Chronologia czechosłowacji I czech 1985-2009Pobieranie 231.64 Kb.
Strona1/3
Data03.05.2016
Rozmiar231.64 Kb.
  1   2   3
Monika Kryłowska

X rocznik SEW UWCHRONOLOGIA CZECHOSŁOWACJI i CZECH 1985-2009

1985

decyzja kierownictwa KPCz o przekazaniu broni tzw. milicjom ludowym;

1986

miesiąc

dzień

opis

październik

16 X

w SNB (Sbor národní bezpečnosti) zapada decyzja o opracowaniu strategii działań przeciwko wrogiej działalności pod nazwą KLIN; projekt miał być przedstawiony do 30 czerwca 1987 roku

1987

styczeń

6 I

Karta 77 wstępuje na płaszczyznę polityczną („Slovo ke spoluobčanům“);

maj

24 V

pierwszy projekt operacji KLIN; celem projektu miało być „zapobieżenie programowemu zjednoczeniu elementów antysocjalistycznych”;

Wiosna
wiosna wizyta Gorbaczowa w Pradze; „zgoda” Gorbaczowa na podjęcie przez komunistów prosowieckiej orientacji na podjęcie działań przeciwko Husákowi i innym niewygodnym członkom KSČ;

sierpień

5 VIII

druga, rozszerzona wersja projektu KLIN;

wrzesień

16 IX

powstanie Inicjatywy Demokratycznej Emanuela Mandlera

Listopad

28 XI

II Forum Karty 77, pomysły zmiany charakteru ruchu na bardziej ustrukturyzowany;

grudzień
przygotowanie przez katolików morawskich petycji, w której domagali się oni wolności religii; petycję podpisało około 1 miliona osób;

17 XII

zmiana na stanowisku sekretarza partii; na miejsce Husáka wchodzi Miloš Jakeš;

1988

styczeń
wizyta Jakowlewa w Pradze; spotkanie z Čestmírem Císařem – rozmowy na temat rozpoczęcia „pieriestrojki” w oparciu o ludzi 1968 roku;

lato/jesień 1988
Roku powstanie klubu Obroda (Odrodzenie), oficjalnie założonego w lutym 1989 (przewodniczący: Miloš Hájek, autor programu: Č. Císař); rozpoczęcie akcji lansowania Dubčeka jako głównego opozycjonisty

sierpień

21 VIII

pierwsza demonstracja polityczna w Pradze; przemarsz 10 tysięcy osób z Placu Wacława (Václavské náměstí) pod pomnik Jana Husa na Rynku Staromiejskim (Staroměstské náměstí);

październik

1 X

reorganizacja StB (Státní bezpečnost); powołanie Głównego Zarządu Kontrwywiadu (II Zarząd SNB), na czele II Zarządu stanął płk. Karel Vykypěl;

11 X

miejsce Štrougala na stanowisku premiera zajmuje Ladislav Adamec (już w 1986 roku opowiadał się za Gorbaczowem);

15 X

powstanie Ruchu na Rzecz Wolności Obywatelskiej – HOS (Hnutí pro občanskou svobodu), skupiającego w swych szeregach nie-komunistów różnych nurtów politycznych (socjaldemokraci, chadecy, demokraci);

28 X

na wezwanie Karty, HOSu i Inicjatywy Demokratycznej kilka tysięcy gromadzi się na Placu Wacława; interwencja policji;

1988/1989
Instytut Prognoz i Instytut Państwa i Prawa Czechosłowackiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej przygotowują raport „Československo na rozcestí” przedstawiający zapóźnienie gospodarcze i niski poziom życia w Czechosłowacji;

1989

styczeń

15-20 I

zw. „tydzień Palacha” w Pradze; manifestacje na Placu Wacława; interwencja policji; aresztowania (m. in. V. Havel);

Wiosna
druga wizyta Jakowlewa w Pradze;praskie władze uczelniane proponują studentom powołanie samorządu studenckiego; studenci składają petycję domagającą się zniesienia monopolu SSM (Socjalistyczny Związek Młodzieży);

czerwiec

23 VI

list Dubčeka i Černíka do kierownictwa partii, w którym wzywają oni do powrotu do ideałów 1968 roku;

29 VI

petycja „Několik vět” (Kilka zdań) domagająca się wprowadzenia reform demokratycznych; w ciągu kilku tygodni petycję podpisało 40 tysięcy osób;

lipiec

20 VII

narada poświęcona operacji KLIN jako głównej metodzie pracy w warunkach demokratyzacji społeczeństwa; plan przejścia od metod czysto policyjnych na metody wywiadowcze; w praktyce miało to oznaczać zastąpienie represji manipulowaniem społeczeństwem;

20 VII

Notatka majora Bunčka o wybuchu demonstracji w ciągu trzech miesięcy, planowanym przeprowadzeniu przez STB zmian w kierownictwie partyjnym, połączeniu inicjatyw opozycyjnych i doprowadzeniu do zmiany rządu oraz rozmów „okrągłego stołu”

sierpień
HOS i Inicjatywa Demokratyczna wzywają do ulicznych manifestacji rocznicowych; Havel przed mikrofonami RWE wypowiada się przeciwko tej akcji;
powstaje inicjatywa MOST (cel: pośredniczenie w rozmowach między opozycją a rządem); twórcy: M. Horáček i M. Kocáb;

21 VIII

manifestacje w Pradze, Brnie, Ołomuńcu i Gottwaldowie (dzisiejszy – Zlín); interwencja policji, aresztowania;

Koniec sierpnia
narada kierownictwa MSW z KGB; poparcie przez Moskwę planu wymiany starego kierownictwa na gorbaczowowskie;

sierpień/wrzesień
wizyta szefa policji – gen. Lorenca – w Moskwie; spotkanie z szefem KGB – Kriuczkowem w celu omówienia scenariusza zmiany władzy;

wrzesień
powstanie Agrobanki (cel: transfer kapitału z przedsiębiorstw państwowych do prywatnych - nomenklatura);

październik23 X

premier Adamec proponuje pluralizm poglądów, jednakże tylko w obrębie Frontu Narodowego;

23 X

z kręgu studentów z STUHA wychodzi pomysł zorganizowania demonstracji w dniu śmierci J. Opletala (17 listopada);
aresztowanie J. Rumla i R. Zemana – redaktorów niezależnego miesięcznika „Lidové noviny”

28 X

demonstracje w Pradze, Brnie i Ostrawie z okazji rocznicy powstania Czechosłowacji; na Placu Wacława w Pradze zbiera się około 30 tysięcy ludzi; interwencja policji, aresztowania, pobicia;

29 X

SSM włącza się do współpracy ze STUHA w organizacji w/w demonstracji;

październik, listopad
regularne spotkania niezależnego ruchu studenckiego STUHA;

listopad

10 XI

Konferencja SSM (Związek Młodzieży Socjalistycznej); uczestnicy opowiadają się za przebudową i podjęciem kontaktów z opozycją oraz rezygnacją z monopolu w ruchu młodzieżowym;

11 XI

przekształcenie się Inicjatywy Demokratycznej w partię polityczną;

12 XI

8 tysięcy pielgrzymów wyjeżdża do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne błogosławionej Agnieszki Czeskiej (zezwolenie władz);

16 XI

praska SNB opracowuje plan akcji represyjnej STUDENT; (uniemożliwić manifestującym dojście na Plac Wacława, nie stosować jednak przemocy);

17 XI

manifestacja studencka w rocznicę śmierci Jana Opletala; symboliczny początek tzw. „aksamitnej rewolucji”

18 XI

pochwalenie demonstracji studenckiej przez „Svobodné slovo” (organ koncesjonowanej Partii Socjalistycznej – ČSS);

18 XI

początek strajków studenckich (główne żądanie strajkujących: wyjaśnienie sprawy Šmída – studenta, domniemanej ofiary śmiertelnej wczorajszej demonstracji);

19 XI

potępienie przez ČSS ataku na studentów; podobne stanowisko zajmuje Komitet Miejski SSM;

19 XI

wśród ludzi skupionych wokół Havla powstaje inicjatywa stworzenia Forum Obywatelskiego (Občanské fórum);

19 XI

nawiązanie przez premiera Adamca kontaktu z grupą MOST w celu rozpoczęcia rozmów z działaczami OF;

22 XI

spotkanie sekretarza miejskiej organizacji partyjnej Miroslava Štĕpána z kardynałem Tomáškiem

24 XI

nadzwyczajne posiedzenie partii komunistycznej (Miloš Jakeš i całe kierownictwo i sekretariat KC KPCz poddają się do dymisji); dalsze demonstracje na Placu Wacława (300 tysięcy ludzi);

25 XI

wstrzymanie przez prezydenta Gustava Husáka śledztwa przeciwko Jánowi Čarnogurskiemu, Miroslavowi Kusemu, Jiřímu Rumlowi, Petrowi Uhlowi, Rudolfowi Zemanowi oraz darowanie kary pozbawienia wolności Ivanowi Jirousowi, Ivanowi Polanskiemu i Františkowi Stárkowi;

26 XI

spotkanie reprezentantów rządu, Frontu Narodowego i OF;

27 XI

powszechny strajk generalny;

grudzień

4 XII

mianowanie przez prezydenta Gustava Husáka nowego rządu, w większości jednak ponownie obsadzonego przez komunistów; premierem pozostaje Ladislav Adamec;

7 XII

upadek rządu Adamca;

10 XII

powstaje tzw. „rząd porozumienia narodowego”; premierem zostaje Marián Čalfa;

urząd prezydenta Czechosłowacji opuszcza Gustav Husák;

29 XII

V. Havel zostaje prezydentem Czechosłowacji;

grudzień

z HOS-u wyodrębnia się nowe ugrupowanie – Sojusz Obywatelsko-Demokratyczny (ODA);

1990

styczeń
wizyta Jana Pawła II w Czechosłowacji;
Inicjatywa Demokratyczna kierowana przez E. Mandlera rejestruje się jako Partia Liberalno-Demokratyczna (LDS);

30 I

oficjalne zniesienie cenzury;

luty
wizyta V. Havla w Waszyngtonie (stanowisko Czechosłowacji: „oddziały sowieckie i amerykańskie powinny opuścić Europę”);
26 II

podpisanie przez Czechosłowację i ZSSR umowy o całkowitym wycofaniu wojsk sowieckich do końca czerwca 1991;

kwiecień
spotkanie prezydentów Czechosłowacji, Węgier i Polski w Bratysławie (początki tworzenia się Grupy Wyszehradzkiej);

czerwiec

8-9 VI

wybory do Czeskiej Rady Narodowej (ČNR);

lipiec

9 VII

podwyżka cen żywności o 24,6%;

wrzesień
przyjęcie przez parlament scenariusza reformy ekonomicznej; decyzja o prywatyzacji kuponowej;

październik

13-14 X

zjazd KSČM w Ołomuńcu; nowym przewodniczącym zostaje wybrany Jiří Svoboda;

listopad
ustawa o zwrocie przez KSČ majątku, jaki znajdował się w jej posiadaniu w dniu 31 grudnia 1989 roku;

23-24 XI

pierwsze demokratyczne wybory samorządowe; porażka komunistów;

1991

styczeń

1 I

wprowadzenie wolnych cen na terenie Czechosłowacji;

7 I

przyznanie Czechosłowacji kredytu przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (1783 mln USD);

8 – 11 I

posiedzenie obu izb Zgromadzenia Federalnego (uchwalenie Karty Praw i Swobód Obywatelskich; decyzja o przeprowadzeniu lustracji posłów do parlamentu federalnego, członków rządu federalnego i pracowników naczelnych organów administracji państwowej);

12 – 13 I

przekształcenie ruchu Forum Obywatelskie w partię polityczną (przewodniczący: Václav Klaus);

16 I

nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Federalnego (apel do rządu ČSFR w sprawie przyspieszenia likwidacji struktur Układu Warszawskiego);

26 I

demonstracje przeciw dyskryminacji Moraw i Śląska (Brno, Ołomuniec, Ostrawa);

luty

9 II

konferencja sygnatariuszy Karty 77 na temat stanu i perspektyw ruchu; większość uczestników opowiedziała się za zachowaniem Karty i pełnieniem przez nią roli mediatora w sytuacjach kryzysowych;

21 II

ČSFR staje się pełnoprawnym członkiem Rady Europy;

27 II

ustawa o zwrocie mienia bezprawnie znacjonalizowanego po roku 1948;

marzec

24 III

wizyta Havla w Paryżu; delegacja czechosłowacka uzyskuje zapewnienie o poparciu Francji dla włączenia ČSFR do Wspólnoty Europejskiej;

kwiecień

25 IV

zatwierdzenie przez rząd federalny stanowiska ČSFR wobec likwidacji RWPG; przyjęcie uzgodnień w sprawie kształtu współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej;

maj

5 V

przyjęcie przez parlament federalny ustawy o stosunkach prawno-majątkowych zakonów i kongregacji kościelnych oraz ustawy o wolności wyznania;

13-15 V

wizyta przewodniczącego Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna w ČSFR; oświadczenie o wzajemnych stosunkach i współpracy pomiędzy ČSFR i Rosją;

czerwiec

13 VI

zatwierdzenie porozumienia zawartego z ZSRR o pokryciu szkód powstałych w związku z pobytem wojsk radzieckich na terytorium Czecho-Słowacji

25 VI

podpisanie przez gen E. Worobjowa protokołu o definitywnym wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium ČSFR;

sierpień

22 VIII

nadzwyczajne posiedzenie rządu federalnego ČSFR, zwołane w związku z wydarzeniami w ZSSR;

październik

6 X

spotkanie delegacji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie; umowa o przyjaźni i współpracy między Polską a ČSFR;
9 X

uchwalenie przez parlament federalny ustawy zakazującej podejmowania przez okres 5 lat pracy na określonych stanowiskach publicznych byłym pracownikom i współpracownikom Służby Bezpieczeństwa i funkcjonariuszom KSČ (KPCz) od szczebla sekretarza powiatowego wzwyż;
28 X

w Bratysławie demonstranci żądający utworzenia niezależnego państwa słowackiego zmuszają prezydenta Havla do opuszczenia oficjalnej manifestacji, zorganizowanej dla uczczenia 73 rocznicy powstania Czecho-Słowacji;

grudzień

11 XII

nowelizacja kodeksu karnego ČSFR, w myśl której „popieranie i propagowanie komunizmu podlega karze więzienia do pięciu lat”; przewodniczący KSČM – J. Svoboda na znak protestu rozpoczyna strajk głodowy;

1992

luty

27 II

podpisanie układu o dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy pomiędzy ČSFR a Niemcami;

29 II

koniec akcji rejestracji książeczek kuponowych, będących podstawą udziału obywateli ČSFR w procesie prywatyzacji gospodarki narodowej;

Marzec

21 III

podpisanie przez ČSFR porozumienia handlowego z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA);

1 IV

wizyta Havla w Moskwie; podpisanie układu o przyjaznych stosunkach i współpracy pomiędzy ČSFR i Federacją Rosyjską;

maj

5-6 V

spotkanie ministrów spraw zagranicznych i przywódców państw Trójkąta Wyszehradzkiego;

13 V

początek kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi; podczas inauguracji Havel wypowiada się przeciwko rozpadowi Czecho-Słowacji;

czerwiec
wybory do parlamentu federalnego i parlamentów republikańskich; na ziemiach czeskich zwycięża ODS V. Klausa, na Słowacji HZDS V. Mečiara;

19-20 VI

porozumienie pomiędzy przedstawicielami ODS i HZDS w sprawie utworzenia rządu federalnego;

23-24 VI

uformowanie się nowych gabinetów republikańskich; premierem rządu czeskiego zostaje V. Klaus;

29 VI

sformowanie nowego rządu federalnego w Pradze; premierem został J. Straský (ODS);  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna