Cje/06/72 12 września 2006 r. Kontakty z Mediami I Informacja komunikat prasowy nr 72/06Pobieranie 16.84 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.84 Kb.CJE/06/72

12 września 2006 r.

Kontakty z Mediami i Informacja

KOMUNIKAT PRASOWY nr 72/06

12 września 2006 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-196/04

Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd / Commissioners of Inland Revenue

Brytyjskie przepisy dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych mogą być stosowane wyłącznie do czysto sztucznych struktur utworzonych do celów podatkowych

W celu ustalenia, czy KSZ faktycznie wykonuje działalność władze krajowe powinny uwzględnić elementy obiektywne możliwe do sprawdzenia przez osoby trzecie, a nie tylko elementy subiektywne

Zgodnie z przepisami podatkowymi Zjednoczonego Królestwa dochody spółki zagranicznej, w której spółka mająca siedzibę w Zjednoczonym Królestwie posiada ponad 50% udziałów, zwanej kontrolowaną spółką zagraniczną lub KSZ, są przypisywane spółce będącej rezydentem i jest ona z tego tytułu opodatkowana, jeżeli kwota podatku podlegającego zapłacie przez tę spółkę wynosi mniej niż trzy czwarte kwoty podatku, który zostałby zapłacony w Zjednoczonym Królestwie. Spółce będącej rezydentem przysługuje prawo do zaliczenia na poczet podatku kwoty podatku zapłaconego przez KSZ. System ten zobowiązuje spółkę będącą rezydentem do zapłaty podatku odpowiadającego różnicy między podatkiem uiszczonym za granicą a podatkiem, jaki podlegałby zapłacie, gdyby spółka miała siedzibę w Zjednoczonym Królestwie.

Przewidziano pewną liczbę wyjątków od stosowania tych przepisów, w szczególności, gdy KSZ wypłaca 90% dochodu na rzecz spółki będącej rezydentem lub gdy spełnione zostaną warunki tzw. „testu motywacji”. Ten ostatni wyjątek znajduje zastosowanie, gdy spółka wykaże, że ani głównym celem transakcji, które doprowadziły do powstania dochodu KSZ ani głównym powodem istnienia KSZ nie było uzyskanie obniżenia podatku w Zjednoczonym Królestwie poprzez wyprowadzenie zysków.

Cadbury Schweppes plc jest spółką dominującą grupy Cadbury Schweppes, prowadzącej działalność w branży napojów i słodyczy. Do grupy tej należą w szczególności dwie spółki zależne z siedzibą w Irlandii, a mianowicie Cadbury Schweppes Treasury Services (zwana dalej „CSTS”) i Cadbury Schweppes Treasury International (zwana dalej „CSTI”), utworzone w ramach International Financial Services Center (zwanego dalej „IFSC”) w Dublinie, w Irlandii, gdzie stawka podatkowa w 1996 r. wynosiła 10%. Działalność tych dwóch spółek polegała na pozyskiwaniu środków pieniężnych i udostępnianiu ich spółkom zależnym grupy. Według sądu krajowego CSTS i CSTI zostały utworzone w Dublinie wyłącznie w tym celu, by mogły one stosować korzystny system opodatkowania IFSC i by nie podlegały niektórym przepisom podatkowym Zjednoczonego Królestwa.

W 2000 r. Commissioners of Inland Revenue (organ podatkowy Zjednoczonego Królestwa) uznając, że owe dwie irlandzkie spółki podlegają przepisom dotyczącym KSZ, zażądał od Cadbury Schweppes zapłaty podatku od osób prawnych w kwocie 8 638 633,54 funtów szterlingów z tytułu dochodu osiągniętego przez CSTI w 1996 r.

Cadbury Schweppes wniosła odwołanie od tej decyzji do Special Commissioners of Income Tax podnosząc, iż przepisy dotyczące KSZ są sprzeczne z prawem wspólnotowym, w szczególności w odniesieniu do swobody przedsiębiorczości. Special Commissioners przedstawił Trybunałowi pytanie, czy prawo wspólnotowe sprzeciwia się przepisom krajowym, takim jak te dotyczące KSZ.

Trybunał przypomniał, że spółki lub osoby fizyczne nie mogą powoływać się na przepisy wspólnotowe w sposób stanowiący nadużycie bądź oszustwo. Jednakże okoliczność, iż spółka została utworzona w państwie członkowskim w celu odniesienia pożytku z korzystniejszych przepisów sama w sobie nie jest wystarczająca, by wyprowadzić z niej wniosek o istnieniu nadużycia swobody przedsiębiorczości. Zatem okoliczność, że Cadbury Schweppes postanowiła utworzyć CSTS i CSTI w Dublinie w jawnym celu odniesienia pożytku z korzystnego systemu podatkowego sama w sobie nie stanowi nadużycia i nie wyklucza możliwości powołania się przez Cadbury Schweppes na prawo wspólnotowe.

Trybunał zauważa, że przepisy dotyczące KSZ przewidują odmienne traktowanie spółek będących rezydentami w zależności od poziomu opodatkowania znajdującego zastosowanie do spółki, którą kontrolują. To zróżnicowane traktowanie stwarza niekorzystną sytuację podatkową dla spółek będących rezydentami, które podlegają przepisom dotyczącym KSZ. Przepisy dotyczące KSZ stanowią zatem ograniczenie swobody przedsiębiorczości w rozumieniu prawa wspólnotowego.

W odniesieniu do dopuszczalnego uzasadnienia istnienia takich przepisów Trybunał wskazał, że środek krajowy ograniczający swobodę przedsiębiorczości może być usprawiedliwiony, jeżeli dotyczy on właśnie czysto sztucznych struktur, których wyłącznym celem jest uniknięcie należnego w danym państwie członkowskim podatku oraz jeżeli nie wykracza on ponad to co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Niektóre z wyjątków ustanowionych przez przepisy brytyjskie pozwalają na zwolnienie spółki z opodatkowania w sytuacjach, w których istnienie czysto sztucznej struktury jedynie do celów podatkowych wydaje się wykluczone (np. w przypadku wypłaty 90% dochodów spółki zależnej na rzecz spółki dominującej lub w przypadku wykonywania przez KSZ działalności handlowej). W odniesieniu do stosowania „testu motywacji” Trybunał stwierdził, że fakt, iż dążenie do zmniejszenia obciążenia podatkowego było motywem utworzenia KSZ, jak również zawarcia transakcji między KSZ a spółką będącą rezydentem, nie jest wystarczający do stwierdzenia istnienia czysto sztucznej struktury. Stwierdzenie istnienia takiej struktury musi być oparte, poza elementami subiektywnymi, na elementach obiektywnych i możliwych do sprawdzenia, wykazanych przez spółkę będącą rezydentem, możliwych szczególności w odniesieniu do stopnia fizycznego istnienia KSZ, w tym posiadania przez nią lokalu, personelu i wyposażenia, wskazujących, że utworzenie KSZ nie odpowiada rzeczywistym przyczynom ekonomicznym, to znaczy, że nie jest to rzeczywiste utworzenie zakładu, mającego na celu faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej w przyjmującym państwie członkowskim.Do Special Commissioners należy zbadanie, czy test motywacji pozwala na dokonanie ustaleń, które uwzględniają takie kryteria obiektywne. W takim wypadku, przepisy dotyczące KSZ należy uznać za zgodne z prawem wspólnotowym. Natomiast, jeżeli kryteria, na których oparty został ten test wskazują, że spółka będąca rezydentem podlega zakresowi stosowania tych przepisów, pomimo braku elementów obiektywnych, wskazujących na istnienie czysto sztucznej struktury, przepisy te należy uznać za niezgodne z prawem wspólnotowym.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób
Trybunału Sprawiedliwości.


Dostępne wersje językowe: FR CS DE EN ES HU IT NL PL SK SL

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C -
196/04

ekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 CET w dniu ogłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z
Ireneuszem Kolowcą
Tel. (00352) 4303 2878 Faks (00352) 4303 2053


Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez EbS “Europe by Satellite”,
serwis prowadzony przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Prasy i Komunikacji,
L-2920 Luksemburg, tel. (00352) 4301 35177 faks (00352) 4301 35249
lub B-1049 Bruksela, tel. (0032) 2 2964106 faks (0032) 2 2965956

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna