest niskosygnałowy); gdy pojawia się sygnał hyperintensywny, to jest to demielinizacja.Zmiany istoty białej na tle niedokrwiennym


 zwykle osoby po 60 r.ż.

 • w TK

  • zanik mózgu i położone około- i nadkomorowo w istocie białej rozlane obszary hypodensyjne różnej wielkości oraz ogniska niedokrwienia

 • w RM

  • poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych Virchowa-Robina

  • dobrze odgraniczone, nieregularne ogniska i obszary hyperintensywne w T2 położone około- i nadkomorowo w istocie białej, czasem podkorowo, centrum semiovale, jądra podsatwy, pień

  • nie dają efektu wzmocnienia kontrastowego


RDZEŃ KRĘGOWYMetody badania:

 • zdjęcia rtg

 • TK

 • RM

 • angiografia naczyń rdzeniowych


Zdjęcia rtg pozwalają uwidocznić głównie zmiany kostne:

 • zaburzenia rozwojowe

 • zmiany zwyrodnieniowe

 • uszkodzenia części kostnych w wyniku urazów

 • uszkodzenia części kostnych w chorobach nowotworowych

 • zmiany kostne w chorobach zapalnych


Zaburzenia rozwojowe widoczne na zdjęciach w rtg:

 • rozszczepy łuków kręgów

 • rozszczepy trzonów kręgów

 • wrodzony blok kostny

 • wady kręgów – kręgi klinowe, kręgi motyleZaburzenia rozwojowe do diagnostyki tylko w badaniach RM i częściowo TK:

 • przepukliny oponowe i oponowo-rdzeniowe

 • rozszczepienie i zdwojenie rdzenia

 • grzbietowa zatoka skórna

 • hydromyelia, syringomyelia

 • torbiele oponowe

 • fakomatozy

 • nerwiakowłókniakowatość

I obwodowa – Recklinghausen

II ośrodkowa • naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa Hippel-Lindau


Choroba zwyrodnieniowaObraz na zdjęciu rtg:

 • obniżenie wysokości krążka międzykręgowego

 • nawarstwienia kostno-okostnowe na krawędziach trzonów kręgów ( osteofity)

 • kręgozmyk i szczelina łuku kręgowego

 • zaburzenia osi i stabilności na zdjęciach czynnościowych

 • czasem zwapnienia i gaz w krążkach międzykręgowych


Obraz w TK:

 • nawarstwienia kostno-okostnowe na krawędziach trzonów kręgów ( osteofity)

 • uwypuklenie pierścienia włóknistego poza zarys trzonu

 • możliwość uwidocznienia wpuklenia się krążka międzykręgowego do kanału kręgowego

 • objawy ucisku worka oponowego

 • cechy zwężenia otworów międzykręgowych


Przepuklina jądra miażdżystego w badaniu TK:

 • hyperdensyjna struktura, czasem uwapniona, położona w kanale kręgowym na poziomie i poniżej krążka międzykręgowego

 • czasem widoczny ucisk rdzenia lub worka oponowego, rzadziej korzenia nerwu rdzeniowego

 • w wypadku wątpliwości wyjaśniające może być badanie myelo-TK  widoczne zatrzymanie przepływu kontrastu na wysokości zmiany i ucisk worka oponowego lub rdzenia


Choroba zwyrodnieniowa w badaniu RM:

 • początkowo wysoki sygnał w T2 i zwiększenie objętości jądra miażdżystego jako wyraz zmian biochemicznych i zwiększonego uwodnienia krążka

 • później obniżenie sygnału i obniżenie wysokości jądra miażdżystego, wskutek zmniejszenia uwodnienia oraz uwypuklenie pierścienia włóknistego

 • wyraźnie widoczne wpuklanie się pierścienia włóknistego do kanału kręgowego, otworów międzykręgowych

 • wyraźnie widoczne cechy ucisku struktur kanału kręgowego bez konieczności posiłkowania się badaniami kontrastowymi ( mielografią)


Przepuklina jądra miażdżystego w badaniu RM:

 • widoczne cechy przerwania ciągłości pierścienia włóknistego

 • widoczne wpuklenie się lub obecność fragmentu jądra miażdżystego ( zwykle struktura o niskim sygnale w obrazach T1 i T2 zależnych) w kanale kręgowym

 • możliwość bezpośredniego uwidocznienia ucisku rdzenia, worka oponowego i korzeni nerwów rdzeniowychChoroba zwyrodnieniowa w badaniu RM – cd.:

 • dodatkowo doskonale widoczne są zmiany w blaszkach granicznych trzonów kręgów

 • odczynowe zmiany zapalne towarzyszące zmianom zwyrodnieniowym krążka w przylegających częściach trzonów

 • efekt wzmocnienia kontrastowego możemy obserwować w wypadku przekrwienia wokół świeżych przepuklin oraz w obrębie blizn pooperacyjnych

 • blizny pooperacyjne są często przyczyną dolegliwości i można je oceniać i identyfikować głównie w badaniu RM

Urazy kręgosłupa


 • uszkodzenie części kostnych  złamania odłamowe i kompresyjne

 • niestabilności i kręgozmyki pourazowe

 • pourazowe przepukliny jądra miażdżystego

 • stłuczenie rdzenia kręgowego

 • ucisk rdzenia kręgowego

 • uszkodzenie naczyniowe rdzenia kręgowego


Uszkodzenie części kostnych – objawy o szczególnie istotnym znaczeniu:

 • złamanie zęba obrotnika

 • złamanie kręgu szczytowego ( zwłaszcza łuku tylnego)

 • zwichnięcie kręgu szczytowego wskutek powyższych zmian ( prawidłowa odległość między zębem obrotnika i przednim łukiem atlasu powinna wynosić 1-3 mm, a odległość między zębem i masami bocznymi atlasu powinny być równe po obu stronach)

 • kręgozmyk jest istotny, gdy jest większy niż 3-4 mm

 • złamanie łuków i wyrostków – częste C6 i C7 oraz w odcinku L-S

 • złamania kompresyjne i wieloodłamowe trzonów kręgów mogą prowadzić do obecności w świetle kanału wolnych odłamów kostnych, lub ich wpuklania się do kanału kręgowego

 • zmiany te szczególnie dobrze widoczne są w badaniu TK, zwłaszcza w technice spiralnej i rekonstrukcjach 3D

W badaniu TK, zwłaszcza w technice spiralnej i rekonstrukcjach 3D można również dokładnie ocenić zwężenie kanału kręgowego spowodowane złamaniem lub kręgozmykiem i precyzyjnie ustalić położenie najbardziej zagrażających odłamów.


TK może uwidocznić:

 • zmiany kostne

 • zwężenie kanału

 • przepuklinę jądra miażdżystego

 • rzadziej krwiak


RM może uwidocznić:

 • krwiak

 • uszkodzenie krążka międzykręgowego i przepuklinę jądra miażdżystego

 • słabiej niż TK zmiany kostne

 • natomiast uwidoczniając bezpośrednio rdzeń pozwala na doskonałą ocenę stopnia jego ucisku i przemieszczenia


Ucisk rdzenia:

 • krwiak

  • nadtwardówkowy, śródrdzeniowy

 • przepuklina jądra miażdżystego

 • kręgozmyk

 • odłamy kostne

Stłuczenie rdzenia:

 wynaczynienie w istocie szarej rdzenia • najlepiej widoczne są w badaniu RM, mogą być widoczne w badaniu TK, jeśli są masywne

 • w TK ogniska hyperdensyjne w obrębie rdzenia ( 60-70 jH)

 • w RM obraz zależy od fazy

  • ostra 1-4 dobanieznacznie hyperintensywne w T2, hypointensywne w T1

  • podostra do 3 tyg  nieznacznie hyperintensywne w T2, hyperintensywne w T1

  • przewlekła po 3 tyg  silnie hyperintensywne w T1 i T2

   • towarzyszy obrzęk   sygnału w T2

   • strefy malacyjne

   • zejściem może być blizna glejowa śródrdzeniowa i jamy malacyjne wypełnione płynem


Uszkodzenie naczyniowe rdzenia

 • występuje wskutek ucisku, obkurczenia lub uszkodzenia naczyń rdzenia

 • niedokrwienie doprowadza do martwicy

 • dobrze widoczne w RM hypointensywne w T1 i hyperintensywne w T2

Guzy kanału kręgowego • pierwotne guzy nowotworowe są rzadsze niż nowotwory mózgu

 • dominują guzy osłonkowe, rzadsze są neuroepitelialne


G
guz śródrdzeniowy – poszerza obwód rdzenia
uzy zewnątrzrdzeniowe


 • zewnątrzoponowe

  • guzy części kostnych kręgosłupa

  • przerzuty

  • tłuszczaki

  • czasem nerwiaki i nerwiakowłókniaki

 • wewnątrzoponowe

  • oponiaki

  • nerwiaki osłonkowe, nerwiakowłókniaki

  • chłoniaki


Guzy zewnątrzrdzeniowe:

 • oponiaki

  • leżą wewnątrzoponowo, mają kształt owalny

  • mogą wyrastać przez otwór międzykręgowy – guzy klepsydrowate

  • w TK widoczne zwapnienia i hyperostoza w obrębie trzonów ( meningioma en plaque)

  • w RM pełny obraz guza i możliwość różnicowania

  • w T1 dobrze widoczne zwłaszcza po podaniu kontrastu ( silne jednorodne wzmocnienie)

  • w T2 sygnał zbliżony do płynu mózgowo-rdzeniowego

  • może być tail sign  „objaw ogonka” – ogniskowe wzmocnienie kontrastowe i odcinkowe poszerzenie opony – patognomoniczne dla glejaków

 • nerwiak, nerwiakowłókniak

  • położone wewnątrz- lub zewnątrzoponowo

  • w TK widoczne większe guzy klepsydrowate ( zmiany w kościach)

  • w RM, w T1 sygnał zbliżony do rdzenia, w T2 hyperintensywne w stosunku do rdzenia, ale hypointensywne w stosunku do płynu mózgowo-rdzeniowego

  • często niejednorodne ( krwawienia, zwapnienia, zmiany wsteczne)

  • efekt wzmocnienia kontrastowego słabszy niż w oponiakachGuzy śródrdzeniowe

 • glejaki – wyściółczak i gwiaździak

 • naczyniaki płodowe

 • przerzuty


Guzy śródrdzeniowe

 • gwiaździaki i wyściółczaki

  • w odróżnieniu od guzów zewnątrzrdzeniowych modulujących rdzeń, guzy śródrdzeniowe odcinkowo, czasem wrzecionowato poszerzają rdzeń

  • w TK trudne do uwidocznienia

  • w RM

   • w T1 sygnał hypo- lub izointensywny z rdzeniem

   • w T2 zwykle hyperintensywny

   • różnego stopnia efekt wzmocnienia kontrastowego

  • mogą być torbielowate

 • naczyniaki

  • najczęstsze naczyniaki tętniczo-żylne

  • w badaniu TK trudne do rozpoznania

  • dobrze widoczne w RM i angiografii rdzeniowej

  • w RM w T1 po podaniu środka kontrastowego i w T2 widoczne rozległe, poszerzone, wężykowate pętle naczyniowe wypełniające kanał kręgowy na różnej długości odcinkach


Przerzuty

 • mogą obejmować każdą ze struktur kanału

 • w rtg i TK ogniska osteolityczne lub osteosklerotyczne

 • w RM dokładne obrazowanie rozległości zmian we wszystkich strukturach kanału

 • w T1 sygnał niższy od szpiku i efekt wzmocnienia kontrastowego

 • w T2 sygnał wyższy od szpiku ale zwykle nie tak wysoki jak wysepek tłuszczowych
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna