Cje/06/50 22 czerwca 2006 r. Kontakty z Mediami I Informacja komunikat prasowy nr 50/06Pobieranie 18.46 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar18.46 Kb.CJE/06/50

22 czerwca 2006 r.

Kontakty z Mediami i Informacja

KOMUNIKAT PRASOWY nr 50/06

22 czerwca 2006 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-182/03 i C-217/03

Królestwo Belgii i Forum 187 asbl / Komisja Wspólnot Europejskich

Trybunał częściowo stwierdza nieważność decyzji Komisji nakazującej Belgii zniesienie systemu podatkowego ustanowionego na korzyść centrów koordynacyjnych należących do przedsiębiorstw wielonarodowych

Decyzja Komisji narusza prawo wspólnotowe, ponieważ nie zawiera środków przejściowych.

W 1982 r. Belgia ustanowiła system podatkowy1 korzystny dla centrów koordynacyjnych i odbiegający od powszechnie obowiązujących przepisów. Możliwość korzystania z tego systemu zależy od uprzedniego i indywidualnego zatwierdzenia centrum. Ażeby centrum mogło zostać zatwierdzone musi ono należeć do wielonarodowej grupy i spełniać określone warunki dotyczące kapitału, rezerw i rocznego obrotu. Dozwolone są jedynie niektóre rodzaje działalności o charakterze przygotowawczym, pomocniczym lub działalność mająca na celu centralizację, a przedsiębiorstwa z sektora finansowego nie mogą korzystać z tego systemu. Centra muszą zatrudniać w Belgii przynajmniej równowartość dziesięciu osób w pełnym wymiarze czasu po upływie dwóch pierwszych lat od podjęcia działalności.

W 1984 i w 1987 r. wspomniany system podatkowy dotyczący centrów koordynacyjnych został zbadany przez Komisję. Uznała ona, że co do zasady tego rodzaju system nie zawiera elementów pomocy państwa.

Jednak w 1997 r., w ramach ogólnych rozważań nad szkodliwą konkurencją podatkową, Rada przyjęła kodeks postępowania2 w dziedzinie opodatkowania przedsiębiorstw. W 2000 r. w sprawozdaniu Rada określiła przepisy belgijskie dotyczące centrów koordynacyjnych jako szkodliwe środki podatkowe, które muszą zostać zniesione do dnia 31 grudnia 2005 r. W dniu 21 stycznia 2003 r. Rada Ecofin poparła przedłużenie okresu trwania skutków niektórych szkodliwych systemów podatkowych. W odniesieniu do belgijskiego systemu podatkowego dotyczącego centrów koordynacyjnych przewidziała ona, że centra, które podlegały temu systemowi w dniu 31 grudnia 2000 r., będą mogły nadal z niego korzystać aż do dnia 31 grudnia 2010 r.

Jednak w dniu 17 lutego 2003 r. Komisja wydała decyzję3, w której nakazała Belgii znieść system podatkowy dotyczący centrów koordynacyjnych lub zmienić go w taki sposób, aby był on zgodny ze wspólnym rynkiem. Zgodnie z tą decyzją w przypadku centrów, które zostały zatwierdzone przed dniem 31 grudnia 2000 r., system może zostać utrzymany aż do dnia wygaśnięcia indywidualnego zezwolenia obowiązującego w dniu notyfikacji niniejszej decyzji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. W przypadku przedłużenia zezwolenia przed tym dniem nie można już pozwolić – nawet tymczasowo – na korzystanie z systemu.

Belgia i asbl Forum 187, organ przedstawicielski centrów koordynacji w Belgii, wniosły do Trybunału o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji.

Trybunał oddalił najpierw żądania Forum 187 dotyczące stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim określono w niej sporne środki jako pomoc niezgodną ze wspólnym rynkiem.

Następnie Trybunał zbadał żądania Królestwa Belgii i Forum 187 dotyczące częściowego stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim nie zostały w niej przewidziane odpowiednie środki przejściowe.

Trybunał stwierdził, z jednej strony, że centra koordynacyjne, których wniosek o przedłużenie zezwolenia nie został jeszcze rozpatrzony w chwili notyfikacji zaskarżonej decyzji, lub których zezwolenie wygasało w chwili notyfikacji tej decyzji lub tuż po niej, miały uzasadnione oczekiwania, że zostanie im przyznany rozsądny okres przejściowy w celu dostosowania się do konsekwencji wynikających z tej decyzji, a z drugiej strony, że zainteresowane centra koordynacyjne nie dysponowały niezbędnym czasem na dostosowanie się do zmiany spornego systemu.

Następnie Trybunał stwierdził, że decyzja prowadzi do traktowania w odmienny sposób centrów koordynacyjnych. Koniec okresu, w którym można korzystać ze spornego systemu jest inny w zależności od tego, czy ostatnie przedłużenie zezwolenia nastąpiło w 2001 i 2002 r., czy też zezwolenie wygasa wraz z notyfikacją zaskarżonej decyzji lub tuż po niej, ponieważ, jeśli chodzi o pierwszy przypadek, ten koniec przypadnie na dzień 31 grudnia 2010 r., podczas gdy w drugim przypadku nie jest przewidziany żaden okres przejściowy. Nie przewidując środków przejściowych w odniesieniu do centrów koordynacyjnych, których zezwolenie wygasło wraz z notyfikacją zaskarżonej decyzji lub tuż po niej, Komisja naruszyła ogólną zasadę równości.Trybunał stwierdził zatem nieważność decyzji Komisji, ponieważ nie przewiduje ona środków przejściowych.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób
Trybunału Sprawiedliwości.


Dostępne wersje językowe: FR, CS, DE, EN, ES, HU, NL, PL, SK, SL.

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-
182/03, C-217/03
Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 CET w dniu ogłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z
Ireneuszem Kolowcą
Tel. (00352) 4303 2878 Faks (00352) 4303 2053


1 Rozporządzenie królewskie nr 187 z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie utworzenia centrów koordynacyjnych (Moniteur belge z dnia 13 stycznia 1983 r.)

2 Kodeks postępowania Rady z dnia 1 grudnia 1997 r. w dziedzinie opodatkowania przedsiębiorstw (Dz.U. 1998, C 2, str. 2).

3 Decyzja Komisji 2003/757/WE z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Belgię na korzyść centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii (Dz.U. L 282, str. 25).


: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna