Co oznacza dla nas proroctwo o siedmiu pasterzach i ośmiu książętach (13-19 stycznia)Pobieranie 48.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar48.08 Kb.

tygodni od: January ~ 13.01.2014

Co oznacza dla nas proroctwo o siedmiu pasterzach i ośmiu książętach (13-19 stycznia)

(Micheasza 5:5)

„I ten stanie się pokojem. A gdy Asyryjczyk przyjdzie do naszej ziemi i będzie deptał nasze wieże mieszkalne, wzbudzimy przeciw niemu siedmiu pasterzy, tak, ośmiu książąt spośród ludzi.”(Izajasza 7:5, 6)

„z powodu tego, że Syria z Efraimem i syn Remaliasza uradzili przeciwko tobie coś złego, mówiąc: 6 „Wyruszmy przeciw Judzie i rozszarpmy ją, a zrobiwszy wyłomy, podbijmy ją; i kogoś innego — syna Tabeela — obwołajmy królem, żeby w niej panował”.”(Jozuego 23:14)

„„Oto ja idę dziś drogą całej ziemi, a wy dobrze wiecie całym swym sercem i całą swą duszą, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które do was wyrzekł Jehowa, wasz Bóg. Wszystkie się wam spełniły. Ani jedno słowo z nich nie zawiodło.”(2 Samuela 7:16)

„A twój dom i twoje królestwo okażą się trwałe przed twoim obliczem po czas niezmierzony; twój tron utwierdzony zostanie po czas niezmierzony”’”.”(2 Kronik 28:6, 7)

„Pekach, syn Remaliasza, w ciągu jednego dnia zabił w Judzie sto dwadzieścia tysięcy, samych dzielnych mężów, ponieważ opuścili Jehowę, Boga swych praojców. 7 A Zikri, mocarz z Efraima, zabił Maasejasza, syna królewskiego, i Azrikama, który przewodził domowi, oraz Elkanę, drugiego po królu.”(Izajasza 7:14)

„Dlatego Jehowa sam da wam znak: Oto panna będzie brzemienna i urodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.”(Izajasza 7:16)

„Zanim bowiem chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, ziemia, przed której dwoma królami odczuwasz okropny strach, będzie całkowicie porzucona.”(Izajasza 7:14)

„Dlatego Jehowa sam da wam znak: Oto panna będzie brzemienna i urodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.”(Mateusza 1:23)

„„Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, i nazwą go imieniem Immanuel”, co w tłumaczeniu znaczy: „Z nami jest Bóg”.”(2 Samuela 12:24, 25)

„I Dawid zaczął pocieszać Batszebę, swoją żonę. Wszedł też do niej i się z nią położył. Po jakimś czasie urodziła syna i nadano mu imię Salomon. A Jehowa go miłował. 25 Posłał więc za pośrednictwem proroka Natana i nadał mu imię Jedidiasz — ze względu na Jehowę.”(Izajasza 7:14)

„Dlatego Jehowa sam da wam znak: Oto panna będzie brzemienna i urodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.”(Izajasza 8:3, 4)

„Potem zbliżyłem się do prorokini i stała się brzemienna, a po jakimś czasie urodziła syna. Wtedy Jehowa rzekł do mnie: „Nazwij go imieniem Maher-Szalal-Chasz-Baz, 4 bo zanim chłopiec będzie umiał wołać: ‚Mój ojcze!’ i ‚Moja matko!’, zasoby Damaszku i łupy Samarii zostaną wyniesione przed króla Asyrii”.”(Izajasza 8:3, 4)

„Potem zbliżyłem się do prorokini i stała się brzemienna, a po jakimś czasie urodziła syna. Wtedy Jehowa rzekł do mnie: „Nazwij go imieniem Maher-Szalal-Chasz-Baz, 4 bo zanim chłopiec będzie umiał wołać: ‚Mój ojcze!’ i ‚Moja matko!’, zasoby Damaszku i łupy Samarii zostaną wyniesione przed króla Asyrii”.”(2 Królów 16:7-10)

„Achaz wyprawił więc posłańców do Tiglat-Pilesera, króla Asyrii, mówiąc: „Jestem twoim sługą i twoim synem. Wyrusz i wybaw mnie z dłoni króla Syrii i z dłoni króla Izraela, którzy powstają przeciwko mnie”. 8 I wziął Achaz srebro oraz złoto, które się znajdowało w domu Jehowy i wśród skarbów domu królewskiego, i posłał królowi Asyrii łapówkę. 9 Wtedy król Asyrii wysłuchał go i ruszył król Asyrii na Damaszek, i go zdobył, i uprowadził jego mieszkańców na wygnanie do Kir, a Recina uśmiercił. 10 Wówczas król Achaz udał się do Damaszku na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem Asyrii, i zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Posłał więc król Achaz kapłanowi Urijaszowi projekt ołtarza oraz jego wzór, jeśli chodzi o całe jego wykonanie.”(Przysłów 3:5, 6)

„Zaufaj Jehowie całym sercem i nie opieraj się na własnym zrozumieniu. 6 Zważaj na niego na wszystkich swych drogach, a on wyprostuje twe ścieżki.”(2 Kronik 29:1-19)

„Ezechiasz został królem, gdy miał dwadzieścia pięć lat, a panował w Jerozolimie dwadzieścia dziewięć lat. Jego matka miała na imię Abija i była córką Zachariasza. 2 I czynił on to, co słuszne w oczach Jehowy, zgodnie ze wszystkim, co uczynił Dawid, jego praojciec. 3 W pierwszym roku swego panowania, w miesiącu pierwszym, otworzył drzwi domu Jehowy i przystąpił do ich naprawy. 4 Potem sprowadził kapłanów i Lewitów i zebrał ich na otwartym miejscu po stronie wschodniej. 5 I przemówił do nich: „Posłuchajcie mnie, Lewici. Uświęćcie teraz siebie i uświęćcie dom Jehowy, Boga waszych praojców, i wynieście ze świętego miejsca to, co nieczyste. 6 Bo nasi ojcowie postąpili wiarołomnie i uczynili to, co złe w oczach Jehowy, naszego Boga, tak iż go opuścili i odwrócili swe oblicze od przybytku Jehowy, a pokazali plecy. 7 Zamknęli też drzwi portyku i pozostawili lampy zgaszone, i nie palili kadzidła, a w świętym miejscu nie składali Bogu Izraela ofiary całopalnej. 8 I Jehowa oburzył się na Judę i Jerozolimę, tak iż uczynił z nich przyczynę drżenia, dziwowisko i powód do zagwizdania, jak to widzicie na własne oczy. 9 I oto nasi praojcowie polegli od miecza, a nasi synowie wraz z naszymi córkami i naszymi żonami dostali się za to do niewoli. 10 A teraz bliskie jest memu sercu zawarcie przymierza z Jehową, Bogiem Izraela, żeby odwrócił się od nas jego płonący gniew. 11 Teraz, moi synowie, nie oddawajcie się odpoczywaniu, bo to was Jehowa wybrał, abyście stali przed jego obliczem, by pełnić dla niego służbę i dalej być jego sługami oraz tymi, którzy sprawiają, że się wznosi dym ofiarny”. 12 Wtedy powstali Lewici: Machat, syn Amasaja, i Joel, syn Azariasza, z synów Kehatytów; a z synów Merariego: Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jehallelela; a z Gerszonitów: Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha; 13 a z synów Elicafana: Szimri i Jeuel; a z synów Asafa: Zachariasz i Mattaniasz; 14 a z synów Hemana: Jechiel i Szimej; a z synów Jedutuna: Szemajasz i Uzziel. 15 Potem zebrali swoich braci i się uświęcili, i przyszli zgodnie z nakazem króla według słów Jehowy, by oczyścić dom Jehowy. 16 Kapłani weszli do wnętrza domu Jehowy, by dokonać oczyszczenia, i wszelką nieczystość, jaką znaleźli w świątyni Jehowy, wynieśli na dziedziniec domu Jehowy. Lewici zaś wzięli to i wynieśli na zewnątrz do doliny potoku Kidron. 17 Zaczęli więc uświęcać pierwszego dnia pierwszego miesiąca, a ósmego dnia tego miesiąca doszli do portyku Jehowy; i w osiem dni uświęcili dom Jehowy, a szesnastego dnia pierwszego miesiąca skończyli. 18 Następnie weszli do króla Ezechiasza i rzekli: „Oczyściliśmy cały dom Jehowy, ołtarz całopalny i wszystkie jego przybory, jak również stół na chleby pokładne oraz wszystkie jego przybory. 19 A wszystkie sprzęty, które król Achaz podczas swego panowania wiarołomnie wycofał z użytku, przygotowaliśmy i uświęciliśmy; i oto są przed ołtarzem Jehowy”.”

(2 Kronik 29:11)

„Teraz, moi synowie, nie oddawajcie się odpoczywaniu, bo to was Jehowa wybrał, abyście stali przed jego obliczem, by pełnić dla niego służbę i dalej być jego sługami oraz tymi, którzy sprawiają, że się wznosi dym ofiarny”.”(2 Kronik 30:25, 26)

„I radował się cały zbór Judy, a także kapłani i Lewici, jak również cały zbór, który przyszedł z Izraela, i osiadli przybysze, którzy przyszli z ziemi izraelskiej, oraz ci, którzy mieszkali w Judzie. 26 I zapanowała w Jerozolimie wielka radość, gdyż od dni Salomona, syna Dawida, króla Izraela, nie było w Jerozolimie czegoś podobnego.”(2 Kronik 31:1)

„A gdy już to wszystko zakończyli, wszyscy znajdujący się tam Izraelici wyszli do miast Judy i rozbijali święte słupy, i ścinali święte pale, i burzyli wyżyny oraz ołtarze, w całej Judzie i Beniaminie oraz w Efraimie i Manassesie, dopóki nie skończyli; potem wszyscy synowie Izraela wrócili do swych miast, każdy do swojej posiadłości.”(2 Królów 18:13)

„A w czternastym roku króla Ezechiasza wyruszył Sancherib, król Asyrii, przeciwko wszystkim warownym miastom Judy i zaczął je zdobywać.”(2 Kronik 28:20, 21)

„W końcu nadciągnął przeciwko niemu Tilgat-Pilneser, król Asyrii, i sprawił mu udrękę, a nie wspomógł go. 21 Achaz wszak ogołocił dom Jehowy oraz dom króla i książąt i dał dar królowi Asyrii, lecz nic mu to nie pomogło.”(Micheasza 5:5, 6)

„I ten stanie się pokojem. A gdy Asyryjczyk przyjdzie do naszej ziemi i będzie deptał nasze wieże mieszkalne, wzbudzimy przeciw niemu siedmiu pasterzy, tak, ośmiu książąt spośród ludzi. 6 I paść będą ziemię asyryjską mieczem, a ziemię Nimroda w jej wejściach. A on oswobodzi od Asyryjczyka, gdy ten przybędzie do naszej ziemi i gdy będzie deptał nasze terytorium.”(Micheasza 5:1, 2)

„„W tym czasie robisz na sobie nacięcia, córo najazdu; rozpoczął oblężenie przeciwko nam. Rózgą będą bić w policzek sędziego Izraela. 2 „A ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by się znaleźć między tysiącami Judy, z ciebie mi wyjdzie ten, który ma zostać władcą w Izraelu; pochodzenie jego od czasów zamierzchłych, od dni czasu niezmierzonego.”(2 Kronik 32:3-5)

„postanowił z książętami i swymi mocarzami zatkać wody źródeł znajdujących się poza miastem; i pomogli mu. 4 Zebrało się wiele ludzi i pozatykali wszystkie źródła, jak również potok przepływający środkiem tej ziemi, mówiąc: „Po cóż królowie Asyrii mieliby przyjść i znaleźć dużo wody?” 5 Ponadto nabrał odwagi i odbudował cały zburzony mur, i wzniósł na nim wieże, a na zewnątrz jeszcze jeden mur, naprawił też Nasyp Miasta Dawidowego oraz sporządził mnóstwo pocisków i tarcze.”(2 Kronik 32:7, 8)

„„Bądźcie odważni i silni. Nie bójcie się ani się nie przerażajcie z powodu króla Asyrii i z powodu całego tłumu, który jest z nim; bo więcej jest z nami niż z nim. 8 Z nim jest ramię cielesne, lecz z nami jest Jehowa, nasz Bóg, by nam pomagać i toczyć nasze bitwy”. I na te słowa Ezechiasza, króla Judy, lud nabrał otuchy.”(Micheasza 5:5, 6)

„I ten stanie się pokojem. A gdy Asyryjczyk przyjdzie do naszej ziemi i będzie deptał nasze wieże mieszkalne, wzbudzimy przeciw niemu siedmiu pasterzy, tak, ośmiu książąt spośród ludzi. 6 I paść będą ziemię asyryjską mieczem, a ziemię Nimroda w jej wejściach. A on oswobodzi od Asyryjczyka, gdy ten przybędzie do naszej ziemi i gdy będzie deptał nasze terytorium.”(2 Królów 18:31, 32)

„Nie słuchajcie Ezechiasza; oto bowiem, co powiedział król asyryjski: „Poddajcie mi się i wyjdźcie do mnie, i jedzcie — każdy ze swej winorośli i każdy ze swego drzewa figowego, i pijcie — każdy wodę z własnej cysterny, 32 dopóki nie przyjdę i nie zabiorę was do takiej ziemi, jak wasza ziemia, ziemi zboża i młodego wina, ziemi chleba i winnic, ziemi drzew oliwnych i miodu; i pozostańcie przy życiu, a nie umierajcie. Nie słuchajcie zaś Ezechiasza, bo on was zwodzi, mówiąc: ‚Jehowa nas wyzwoli’.”(2 Królów 18:35, 36)

„Którzy spośród wszystkich bogów tych ziem wyzwolili swą ziemię z mojej ręki, by Jehowa miał z mojej ręki wyzwolić Jerozolimę?”’” 36 A lud milczał i nie odpowiedział mu ani słowem, gdyż polecenie króla brzmiało: „Nie odpowiadajcie mu”.”(2 Królów 19:32)

„„‚Dlatego tak powiedział Jehowa o królu Asyrii: „Nie wejdzie do tego miasta ani nie wypuści tam strzały, ani nie stanie naprzeciw niego z tarczą, ani nie usypie przeciw niemu wału oblężniczego.”(2 Królów 19:35)

„I stało się owej nocy, że wyszedł anioł Jehowy i zabił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy. Kiedy ludzie wstali wczesnym rankiem, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami.”(Ezechiela 38:2)

„„Synu człowieczy, zwróć swe oblicze przeciwko Gogowi z krainy Magog, głównemu naczelnikowi Meszechu i Tubalu, i prorokuj przeciwko niemu.”(Ezechiela 38:10-13)

„„Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚I stanie się w owym dniu, że zrodzą się te rzeczy w twoim sercu i obmyślisz zgubny plan; 11 i powiesz: „Wyruszę przeciwko krainie otwartych okolic wiejskich. Przyjdę na tych, którzy nie są niepokojeni, którzy mieszkają bezpiecznie i wszyscy mieszkają bez muru, a nie mają nawet zasuwy ani wrót”. 12 Będzie to w celu zdobycia wielkiego łupu i dokonania wielkiej grabieży, żebyś obrócił swą rękę na spustoszone miejsca ponownie zamieszkane oraz na lud zebrany z narodów, gromadzący mienie i majątek, na tych, którzy mieszkają w środku ziemi. 13 „‚Szeba i Dedan, i kupcy z Tarszisz, i wszystkie jego młode grzywiaste lwy rzekną do ciebie: „Czy przybywasz po wielki łup? Czy zwołałeś swe zgromadzenie, by dokonać wielkiej grabieży, żeby wynosić srebro i złoto, brać mienie i majątek, by wziąć bardzo wielki łup?”’”(Daniela 11:40)

„„A w czasie końca król południa wda się z nim we wzajemne przepychanie i król północy niczym burza uderzy na niego z rydwanami i jeźdźcami oraz licznymi okrętami; i wtargnie do krajów, i zaleje jak powódź, i przetoczy się.”(Daniela 11:44, 45)

„„Jednakże zaniepokoją go wieści ze wschodu i z północy i wyruszy w wielkiej złości, by unicestwić i wydać wielu na zagładę. 45 I osadzi swoje namioty pałacowe między wielkim morzem a świętą górą Ozdoby; i dojdzie do swego kresu, a nie będzie nikogo, kto by mu dopomógł.”(Objawienie 17:14)

„Ci stoczą bitwę z Barankiem, ale Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Panem panów i Królem królów. Zwyciężą też ci, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni”.”(Objawienie 19:19)

„I ujrzałem bestię oraz królów ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć wojnę z siedzącym na koniu i z jego wojskiem.”(Micheasza 5:5)

„I ten stanie się pokojem. A gdy Asyryjczyk przyjdzie do naszej ziemi i będzie deptał nasze wieże mieszkalne, wzbudzimy przeciw niemu siedmiu pasterzy, tak, ośmiu książąt spośród ludzi.”(1 Piotra 5:2)

„Paście powierzoną wam trzodę Bożą nie pod przymusem, lecz chętnie, ani nie z umiłowania nieuczciwego zysku, lecz ochoczo,”(Micheasza 5:6)

„I paść będą ziemię asyryjską mieczem, a ziemię Nimroda w jej wejściach. A on oswobodzi od Asyryjczyka, gdy ten przybędzie do naszej ziemi i gdy będzie deptał nasze terytorium.”(2 Koryntian 10:4)

„Bo oręż naszego boju nie jest cielesny, ale za sprawą Boga ma moc obalania tego, co silnie obwarowane.”(Efezjan 6:17)

„Weźcie też hełm wybawienia i miecz ducha, to jest słowo Boże,”(2 Kronik 32:8)

„Z nim jest ramię cielesne, lecz z nami jest Jehowa, nasz Bóg, by nam pomagać i toczyć nasze bitwy”. I na te słowa Ezechiasza, króla Judy, lud nabrał otuchy.”
Pieśń 43 – Stójcie mocno i czuwajcie!
Pieśń 123 – Pasterze – dary w ludziach

(Izajasza 7:14)

„Dlatego Jehowa sam da wam znak: Oto panna będzie brzemienna i urodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.”(Izajasza 8:3, 4)

„Potem zbliżyłem się do prorokini i stała się brzemienna, a po jakimś czasie urodziła syna. Wtedy Jehowa rzekł do mnie: „Nazwij go imieniem Maher-Szalal-Chasz-Baz, 4 bo zanim chłopiec będzie umiał wołać: ‚Mój ojcze!’ i ‚Moja matko!’, zasoby Damaszku i łupy Samarii zostaną wyniesione przed króla Asyrii”.”(Micheasza 5:1, 2)

„„W tym czasie robisz na sobie nacięcia, córo najazdu; rozpoczął oblężenie przeciwko nam. Rózgą będą bić w policzek sędziego Izraela. 2 „A ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by się znaleźć między tysiącami Judy, z ciebie mi wyjdzie ten, który ma zostać władcą w Izraelu; pochodzenie jego od czasów zamierzchłych, od dni czasu niezmierzonego.”(Micheasza 5:5, 6)

„I ten stanie się pokojem. A gdy Asyryjczyk przyjdzie do naszej ziemi i będzie deptał nasze wieże mieszkalne, wzbudzimy przeciw niemu siedmiu pasterzy, tak, ośmiu książąt spośród ludzi. 6 I paść będą ziemię asyryjską mieczem, a ziemię Nimroda w jej wejściach. A on oswobodzi od Asyryjczyka, gdy ten przybędzie do naszej ziemi i gdy będzie deptał nasze terytorium.”(2 Królów 18:31, 32)

„Nie słuchajcie Ezechiasza; oto bowiem, co powiedział król asyryjski: „Poddajcie mi się i wyjdźcie do mnie, i jedzcie — każdy ze swej winorośli i każdy ze swego drzewa figowego, i pijcie — każdy wodę z własnej cysterny, 32 dopóki nie przyjdę i nie zabiorę was do takiej ziemi, jak wasza ziemia, ziemi zboża i młodego wina, ziemi chleba i winnic, ziemi drzew oliwnych i miodu; i pozostańcie przy życiu, a nie umierajcie. Nie słuchajcie zaś Ezechiasza, bo on was zwodzi, mówiąc: ‚Jehowa nas wyzwoli’.”Rozdział 1 „Oto nasz Bóg”

(Jakuba 1:17)

„Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi z góry, bo zstępuje od Ojca świateł niebiańskich, a u niego nie ma zmienności obracania się cienia.”(Liczb 12:6-8)

„I przemówił: „Posłuchajcie, proszę, moich słów. Gdyby powstał spośród was prorok dla Jehowy, to dałbym mu się poznać w wizji. We śnie mówiłbym do niego. 7 Nie tak jest z moim sługą Mojżeszem! Jemu został powierzony cały mój dom. 8 Mówię do niego usta w usta, tak mu przedstawiając, a nie przez zagadki; i widzi on postać Jehowy. Czemuż więc nie baliście się mówić przeciwko mojemu słudze, przeciwko Mojżeszowi?””(Hebrajczyków 11:27)

„Dzięki wierze opuścił Egipt, ale nie z lęku przed gniewem króla, pozostał bowiem niezłomny, jak gdyby widział Niewidzialnego.”(Wyjścia 5:2)

„Lecz faraon rzekł: „Któż to jest Jehowa, żebym miał usłuchać jego głosu i odprawić Izraela? Wcale nie znam Jehowy, a do tego nie mam zamiaru odprawić Izraela”.”(2 Samuela 7:22)

„Dlatego jesteś naprawdę wielki, Wszechwładny Panie, Jehowo; nie ma bowiem nikogo innego takiego jak ty i oprócz ciebie nie ma Boga pośród wszystkich, o których słyszeliśmy na własne uszy.”(Objawienie 4:11)

„„Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”.”(1 Tymoteusza 1:17)

„A Królowi Wieczności, niezniszczalnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, szacunek i chwała na wieki wieków. Amen.”(Objawienie 15:3)

„I śpiewają pieśń Mojżesza, niewolnika Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: „Wielkie i zdumiewające są twe dzieła, Jehowo Boże, Wszechmocny. Prawe i prawdziwe są twe drogi, Królu Wieczności.”(Psalm 90:2)

„Zanim się narodziły góry, nim zacząłeś jakby w bólach porodowych wydawać ziemię i żyzną krainę, już od czasu niezmierzonego po czas niezmierzony ty jesteś Bogiem.”(Daniela 7:9)

„„Patrzyłem, aż ustawiono trony i zasiadł Istniejący od Dni Pradawnych. Odzienie jego było białe jak śnieg, a włosy na jego głowie — jak czysta wełna. Tron jego to płomienie ognia; koła — to ogień płonący.”(Daniela 7:13)

„„Patrzyłem w wizjach nocnych, a oto z obłokami niebios nadchodził ktoś podobny do syna człowieczego; i uzyskał dostęp do Istniejącego od Dni Pradawnych, i przyprowadzono go tuż przed Niego.”(Daniela 7:22)

„aż przybył Istniejący od Dni Pradawnych i został wydany wyrok na korzyść świętych Najwyższego, i nadszedł ustalony czas, żeby święci posiedli królestwo.”(Jana 4:24)

„Bóg jest Duchem, a ci, którzy go czczą, muszą oddawać cześć duchem i prawdą”.”(Wyjścia 33:20)

„I dodał: „Nie możesz zobaczyć mego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu”.”(Jana 1:18)

„Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie.”(Wyjścia 33:21-23)

„I Jehowa rzekł jeszcze: „Oto miejsce przy mnie, a ty stań na skale. 22 A gdy moja chwała będzie przechodzić obok, postawię cię w rozpadlinie skały i położę na tobie moją dłoń jako osłonę, dopóki nie przejdę. 23 Potem cofnę swą dłoń i zobaczysz mnie z tyłu. Lecz mego oblicza nie można zobaczyć”.”(Wyjścia 34:5-7)

„A Jehowa zstąpił w obłoku i stanął tam przy nim, i oznajmił imię Jehowa. 6 I Jehowa przechodził przed jego obliczem, i oznajmiał: „Jehowa, Jehowa, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu oraz obfitujący w lojalną życzliwość i prawdę, 7 zachowujący lojalną życzliwość dla tysięcy, on przebacza przewinienie i występek, i grzech, lecz bynajmniej nie pozwoli ujść bezkarnie — sprowadzi karę za przewinienie ojców na synów i wnuków, na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie”.”(Wyjścia 34:29, 30)

„Kiedy Mojżesz zszedł z góry Synaj, w ręku Mojżesza były dwie tablice Świadectwa, gdy zszedł z góry, i Mojżesz nie wiedział, iż skóra jego twarzy promienieje wskutek tego, że z nim rozmawiał. 30 Kiedy Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli Mojżesza, oto skóra jego twarzy promieniała, i bali się do niego zbliżyć.”(Mateusza 6:19)

„„Przestańcie gromadzić sobie skarby na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną.”Pieśń 131 – Jehowa zapewnia ocalenie

Pieśń 69 – Daj mi poznać Twe drogi

Pieśń 35 – Wdzięczni za Bożą cierpliwośćwww.jw-archive.org www.sjarchiwum.tumblr.com

: file -> view
view -> Definicje „zimnej wojny
view -> Apr. 29 /04 /2013 Dla miłujących Jehowę ‛nie ma żadnej przyczyny potknięcia’
view -> May 20 /05 /2013 Jehowa naszym „prawdziwym mieszkaniem” (20-26 maja)
view -> May 6 /05 /2013 Czy masz serce, które zna Jehowę? (6-12 maja)
view -> Feb. 25 /02 /2013 Bądź odważny — Jehowa jest z tobą!
view -> Włochy: Futuryzm narodził się we Włoszech, za jego twórcę uznaje się włoskiego pisarza Fillipo Tomasso Marinettiego, który w 1909 roku opublikował „Akt założycielski i manifest futuryzmu”
view -> Inauguracja roku harcerskiego 2011/2012 1-09-2011 Montaż słowno –muzyczno- multimedialny „Chylimy żałobne sztandary”
view -> Aleksander Włodyka
view -> Przewodnik montażu w darmowym programie VirtualDub1
view -> Zadania domowe pomoce naukowe
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna